Siswati 1996 (SWA96)
74

Umkhuleko wekukhululwa kwesive

Imaskili ya-Asafa.

741Awu, Nkulunkulu!

Usilahleleni sive sakho siphelane?

Intfukutselo yakho ibhunyeleleni

timvu telidlelo lakho?

2Khumbula libandla lakho

lowatikhetsela lona kwasemandvulweni,

walihlenga kutsi libe sive lesilifa lakho.

Khumbula iNtsaba iSiyoni,

lapho wawuhlala khona.

3Yelulela tinyawo takho

ekudzilitweni kwaphakadze,

sitsa sibhidlite konkhe

endlini lengcwele!

4Titsa takho tibhodle endzaweni yekukhontela,

temisa tiboniso tato

letikhombisa kuncoba.

5Tabukeka shangatsi bantfu bayagawula,

bageca dukathole welihlatsi ngemazembe.

6

74:6
1 Khos. 6:18,29,32
Titsa setibhidlite ngemazembe nangemigcala

konkhe lokubatiwe

lokusendzaweni lengcwele.

7

74:7
2 Khos. 25:9
Indlu yakho lengcwele

tiyokhele ngemlilo,

tayingcolisa lendzawo yelibito lakho,

tayidzilita tacotfula imbokodvo nesisekelo.

8Tatsi etinhlitiyweni tato:

“Asibacedze nya!”

Tishise tonkhe tindzawo,

lapho kukhontelwa Nkulunkulu khona.

9

74:9
Sil. 2:9
Hez. 7:26
Amo. 8:12
Tibonakaliso tenkholo yetfu asisatiboni,

sekute ngisho nemphrofethi,

kute ngisho nalapha emkhatsini wetfu

lowatiko kutsi kuyawudzimate kube ngunini.

10Awu, Nkulunkulu!

Kuyawudzimate kube ngunini

sitsa sikuhlambalata?

Sitsa sakho sifanele yini

kwetfuka libito lakho

kuze kube phakadze?

11Usigodlelani sandla sakho sangesekudla?

Sikhiphe esifubeni sakho ubacitse.

12Noko wena, Nkulunkulu,

uyiNkhosi yami kwasemandvulweni;

nguwe lowenta insindziso emhlabeni.

13

74:13
Eks. 14:21
Isa. 51:9
Hez. 29:3
Nguwe lowehlukanisa lwandle

ngemandla akho,

nguwe lowafohlota tilwane letinkhulu

taselwandle.

14

74:14
Jobe 41:1
Hla. 104:26
Isa. 27:1
Nguwe lowapitjita tinhloko taLeviyathani,

wamenta waba kudla kwetidalwa tasehlane.

15

74:15
Eks. 17:6
Num. 20:11
Josh. 3:16
Nguwe lowavula tiyalu nemifula

emadvwaleni,

womisa nemifula legeletako.

16

74:16
Hla. 136:7
Imini yakho, nebusuku bakho,

nguwe lowenta kukhanya nelilanga.

17Nguwe lowenta yonkhe iminyele yemhlaba,

nguwe lowenta lihlobo nebusika.

18Khumbula-ke, Simakadze,

kutsi sitsa sikwetfukile sikuhlambalatile.

Sive lesilibele

silihlambalatile libito lakho.

19Ungaliyekeleli lijubantsendzele lakho

kutsi lidliwe tilwane tesiganga;

ungasikhohlwa siphelane

sive sakho lesicindzetelwe.

20Khumbula sivumelwane lowasenta natsi,

ngobe tonkhe tindzawo

letinematfunti lapha eveni tigcwele budlova.

21Ungavumi kutsi labacindzetelwe

bancandzeke bahlazekile;

labamphofu nalabeswele

abadvumise libito lakho.

22Phutfuma, Nkulunkulu, utiphendvulele,

ukhumbule labo labalibele,

kutsi bakwetfuka imihla nemalanga.

23Ungawukhohlwa umsindvo wetitsa takho,

nekucokotela kwalabakuvukelako

kutsi kuya ngekwandza njalo nje.

