Siswati 1996 (SWA96)
89

Sivumelwane saNkulunkulu kuDavide. Kute lonjengaNkulunkulu

Imaskili ya-Ethani, um-Ezra.

891

89 Sihloko
1 Khos. 4:31
Yebo, Simakadze!

Ngiyawuhlabela kuze kube phakadze

ngemisebenti yemusa wakho.

Kwetsembeka kwakho

ngiyawukumemetela ngemlomo wami

etitukulwaneni nasetitukulwaneni.

2Ngobe ngitsite:

Umusa wakho utawuma

kuze kube phakadze,

nekwetsembeka kwakho utakumisa ezulwini.

3Wena ukhulume watsi:

“Sengente sivumelwane nalokhetsiwe wami,

ngafunga kuDavide inceku yami ngatsi:

4

89:4
2 Sam. 7:12-16
1 Khr. 17:11-14
Hla. 132:11
Isa. 55:3
Luk. 1:32
Imis. 2:30
‘Ngiyawumisa intalo yakho

phakadze naphakadze,

ngikwakhele sihlalo sakho sebukhosi

etitukulwaneni ngetitukulwane.’ ” Cabanga.

5

89:5
Isa. 6:3
Ef. 3:10
Semb. 4:8
Yebo, Simakadze!

Shangatsi emazulu angadvumisa

timanga takho nekwetsembeka kwakho

enhlanganweni yalabangcwele!

6Ngubani nje losesibhakabhakeni

longalinganiswa nawe, Simakadze?

Ngubani nje,

emkhatsini wemadvodzana aNkulunkulu,

longafananiswa naSimakadze?

7UnguNkulunkulu lowesatjwa

emikhandlwini yalabangcwele.

Umkhulu, futsi wesabeka

ngetulu kwabo bonkhe labakuhacile.

8Yebo, Simakadze!

Nkulunkulu wemabandla!

Ngubani nje lofanana nawe,

wena lonemandla, Simakadze?

Kwetsembeka kwakho kuyakuhaca.

9

89:9
Jobe 38:11
Nguwe lobusa kutichenya kwelwandle

nakaphakama emagagasi alo,

wena uyawabindzisa.

10

89:10
Isa. 51:9
Nguwe lowapitjita Rahabi, wambulala.

Titsa takho watisakata

ngesandla sakho lesinemandla.

11Emazulu ngewakho,

nemhlaba wakho,

umhlaba nako konkhe lokukuwo

kwadalwa nguwe.

12Inyakatfo neningizimu kwadalwa nguwe.

Intsaba iThabhori nentsaba iHemoni

kudvumisa libito lakho ngenjabulo.

13Unengalo lenemandla,

nesandla sakho sinemandla,

nesandla sakho sekudla siphakeme.

14Kulunga nebucotfo tisekelo

tesihlalo sakho sebukhosi,

umusa nekwetsembeka

kungemavulandlela lahamba embikwakho.

15

89:15
Num. 23:21
Yebo, Simakadze!

Sibusisiwe sive lesati kahle

kutsi kuyini kumpompoloza ngenjabulo,

sihambe ekukhanyeni kwebuso bakho.

16Lesive sijabula njalo nje egameni lakho,

siphakanyiswe ngenca yekulunga kwakho.

17Ngobe wena uludvumo lwemandla aso,

ngekusikhetsa kwakho

luphondvo lwemandla etfu luyaphakanyiswa.

18Sihlangu setfu sakho, Simakadze,

siyinkhosi yetfu lesayinikwa

nguLongcwele waka-Israyeli.

Setsembiso saNkulunkulu kuDavide

19

89:19
2 Sam. 7:4
1 Khr. 17:4
Endvulo wase wakhuluma embonweni,

kuye lowetsembekile wakho, watsi:

“Ngimsitile, ngambeka lolichawe,

ngamphakamisa lotsandzekako wami.

20

89:20
1 Sam. 13:14
16:12-13
Imis. 13:22
Ngimtfolile Davide, inceku yami,

sengimgcobe ngemafutsa ami langcwele.

21Sandla sami siyawuma naye njalo simcinise,

ngempela ingalo yami iyawumcinisa.

22Sitsa singeke simphocelele

kutsi etfule kuso,

nalomubi angeke amhluphe.

23Ngiyawupitjita titsa takhe embikwakhe,

ngibacitse labo labamtondzako.

24Kwetsembeka kwami nemusa wami

kuyawuhlala naye;

ngelibito lami

kuyawuphakanyiswa luphondvo lwakhe.

25Ngiyawumenta abuse etikwelwandle

nasetikwemifula kanyekanye.

26

89:26
2 Sam. 7:14
1 Khr. 17:13
Heb. 1:5
Uyawukhala kimi atsi:

‘Wena unguBabe,

unguNkulunkulu wami,

nelidvwala lensindziso yami.’

27

89:27
Semb. 1:5
Ngiyawumenta abe litubulo,

abe yinkhosi lephakeme kunemakhosi emhlaba.

28Ngiyawumgcinela umusa wami

kuze kube phakadze.

