Siswati 1996 (SWA96)
78

Kwetsembeka kwaNkulunkulu esiveni sakhe lesingaketsembeki

Imaskili ya-Asafa.

781Hhawu, sive sami!

Lalelani imfundziso yami,

nibeke indlebe emavini ami.

2

78:2
Mat. 13:35
Ngitawufundzisa ngemifanekiso,

ngikhulume imfihlakalo yasemandvulo.

3

78:3
Hla. 44:1
Tindzaba lesake sativa satati,

ngekutekelwa bokhokho betfu,

4natsi siyawutitekela batukulu betfu,

sitjele titukulwane letitako,

sitifundzise imisebenti yebukhosi,

kanye nemandla aSimakadze,

kanye netimangaliso latentile.

5

78:5
Eks. 20:1
Dut. 4:9
6:6
Hez. 20:10
Wamisa bufakazi kubakaJakobe,

washaya umtsetfo esiveni saka-Israyeli;

wayala ngawo bokhokho betfu

kutsi bawufundzise bantfwababo,

6kuze nesitukulwane lesilandzelako siwati,

nebatukulu babo labasetawutalwa,

nabo bakhule batjela bantfwababo.

7Litsemba labo batawulibeka kuNkulunkulu,

kuze bangayikhohlwa

imisebenti yaNkulunkulu,

kepha bagcine imiyalo yakhe;

8

78:8
Eks. 32:9
33:3
34:9
bangenti njengobe kwenta bokhokho

lekwakusitukulwane lesinenkhani

nalesihlubukako,

situkulwane lesite inhlitiyo lenebucotfo,

nalesasinemoya longaketsembeki kuSomandla.

9Baka-Efrayimu lababehlome butjoki

babaleka, mhlazana ibambene ngetihlutfu.

10

78:10
Hez. 20:13
Abasigcinanga sivumelwane saNkulunkulu,

bala kuhamba ngemtsetfo wakhe.

11Bakhohlwa ngimisebenti layentile

netimangaliso takhe labakhombisa tona.

12

78:12
Eks. 7:8 – 12:32;
Wenta timangaliso embikwabokhokho babo,

endzaweni yaseSowani eveni laseGibhithe.

13

78:13
Eks. 14:21-22
Wehlukanisa lwandle, wabeweta kulo,

wemisa emanti,

kwaba shangatsi tindvonga.

14

78:14
Eks. 13:21-22
Emini abebahola ngelifu,

kutsi ebusuku abahole ngemlilo.

15

78:15-16
Eks. 17:1-7
Num. 20:2-13
Wacheketa emadvwala ehlane,

wabanatsisa badzimate bakholwa.

16Wamilisa imifula edvwaleni,

wageletisa emanti shangatsi ngimifula.

17Noko, bachubeka nekumona,

bamhlubuka ehlane Losetikwako Konkhe.

18

78:18-31
Eks. 16:2-15
Num. 11:4-23,31-35
Nkulunkulu bamlinga etinhlitiyweni tabo

ngekumfuna kudla lababekufisa.

19Bakhuluma kabi ngaNkulunkulu batsi:

“Nkulunkulu angasondla yini lapha ehlane?

20Washaya lidvwala kwageleta emanti,

imifula yagcwala, yaphuphuma.

Pho, angasipha yini kudla

alungiselele sive sakhe inyama?”

21Ngako-ke watsi Simakadze

nakuva loko watfukutsela,

kwavutsa umlilo wadla bakaJakobe,

intfukutselo yakhe yabavutsela bakaJakobe,

22ngobe babengakholwa kuNkulunkulu,

bangete bawetsemba

emandla akhe lasindzisako.

23Wabe sewuyala tibhakabhaka etulu,

lizulu lavula iminyango,

24

78:24
Eks. 16:4
Num. 11:7
Joh. 6:31
1 Khor. 10:3
wanisa imana kutsi bantfu badle,

wabapha emabele asezulwini.

25Bantfu badla sinkhwa setingilosi,

wabanika kudla lokwenele.

26

78:26
Num. 1:31
Wenta umoya wemphumalanga

kutsi uphephetse emazulwini,

emandla akhe abuyisa umoya waseningizimu.

27Wanisa inyama yaba ngangelutfuli,

tinyoni taba ngangetihlabatsi tetilwandle.

