Siswati 1996 (SWA96)
93

Simakadze uyiNkhosi

931Simakadze uyabusa,

wembetse inkhatimulo,

Simakadze wembetse,

wavunula emandla.

Ngempela, umhlaba wonkhe utintile,

ungeke utanyatanyiswe.

2

93:2
Isa. 44:6
Sihlalo sakho sebukhosi

seloku sema sicinile kwasemandvulweni,

wena wawuvele ukhona kwasemaphakadzeni.

3

93:3
Isa. 17:12
Imifula idlondlobele, Simakadze,

imifula idlondlobele ngekuhlokoma,

imifula idlondlobele ngekudvuma.

4

93:4
Hla. 65:7
89:9
Kepha wena, Simakadze,

umkhulu kunekudvuma kwemanti lamanyenti,

umkhulu kunemagagasi aselwandle.

5

93:5
Hla. 19:7
Bufakazi bakho buciniseke kakhulu,

bungcwele buyifanele indlu yakho,

phakadze naphakadze, Simakadze.