Siswati 1996 (SWA96)
94

Umthandazo wekucela kuphindziselwa

941

94:1
Dut. 32:35
Jer. 51:56
Rom. 12:19
Yebo, Simakadze,

nguwe Nkulunkulu wemphindziselo!

Wena unguNkulunkulu wekuphindzisela.

Phumela ebaleni ukhanye.

2

94:2
Gen. 18:25
Phakama, Mehluleli wemhlaba,

uphindzisele kubemhlaba labatidlako.

3

94:3
Hla. 75:4
Awu, Simakadze!

Kuyawuze kube ngunini

lababi batikhukhumeta?

Kuyawuze kube ngunini

lababi bachoshile?

4Kuyawuze kube ngunini

lababi batidla

bakhuluma kabi bahlambalata?

5Simakadze, sive sakho bayasipitjita,

balinyatsela phansi lifa lakho.

6Babulala bafelokati, netihambi,

basontse netintsandzane,

ngobe tite boyise.

7

94:7
Hla. 10:4
Batsi: “Simakadze akaboni,

Nkulunkulu waJakobe akanaki.”

8Caphelani nine leninenhloko lelukhuni,

emkhatsini wesive.

Nine tilima, niyawuhlakanipha nini?

9

94:9
Eks. 4:11
Taga 20:12
Nguye lowadala indlebe,

pho, angehluleka yini kuva?

Nguye lowadala liso,

pho, angehluleka yini kubona?

10Nguye longumcondzisi wetive,

pho, angeke ehlulele yini?

Nguye lofundzisa lwati

kubo bonkhe bantfu,

pho, angabate kanjani lwati?

11

94:11
1 Khor. 3:20
Simakadze uyayati imicabango yebantfu,

kutsi ifana nemoya lotsi shwi wendlule.

12

94:12
Jobe 5:17
Taga 3:11
Heb. 12:5
Yebo, Simakadze!

Ubusisiwe umuntfu loyalwa nguwe,

afundziswe nguwe emtsetfweni wakho,

13umuphe kuthula ngesikhatsi sebumatima,

kusambiwa umgodzi wekuchilitela lababi.

14Ngobe Simakadze angeke asilahle sive sakhe,

angeke alishiye lifa lakhe.

15Kulunga kuyawuphindze

kubuyele ekwehlulelweni,

bonkhe labacotfo ngenhlitiyo

bayawukulandzela.

16Ngubani longangisita kulababi?

Ngubani longangiphendvula

kulabaphambene nami?

17Kube Simakadze abengesilo lusito lwami,

ngabe ngasheshe ngafa.

18Ngatsi nangifuna kutsi:

“Naku sengiwa,”

Simakadze wangisekela ngemusa wakhe,

ngabuye ngema futsi.

19

94:19
Hla. 119:50,92
Ngesikhatsi inhlitiyo yami

iphitsiteliswa ngimicabango,

kudvudvuta kwakho

kuyawutfokotisa umphefumulo wami.

20Babusi lababi bangaba

nenhlanganyelo yini nawe,

labo labenta bubi

kube shangatsi ngumtsetfo?

21Bakha lisu lekuhlasela labalungile,

balahla bantfu labangenacala.

22

94:22
Hla. 18:2
Kodvwa Simakadze uyinqaba yami,

Nkulunkulu wami ulidvwala

lelisiphephelo sami.

23Uyawukwehlisela tono tabo etikwabo,

ababhubhise ngenca yebubi babo;

Simakadze, Nkulunkulu wetfu,

uyawubabhubhisa.