28Lenyama wayinisa

emkhatsini wemathende abo,

nasemaceleni kwemathende abo.

29Badla bashaya sentfwala,

ngobe abebaphe loko babekuhalela.

30Kodvwa kwatsi basengakeneliseki

ebudlini babo,

kudla kusagcwele imilomo yabo,

31Nkulunkulu wabavukela ngelulaka,

wabulala bonkhe lababenemandla babo,

wagicita phansi emajaha aka-Israyeli.

32

78:32
Num. 14:1
Etikwako konkhe loku

bajinge bachubeka nekona kwabo,

abazange bakholwe netimangaliso takhe.

33

78:33
Hla. 90:9
Ngako wenta kutsi emalanga abo

endlule ashabalale njengemoya,

neminyaka yabo yacedvwa tehlakalo.

34Ngesikhatsi ababhubhisa babetiletsa kuye,

baphendvuke bafunisise Nkulunkulu.

35Bakhumbula kutsi Nkulunkulu ulidvwala labo,

Nkulunkulu Losetikwako Konkhe

ungumhlengi wabo.

36

78:36
Isa. 29:13
Jer. 12:2
Kodvwa babencempheta ngemilomo yabo,

bacala emanga kuye ngetilwimi tabo,

37inhlitiyo yabo yayingakemi kuye,

bangaketsembeki evini lesivumelwane naye.

38

78:38
Eks. 34:6
Jow. 2:13
Kodvwa yena waba nesihawu,

watisibekela tono tabo,

akazange ababhubhise abacedze.

Kanyenti watibamba ekutfukutseleni kwakhe,

akaluvusanga lonkhe lulaka lwakhe.

39

78:39
Jobe 7:7
14:1,19
Wakhumbula kutsi

batidalwa letabunjwa ngenyama,

banjengemoya lotsi hasha,

uhambe siphelane.

40Kukanyenti kangakanani bamhlubuka ehlane,

bamdzabukisa ehlane kalashameshame.

41Balinga Nkulunkulu njalonjalo,

bacansula Longcwele waka-Israyeli.

42Babengayikhumbuli imisebenti yemandla akhe,

nelilanga mhlazana abahlenga esitseni,

43ngesikhatsi enta tibonakaliso takhe eGibhithe,

enta netimangaliso takhe eveni laseSowani.

44

78:44
Eks. 7:17-21
Imifula yabo wayigucula yaba yingati,

ngako behluleka kunatsa kuyo lemifula.

45

78:45
Eks. 8:1-6,20-24
Wabatfumelela emabulo etibawu, tabaluma,

kanye neticoco letaba yimbhubhiso leluhlupho.

46

78:46
Eks. 10:4,12-15
Watfumela tintsetse,

tacedza tilimo tabo,

sikhonyane sadla titfukutfuku tabo.

47

78:47-48
Eks. 9:18,22-25
Wavitsita imivini yabo ngesangcotfo,

washaya nemikhiwane yabo ngesitfwatfwa.

48Wanikela tinkhomo tabo ngesangcotfo,

netimvu tabo ngemibane.

49

78:49
Eks. 9:3
Watfukulula intfukutselo yakhe levutsako,

lulaka, nentfukutselo, neluhlupho,

nesishoshomane setitfunywa temashwa.

50Wadedela lulaka lwakhe,

wangete walubamba,

wangete wawuphephisa

umphefumulo wabo ekufeni,

kodvwa timphilo tabo

watinikela ngetifo letibulalanako.

51

78:51
Eks. 11:5
12:29
Wabulala onkhe ematubulo aseGibhithe,

lekwakungumgogodla wemphi

emathendeni aHhamu.

52

78:52
Eks. 12:31
13:17-22
Kepha wakhipha sive sakhe njengetimvu,

wasihola ehlane njengemhlambi wakhe.

53

78:53
Eks. 14:19,26-28
Wabahola baphepha bangesabi lutfo,

kepha lwandle lwatimbonya titsa tabo.

54

78:54
Eks. 15:17
Josh. 3:14-17
Wabayisa eveni lakhe lelingcwele, letintsaba,

lalitfola ngesandla sakhe sekudla.

55

78:55
Josh. 1:1
11:16-23
Wacosha tive embikwabo,

lelive walenta laba lifa labo,

lapho imindeni yaka-Israyeli

yayingamisa khona emathende ayo.

