Siswati 1996 (SWA96)
76

Nkulunkulu ngumncobi nemehluleli

Sihlabelelo lesiyingoma ya-Asafa. Setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngetingubhu letinetintsambo.

761

76:1
Hla. 48:1
Nkulunkulu uyatiwa kaJuda,

libito lakhe likhulu ka-Israyeli.

2Lithende lakhe liseSalema,

nendlu yakhe iseSiyoni.

3

76:3
Hla. 46:9
Ngulapho ephula khona

imicibisholo levutsako,

sihlangu, inkemba,

kanye netikhali temphi. Cabanga.

4Maye, kukhanya kwakho kuyakhatimula!

Ukhatimula kwendlula tintsaba

letivunule kahle.

5

76:5
2 Khos. 19:35
Jer. 51:39,57
Nah. 3:18
Emachawe latatisako

asaphangwe imphango yawo,

adzimate efikelwa butfongo alala siphelane;

onkhe ehlulekile kusebentisa tandla tawo.

6Ngesikhahlo sakho,

Nkulunkulu waJakobe,

bagibeli nemahhashi behlelwe butfongo.

7

76:7
Nah. 1:6
Kodvwa uyesabeka,

ngubani nje longema embikwakho,

nase utfukutsele uvutsa lulaka?

8Usesemazulwini

wevakalisa kwehlulela kwakho,

umhlaba wesaba, wathula,

9mhlazana Nkulunkulu atekwehlulela,

kuze asindzise bonkhe labatfobekile bemhlaba. Cabanga.

10

76:10
Eks. 9:16
Rom. 9:17
Ngempela lulaka lwebantfu

lwengeta indvumiso yakho,

labasindze elulakeni lwakho

bayimvunulo yakho.

11

76:11
Dut. 23:21
Yentani tetsembiso netifungo tenu

kuSimakadze longuNkulunkulu wenu,

nitigcwalise.

Bonkhe labasedvute naye

abaletse tipho kulowo lofanele kwesatjwa.

12

76:12
Jobe 12:21
Isa. 40:23
Nguye lotfobisa tikhulu,

uyesabeka emakhosini emhlaba.

77

Umthandazo walosekuhluphekeni

Sihlabelelo sa-Asafa lesetfulwe kutsi sihlatjelwe ngendlela yaJeduthuni.

771Ngakhala kuNkulunkulu,

ngakhala kuye, kuze atengiva.

2

77:2
Hla. 9:10
Nangiselusizini ngifuna Simakadze,

nasebusuku ngiphakamisa tandla tami,

ngikhuleke ngingadzinwa,

umphefumulo wami wale kudvudvuteka.

3

77:3
Isa. 26:16
Ngiyamkhumbula Nkulunkulu

bese ngiyabubula;

ngiyacabangisisa,

bese umoya wami uphelelwa ngemandla. Cabanga.

4

77:4
Hla. 102:7
Nguwe lowenta tinkhophe tami

kutsi tingasindvwa butfongo,

ngehluleka ngisho nekukhuluma.

5

77:5
Hla. 143:5
Ngicabanga ngemalanga asemandvulo,

ngikhumbule iminyaka yakadzenidzeni.

6Ngikhumbula kushaya ihabhu yami,

ngizindle ngayo enhlitiyweni yami ebusuku,

umoya wami ucabangisisa ubute utsi:

7

77:7
Hla. 79:5
“Kantsi Simakadze utangilahla

siphelane yini?

Angeke yini aphindze

abe nemusa nesihawu?

8Umusa wakhe longagucuki

sewuphele siphelane yini?

Kungabe lesetsembiso sakhe siphelile yini

etitukulwaneni ngetitukulwane?

9Nkulunkulu sewukhohliwe yini

kuba nemusa?

Kungabe kutfukutsela kwakhe

kumente wagodla bubele bakhe yini?” Cabanga.

10

77:10
Jer. 10:19
Ngibese ngitsi:

“Naku lokungihluphako:

Sandla sangesekudla

saLosetikwako Konkhe sesijikile.”

11Yebo, Simakadze,

ngitase ngikhumbule

imisebenti yaNkulunkulu,

yebo, ngikhumbule

netimangaliso takho tasendvulo.

