Siswati 1996 (SWA96)
84

Kulangatela indlu yaNkulunkulu

Sihlabelelo sentalelwane yaKhora lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngelugubhu, igithithi.

841

84:1
Hla. 26:8
27:4
Maye, iyatsandzeka indlu yakho!

Simakadze wemabandla!

2

84:2
Hla. 42:1
63:1
65:4
Umphefumulo wami

ulangatelela emagceke akho,

inhlitiyo yami nemtimba wami

kuhlabela kumemete ngekujabula lokukhulu

kuNkulunkulu lophilako.

3Ncedze uyayitfola indzawo yesidleke,

nenkonjane iyayitfola

indzawo yekwakhela indlu yayo,

lapho ingachobosela khona emazini ayo.

Lendzawo ingasemalatini endlu yakho,

Simakadze wemabandla,

Nkhosi yami, naNkulunkulu wami.

4

84:4
Hla. 23:6
Babusisiwe labo labahlala endlini yakho,

bayawuhlala babonga wena njalo. Cabanga.

5Babusisiwe labo bantfu

emandla abo lakuwe,

labalangatela etinhlitiyweni tabo

kutsi bayewukhonta eSiyoni.

6

84:6
Hla. 23:4
Bayawutsi nome bahamba

eSigodzini Lesomile,Loku kusho “Sigodzi sakaBhaka”

kubo sibe yindzawo lechume tiyalu,

netimvula tekucala timbonye tibusiso.

7Bayatfutfuka emandleni

baye emandleni;

Nkulunkulu wabonkulunkulu

uyawubonakala eSiyoni.

8Hhawu, Simakadze,

Nkulunkulu wemabandla,

vani, ulalele umthandazo wami,

beka indlebe yakho,

Nkulunkulu waJakobe! Cabanga.

9Nkulunkulu, buka sihlangu setfu,

buka, ubone buso balogcotjiwe wakho.

10

84:10
Hla. 65:4
Ngobe lilanga linye etibuyeni tendlu yakho,

lincono kunalayinkhulungwane

lacitselwe ngaphandle.

Ngingamane ngibe ngumlindzi

wemnyango wendlu yaNkulunkulu,

kunekutsi ngingahlala ngibuse

emakhaya alababi.

11

84:11
Hla. 3:3
23:1
Isa. 60:19
Ngobe Simakadze, Nkulunkulu

ulilanga letfu nesihlangu sekusivikela.

Simakadze usipha umusa

asente sihlonipheke.

Angeke abagodlele lutfo loluhle

labo labahamba ngebucotfo embikwakhe.

12

84:12
Hla. 2:12
Jer. 17:7
Yebo, Simakadze wemabandla!

Ubusisiwe umuntfu lowetsembele kuwe!

85

Umthandazo wekucelela Israyeli umusa waNkulunkulu

Sihlabelelo sentalelwane yaKhora lesetfulwe kumhlabelisi.

851Awu, Simakadze!

Ulitsandzile live lakho,

wabuyisela tibusiso taJakobe.

2

85:2
Hla. 32:1
Watsetselela emacala esive sakho,

wambombota tonkhe tono tabo. Cabanga.

3Waluyekela lulaka lwakho,

wabhodla ekutfukutseleni kwakho lokumatima.

4Sibuyise,

Nkulunkulu wensindziso yetfu!

Lahla kucansuka kwakho ngatsi.

5

85:5
Hla. 77:7
Utasitfukutselela

kuze kube phakadze yini?

Kantsi lulaka lwakho utalwelula

titukulwane ngetitukulwane yini?

6Ungeke yini usivuselele siphile,

kuze kutsi sive sakho sijabule kuwe?

7Simakadze, sivise umusa wakho,

usiphe insindziso yakho.

8Ase ngilalele loko lokutawukhulunywa

nguNkulunkulu Simakadze,

ngobe ukhuluma kuthula esiveni sakhe

nakulabangcwele bakhe,

nabangancandzeki babuyele ebubini.

