Siswati 1996 (SWA96)
87

Emalungelo ekuba ngewaseSiyoni

Sihlabelelo sentalelwane yaKhora.

871Simakadze ubeke likhaya lakhe

etikwentsaba lengcwele.

2

87:2
Hla. 68:16
Emasango aseSiyoni uwatsandza kakhulu

kunayo yonkhe imiti yakaJakobe.

3

87:3
Hla. 46:4
Isa. 2:2
Mik. 4:1
Maye, kuhle loko lokukhulunywa ngawe,

wena khaya laNkulunkulu: Cabanga.

4“Ngibala iRahabiLoku kusho “iGibhithe” neBhabhulona,

emkhatsini walabo labangatiko.

Yebo, emaFilisti,

nebaseThire, nebaseKushe,

bonkhe labo bantfu batalelwa eSiyoni.”

5NgeSiyoni kuyawukhulunywa kutsiwe:

“Lona nalona batalelwa lapho,

ngobe Losetikwako Konkhe uyayicinisa.”

6Simakadze uyawutibhalisa tonkhe tive atsi:

“Lesi satalelwa eSiyoni.” Cabanga.

7Bahlabeleli nebadlali ngalokufanako batsi:

“Yonkhe imitfombo yami ikuwe.”

88

Umthandazo wekucela kwephulwa ekufeni

Sihlabelelo sentalelwane yaKhora, lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Sifo lesiluhlupho.” Imaskili yaHemani um-Ezra.

881Simakadze,

Nkulunkulu wensindziso yami.

Ngikhala kuwe imini nebusuku.

2Shangatsi umkhuleko wami ungefikela kuwe,

beka indlebe yakho,

uve kukhala kwami.

3Ngobe umphefumulo wami ugcwele tinsizi,

nekuphila kwami sekusondzele ethuneni.

4

88:4
Isa. 19:18
30:7
Mat. 28:19
Imis. 2:9
Ngibalwa kanye nalabacondze emgodzini,

nginjengendvodza lete emandla.

5

88:5
Isa. 44:5
Sengibalelwa kulabafile njengalababulewe,

lese balala emathuneni,

bona labo longasabakhumbuli,

yebo, lese bancunywa kuwe.

6Ungifake emgodzini lojule kunayo yonkhe,

etindzaweni letimnyama nasetingungwini.

7

88:7
Isa. 12:3
Jer. 31:12
Lulaka lwakho luyangisindza.

Emagagasi akho ayangicindzetela. Cabanga.

8

88:8
Jobe 19:19
Bangani bami ubakhweshisile kimi,

wangenta ngaba sinengiso kubo.

Ngivalelekile, angikhoni kuphuma.

9Liso lami liyafa ngenca yelusizi,

ngikhala kuwe, Simakadze,

imini nebusuku

ngiphakamisa tandla tami,

ngikhuleka kuwe.

10Labafile uyabentela yini timanga?

Bayavuka yini emathuneni bakudvumise? Cabanga.

11Umusa wakho

kungakhulunywa yini ngawo ethuneni?

Kwetsembeka kwakho

kungakhulunywa yini ngako ekubhujisweni?

12

88:12
Isa. 38:18
Timangaliso takho

tingatiwa yini ebumnyameni?

Kulunga kwakho

kuyatiwa yini eveni

lalabo labangasakhumbuli?

13Kodvwa mine, Simakadze,

ngikhala kuwe, ngicela lusito,

kutsi kusa

ube uhlangabetana nemkhuleko wami.

14Awu, Simakadze!

Ungilahlelani?

Ungifihlelelani buso bakho?

15Ngihlupheke kakhulu ngabasengotini yekufa,

kwasebusheni bami;

ngashaywa luvalo, ngasangana.

16Lulaka lwakho loluvutsako lungehlele,

kwesabisa kwakho kungicedzile.

17Kungitungeleta njengemanti onkhe emalanga,

kungitungeleta kanyekanye.

18

88:18
Jobe 17:13
Sihlobo sami nemngani wami

ubacoshile, bakhashane nami;

bumnyama sebungumngani wami.

89

Sivumelwane saNkulunkulu kuDavide. Kute lonjengaNkulunkulu

Imaskili ya-Ethani, um-Ezra.

