Siswati 1996 (SWA96)
7

Umkhuleko walowo locela kutsi enanelwe

Sihlabelelo saDavide, ishikayoni, lasihlabelela Simakadze ngenca yaKushe, intalelwane yaBhenjamini.

71Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wami,

sengiphephele kuwe,

ngisindzise ungiphephise

kubo bonkhe labangitingelako,

2kuze umphefumulo wami

bangawudzabudzabuli

njengelibhubesi lelidzabudzabula

kubete nalolamulako.

3Simakadze, Nkulunkulu wami,

nangabe kukhona lokubi etandleni tami,

4nangiphindzisele ngalokubi kumnganami,

nome ngaphanga sitsa sami

ngaphandle kwesono,

5nakunjalo-ke:

Sitsa sami asingitingele size singibambe,

siyigcobagcobe emhlabatsini imphilo yami,

ludvumo lwami luphelele elutfulini. Cabanga.

6

7:6
Hla. 138:7
Simakadze!

Sukuma ngentfukutselo yakho.

Vuka ungimele elulakeni lwetitsa tami.

Nkulunkulu wami, vuka ungisite.

Nguwe wedvwa lonesehlulelo lesimsulwa.

7Inhlangano yetive ayisondzele ikuhace,

bese uyayibusa

usesihlalweni sakho sebukhosi.

8

7:8
Hla. 94:2
Simakadze akehlulele tive.

Simakadze, ngehlulele ngekulunga kwami,

uhlole nebucotfo bami.

9

7:9
1 Sam. 16:7
Hla. 17:3
Jer. 11:20
17:10
20:12
Semb. 2:23
Ncandza bubi balababi,

wakha lolungile,

ngobe nguwe Nkulunkulu wekulunga

lohlola tingcondvo netinhlitiyo.

10

7:10
Hla. 3:3
Nkulunkulu usihlangu sami,

yena usindzisa labacotfo ngenhlitiyo.

11

7:11
Hla. 58:11
Nkulunkulu ungumehluleli lolungile,

yena unguNkulunkulu lophambana nebubi

onkhe emalanga.

12

7:12
Dut. 32:41
Nangabe umuntfu angaphendvuki,

Nkulunkulu ulola inkemba yakhe,

antsalele kunemba ngebutjoki bakhe,

13

7:13
Hla. 21:12
ulungisa tikhali takhe letinebutsi,

ente imicibisholo yakhe ivutse umlilo.

14

7:14
Jobe 15:35
Isa. 33:11
59:4
Asubuke nje kutsi lomubi unemhelo webubi,

wemitsa kuganga, atale emanga.

15

7:15
Hla. 9:15
57:6
Taga 26:27
Shu. 10:8
Umba umgodzi wekuhholokoshisela labanye,

bese kuhholokoshela yena

kulomgodzi lawumbile.

16

7:16
Esta 7:10
Taga 5:22
Kuganga kwakhe kubuyela enhloko yakhe,

buhlophoyi bakhe behlele ebuntini lakhe.

17

7:17
Hla. 35:28
92:1
Simakadze ngiyawumbonga

ngekulunga kwakhe,

ngihlabelele ngekudvumisa libito

laSimakadze Losetikwako Konkhe.

8

Ludvumo lwaNkulunkulu nesitfunti semuntfu

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngelugubhu lwegithithi.

81

8:1
Hab. 3:3
Semb. 5:12
Maye, Simakadze, Nkhosi yetfu!

Libito lakho liyababateka

emhlabeni wonkhe!

Wena ubeke ludvumo lwebukhosi bakho ngetulu kwemazulu.

2

8:2
Mat. 21:16
Indvumiso yemandla akho uyibeke

emilonyeni yetinswane neyebantfwana.

Loko ukwentele kutibindzisa

titsa takho nalabamelene nawe.

3

8:3
Hla. 102:26
Nangibuka etulu esibhakabhakeni sakho

ngibona umsebenti wetandla takho,

inyanga netinkhanyeti lotimisile, ngitsi:

4

8:4
Jobe 7:17-18
Hla. 144:3
Heb. 2:6-8
“Pho, umuntfu abeyini-ke

kutsi ungadzimate umkhumbule;

nendvodzana yemuntfu beyiyini-ke

kutsi ungadzimate uyinakekele?”

