Siswati 1996 (SWA96)
90

Sigaba sesine

(Tihlabelelo 90 – 106)

Emalanga emuntfu asheshe aphele emhlabeni

Umthandazo waMosi, umuntfu waNkulunkulu.

901Yebo, Simakadze!

Wena ube siphephelo setfu

etitukulwaneni nasetitukulwaneni.

2Ngaphambi kwekudalwa kwetintsaba,

yebo, ungakawudali nemhlaba,

kusukela phakadze

kuze kube phakadze,

wena Nkulunkulu ukhona.

3

90:3
Gen. 3:19
Shu. 12:7
Umuntfu umbuyisela elutfulini utsi:

“Buyelani nine bantfwana bebantfu

nibe lutfuli lenabunjwa ngalo.”

4

90:4
2 Phet. 3:8
Ngobe inkhulungwane yeminyaka

kuwe ingangelilanga linye,

injengelilanga layitolo nase lendlulile,

yimfishane, ingangemlindvo wasebusuku.

5

90:5
Isa. 40:6
1 Phet. 1:24
Bantfu ubakhukhula njengesihlambi semanti,

baphele njengebutfongo,

ekuseni bakhula njengeluhlata:

6

90:6
Jobe 14:2
nome ekuseni luyahluma luchakaze,

kodvwa entsambama luyasikwa lubune.

7

90:7
Hla. 76:7
Intfukutselo yakho isicedza emandla,

lulaka lwakho luyasesabisa.

8

90:8
Jer. 16:17
1 Khor. 4:5
Bubi betfu busembikwakho,

tono tetfu letifihlakele

tisekukhanyeni kwebuso bakho.

9Onkhe emalanga etfu ekuphila

endlula ngaphansi kwelulaka lwakho,

iminyaka yetfu iyefika

ibuye yendlule,

sincane sesibibitfwane sesikhashana.

10

90:10
Jobe 9:25
Hla. 89:47
Iminyaka yekuphila kwetfu

ingiminyaka lengemashumi lasikhombisa,

nangabe sisacinile

iba ngiminyaka lengemashumi lasiphohlongo;

noko linyenti laleyo minyaka

seliphetse kuhlupheka nelusizi.

Kuphila kwetfu kwendlula ngekushesha,

yebo, siyandiza sihambe.

11Ngubani lowati emandla entfukutselo yakho,

yebo, nelulaka lwakho,

kuze akwesabe ngalokufanele?

12

90:12
Hla. 39:4
Sifundzise kutsi

sikwati kubala emalanga etfu,

kuze sibe nenhlitiyo lehlakaniphile.

13

90:13
Eks. 32:12
Buya, Simakadze!

Kuyawudzimate kube ngunini

solomane usifulatsela?

Hawukela tinceku takho.

14Senelise ngemusa wakho

njalo ekuseni,

kuze sijabule sitfokote

onkhe emalanga etfu letako.

15Siphe emalanga ekujabula,

langangemalanga ekusihlupha kwakho;

akabe ngangeminyaka

yekuhlupheka kwetfu.

16Shangatsi tinceku takho

tingake tikubone usebenta,

nemandla akho ebukhosi

abonakale nasetitukulwaneni tato.

17Shangatsi lutsandvo lweNkhosi

lenguNkulunkulu wetfu, lungabasetikwetfu.

Shangatsi ungawubusisa

umsebenti wetandla tetfu;

yebo, phumelelisa umsebenti wetandla tetfu.

91

Kukhosela ngaphansi kwemtfunti waSomandla

911

91:1
Hla. 36:7
Lowo lohlala ekusitsekeni

kuLosetikwako Konkhe

ukhosele ekhwapheni laSomandla.

2

91:2
Hla. 18:2
Angasho kuSimakadze atsi:

“Wena usiphephelo sami

nenqaba yami,

unguNkulunkulu wami

lengetsembele kuye.”

3

91:3
Hla. 124:7
Nguye-ke Simakadze

lotakwephula elugibeni lwebacuphi,

akuvikele nasetifeni letitsatselwanako.

4

91:4
Mat. 23:37
Uyawukusibekela ngetimphiko takhe,

uphephele ngaphansi kwemaphiko akhe,

kwetsembeka kwakhe kulihawu lekukuvikela.

