Siswati 1996 (SWA96)
79

Sililo sekukhalela iJerusalema lebhidlitiwe

Sihlabelelo sa-Asafa.

791

79:1
2 Khos. 25:8-10
2 Khr. 36:17-19
Hla. 74:4
Jer. 52:12-14
Awu, Nkulunkulu!

Bahedeni sebangene efeni lakho,

bangcolisa lithempeli lakho lelingcwele,

bagucula iJerusalema bayenta tindzala.

2Banikele tidvumbu tetinceku takho

kutsi tibe kudla kwemangce,

netidvumbu talabangcwele bakho

tibe kudla kwetilwane tesiganga.

3Bacitse ingati yetinceku takho,

yageleta njengemanti,

eJerusalema lonkhe.

Kwabate nalongabangcwaba.

4

79:4
Hla. 44:13
80:6
Sesijike saba yinhlekisa

kubomakhelwane betfu,

bayasihaya bahlekisa ngatsi

kulabakhelene natsi.

5Kuyawuze kube ngunini, Simakadze,

lulaka lwakho luvutsa njengemlilo?

Lulaka lwakho luyawuvutsa

njengemlilo kuze kube ngunini?

6

79:6
Jer. 10:25
Tfululela lulaka lwakho

etikwetive letingakwati wena,

nasetikwemibuso lengakhuleki kuwe.

7Ngobe sebabashaye babacotfula bakaJakobe,

umuti wakhe bawenta sikhotsa.

8Ungasibeki licala ngebubi babokhokho betfu,

sheshisa usihlangabete ngesihawu sakho,

ngobe sesidzangele kakhulu.

9

79:9
Hla. 115:1
Sisite, Nkulunkulu wensindziso yetfu,

sisite ngenca yenkhatimulo yelibito lakho,

sihlenge usitsetselele tono tetfu,

ngenca yelibito lakho lelihloniphekile.

10

79:10
Eks. 32:12
Dut. 32:43
Jow. 2:17
Betive basholani kutsi:

“Uphi-ke loNkulunkulu wabo?”

Shangatsi kuphindzisela kwakho

singakubona kwenteka kulabo

labacitse ingati yetinceku takho.

11

79:11
Hla. 102:19
Shangatsi kububula kwetiboshwa

kungefika kuwe,

bese kutsi ngalamandla akho lamakhulu

ubephule labo lababange ekufeni.

12Yebo, Simakadze,

buyisela esifubeni sabomakhelwane betfu

seyiphindvwe kasikhombisa

lenhlamba labakuhlambalate ngayo.

13Tsine-ke lesisive sakho

netimvu telidlelo lakho,

siyawudvumisa wena ingunaphakadze,

silandzise ngeludvumo lwakho

etitukulwaneni nasetitukulwaneni.

80

Umthandazo wekucela kutsi ema-Israyeli abuyiselwe tinhlanhla tawo

Sihlabelelo sa-Asafa lesisifakazelo. Setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Siphephane”.

801

80:1
Eks. 25:22
Hla. 77:20
Isa. 37:16
40:11
Hez. 34:12
Joh. 10:11
Sive, Melusi waka-Israyeli,

wena lohola Josefa njengemhlambi wetimvu.

Wena lohlala emkhatsini wemakherubhi,

bonakala ngekukhatimula kwakho.

2Vusa emandla akho

embikwa-Efrayimu, naBhenjamini, naManase,

ute utewusisita.

3

80:3
Hla. 4:6
Sibuyisele kuwe, Nkulunkulu.

Khanyisa buso bakho bumengetele,

kuze sisindziswe.

4Awu, Simakadze,

Nkulunkulu wemabandla!

Kutawuze kube ngunini

ucansulwa ngimithandazo yesive sakho?

5

80:5
Hla. 42:3
102:9
Wabapha sinkhwa ngetinyembeti,

wabanatsisa ngetinyembeti.

6

80:6
Hla. 44:13
Wenta kutsi bomakhelwane betfu basibange,

titsa tetfu tisihleke bulima.

7Sibuyisele kuwe,

Nkulunkulu wemabandla!

Khanyisa buso bakho bumengetele,

kuze sisindziswe.

8

80:8
Gen. 49:22
Isa. 5:1
27:2
Wazuphuna umvini eGibhithe,

wacosha tive,

wase uwuhlanyela eveni lato.

9Wawulungisela umhlaba wekuhlanyela,

wakhula, wajula, wenaba,

wagcwala live.