5

8:5
Gen. 1:27
Noko umente wacishe waba ngangawe,

Nkulunkulu,

wametfwesa umchele webukhosi neludvumo.

6

8:6
Gen. 9:2
Mat. 28:18
Imis. 2:36
1 Khor. 15:27
Ef. 1:22
Fil. 2:9
Heb. 2:8
Umenta abuse etikwemisebenti yetandla takho,

konkhe wakubeka

ngaphansi kwetinyawo takhe:

7tonkhe timvu, netinkhomo tonkhe,

yebo, netilwane tesiganga,

8tinyoni letindizako,

netinhlanti telwandle,

nato tonkhe tidalwa taselwandle.

9Maye, Simakadze, Nkhosi yetfu,

libito lakho liyababateka

emhlabeni wonkhe!

9

Akabongwe Nkulunkulu Sokulunga

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Kufa kwendvodzana.”

91

9:1
Ef. 5:19
Simakadze, ngiyawukubonga

ngenhlitiyo yami yonkhe,

ngilandze ngayo yonkhe

imisebenti yakho lemangalisako.

2Ngiyawujabula ngitfokote kuwe

ngidvumise libito lakho,

wena Losetikwako Konkhe.

3Nakuchamuka wena,

titsa tami tiyancandzeka;

nawutibuka, tiyawa, tiphele.

4Ngobe wena ulimele

lilungelo lami nendzaba yami;

uhleti esihlalweni sakho sekwehlulela

wakhipha sigwebo lesilungile.

5Emahedeni uwatsetsisile,

lababi wababhubhisa,

wesula libito labo phakadze naphakadze.

6Sitsa sibhujiswe phakadze naphakadze,

emadolobha aso uwabhidlitile,

angeke asaphushwa nakuphushwa.

7Kodvwa Simakadze uhleti

esihlalweni sakhe sebukhosi baphakadze;

lesihlalo sakhe sebukhosi

usimisele kwehlulela.

8

9:8
Imis. 17:31
Yena uyawukwehlulela umhlaba ngekulunga,

nguye futsi loyakwehlulela tive,

yebo, uyawutehlulela ngebucotfo, angakhetsi.

9

9:9
Hla. 37:39
Simakadze usiphephelo

sebantfu labacindzetelwe.

Uyinqaba ngetikhatsi tekweswela.

10Labati libito lakho

bayawukwetsembela kuwe,

ngobe wena, Simakadze,

awubafulatseli labakufunako.

11

9:11
Hla. 74:2
Dvumisani Simakadze lohlala eSiyoni!

Tjelani tive ngetento takhe!

12

9:12
Hla. 116:15
Yena ungumenaneli kulabacitsa ingati,

uyabakhumbula labahluphekile,

akakukhohlwa kukhala

kwalabasenhluphekweni.

13

9:13
Hla. 56:13
119:158
Ngihawukele, Simakadze!

Bona kuhlupheka kwami

lengikubangelwe titsa tami.

Nguwe longephula emasangweni ekufa,

14kuze ngilandze ngalo lonkhe ludvumo lwakho

emasangweni elidolobha laseSiyoni

ngijabulele kungikhulula kwakho.

15

9:15
Taga 26:27
Emahedeni asahholokoshele

emgodzini labewumbile;

asabanjwe elugibeni lolwetsiywe ngawo.

16

9:16
Taga 5:22
Simakadze sewutibonakalisile,

wakhipha sigwebo sakhe,

lababi babanjwa

ngumsebenti wetandla tabo. Cabanga.

17Lababi baya ekufeni,

yebo, bonkhe labafulatsela Nkulunkulu.

18

9:18
Hla. 74:18
Kodvwa labandzindzako

bangeke bakhohlakale phakadze naphakadze;

litsemba lalabahluphekako

lingeke linyamalale siphelane.

19Vuka, Simakadze!

Ungavumi kutsi umuntfu akwedzelele,

betive abehlulelwe embikwakho!

20

9:20
Hla. 59:13
Bente bakwesabe, Simakadze,

kuze bati kutsi babantfu nje. Cabanga.