12Ngitawucabangisisa

ngawo wonkhe umsebenti wakho,

ngijinge ngicabange

ngemisebenti yakho yemandla.

13

77:13
Eks. 15:11
Yebo, Nkulunkulu,

indlela yakho ingcwele,

ngumuphi nkulunkulu longuSomandla

njengaNkulunkulu wetfu?

14UnguNkulunkulu lowenta timanga,

lobonakalise emandla akhe emkhatsini wetive.

15

77:15
Eks. 6:6
Wasihlenga ngengalo yakho sive sakho

lesasibatukulu baJakobe naJosefa. Cabanga.

16

77:16
Eks. 14:21
Emanti atsi kube abone wena, Nkulunkulu,

atfutfumela,

netinjolobela telwandle tachachatela.

17Emafu atsela imvula,

tibhakabhaka tadvuma taklaklabula,

kwaklwebha imicibisholo yemibane

ndzawana tonkhana.

18Siphepho sasinemsindvo wekudvuma,

kwaphambana imibane,

kwakhanya umhlaba,

umhlaba wagidzitela watamatama.

19

77:19
Eks. 14:22
Indlela yakho yadzabula lwandle,

umvila wakho uselwandle lolujulile,

noko tinyatselo takho tatingabonakali.

20

77:20
Mik. 6:4
Isa. 63:11
Sive sakho wasihola njengetimvu,

ngesandla saboMosi na-Aroni.

78

Kwetsembeka kwaNkulunkulu esiveni sakhe lesingaketsembeki

Imaskili ya-Asafa.

781Hhawu, sive sami!

Lalelani imfundziso yami,

nibeke indlebe emavini ami.

2

78:2
Mat. 13:35
Ngitawufundzisa ngemifanekiso,

ngikhulume imfihlakalo yasemandvulo.

3

78:3
Hla. 44:1
Tindzaba lesake sativa satati,

ngekutekelwa bokhokho betfu,

4natsi siyawutitekela batukulu betfu,

sitjele titukulwane letitako,

sitifundzise imisebenti yebukhosi,

kanye nemandla aSimakadze,

kanye netimangaliso latentile.

5

78:5
Eks. 20:1
Dut. 4:9
6:6
Hez. 20:10
Wamisa bufakazi kubakaJakobe,

washaya umtsetfo esiveni saka-Israyeli;

wayala ngawo bokhokho betfu

kutsi bawufundzise bantfwababo,

6kuze nesitukulwane lesilandzelako siwati,

nebatukulu babo labasetawutalwa,

nabo bakhule batjela bantfwababo.

7Litsemba labo batawulibeka kuNkulunkulu,

kuze bangayikhohlwa

imisebenti yaNkulunkulu,

kepha bagcine imiyalo yakhe;

8

78:8
Eks. 32:9
33:3
34:9
bangenti njengobe kwenta bokhokho

lekwakusitukulwane lesinenkhani

nalesihlubukako,

situkulwane lesite inhlitiyo lenebucotfo,

nalesasinemoya longaketsembeki kuSomandla.

9Baka-Efrayimu lababehlome butjoki

babaleka, mhlazana ibambene ngetihlutfu.

10

78:10
Hez. 20:13
Abasigcinanga sivumelwane saNkulunkulu,

bala kuhamba ngemtsetfo wakhe.

11Bakhohlwa ngimisebenti layentile

netimangaliso takhe labakhombisa tona.

12

78:12
Eks. 7:8 – 12:32;
Wenta timangaliso embikwabokhokho babo,

endzaweni yaseSowani eveni laseGibhithe.

13

78:13
Eks. 14:21-22
Wehlukanisa lwandle, wabeweta kulo,

wemisa emanti,

kwaba shangatsi tindvonga.

14

78:14
Eks. 13:21-22
Emini abebahola ngelifu,

kutsi ebusuku abahole ngemlilo.

15

78:15-16
Eks. 17:1-7
Num. 20:2-13
Wacheketa emadvwala ehlane,

wabanatsisa badzimate bakholwa.

16Wamilisa imifula edvwaleni,

wageletisa emanti shangatsi ngimifula.

17Noko, bachubeka nekumona,

bamhlubuka ehlane Losetikwako Konkhe.

