Siswati 1996 (SWA96)
82

Nkulunkulu wehlulela ngekulunga

Sihlabelelo sa-Asafa.

821Nkulunkulu ukhuluma

emhlanganweni lomkhulu,

wehlulela bonkulunkulu utsi:

2“Kutawuze kube ngunini

nehlulela ngalokungakalungi

nikhetsa tindlubu nishiye tinkhobe? Cabanga.

3

82:3
Jobe 29:12
Taga 24:11
31:8
Isa. 1:17
“Vikelani emalungelo

alabamphofu netintsandzane,

nimele emalungelo

alabacindzetelwe nalabeswele.

4Bephuleni labamphofu nalabeswele,

nibakhulule esandleni salababi.

5

82:5
Joh. 10:34
“Abati lutfo, abacondzi lutfo,

badvukuta ebumnyameni;

tonkhe tisekelo temhlaba tiyatanyatanyiswa.

6

82:6
Dan. 5:30
Joh. 10:34
Imis. 12:23
Ngatsi kini: ‘Nibonkulunkulu nine;

nonkhe ningemadvodzana

aLosetikwako Konkhe.’

7

82:7
Hla. 7:6
Nome kunjalo,

niyakufa njengebantfu bonkhe,

niphele njengato tonkhe tikhulu.”

8Vuka-ke, Nkulunkulu,

wehlulele umhlaba,

ngobe nguwe umnikati wetive tonkhe.