Siswati 1996 (SWA96)
88

Umthandazo wekucela kwephulwa ekufeni

Sihlabelelo sentalelwane yaKhora, lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Sifo lesiluhlupho.” Imaskili yaHemani um-Ezra.

881Simakadze,

Nkulunkulu wensindziso yami.

Ngikhala kuwe imini nebusuku.

2Shangatsi umkhuleko wami ungefikela kuwe,

beka indlebe yakho,

uve kukhala kwami.

3Ngobe umphefumulo wami ugcwele tinsizi,

nekuphila kwami sekusondzele ethuneni.

4

88:4
Isa. 19:18
30:7
Mat. 28:19
Imis. 2:9
Ngibalwa kanye nalabacondze emgodzini,

nginjengendvodza lete emandla.

5

88:5
Isa. 44:5
Sengibalelwa kulabafile njengalababulewe,

lese balala emathuneni,

bona labo longasabakhumbuli,

yebo, lese bancunywa kuwe.

6Ungifake emgodzini lojule kunayo yonkhe,

etindzaweni letimnyama nasetingungwini.

7

88:7
Isa. 12:3
Jer. 31:12
Lulaka lwakho luyangisindza.

Emagagasi akho ayangicindzetela. Cabanga.

8

88:8
Jobe 19:19
Bangani bami ubakhweshisile kimi,

wangenta ngaba sinengiso kubo.

Ngivalelekile, angikhoni kuphuma.

9Liso lami liyafa ngenca yelusizi,

ngikhala kuwe, Simakadze,

imini nebusuku

ngiphakamisa tandla tami,

ngikhuleka kuwe.

10Labafile uyabentela yini timanga?

Bayavuka yini emathuneni bakudvumise? Cabanga.

11Umusa wakho

kungakhulunywa yini ngawo ethuneni?

Kwetsembeka kwakho

kungakhulunywa yini ngako ekubhujisweni?

12

88:12
Isa. 38:18
Timangaliso takho

tingatiwa yini ebumnyameni?

Kulunga kwakho

kuyatiwa yini eveni

lalabo labangasakhumbuli?

13Kodvwa mine, Simakadze,

ngikhala kuwe, ngicela lusito,

kutsi kusa

ube uhlangabetana nemkhuleko wami.

14Awu, Simakadze!

Ungilahlelani?

Ungifihlelelani buso bakho?

15Ngihlupheke kakhulu ngabasengotini yekufa,

kwasebusheni bami;

ngashaywa luvalo, ngasangana.

16Lulaka lwakho loluvutsako lungehlele,

kwesabisa kwakho kungicedzile.

17Kungitungeleta njengemanti onkhe emalanga,

kungitungeleta kanyekanye.

18

88:18
Jobe 17:13
Sihlobo sami nemngani wami

ubacoshile, bakhashane nami;

bumnyama sebungumngani wami.