56

78:56
Khu. 2:8,11-15
Noko bamlinga bamhlubuka

Nkulunkulu Losetikwako Konkhe,

bangete bayigcina imiyalo yakhe.

57Benta bucili, bahlubuka,

njengabokhokho babo,

bajikajika njengesigwegwe sebutjoki.

58

78:58
Dut. 32:16,21
Bamtfukutselisa ngetindzawo tabo temalati,

lapho bakhonta khona tithico tabo letibatiwe,

loko kwamenta waba nesikhwele.

59Watsi nakuva loko Nkulunkulu, watfukutsela,

wabalahla baka-Israyeli.

60

78:60
Josh. 18:1
1 Sam. 4:11
Jer. 7:12-14
26:6
Wayidzikila indlu yakhe lengcwele leseShilo,

lithende labehlala kulo emkhatsini webantfu,

61

78:61
1 Sam. 4:4-22
wayekelela titsa,

tatfumba libhokisi lesivumelwane

lelisiboniso semandla nenkhatimulo yakhe.

62Sive sakhe wasinikela enkembeni,

walitfukutselela lifa lakhe.

63Emajaha abo acotfulwa ngumlilo,

tintfombi tabo tandzindza lababengatiteka.

64Baphristi babo baba kudla kwenkemba,

bafelokati babo abazange babalilele.

65Simakadze, Nkulunkulu,

wavuka, njengalophaphama ebutfongweni,

nanjengesichwaga lebesesehlulwe tjwala.

66Watehlula watihlehlisela nyova titsa takhe,

watitsela ngelihlazo laphakadze.

67Wawufulatsela umndeni wakaJosefa,

wangete wasikhetsa sive saka-Efrayimu.

68

78:68
Hla. 48:2
132:13
Kepha wakhetsa sive sakaJuda,

iNtsaba iSiyoni,

labeyitsandza kakhulu.

69Wayakha indlu yakhe lengcwele,

leyayiphakeme kakhulu

njengemhlaba lawusekela,

kuze kube phakadze naphakadze.

70

78:70-71
1 Sam. 16:11-12
2 Sam. 7:8
1 Khr. 17:7
Wakhetsa Davide, inceku yakhe,

wamlandza ekweluseni timvu,

71nasekunakekeleni timvukati nemazinyane ato,

kutsi atekwelusa bakaJakobe,

sive sakhe,

yebo, baka-Israyeli labalifa lakhe.

72Wabelusa ngebucotfo benhlitiyo,

wabahola ngenhlakanipho

nangebungcweti besandla sakhe.

79

Sililo sekukhalela iJerusalema lebhidlitiwe

Sihlabelelo sa-Asafa.

791

79:1
2 Khos. 25:8-10
2 Khr. 36:17-19
Hla. 74:4
Jer. 52:12-14
Awu, Nkulunkulu!

Bahedeni sebangene efeni lakho,

bangcolisa lithempeli lakho lelingcwele,

bagucula iJerusalema bayenta tindzala.

2Banikele tidvumbu tetinceku takho

kutsi tibe kudla kwemangce,

netidvumbu talabangcwele bakho

tibe kudla kwetilwane tesiganga.

3Bacitse ingati yetinceku takho,

yageleta njengemanti,

eJerusalema lonkhe.

Kwabate nalongabangcwaba.

4

79:4
Hla. 44:13
80:6
Sesijike saba yinhlekisa

kubomakhelwane betfu,

bayasihaya bahlekisa ngatsi

kulabakhelene natsi.

5Kuyawuze kube ngunini, Simakadze,

lulaka lwakho luvutsa njengemlilo?

Lulaka lwakho luyawuvutsa

njengemlilo kuze kube ngunini?

6

79:6
Jer. 10:25
Tfululela lulaka lwakho

etikwetive letingakwati wena,

nasetikwemibuso lengakhuleki kuwe.

7Ngobe sebabashaye babacotfula bakaJakobe,

umuti wakhe bawenta sikhotsa.

8Ungasibeki licala ngebubi babokhokho betfu,

sheshisa usihlangabete ngesihawu sakho,

ngobe sesidzangele kakhulu.