75

Nkulunkulu utfobisa lomubi aphakamise lolungile

Sihlabelelo sa-Asafa lesiyingoma leyetfulwe kumhlabelisi kutsi ihlatjelwe ngendlela letsi: “Ungabhubhisi.”

751Siyakudvumisa, Nkulunkulu, siyakudvumisa,

wena usedvutane nasibita libito lakho,

sibalise ngemisebenti yakho lemangalisako.

2

75:2
Hla. 102:13
Wena ukhuluma utsi:

“Nakufika sikhatsi lesimisiwe sekwehlulelwa,

mine ngiyakwehlulela ngebucotfo.

3

75:3
Jobe 38:4
Nome umhlaba sewutanyatanyiswa,

kanye nabo bonkhe labahlala kuwo,

mine ngisimisa tinsika tawo. Cabanga.

4

75:4
Hla. 94:3
“Kulabatigcabhako ngitsite: ‘Ningatigcabhi!’

Kulababi ngatsi: ‘Ningatiphakamisi!

5Ningatiphakamisi nitikhukhumete,

ningakhulumi ngekwedzelela!’ ”

6Ngobe kuphakama nekwehla kwemuntfu

akuveli emphumalanga nome enshonalanga,

akuveli ngisho nasehlane nasetintsabeni;

7

75:7
1 Sam. 2:6
Dan. 4:32
Luk. 1:52
kodvwa nguNkulunkulu lowehlulelako,

wehlisa lomunye

aphakamise lomunye.

8

75:8
Hla. 60:3
Isa. 51:17,22
Jer. 25:15
Sil. 4:21
Ngobe esandleni saSimakadze kunendzebe,

leneliwayini lelibile laze laloya;

ulinatsisa bonkhe lababi bemhlaba

baliminyele, ngisho nenseketse yalo.

9Kepha mine ngiyawujabula

kuze kube phakadze,

ngidvumise Nkulunkulu waJakobe.

10Nkulunkulu utsi:

“Ngiyawubehlisa bonkhe lababi,

ngiphakamise bonkhe labalungile.”

76

Nkulunkulu ngumncobi nemehluleli

Sihlabelelo lesiyingoma ya-Asafa. Setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngetingubhu letinetintsambo.

761

76:1
Hla. 48:1
Nkulunkulu uyatiwa kaJuda,

libito lakhe likhulu ka-Israyeli.

2Lithende lakhe liseSalema,

nendlu yakhe iseSiyoni.

3

76:3
Hla. 46:9
Ngulapho ephula khona

imicibisholo levutsako,

sihlangu, inkemba,

kanye netikhali temphi. Cabanga.

4Maye, kukhanya kwakho kuyakhatimula!

Ukhatimula kwendlula tintsaba

letivunule kahle.

5

76:5
2 Khos. 19:35
Jer. 51:39,57
Nah. 3:18
Emachawe latatisako

asaphangwe imphango yawo,

adzimate efikelwa butfongo alala siphelane;

onkhe ehlulekile kusebentisa tandla tawo.

6Ngesikhahlo sakho,

Nkulunkulu waJakobe,

bagibeli nemahhashi behlelwe butfongo.

7

76:7
Nah. 1:6
Kodvwa uyesabeka,

ngubani nje longema embikwakho,

nase utfukutsele uvutsa lulaka?

8Usesemazulwini

wevakalisa kwehlulela kwakho,

umhlaba wesaba, wathula,

9mhlazana Nkulunkulu atekwehlulela,

kuze asindzise bonkhe labatfobekile bemhlaba. Cabanga.

10

76:10
Eks. 9:16
Rom. 9:17
Ngempela lulaka lwebantfu

lwengeta indvumiso yakho,

labasindze elulakeni lwakho

bayimvunulo yakho.

11

76:11
Dut. 23:21
Yentani tetsembiso netifungo tenu

kuSimakadze longuNkulunkulu wenu,

nitigcwalise.

Bonkhe labasedvute naye

abaletse tipho kulowo lofanele kwesatjwa.

12

76:12
Jobe 12:21
Isa. 40:23
Nguye lotfobisa tikhulu,

uyesabeka emakhosini emhlaba.