Siswati 1996 (SWA96)
81

Kubeketela kwaNkulunkulu kubaka-Israyeli

Sihlabelelo sa-Asafa lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngelugubhu, igithithi.

811Hlabelani kuNkulunkulu longemandla etfu,

jabulani nidvumise Nkulunkulu waJakobe.

2Calani ingoma, nishaye tingubhu,

netingitali kanye nemahabhu.

3

81:3
Eks. 12:1
Lev. 23:5
Num. 10:10
Dut. 16:1
Vutselani impalampala

ekwetfwaseni kwenyanga,

nangesikhatsi seyidvulungile

ngelilanga lemkhosi wetfu.

4Ngobe loku kusimiso saka-Israyeli,

nemtsetfo waNkulunkulu waJakobe.

5Wakwenta kwaba ngumtsetfo kuJosefa,Josefa usho “bema-Israyeli”

mhlazana ayawukulwa nemaGibhithe.

Ngeva livi lengangingalati litsi:

6

81:6
Eks. 1:14
6:6
“Mine ngesusa umtfwalo emahlombe enu,

nganiphumuta ekwetfwaleni kwenu titini.

7

81:7
Eks. 17:1,7
Num. 20:13
Nangibita nisebunzimeni nganephula,

nganiphendvula ngingale kwemafu lahlomile,

nganivivinya emitfonjeni yaseMeribha. Cabanga.

8

81:8
Hla. 50:7
“Lalelani, sive sami, nginiyale:

Awu, ma-Israyeli!

Shangatsi ngabe niyangilalela.

9

81:9-10
Eks. 20:2-3
Dut. 5:6-7
Ningamkhonti lomunye nkulunkulu,

ningakhuleki kubonkulunkulu betive.

10Ngimi Simakadze longuNkulunkulu wenu,

lowanikhuphula eveni laseGibhithe.

Khamisisani imilomo yenu,

mine-ke ngitanifunta nginesutsise.

11“Kepha sive sami asililalelanga livi lami.

Israyeli akazange anginake.

12

81:12
Hez. 20:25
Imis. 14:16
Rom. 1:24
Ngako-ke ngabayekelela

enkhanini yetinhlitiyo tabo,

kuze batihambele ngekutsandza kwabo.

13

81:13
Dut. 5:29
28:1
32:29
Maye, kube sive sami siyangilalela

na-Israyeli ahambe etindleleni tami!

14Titsa tabo bengitatehlula ngekushesha,

ngesandla sami bengitawumelana netitsa tabo.

15Labangitondzako bebetawuta embikwami,

bete bashosha phansi ngemadvolo,

kujeziswa kwabo kuhlale ingunaphakadze.

16

81:16
Dut. 32:13
Bengiyawunipha kolo lomnandzi kakhulu,

yebo, bengiyawunesutsisa

ngeluju lwetinyosi temadvwala.”