891

89 Sihloko
1 Khos. 4:31
Yebo, Simakadze!

Ngiyawuhlabela kuze kube phakadze

ngemisebenti yemusa wakho.

Kwetsembeka kwakho

ngiyawukumemetela ngemlomo wami

etitukulwaneni nasetitukulwaneni.

2Ngobe ngitsite:

Umusa wakho utawuma

kuze kube phakadze,

nekwetsembeka kwakho utakumisa ezulwini.

3Wena ukhulume watsi:

“Sengente sivumelwane nalokhetsiwe wami,

ngafunga kuDavide inceku yami ngatsi:

4

89:4
2 Sam. 7:12-16
1 Khr. 17:11-14
Hla. 132:11
Isa. 55:3
Luk. 1:32
Imis. 2:30
‘Ngiyawumisa intalo yakho

phakadze naphakadze,

ngikwakhele sihlalo sakho sebukhosi

etitukulwaneni ngetitukulwane.’ ” Cabanga.

5

89:5
Isa. 6:3
Ef. 3:10
Semb. 4:8
Yebo, Simakadze!

Shangatsi emazulu angadvumisa

timanga takho nekwetsembeka kwakho

enhlanganweni yalabangcwele!

6Ngubani nje losesibhakabhakeni

longalinganiswa nawe, Simakadze?

Ngubani nje,

emkhatsini wemadvodzana aNkulunkulu,

longafananiswa naSimakadze?

7UnguNkulunkulu lowesatjwa

emikhandlwini yalabangcwele.

Umkhulu, futsi wesabeka

ngetulu kwabo bonkhe labakuhacile.

8Yebo, Simakadze!

Nkulunkulu wemabandla!

Ngubani nje lofanana nawe,

wena lonemandla, Simakadze?

Kwetsembeka kwakho kuyakuhaca.

9

89:9
Jobe 38:11
Nguwe lobusa kutichenya kwelwandle

nakaphakama emagagasi alo,

wena uyawabindzisa.

10

89:10
Isa. 51:9
Nguwe lowapitjita Rahabi, wambulala.

Titsa takho watisakata

ngesandla sakho lesinemandla.

11Emazulu ngewakho,

nemhlaba wakho,

umhlaba nako konkhe lokukuwo

kwadalwa nguwe.

12Inyakatfo neningizimu kwadalwa nguwe.

Intsaba iThabhori nentsaba iHemoni

kudvumisa libito lakho ngenjabulo.

13Unengalo lenemandla,

nesandla sakho sinemandla,

nesandla sakho sekudla siphakeme.

14Kulunga nebucotfo tisekelo

tesihlalo sakho sebukhosi,

umusa nekwetsembeka

kungemavulandlela lahamba embikwakho.

15

89:15
Num. 23:21
Yebo, Simakadze!

Sibusisiwe sive lesati kahle

kutsi kuyini kumpompoloza ngenjabulo,

sihambe ekukhanyeni kwebuso bakho.

16Lesive sijabula njalo nje egameni lakho,

siphakanyiswe ngenca yekulunga kwakho.

17Ngobe wena uludvumo lwemandla aso,

ngekusikhetsa kwakho

luphondvo lwemandla etfu luyaphakanyiswa.

18Sihlangu setfu sakho, Simakadze,

siyinkhosi yetfu lesayinikwa

nguLongcwele waka-Israyeli.

Setsembiso saNkulunkulu kuDavide

19

89:19
2 Sam. 7:4
1 Khr. 17:4
Endvulo wase wakhuluma embonweni,

kuye lowetsembekile wakho, watsi:

“Ngimsitile, ngambeka lolichawe,

ngamphakamisa lotsandzekako wami.

20

89:20
1 Sam. 13:14
16:12-13
Imis. 13:22
Ngimtfolile Davide, inceku yami,

sengimgcobe ngemafutsa ami langcwele.

21Sandla sami siyawuma naye njalo simcinise,

ngempela ingalo yami iyawumcinisa.

22Sitsa singeke simphocelele

kutsi etfule kuso,

nalomubi angeke amhluphe.

23Ngiyawupitjita titsa takhe embikwakhe,

ngibacitse labo labamtondzako.

24Kwetsembeka kwami nemusa wami

kuyawuhlala naye;

ngelibito lami

kuyawuphakanyiswa luphondvo lwakhe.

25Ngiyawumenta abuse etikwelwandle

nasetikwemifula kanyekanye.