9

79:9
Hla. 115:1
Sisite, Nkulunkulu wensindziso yetfu,

sisite ngenca yenkhatimulo yelibito lakho,

sihlenge usitsetselele tono tetfu,

ngenca yelibito lakho lelihloniphekile.

10

79:10
Eks. 32:12
Dut. 32:43
Jow. 2:17
Betive basholani kutsi:

“Uphi-ke loNkulunkulu wabo?”

Shangatsi kuphindzisela kwakho

singakubona kwenteka kulabo

labacitse ingati yetinceku takho.

11

79:11
Hla. 102:19
Shangatsi kububula kwetiboshwa

kungefika kuwe,

bese kutsi ngalamandla akho lamakhulu

ubephule labo lababange ekufeni.

12Yebo, Simakadze,

buyisela esifubeni sabomakhelwane betfu

seyiphindvwe kasikhombisa

lenhlamba labakuhlambalate ngayo.

13Tsine-ke lesisive sakho

netimvu telidlelo lakho,

siyawudvumisa wena ingunaphakadze,

silandzise ngeludvumo lwakho

etitukulwaneni nasetitukulwaneni.

80

Umthandazo wekucela kutsi ema-Israyeli abuyiselwe tinhlanhla tawo

Sihlabelelo sa-Asafa lesisifakazelo. Setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Siphephane”.

801

80:1
Eks. 25:22
Hla. 77:20
Isa. 37:16
40:11
Hez. 34:12
Joh. 10:11
Sive, Melusi waka-Israyeli,

wena lohola Josefa njengemhlambi wetimvu.

Wena lohlala emkhatsini wemakherubhi,

bonakala ngekukhatimula kwakho.

2Vusa emandla akho

embikwa-Efrayimu, naBhenjamini, naManase,

ute utewusisita.

3

80:3
Hla. 4:6
Sibuyisele kuwe, Nkulunkulu.

Khanyisa buso bakho bumengetele,

kuze sisindziswe.

4Awu, Simakadze,

Nkulunkulu wemabandla!

Kutawuze kube ngunini

ucansulwa ngimithandazo yesive sakho?

5

80:5
Hla. 42:3
102:9
Wabapha sinkhwa ngetinyembeti,

wabanatsisa ngetinyembeti.

6

80:6
Hla. 44:13
Wenta kutsi bomakhelwane betfu basibange,

titsa tetfu tisihleke bulima.

7Sibuyisele kuwe,

Nkulunkulu wemabandla!

Khanyisa buso bakho bumengetele,

kuze sisindziswe.

8

80:8
Gen. 49:22
Isa. 5:1
27:2
Wazuphuna umvini eGibhithe,

wacosha tive,

wase uwuhlanyela eveni lato.

9Wawulungisela umhlaba wekuhlanyela,

wakhula, wajula, wenaba,

wagcwala live.

10Tintsaba tambonywa ngematfunti awo,

imisedari yambonywa ngemagala awo,

11

80:11
Gen. 15:18
Eks. 23:31
Dut. 11:24
Josh. 1:4
1 Khos. 4:21,24
enabisa emagala awo

adzimate efikela elwandle,

ahluma adzimate efika eMfuleni.Lomfula iYufrathe

12

80:12
Hla. 89:40
Pho, wena uludziliteleni

lolutsango loluwutungeletile lomvini?

Manje bonkhe labendlulako

bangateba kalula letitselo tawo.

13Tingulube tesiganga tiyawuvukuta,

tonkhe tilwane tesiganga tiyawudla.

14Awu, Nkulunkulu wemabandla!

Phendvuka futsi!

Buka phansi usetulu ezulwini,

ubone lomvini wakho, uwunakelele,

15

80:15
Eks. 4:22
wona lowo mvini

lowawuhlanyela ngesandla sakho sangesekudla,

naleligala lotikhulisele lona.

16Labawujubile bawushisa ngemlilo,

bayawubhujiswa kubhekwa buso bakho.

17Kodvwa shangatsi sandla sakho

singamlondvolota,

lowo longasesandleni sakho sekudla.

Ngiyo indvodzana lotikhulisele yona.

18Singeke siphindze sikuhlamuke,

siphe kuphila siphile,

tsine-ke siyawube sesikhuleka egameni lakho.

19Sibuyisele kuwe,

Nkulunkulu wemabandla!

Khanyisa buso bakho bumengetele,

kuze sisindziswe.