Sivumelwane sami naye siyawuhlala simile.

29Ngiyawumisa intalo yakhe,

kuze kube phakadze,

nesihlalo sakhe sebukhosi sisime,

yingci nakusekhona sibhakabhaka etulu.

30“Nangabe bantfwabakhe

bawulahla umtsetfo wami,

bangahambi ngendlela yetincumo tami,

31bedzelela timiso tami,

bangayigcini imiyalo yami,

32ngiyawube sengibafaka luswati,

ngibajezise ngenca yekona kwabo,

ngibanike imivimba ngenca yebubi babo.

33Kodvwa

ngingeke ngiwususe umusa wami kuye,

ngingeke futsi

ngikuphikise kwetsembeka kwami.

34

89:34
Num. 23:19
Sivumelwane sami

ngingeke ngisephule;

nemavi lese ngiwakhulumile

ngingeke ngiwagucule.

35“Ngifunge kwaba kanye

ebungcweleni bami,

ngingeke ngiwacale emanga kuDavide.

36

89:36
Joh. 12:34
Intalo yakhe iyawuma

kuze kube phakadze,

nesihlalo sakhe sebukhosi asiyiwugucuka,

siyawuma njengelilanga lelisembikwami.

37

89:37
Jobe 16:19
Jer. 33:20
Uyawumiswa siphelane, njengenyanga,

ngobe yona ingufakazi lowetsembekile

losemafini.” Cabanga.

Sililo sekwehlulwa kwenkhosi

38Kodvwa manje sewumlahlile wamala,

wamtfukutselela logcotjiwe wakho.

39Sewusicitsile sivumelwane senceku yakho,

umchele wayo uwutsele ngelihlazo,

wawudzicela phansi.

40

89:40
Hla. 80:12
Utidzilitele phansi

tonkhe tindvonga,

tinqaba tasala titindvundvuma.

41

89:41
Hla. 44:13
79:4
Bonkhe labendlula ngendlela

bayatikhwanyela kuyo.

Seyigucuke yaba yinhlekisa

kubomakhelwane bayo.

42Uyente yancotjwa ngulabamelene nayo,

wajabulisa tonkhe titsa tayo.

43Nenkemba yayo ayikadli enyameni,

wayenta yehluleka

ngisho nekubhekana nemphi.

44Uyemuke indvuku yebukhosi esandleni sayo,

wasidzaceka phansi sihlalo sayo sebukhosi.

45Uwafinyetile emalanga ebusha bayo,

wayembesa ngemahloni. Cabanga.

Umkhuleko wekukhululwa

46

89:46
Hla. 79:5
Kuyawuze kube ngunini, Simakadze,

utifihla siphelane ngingakuboni?

Kuyawuze kube ngunini

lulaka lwakho luvutsa

njengemalangabi emlilo?

47

89:47
Jobe 7:7
14:1
Hla. 39:5
90:10
Khumbula-ke kutsi sikhatsi sami

singakanani emhlabeni.

Bonkhe bantfu lowabadala

bendlula njengemoya kulomhlaba.

48Ngubani nje umuntfu loyawuphila angafi?

Ngubani nje longatigodla yena

angayi ethuneni? Cabanga.

49Awu, Nkhosi yami!

Uphi kantsi umusa wakho lomkhulu

lowawubonakalisa endvulo,

wenta sifungo ngawo kuDavide

ngekwetsembeka kwakho?

50Awu, Nkhosi yami!

Khumbula kuphukutwa kwenceku yakho,

nekutsi tive tingibhaceka ngetinhlamba.

51Awu, Simakadze!

Titsa takho tiyayihhalatisa

lenkhosi loyigcobile,

tiyayilandzela tiyibambe,

tiyibhaceke ngetinhlamba.

52Simakadze akabongwe nini nanini!

Amen! Yebo, Amen!

90

Sigaba sesine

(Tihlabelelo 90 – 106)

Emalanga emuntfu asheshe aphele emhlabeni

Umthandazo waMosi, umuntfu waNkulunkulu.

901Yebo, Simakadze!

Wena ube siphephelo setfu

etitukulwaneni nasetitukulwaneni.

2Ngaphambi kwekudalwa kwetintsaba,

yebo, ungakawudali nemhlaba,

kusukela phakadze

kuze kube phakadze,

wena Nkulunkulu ukhona.

3

90:3
Gen. 3:19
Shu. 12:7
Umuntfu umbuyisela elutfulini utsi:

“Buyelani nine bantfwana bebantfu

nibe lutfuli lenabunjwa ngalo.”

4

90:4
2 Phet. 3:8
Ngobe inkhulungwane yeminyaka

kuwe ingangelilanga linye,

injengelilanga layitolo nase lendlulile,

yimfishane, ingangemlindvo wasebusuku.

5

90:5
Isa. 40:6
1 Phet. 1:24
Bantfu ubakhukhula njengesihlambi semanti,

baphele njengebutfongo,

ekuseni bakhula njengeluhlata:

6

90:6
Jobe 14:2
nome ekuseni luyahluma luchakaze,

kodvwa entsambama luyasikwa lubune.