9

85:9
Hla. 145:18
Ngempela insindziso yakhe isedvute

kulabo labamesabako,

kuze live letfu libe neludvumo lwakhe,

10bese kuhlangabetana umusa neliciniso,

kwangane kulunga nekuthula.

11

85:11
Isa. 45:8
Kuyawuhluma liciniso emhlabatsini,

kulunga kulungute emhlabeni kusezulwini.

12

85:12
Lev. 26:4
Yebo, Simakadze,

uyawusipha lokuhle,

live letfu liyawutsela titselo.

13Kulunga kuyawuhamba embikwaSimakadze,

kuphendle indlela latawuhamba kuyo.

86

Umthandazo wekucela lusito

Umthandazo waDavide.

861Awu, Simakadze!

Beka indlebe yakho, ungiphendvule,

ngobe ngiselusizini nginguloweswele.

2

86:2
Hla. 16:1
25:20
Londvolota kuphila kwami,

ngobe nginamatsele kuwe.

Sindzisa inceku yakho lekwetsembako,

ngobe wena unguNkulunkulu wami.

3Bani nemusa kimi, Nkulunkulu,

ngobe ngikhala kuwe lonkhe lilanga.

4

86:4
Hla. 25:1
Tfokotisa umphefumulo wenceku yakho,

ngobe umphefumulo wami

ngiwuphakamisela kuwe, Simakadze.

5

86:5
Hla. 78:38
Jow. 2:13
Jona 4:2
Ngobe wena, Nkhosi,

ulungile futsi ulungele kutsetselela,

umusa wakho uyabaphuphumela

labo labakhala kuwe.

6Awu, Simakadze!

Beka indlebe yakho ekukhulekeni kwami,

uve livi lekuncusa kwami.

7

86:7
Hla. 50:15
Ngelilanga lekuhlupheka kwami

ngikhala kuwe,

ngobe wena uyangiphendvula.

8

86:8
Eks. 15:11
Dut. 3:24
Kubo bonkhe bonkulunkulu

kute lofanana nawe, Simakadze;

kute nalokufanana nemisebenti yakho.

9

86:9
Zef. 2:11
Zak. 14:9
Semb. 15:4
Tonkhe tive lotentile tiyawuta kuwe,

tikhotsame embikwakho,

Nkhosi yami,

tibabate libito lakho.

10Ngobe wena umkhulu,

ungumenti wetimangaliso,

nguwe wedvwa longuNkulunkulu.

11

86:11
Hla. 25:4
119:33
Ngifundzise indlela yakho, Simakadze,

ngiyawuhamba ecinisweni lakho;

yenta inhlitiyo yami

ihlose intfo yinye:

kutsi ilesabe libito lakho.

12Ngiyawukubonga, Simakadze,

Nkulunkulu wami,

ngikudvumise ngenhlitiyo yami yonkhe,

ngidvumise libito lakho

kuze kube phakadze.

13

86:13
Hla. 30:3
71:20
Ngobe umusa wakho mkhulu kimi,

uwephulile umphefumulo wami

ekujuleni kwekufa.

14

86:14
Hla. 54:3
Awu, Nkulunkulu!

Tihlangananhloko tingivukele;

lesishoshomane setidlova

sifuna kungibulala,

tona atikwati nekutsi uyini.

15

86:15
Eks. 34:6
Neh. 9:17
Hla. 103:8
145:8
Kodvwa wena, Simakadze,

unguNkulunkulu lonesihawu,

nebubele, nekubeketela,

uphuphuma umusa nekwetsembeka.

16Gucukela ngakimi, ube nemusa kimi

inceku yakho uyiphe emandla akho,

usindzise indvodzana yencekukati yakho.

17Ngente sibonakaliso sebuhle bakho,

kuze labo labangitondzako basibone,

badliwe ngemahloni,

ngobe wena, Simakadze,

uyangisita, ungidvudvute.