26

89:26
2 Sam. 7:14
1 Khr. 17:13
Heb. 1:5
Uyawukhala kimi atsi:

‘Wena unguBabe,

unguNkulunkulu wami,

nelidvwala lensindziso yami.’

27

89:27
Semb. 1:5
Ngiyawumenta abe litubulo,

abe yinkhosi lephakeme kunemakhosi emhlaba.

28Ngiyawumgcinela umusa wami

kuze kube phakadze.

Sivumelwane sami naye siyawuhlala simile.

29Ngiyawumisa intalo yakhe,

kuze kube phakadze,

nesihlalo sakhe sebukhosi sisime,

yingci nakusekhona sibhakabhaka etulu.

30“Nangabe bantfwabakhe

bawulahla umtsetfo wami,

bangahambi ngendlela yetincumo tami,

31bedzelela timiso tami,

bangayigcini imiyalo yami,

32ngiyawube sengibafaka luswati,

ngibajezise ngenca yekona kwabo,

ngibanike imivimba ngenca yebubi babo.

33Kodvwa

ngingeke ngiwususe umusa wami kuye,

ngingeke futsi

ngikuphikise kwetsembeka kwami.

34

89:34
Num. 23:19
Sivumelwane sami

ngingeke ngisephule;

nemavi lese ngiwakhulumile

ngingeke ngiwagucule.

35“Ngifunge kwaba kanye

ebungcweleni bami,

ngingeke ngiwacale emanga kuDavide.

36

89:36
Joh. 12:34
Intalo yakhe iyawuma

kuze kube phakadze,

nesihlalo sakhe sebukhosi asiyiwugucuka,

siyawuma njengelilanga lelisembikwami.

37

89:37
Jobe 16:19
Jer. 33:20
Uyawumiswa siphelane, njengenyanga,

ngobe yona ingufakazi lowetsembekile

losemafini.” Cabanga.

Sililo sekwehlulwa kwenkhosi

38Kodvwa manje sewumlahlile wamala,

wamtfukutselela logcotjiwe wakho.

39Sewusicitsile sivumelwane senceku yakho,

umchele wayo uwutsele ngelihlazo,

wawudzicela phansi.

40

89:40
Hla. 80:12
Utidzilitele phansi

tonkhe tindvonga,

tinqaba tasala titindvundvuma.

41

89:41
Hla. 44:13
79:4
Bonkhe labendlula ngendlela

bayatikhwanyela kuyo.

Seyigucuke yaba yinhlekisa

kubomakhelwane bayo.

42Uyente yancotjwa ngulabamelene nayo,

wajabulisa tonkhe titsa tayo.

43Nenkemba yayo ayikadli enyameni,

wayenta yehluleka

ngisho nekubhekana nemphi.

44Uyemuke indvuku yebukhosi esandleni sayo,

wasidzaceka phansi sihlalo sayo sebukhosi.

45Uwafinyetile emalanga ebusha bayo,

wayembesa ngemahloni. Cabanga.

Umkhuleko wekukhululwa

46

89:46
Hla. 79:5
Kuyawuze kube ngunini, Simakadze,

utifihla siphelane ngingakuboni?

Kuyawuze kube ngunini

lulaka lwakho luvutsa

njengemalangabi emlilo?

47

89:47
Jobe 7:7
14:1
Hla. 39:5
90:10
Khumbula-ke kutsi sikhatsi sami

singakanani emhlabeni.

Bonkhe bantfu lowabadala

bendlula njengemoya kulomhlaba.

48Ngubani nje umuntfu loyawuphila angafi?

Ngubani nje longatigodla yena

angayi ethuneni? Cabanga.

49Awu, Nkhosi yami!

Uphi kantsi umusa wakho lomkhulu

lowawubonakalisa endvulo,

wenta sifungo ngawo kuDavide

ngekwetsembeka kwakho?

50Awu, Nkhosi yami!

Khumbula kuphukutwa kwenceku yakho,

nekutsi tive tingibhaceka ngetinhlamba.

51Awu, Simakadze!

Titsa takho tiyayihhalatisa

lenkhosi loyigcobile,

tiyayilandzela tiyibambe,

tiyibhaceke ngetinhlamba.

52Simakadze akabongwe nini nanini!

Amen! Yebo, Amen!