Siswati 1996 (SWA96)
83

Umthandazo wekucela kubhujiswa kwetitsa tebaka-Israyeli

Sihlabelelo sa-Asafa.

831

83:1
Hla. 28:1
Awu, Nkulunkulu!

Ungathuli, utente simungulu.

Ungatsalalisi, Nkulunkulu.

2Ase ubuke nje,

titsa takho tiyaphitsitela,

nalabo labakutondzako bayakucoloshela.

3Benta sigungu,

bahlangane ngebantfu bakho,

bafakane imilomo

ngalabo labeluswe nguwe.

4Batsi: “Wotani sibacotfule

bangabe basaba ngiso sive,

kuze libito laka-Israyeli

lingaphindze likhunjulwe.”

5Bacebisana ngawe nganhlitiyo yinye,

bente sivumelwane ngawe.

6Kuhlangene bonkhe baka-Edomu

labasemathendeni,

nebaka-Ishmayeli,

nebakaMowabi, nebakaHagari,

7nebakaGebali, nebaka-Amoni,

nebaka-Amaleki, nemaFilisti,

kanye netakhamiti taseThire.

8

83:8
Gen. 19:37
Ngisho nebase-Asiriya

bahlangene kanye nabo,

babalekeleli bebatukulu baLoti. Cabanga.

9

83:9
Khu. 4:6-22
7:1-23
Baphatse ngesandla

lowaphatsa ngaso emaMidiyani,

naSisera, naJabini

ngasemfuleni iKhishoni,

10labo lababhubha ngasemtini wase-Eni Dori;

bawa njengebulongo,

babola baze baba ngumcuba.

11

83:11
Khu. 7:25
8:12,21
Emakhosana abo wente

abe njengabo-Orebi naZebi,

babusi babe njengaboZeba naSalmuna.

12Batsi: “Asidle lelive libe lifa letfu,

lelive lelingemadlelo aNkulunkulu!”

13

83:13
Jobe 21:18
Isa. 17:13
Awu, Nkulunkulu wami!

Bente babe njengesiwunguwungwana,

nanjengemakhoba wona apheshulwa ngumoya.

14Njengemlilo ushisa lihlatsi,

nanjengemalangabi ababela tintsaba,

15nawe badvungulule ngesivunguvungu sakho,

ubetfuse ngesiphepho sakho.

16Yebo, Simakadze!

Tsela buso babo ngelihlazo,

badzimate balifune libito lakho.

17Shangatsi bangahlazeka baphele emandla

kuze kube phakadze,

shangatsi bangehluleka babhubhe.

18

83:18
Isa. 37:16
Shangatsi bangati kutsi nguwe wedvwa

lolibito lakhe linguSimakadze,

nguwe Losetikwako Konkhe,

lophakeme abuse umhlaba wonkhe.

84

Kulangatela indlu yaNkulunkulu

Sihlabelelo sentalelwane yaKhora lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngelugubhu, igithithi.

841

84:1
Hla. 26:8
27:4
Maye, iyatsandzeka indlu yakho!

Simakadze wemabandla!

2

84:2
Hla. 42:1
63:1
65:4
Umphefumulo wami

ulangatelela emagceke akho,

inhlitiyo yami nemtimba wami

kuhlabela kumemete ngekujabula lokukhulu

kuNkulunkulu lophilako.

3Ncedze uyayitfola indzawo yesidleke,

nenkonjane iyayitfola

indzawo yekwakhela indlu yayo,

lapho ingachobosela khona emazini ayo.

Lendzawo ingasemalatini endlu yakho,

Simakadze wemabandla,

Nkhosi yami, naNkulunkulu wami.

4

84:4
Hla. 23:6
Babusisiwe labo labahlala endlini yakho,

bayawuhlala babonga wena njalo. Cabanga.

5Babusisiwe labo bantfu

emandla abo lakuwe,

labalangatela etinhlitiyweni tabo

kutsi bayewukhonta eSiyoni.

6

84:6
Hla. 23:4
Bayawutsi nome bahamba

eSigodzini Lesomile,Loku kusho “Sigodzi sakaBhaka”

kubo sibe yindzawo lechume tiyalu,

netimvula tekucala timbonye tibusiso.

7Bayatfutfuka emandleni

baye emandleni;

Nkulunkulu wabonkulunkulu

uyawubonakala eSiyoni.

8Hhawu, Simakadze,

Nkulunkulu wemabandla,

vani, ulalele umthandazo wami,

beka indlebe yakho,

Nkulunkulu waJakobe! Cabanga.

9Nkulunkulu, buka sihlangu setfu,

buka, ubone buso balogcotjiwe wakho.

10

84:10
Hla. 65:4
Ngobe lilanga linye etibuyeni tendlu yakho,

lincono kunalayinkhulungwane

lacitselwe ngaphandle.

Ngingamane ngibe ngumlindzi

wemnyango wendlu yaNkulunkulu,

kunekutsi ngingahlala ngibuse

emakhaya alababi.

11

84:11
Hla. 3:3
23:1
Isa. 60:19
Ngobe Simakadze, Nkulunkulu

ulilanga letfu nesihlangu sekusivikela.

Simakadze usipha umusa

asente sihlonipheke.

Angeke abagodlele lutfo loluhle

labo labahamba ngebucotfo embikwakhe.

12

84:12
Hla. 2:12
Jer. 17:7
Yebo, Simakadze wemabandla!

Ubusisiwe umuntfu lowetsembele kuwe!

85

Umthandazo wekucelela Israyeli umusa waNkulunkulu

Sihlabelelo sentalelwane yaKhora lesetfulwe kumhlabelisi.

851Awu, Simakadze!

Ulitsandzile live lakho,

wabuyisela tibusiso taJakobe.

2

85:2
Hla. 32:1
Watsetselela emacala esive sakho,

wambombota tonkhe tono tabo. Cabanga.

3Waluyekela lulaka lwakho,

wabhodla ekutfukutseleni kwakho lokumatima.

4Sibuyise,

Nkulunkulu wensindziso yetfu!

Lahla kucansuka kwakho ngatsi.

5

85:5
Hla. 77:7
Utasitfukutselela

kuze kube phakadze yini?

Kantsi lulaka lwakho utalwelula

titukulwane ngetitukulwane yini?

6Ungeke yini usivuselele siphile,

kuze kutsi sive sakho sijabule kuwe?

7Simakadze, sivise umusa wakho,

usiphe insindziso yakho.

8Ase ngilalele loko lokutawukhulunywa

nguNkulunkulu Simakadze,

ngobe ukhuluma kuthula esiveni sakhe

nakulabangcwele bakhe,

nabangancandzeki babuyele ebubini.

9

85:9
Hla. 145:18
Ngempela insindziso yakhe isedvute

kulabo labamesabako,

kuze live letfu libe neludvumo lwakhe,

10bese kuhlangabetana umusa neliciniso,

kwangane kulunga nekuthula.

11

85:11
Isa. 45:8
Kuyawuhluma liciniso emhlabatsini,

kulunga kulungute emhlabeni kusezulwini.

12

85:12
Lev. 26:4
Yebo, Simakadze,

uyawusipha lokuhle,

live letfu liyawutsela titselo.

13Kulunga kuyawuhamba embikwaSimakadze,

kuphendle indlela latawuhamba kuyo.