Siswati 1996 (SWA96)
75

Nkulunkulu utfobisa lomubi aphakamise lolungile

Sihlabelelo sa-Asafa lesiyingoma leyetfulwe kumhlabelisi kutsi ihlatjelwe ngendlela letsi: “Ungabhubhisi.”

751Siyakudvumisa, Nkulunkulu, siyakudvumisa,

wena usedvutane nasibita libito lakho,

sibalise ngemisebenti yakho lemangalisako.

2

75:2
Hla. 102:13
Wena ukhuluma utsi:

“Nakufika sikhatsi lesimisiwe sekwehlulelwa,

mine ngiyakwehlulela ngebucotfo.

3

75:3
Jobe 38:4
Nome umhlaba sewutanyatanyiswa,

kanye nabo bonkhe labahlala kuwo,

mine ngisimisa tinsika tawo. Cabanga.

4

75:4
Hla. 94:3
“Kulabatigcabhako ngitsite: ‘Ningatigcabhi!’

Kulababi ngatsi: ‘Ningatiphakamisi!

5Ningatiphakamisi nitikhukhumete,

ningakhulumi ngekwedzelela!’ ”

6Ngobe kuphakama nekwehla kwemuntfu

akuveli emphumalanga nome enshonalanga,

akuveli ngisho nasehlane nasetintsabeni;

7

75:7
1 Sam. 2:6
Dan. 4:32
Luk. 1:52
kodvwa nguNkulunkulu lowehlulelako,

wehlisa lomunye

aphakamise lomunye.

8

75:8
Hla. 60:3
Isa. 51:17,22
Jer. 25:15
Sil. 4:21
Ngobe esandleni saSimakadze kunendzebe,

leneliwayini lelibile laze laloya;

ulinatsisa bonkhe lababi bemhlaba

baliminyele, ngisho nenseketse yalo.

9Kepha mine ngiyawujabula

kuze kube phakadze,

ngidvumise Nkulunkulu waJakobe.

10Nkulunkulu utsi:

“Ngiyawubehlisa bonkhe lababi,

ngiphakamise bonkhe labalungile.”