5

91:5
Taga 3:24
Awudzingi kwesaba tingoti tasebusuku,

nemicibisholo lentjuzako emini,

6nengoti lenkhulu levumbuka ebumnyameni,

namashayacotfule wesifo

lobhubhisako emini.

7Labatinkhulungwane bangawa eceleni kwakho,

nalabatinkhulungwane letilishumi

bawele ngasesandleni sakho sekudla,

kodvwa wena usale ungenamyocu.

8

91:8
Hla. 92:11
Uyawubuka nje kuphela ngemehlo akho,

ubone kujeziswa kwalababi.

9Ngobe wena Simakadze

umente waba siphephelo sakho,

Losetikwako Konkhe umente inqaba yakho.

10

91:10
Taga 12:21
Ungeke wehlelwe ngemashwa,

nesifo singeke sisondzele ekhaya lakho.

11

91:11
Mat. 4:6
Luk. 4:10
Ngobe Nkulunkulu

uyawuyala tingilosi takhe ngawe

tikulondvolote ekuhambeni kwakho konkhe.

12

91:12
Jobe 5:23
Taga 3:23
Mat. 4:6
Luk. 4:11
Tiyawukutsatsa

tikwetfwale ngetandla,

kuze lunyawo lwakho

lungete lwakhutjwa etjeni.

13

91:13
Dut. 8:15
Mak. 16:18
Luk. 10:19
Uyawuhamba etikwemabhubesi netinyoka,

ugcobagcobe etikwemawundlu emabhubesi

kanye nasetikwetinyoka.

14Nkulunkulu yena utsi:

“Njengobe naku

ubambelele kimi ngelutsandvo,

ngitamephula

ngimbeke endzaweni lephakeme,

ngimvikele ngobe alati libito lami.

15

91:15
Hla. 50:15
Uyawungibita ngiphendvule

ngibe naye ekuhluphekeni,

ngimuphe kuphepha nekuhlonipheka.

16

91:16
Hla. 50:23
Ngiyawumesutsisa

ngebudze bemalanga akhe

ngimkhombise

emandla ensindziso yami.”

92

Sekudvumisa tento taSimakadze

Sihlabelelo lesiliculo lekufanele sihlatjelwe ngelilanga leSabatha.

921

92:1
Hla. 147:1
Kuhle kubonga wena, Simakadze,

nekuhlabelela egameni lakho,

wena Losetikwako Konkhe,

2

92:2
Hla. 42:8
nekuvakalisa umusa wakho ekuseni,

nekwetsembeka kwakho ebusuku,

3

92:3
Hla. 33:2
nakushaywa ihabhu

lenetintsambo letilishumi,

nelugitali, netintsambo telire.

4

92:4
Hla. 77:11
Ngobe nguwe, Simakadze,

longente ngatfokota ngaloko lokwentile,

imisebenti yetandla takho

ingente ngahlabelela ngekujabula.

5

92:5
Rom. 11:33
Maye, mikhulu imisebenti yakho, Simakadze!

Imicabango yakho ijule kakhulu.

6Sihhundzahhundza

singeke sikwati loko,

umuntfu losilima angeke acondze

7kutsi nome lababi bangahluma njengetjani,

nato tonkhe tigilamkhuba tichuma,

noko tiyawubhujiswa phakadze naphakadze.

8Kodvwa wena, Simakadze,

uphakeme phakadze naphakadze.

9Ngobe nato titsa takho, tiyawubhubha;

bonkhe lababi bayawusakatwa.

10Kodvwa luphondvo lwami uluphakamisile

njengeluphondvo lwenkhabi lengumlalandle,

ungigcobe ngemafutsa lamasha.

11Titsa tami ngitibuke emehlweni,

netindlebe tami titivile tinsongo

talabo lababi labemelene nami.

12

92:12
Taga 11:28
Jer. 17:8
Hos. 14:6
Lolungile uhluma njengelisundvu,

akhule njengemsedari waseLebanoni.

13

92:13
Isa. 58:11
Labo-ke banjengetihlahla

letihlanyelwe endlini yaSimakadze,

bachuma etibuyeni taNkulunkulu wetfu.

14Ebudzaleni babo

bayawuchubeka batsele titselo,

bafanane netihlahla letihlala tiluhlata,

ngobe tona tihlala ticinile,

15

92:15
Dut. 32:4
Zef. 3:5
kuze kubonakale kutsi Somandla ulungile,

yena ulidvwala lami,

yena unguSokulunga.