10Tintsaba tambonywa ngematfunti awo,

imisedari yambonywa ngemagala awo,

11

80:11
Gen. 15:18
Eks. 23:31
Dut. 11:24
Josh. 1:4
1 Khos. 4:21,24
enabisa emagala awo

adzimate efikela elwandle,

ahluma adzimate efika eMfuleni.Lomfula iYufrathe

12

80:12
Hla. 89:40
Pho, wena uludziliteleni

lolutsango loluwutungeletile lomvini?

Manje bonkhe labendlulako

bangateba kalula letitselo tawo.

13Tingulube tesiganga tiyawuvukuta,

tonkhe tilwane tesiganga tiyawudla.

14Awu, Nkulunkulu wemabandla!

Phendvuka futsi!

Buka phansi usetulu ezulwini,

ubone lomvini wakho, uwunakelele,

15

80:15
Eks. 4:22
wona lowo mvini

lowawuhlanyela ngesandla sakho sangesekudla,

naleligala lotikhulisele lona.

16Labawujubile bawushisa ngemlilo,

bayawubhujiswa kubhekwa buso bakho.

17Kodvwa shangatsi sandla sakho

singamlondvolota,

lowo longasesandleni sakho sekudla.

Ngiyo indvodzana lotikhulisele yona.

18Singeke siphindze sikuhlamuke,

siphe kuphila siphile,

tsine-ke siyawube sesikhuleka egameni lakho.

19Sibuyisele kuwe,

Nkulunkulu wemabandla!

Khanyisa buso bakho bumengetele,

kuze sisindziswe.

81

Kubeketela kwaNkulunkulu kubaka-Israyeli

Sihlabelelo sa-Asafa lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngelugubhu, igithithi.

811Hlabelani kuNkulunkulu longemandla etfu,

jabulani nidvumise Nkulunkulu waJakobe.

2Calani ingoma, nishaye tingubhu,

netingitali kanye nemahabhu.

3

81:3
Eks. 12:1
Lev. 23:5
Num. 10:10
Dut. 16:1
Vutselani impalampala

ekwetfwaseni kwenyanga,

nangesikhatsi seyidvulungile

ngelilanga lemkhosi wetfu.

4Ngobe loku kusimiso saka-Israyeli,

nemtsetfo waNkulunkulu waJakobe.

5Wakwenta kwaba ngumtsetfo kuJosefa,Josefa usho “bema-Israyeli”

mhlazana ayawukulwa nemaGibhithe.

Ngeva livi lengangingalati litsi:

6

81:6
Eks. 1:14
6:6
“Mine ngesusa umtfwalo emahlombe enu,

nganiphumuta ekwetfwaleni kwenu titini.

7

81:7
Eks. 17:1,7
Num. 20:13
Nangibita nisebunzimeni nganephula,

nganiphendvula ngingale kwemafu lahlomile,

nganivivinya emitfonjeni yaseMeribha. Cabanga.

8

81:8
Hla. 50:7
“Lalelani, sive sami, nginiyale:

Awu, ma-Israyeli!

Shangatsi ngabe niyangilalela.

9

81:9-10
Eks. 20:2-3
Dut. 5:6-7
Ningamkhonti lomunye nkulunkulu,

ningakhuleki kubonkulunkulu betive.

10Ngimi Simakadze longuNkulunkulu wenu,

lowanikhuphula eveni laseGibhithe.

Khamisisani imilomo yenu,

mine-ke ngitanifunta nginesutsise.

11“Kepha sive sami asililalelanga livi lami.

Israyeli akazange anginake.

12

81:12
Hez. 20:25
Imis. 14:16
Rom. 1:24
Ngako-ke ngabayekelela

enkhanini yetinhlitiyo tabo,

kuze batihambele ngekutsandza kwabo.

13

81:13
Dut. 5:29
28:1
32:29
Maye, kube sive sami siyangilalela

na-Israyeli ahambe etindleleni tami!

14Titsa tabo bengitatehlula ngekushesha,

ngesandla sami bengitawumelana netitsa tabo.

15Labangitondzako bebetawuta embikwami,

bete bashosha phansi ngemadvolo,

kujeziswa kwabo kuhlale ingunaphakadze.

16

81:16
Dut. 32:13
Bengiyawunipha kolo lomnandzi kakhulu,

yebo, bengiyawunesutsisa

ngeluju lwetinyosi temadvwala.”