Siswati 1996 (SWA96)
80

Umthandazo wekucela kutsi ema-Israyeli abuyiselwe tinhlanhla tawo

Sihlabelelo sa-Asafa lesisifakazelo. Setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Siphephane”.

801

80:1
Eks. 25:22
Hla. 77:20
Isa. 37:16
40:11
Hez. 34:12
Joh. 10:11
Sive, Melusi waka-Israyeli,

wena lohola Josefa njengemhlambi wetimvu.

Wena lohlala emkhatsini wemakherubhi,

bonakala ngekukhatimula kwakho.

2Vusa emandla akho

embikwa-Efrayimu, naBhenjamini, naManase,

ute utewusisita.

3

80:3
Hla. 4:6
Sibuyisele kuwe, Nkulunkulu.

Khanyisa buso bakho bumengetele,

kuze sisindziswe.

4Awu, Simakadze,

Nkulunkulu wemabandla!

Kutawuze kube ngunini

ucansulwa ngimithandazo yesive sakho?

5

80:5
Hla. 42:3
102:9
Wabapha sinkhwa ngetinyembeti,

wabanatsisa ngetinyembeti.

6

80:6
Hla. 44:13
Wenta kutsi bomakhelwane betfu basibange,

titsa tetfu tisihleke bulima.

7Sibuyisele kuwe,

Nkulunkulu wemabandla!

Khanyisa buso bakho bumengetele,

kuze sisindziswe.

8

80:8
Gen. 49:22
Isa. 5:1
27:2
Wazuphuna umvini eGibhithe,

wacosha tive,

wase uwuhlanyela eveni lato.

9Wawulungisela umhlaba wekuhlanyela,

wakhula, wajula, wenaba,

wagcwala live.

10Tintsaba tambonywa ngematfunti awo,

imisedari yambonywa ngemagala awo,

11

80:11
Gen. 15:18
Eks. 23:31
Dut. 11:24
Josh. 1:4
1 Khos. 4:21,24
enabisa emagala awo

adzimate efikela elwandle,

ahluma adzimate efika eMfuleni.Lomfula iYufrathe

12

80:12
Hla. 89:40
Pho, wena uludziliteleni

lolutsango loluwutungeletile lomvini?

Manje bonkhe labendlulako

bangateba kalula letitselo tawo.

13Tingulube tesiganga tiyawuvukuta,

tonkhe tilwane tesiganga tiyawudla.

14Awu, Nkulunkulu wemabandla!

Phendvuka futsi!

Buka phansi usetulu ezulwini,

ubone lomvini wakho, uwunakelele,

15

80:15
Eks. 4:22
wona lowo mvini

lowawuhlanyela ngesandla sakho sangesekudla,

naleligala lotikhulisele lona.

16Labawujubile bawushisa ngemlilo,

bayawubhujiswa kubhekwa buso bakho.

17Kodvwa shangatsi sandla sakho

singamlondvolota,

lowo longasesandleni sakho sekudla.

Ngiyo indvodzana lotikhulisele yona.

18Singeke siphindze sikuhlamuke,

siphe kuphila siphile,

tsine-ke siyawube sesikhuleka egameni lakho.

19Sibuyisele kuwe,

Nkulunkulu wemabandla!

Khanyisa buso bakho bumengetele,

kuze sisindziswe.

81

Kubeketela kwaNkulunkulu kubaka-Israyeli

Sihlabelelo sa-Asafa lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngelugubhu, igithithi.

811Hlabelani kuNkulunkulu longemandla etfu,

jabulani nidvumise Nkulunkulu waJakobe.

2Calani ingoma, nishaye tingubhu,

netingitali kanye nemahabhu.

3

81:3
Eks. 12:1
Lev. 23:5
Num. 10:10
Dut. 16:1
Vutselani impalampala

ekwetfwaseni kwenyanga,

nangesikhatsi seyidvulungile

ngelilanga lemkhosi wetfu.

4Ngobe loku kusimiso saka-Israyeli,

nemtsetfo waNkulunkulu waJakobe.

5Wakwenta kwaba ngumtsetfo kuJosefa,Josefa usho “bema-Israyeli”

mhlazana ayawukulwa nemaGibhithe.

Ngeva livi lengangingalati litsi:

6

81:6
Eks. 1:14
6:6
“Mine ngesusa umtfwalo emahlombe enu,

nganiphumuta ekwetfwaleni kwenu titini.

7

81:7
Eks. 17:1,7
Num. 20:13
Nangibita nisebunzimeni nganephula,

nganiphendvula ngingale kwemafu lahlomile,

nganivivinya emitfonjeni yaseMeribha. Cabanga.

8

81:8
Hla. 50:7
“Lalelani, sive sami, nginiyale:

Awu, ma-Israyeli!

Shangatsi ngabe niyangilalela.

9

81:9-10
Eks. 20:2-3
Dut. 5:6-7
Ningamkhonti lomunye nkulunkulu,

ningakhuleki kubonkulunkulu betive.

10Ngimi Simakadze longuNkulunkulu wenu,

lowanikhuphula eveni laseGibhithe.

Khamisisani imilomo yenu,

mine-ke ngitanifunta nginesutsise.

11“Kepha sive sami asililalelanga livi lami.

Israyeli akazange anginake.

12

81:12
Hez. 20:25
Imis. 14:16
Rom. 1:24
Ngako-ke ngabayekelela

enkhanini yetinhlitiyo tabo,

kuze batihambele ngekutsandza kwabo.

13

81:13
Dut. 5:29
28:1
32:29
Maye, kube sive sami siyangilalela

na-Israyeli ahambe etindleleni tami!

14Titsa tabo bengitatehlula ngekushesha,

ngesandla sami bengitawumelana netitsa tabo.

15Labangitondzako bebetawuta embikwami,

bete bashosha phansi ngemadvolo,

kujeziswa kwabo kuhlale ingunaphakadze.

16

81:16
Dut. 32:13
Bengiyawunipha kolo lomnandzi kakhulu,

yebo, bengiyawunesutsisa

ngeluju lwetinyosi temadvwala.”

82

Nkulunkulu wehlulela ngekulunga

Sihlabelelo sa-Asafa.

821Nkulunkulu ukhuluma

emhlanganweni lomkhulu,

wehlulela bonkulunkulu utsi:

2“Kutawuze kube ngunini

nehlulela ngalokungakalungi

nikhetsa tindlubu nishiye tinkhobe? Cabanga.

3

82:3
Jobe 29:12
Taga 24:11
31:8
Isa. 1:17
“Vikelani emalungelo

alabamphofu netintsandzane,

nimele emalungelo

alabacindzetelwe nalabeswele.

4Bephuleni labamphofu nalabeswele,

nibakhulule esandleni salababi.

5

82:5
Joh. 10:34
“Abati lutfo, abacondzi lutfo,

badvukuta ebumnyameni;

tonkhe tisekelo temhlaba tiyatanyatanyiswa.

6

82:6
Dan. 5:30
Joh. 10:34
Imis. 12:23
Ngatsi kini: ‘Nibonkulunkulu nine;

nonkhe ningemadvodzana

aLosetikwako Konkhe.’

7

82:7
Hla. 7:6
Nome kunjalo,

niyakufa njengebantfu bonkhe,

niphele njengato tonkhe tikhulu.”

8Vuka-ke, Nkulunkulu,

wehlulele umhlaba,

ngobe nguwe umnikati wetive tonkhe.