18

78:18-31
Eks. 16:2-15
Num. 11:4-23,31-35
Nkulunkulu bamlinga etinhlitiyweni tabo

ngekumfuna kudla lababekufisa.

19Bakhuluma kabi ngaNkulunkulu batsi:

“Nkulunkulu angasondla yini lapha ehlane?

20Washaya lidvwala kwageleta emanti,

imifula yagcwala, yaphuphuma.

Pho, angasipha yini kudla

alungiselele sive sakhe inyama?”

21Ngako-ke watsi Simakadze

nakuva loko watfukutsela,

kwavutsa umlilo wadla bakaJakobe,

intfukutselo yakhe yabavutsela bakaJakobe,

22ngobe babengakholwa kuNkulunkulu,

bangete bawetsemba

emandla akhe lasindzisako.

23Wabe sewuyala tibhakabhaka etulu,

lizulu lavula iminyango,

24

78:24
Eks. 16:4
Num. 11:7
Joh. 6:31
1 Khor. 10:3
wanisa imana kutsi bantfu badle,

wabapha emabele asezulwini.

25Bantfu badla sinkhwa setingilosi,

wabanika kudla lokwenele.

26

78:26
Num. 1:31
Wenta umoya wemphumalanga

kutsi uphephetse emazulwini,

emandla akhe abuyisa umoya waseningizimu.

27Wanisa inyama yaba ngangelutfuli,

tinyoni taba ngangetihlabatsi tetilwandle.

28Lenyama wayinisa

emkhatsini wemathende abo,

nasemaceleni kwemathende abo.

29Badla bashaya sentfwala,

ngobe abebaphe loko babekuhalela.

30Kodvwa kwatsi basengakeneliseki

ebudlini babo,

kudla kusagcwele imilomo yabo,

31Nkulunkulu wabavukela ngelulaka,

wabulala bonkhe lababenemandla babo,

wagicita phansi emajaha aka-Israyeli.

32

78:32
Num. 14:1
Etikwako konkhe loku

bajinge bachubeka nekona kwabo,

abazange bakholwe netimangaliso takhe.

33

78:33
Hla. 90:9
Ngako wenta kutsi emalanga abo

endlule ashabalale njengemoya,

neminyaka yabo yacedvwa tehlakalo.

34Ngesikhatsi ababhubhisa babetiletsa kuye,

baphendvuke bafunisise Nkulunkulu.

35Bakhumbula kutsi Nkulunkulu ulidvwala labo,

Nkulunkulu Losetikwako Konkhe

ungumhlengi wabo.

36

78:36
Isa. 29:13
Jer. 12:2
Kodvwa babencempheta ngemilomo yabo,

bacala emanga kuye ngetilwimi tabo,

37inhlitiyo yabo yayingakemi kuye,

bangaketsembeki evini lesivumelwane naye.

38

78:38
Eks. 34:6
Jow. 2:13
Kodvwa yena waba nesihawu,

watisibekela tono tabo,

akazange ababhubhise abacedze.

Kanyenti watibamba ekutfukutseleni kwakhe,

akaluvusanga lonkhe lulaka lwakhe.

39

78:39
Jobe 7:7
14:1,19
Wakhumbula kutsi

batidalwa letabunjwa ngenyama,

banjengemoya lotsi hasha,

uhambe siphelane.

40Kukanyenti kangakanani bamhlubuka ehlane,

bamdzabukisa ehlane kalashameshame.

41Balinga Nkulunkulu njalonjalo,

bacansula Longcwele waka-Israyeli.

42Babengayikhumbuli imisebenti yemandla akhe,

nelilanga mhlazana abahlenga esitseni,

43ngesikhatsi enta tibonakaliso takhe eGibhithe,

enta netimangaliso takhe eveni laseSowani.

44

78:44
Eks. 7:17-21
Imifula yabo wayigucula yaba yingati,

ngako behluleka kunatsa kuyo lemifula.

45

78:45
Eks. 8:1-6,20-24
Wabatfumelela emabulo etibawu, tabaluma,

kanye neticoco letaba yimbhubhiso leluhlupho.