7

90:7
Hla. 76:7
Intfukutselo yakho isicedza emandla,

lulaka lwakho luyasesabisa.

8

90:8
Jer. 16:17
1 Khor. 4:5
Bubi betfu busembikwakho,

tono tetfu letifihlakele

tisekukhanyeni kwebuso bakho.

9Onkhe emalanga etfu ekuphila

endlula ngaphansi kwelulaka lwakho,

iminyaka yetfu iyefika

ibuye yendlule,

sincane sesibibitfwane sesikhashana.

10

90:10
Jobe 9:25
Hla. 89:47
Iminyaka yekuphila kwetfu

ingiminyaka lengemashumi lasikhombisa,

nangabe sisacinile

iba ngiminyaka lengemashumi lasiphohlongo;

noko linyenti laleyo minyaka

seliphetse kuhlupheka nelusizi.

Kuphila kwetfu kwendlula ngekushesha,

yebo, siyandiza sihambe.

11Ngubani lowati emandla entfukutselo yakho,

yebo, nelulaka lwakho,

kuze akwesabe ngalokufanele?

12

90:12
Hla. 39:4
Sifundzise kutsi

sikwati kubala emalanga etfu,

kuze sibe nenhlitiyo lehlakaniphile.

13

90:13
Eks. 32:12
Buya, Simakadze!

Kuyawudzimate kube ngunini

solomane usifulatsela?

Hawukela tinceku takho.

14Senelise ngemusa wakho

njalo ekuseni,

kuze sijabule sitfokote

onkhe emalanga etfu letako.

15Siphe emalanga ekujabula,

langangemalanga ekusihlupha kwakho;

akabe ngangeminyaka

yekuhlupheka kwetfu.

16Shangatsi tinceku takho

tingake tikubone usebenta,

nemandla akho ebukhosi

abonakale nasetitukulwaneni tato.

17Shangatsi lutsandvo lweNkhosi

lenguNkulunkulu wetfu, lungabasetikwetfu.

Shangatsi ungawubusisa

umsebenti wetandla tetfu;

yebo, phumelelisa umsebenti wetandla tetfu.

91

Kukhosela ngaphansi kwemtfunti waSomandla

911

91:1
Hla. 36:7
Lowo lohlala ekusitsekeni

kuLosetikwako Konkhe

ukhosele ekhwapheni laSomandla.

2

91:2
Hla. 18:2
Angasho kuSimakadze atsi:

“Wena usiphephelo sami

nenqaba yami,

unguNkulunkulu wami

lengetsembele kuye.”

3

91:3
Hla. 124:7
Nguye-ke Simakadze

lotakwephula elugibeni lwebacuphi,

akuvikele nasetifeni letitsatselwanako.

4

91:4
Mat. 23:37
Uyawukusibekela ngetimphiko takhe,

uphephele ngaphansi kwemaphiko akhe,

kwetsembeka kwakhe kulihawu lekukuvikela.

5

91:5
Taga 3:24
Awudzingi kwesaba tingoti tasebusuku,

nemicibisholo lentjuzako emini,

6nengoti lenkhulu levumbuka ebumnyameni,

namashayacotfule wesifo

lobhubhisako emini.

7Labatinkhulungwane bangawa eceleni kwakho,

nalabatinkhulungwane letilishumi

bawele ngasesandleni sakho sekudla,

kodvwa wena usale ungenamyocu.

8

91:8
Hla. 92:11
Uyawubuka nje kuphela ngemehlo akho,

ubone kujeziswa kwalababi.

9Ngobe wena Simakadze

umente waba siphephelo sakho,

Losetikwako Konkhe umente inqaba yakho.

10

91:10
Taga 12:21
Ungeke wehlelwe ngemashwa,

nesifo singeke sisondzele ekhaya lakho.

11

91:11
Mat. 4:6
Luk. 4:10
Ngobe Nkulunkulu

uyawuyala tingilosi takhe ngawe

tikulondvolote ekuhambeni kwakho konkhe.

12

91:12
Jobe 5:23
Taga 3:23
Mat. 4:6
Luk. 4:11
Tiyawukutsatsa

tikwetfwale ngetandla,

kuze lunyawo lwakho

lungete lwakhutjwa etjeni.

13

91:13
Dut. 8:15
Mak. 16:18
Luk. 10:19
Uyawuhamba etikwemabhubesi netinyoka,

ugcobagcobe etikwemawundlu emabhubesi

kanye nasetikwetinyoka.

14Nkulunkulu yena utsi:

“Njengobe naku

ubambelele kimi ngelutsandvo,

ngitamephula

ngimbeke endzaweni lephakeme,

ngimvikele ngobe alati libito lami.

15

91:15
Hla. 50:15
Uyawungibita ngiphendvule

ngibe naye ekuhluphekeni,

ngimuphe kuphepha nekuhlonipheka.

16

91:16
Hla. 50:23
Ngiyawumesutsisa

ngebudze bemalanga akhe

ngimkhombise

emandla ensindziso yami.”