Siswati 1996 (SWA96)
84

Kulangatela indlu yaNkulunkulu

Sihlabelelo sentalelwane yaKhora lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngelugubhu, igithithi.

841

84:1
Hla. 26:8
27:4
Maye, iyatsandzeka indlu yakho!

Simakadze wemabandla!

2

84:2
Hla. 42:1
63:1
65:4
Umphefumulo wami

ulangatelela emagceke akho,

inhlitiyo yami nemtimba wami

kuhlabela kumemete ngekujabula lokukhulu

kuNkulunkulu lophilako.

3Ncedze uyayitfola indzawo yesidleke,

nenkonjane iyayitfola

indzawo yekwakhela indlu yayo,

lapho ingachobosela khona emazini ayo.

Lendzawo ingasemalatini endlu yakho,

Simakadze wemabandla,

Nkhosi yami, naNkulunkulu wami.

4

84:4
Hla. 23:6
Babusisiwe labo labahlala endlini yakho,

bayawuhlala babonga wena njalo. Cabanga.

5Babusisiwe labo bantfu

emandla abo lakuwe,

labalangatela etinhlitiyweni tabo

kutsi bayewukhonta eSiyoni.

6

84:6
Hla. 23:4
Bayawutsi nome bahamba

eSigodzini Lesomile,Loku kusho “Sigodzi sakaBhaka”

kubo sibe yindzawo lechume tiyalu,

netimvula tekucala timbonye tibusiso.

7Bayatfutfuka emandleni

baye emandleni;

Nkulunkulu wabonkulunkulu

uyawubonakala eSiyoni.

8Hhawu, Simakadze,

Nkulunkulu wemabandla,

vani, ulalele umthandazo wami,

beka indlebe yakho,

Nkulunkulu waJakobe! Cabanga.

9Nkulunkulu, buka sihlangu setfu,

buka, ubone buso balogcotjiwe wakho.

10

84:10
Hla. 65:4
Ngobe lilanga linye etibuyeni tendlu yakho,

lincono kunalayinkhulungwane

lacitselwe ngaphandle.

Ngingamane ngibe ngumlindzi

wemnyango wendlu yaNkulunkulu,

kunekutsi ngingahlala ngibuse

emakhaya alababi.

11

84:11
Hla. 3:3
23:1
Isa. 60:19
Ngobe Simakadze, Nkulunkulu

ulilanga letfu nesihlangu sekusivikela.

Simakadze usipha umusa

asente sihlonipheke.

Angeke abagodlele lutfo loluhle

labo labahamba ngebucotfo embikwakhe.

12

84:12
Hla. 2:12
Jer. 17:7
Yebo, Simakadze wemabandla!

Ubusisiwe umuntfu lowetsembele kuwe!