46

78:46
Eks. 10:4,12-15
Watfumela tintsetse,

tacedza tilimo tabo,

sikhonyane sadla titfukutfuku tabo.

47

78:47-48
Eks. 9:18,22-25
Wavitsita imivini yabo ngesangcotfo,

washaya nemikhiwane yabo ngesitfwatfwa.

48Wanikela tinkhomo tabo ngesangcotfo,

netimvu tabo ngemibane.

49

78:49
Eks. 9:3
Watfukulula intfukutselo yakhe levutsako,

lulaka, nentfukutselo, neluhlupho,

nesishoshomane setitfunywa temashwa.

50Wadedela lulaka lwakhe,

wangete walubamba,

wangete wawuphephisa

umphefumulo wabo ekufeni,

kodvwa timphilo tabo

watinikela ngetifo letibulalanako.

51

78:51
Eks. 11:5
12:29
Wabulala onkhe ematubulo aseGibhithe,

lekwakungumgogodla wemphi

emathendeni aHhamu.

52

78:52
Eks. 12:31
13:17-22
Kepha wakhipha sive sakhe njengetimvu,

wasihola ehlane njengemhlambi wakhe.

53

78:53
Eks. 14:19,26-28
Wabahola baphepha bangesabi lutfo,

kepha lwandle lwatimbonya titsa tabo.

54

78:54
Eks. 15:17
Josh. 3:14-17
Wabayisa eveni lakhe lelingcwele, letintsaba,

lalitfola ngesandla sakhe sekudla.

55

78:55
Josh. 1:1
11:16-23
Wacosha tive embikwabo,

lelive walenta laba lifa labo,

lapho imindeni yaka-Israyeli

yayingamisa khona emathende ayo.

56

78:56
Khu. 2:8,11-15
Noko bamlinga bamhlubuka

Nkulunkulu Losetikwako Konkhe,

bangete bayigcina imiyalo yakhe.

57Benta bucili, bahlubuka,

njengabokhokho babo,

bajikajika njengesigwegwe sebutjoki.

58

78:58
Dut. 32:16,21
Bamtfukutselisa ngetindzawo tabo temalati,

lapho bakhonta khona tithico tabo letibatiwe,

loko kwamenta waba nesikhwele.

59Watsi nakuva loko Nkulunkulu, watfukutsela,

wabalahla baka-Israyeli.

60

78:60
Josh. 18:1
1 Sam. 4:11
Jer. 7:12-14
26:6
Wayidzikila indlu yakhe lengcwele leseShilo,

lithende labehlala kulo emkhatsini webantfu,

61

78:61
1 Sam. 4:4-22
wayekelela titsa,

tatfumba libhokisi lesivumelwane

lelisiboniso semandla nenkhatimulo yakhe.

62Sive sakhe wasinikela enkembeni,

walitfukutselela lifa lakhe.

63Emajaha abo acotfulwa ngumlilo,

tintfombi tabo tandzindza lababengatiteka.

64Baphristi babo baba kudla kwenkemba,

bafelokati babo abazange babalilele.

65Simakadze, Nkulunkulu,

wavuka, njengalophaphama ebutfongweni,

nanjengesichwaga lebesesehlulwe tjwala.

66Watehlula watihlehlisela nyova titsa takhe,

watitsela ngelihlazo laphakadze.

67Wawufulatsela umndeni wakaJosefa,

wangete wasikhetsa sive saka-Efrayimu.

68

78:68
Hla. 48:2
132:13
Kepha wakhetsa sive sakaJuda,

iNtsaba iSiyoni,

labeyitsandza kakhulu.

69Wayakha indlu yakhe lengcwele,

leyayiphakeme kakhulu

njengemhlaba lawusekela,

kuze kube phakadze naphakadze.

70

78:70-71
1 Sam. 16:11-12
2 Sam. 7:8
1 Khr. 17:7
Wakhetsa Davide, inceku yakhe,

wamlandza ekweluseni timvu,

71nasekunakekeleni timvukati nemazinyane ato,

kutsi atekwelusa bakaJakobe,

sive sakhe,

yebo, baka-Israyeli labalifa lakhe.

72Wabelusa ngebucotfo benhlitiyo,

wabahola ngenhlakanipho

nangebungcweti besandla sakhe.