Siswati 1996 (SWA96)
91

Kukhosela ngaphansi kwemtfunti waSomandla

911

91:1
Hla. 36:7
Lowo lohlala ekusitsekeni

kuLosetikwako Konkhe

ukhosele ekhwapheni laSomandla.

2

91:2
Hla. 18:2
Angasho kuSimakadze atsi:

“Wena usiphephelo sami

nenqaba yami,

unguNkulunkulu wami

lengetsembele kuye.”

3

91:3
Hla. 124:7
Nguye-ke Simakadze

lotakwephula elugibeni lwebacuphi,

akuvikele nasetifeni letitsatselwanako.

4

91:4
Mat. 23:37
Uyawukusibekela ngetimphiko takhe,

uphephele ngaphansi kwemaphiko akhe,

kwetsembeka kwakhe kulihawu lekukuvikela.

5

91:5
Taga 3:24
Awudzingi kwesaba tingoti tasebusuku,

nemicibisholo lentjuzako emini,

6nengoti lenkhulu levumbuka ebumnyameni,

namashayacotfule wesifo

lobhubhisako emini.

7Labatinkhulungwane bangawa eceleni kwakho,

nalabatinkhulungwane letilishumi

bawele ngasesandleni sakho sekudla,

kodvwa wena usale ungenamyocu.

8

91:8
Hla. 92:11
Uyawubuka nje kuphela ngemehlo akho,

ubone kujeziswa kwalababi.

9Ngobe wena Simakadze

umente waba siphephelo sakho,

Losetikwako Konkhe umente inqaba yakho.

10

91:10
Taga 12:21
Ungeke wehlelwe ngemashwa,

nesifo singeke sisondzele ekhaya lakho.

11

91:11
Mat. 4:6
Luk. 4:10
Ngobe Nkulunkulu

uyawuyala tingilosi takhe ngawe

tikulondvolote ekuhambeni kwakho konkhe.

12

91:12
Jobe 5:23
Taga 3:23
Mat. 4:6
Luk. 4:11
Tiyawukutsatsa

tikwetfwale ngetandla,

kuze lunyawo lwakho

lungete lwakhutjwa etjeni.

13

91:13
Dut. 8:15
Mak. 16:18
Luk. 10:19
Uyawuhamba etikwemabhubesi netinyoka,

ugcobagcobe etikwemawundlu emabhubesi

kanye nasetikwetinyoka.

14Nkulunkulu yena utsi:

“Njengobe naku

ubambelele kimi ngelutsandvo,

ngitamephula

ngimbeke endzaweni lephakeme,

ngimvikele ngobe alati libito lami.

15

91:15
Hla. 50:15
Uyawungibita ngiphendvule

ngibe naye ekuhluphekeni,

ngimuphe kuphepha nekuhlonipheka.

16

91:16
Hla. 50:23
Ngiyawumesutsisa

ngebudze bemalanga akhe

ngimkhombise

emandla ensindziso yami.”