Siswati 1996 (SWA96)
79

Sililo sekukhalela iJerusalema lebhidlitiwe

Sihlabelelo sa-Asafa.

791

79:1
2 Khos. 25:8-10
2 Khr. 36:17-19
Hla. 74:4
Jer. 52:12-14
Awu, Nkulunkulu!

Bahedeni sebangene efeni lakho,

bangcolisa lithempeli lakho lelingcwele,

bagucula iJerusalema bayenta tindzala.

2Banikele tidvumbu tetinceku takho

kutsi tibe kudla kwemangce,

netidvumbu talabangcwele bakho

tibe kudla kwetilwane tesiganga.

3Bacitse ingati yetinceku takho,

yageleta njengemanti,

eJerusalema lonkhe.

Kwabate nalongabangcwaba.

4

79:4
Hla. 44:13
80:6
Sesijike saba yinhlekisa

kubomakhelwane betfu,

bayasihaya bahlekisa ngatsi

kulabakhelene natsi.

5Kuyawuze kube ngunini, Simakadze,

lulaka lwakho luvutsa njengemlilo?

Lulaka lwakho luyawuvutsa

njengemlilo kuze kube ngunini?

6

79:6
Jer. 10:25
Tfululela lulaka lwakho

etikwetive letingakwati wena,

nasetikwemibuso lengakhuleki kuwe.

7Ngobe sebabashaye babacotfula bakaJakobe,

umuti wakhe bawenta sikhotsa.

8Ungasibeki licala ngebubi babokhokho betfu,

sheshisa usihlangabete ngesihawu sakho,

ngobe sesidzangele kakhulu.

9

79:9
Hla. 115:1
Sisite, Nkulunkulu wensindziso yetfu,

sisite ngenca yenkhatimulo yelibito lakho,

sihlenge usitsetselele tono tetfu,

ngenca yelibito lakho lelihloniphekile.

10

79:10
Eks. 32:12
Dut. 32:43
Jow. 2:17
Betive basholani kutsi:

“Uphi-ke loNkulunkulu wabo?”

Shangatsi kuphindzisela kwakho

singakubona kwenteka kulabo

labacitse ingati yetinceku takho.

11

79:11
Hla. 102:19
Shangatsi kububula kwetiboshwa

kungefika kuwe,

bese kutsi ngalamandla akho lamakhulu

ubephule labo lababange ekufeni.

12Yebo, Simakadze,

buyisela esifubeni sabomakhelwane betfu

seyiphindvwe kasikhombisa

lenhlamba labakuhlambalate ngayo.

13Tsine-ke lesisive sakho

netimvu telidlelo lakho,

siyawudvumisa wena ingunaphakadze,

silandzise ngeludvumo lwakho

etitukulwaneni nasetitukulwaneni.