Siswati 1996 (SWA96)
73

Sigaba sesitsatfu

(Tihlabelelo 73 – 89)

Nkulunkulu ungiko konkhe emphilweni

Sihlabelelo sa-Asafa.

731

73:1
Mat. 5:8
Ngempela,

Nkulunkulu ubaphatsa kahle baka-Israyeli

nalabo labamsulwa etinhlitiyweni.

2Kepha mine,

tinyawo tami tacishe taphambuka,

kwasala kancane kutsi

tinyawo tami tishelele.

3

73:3
Hla. 37:1
Jobe 21:7
Jer. 12:1
Ngobe nganginemona nalabatigcabhako,

ngesikhatsi ngibona kuchuma kwalababi.

4Abayiva iminjunju yebuhlungu nabafa,

nemitimba yabo icinile, itinsakatja.

5Tinhlupheko letehlela bantfu

bona atisabehleli,

abavelelwa ngemashwa

njengabo bonkhe bantfu.

6Ngako-ke kutigcabha bakwegabe

entsanyeni njengeligcebesha.

Budlova babembetse njengengubo.

7

73:7
Dut. 32:15
Jer. 5:28
Kukhuluphala

kuwakhukhumukisile emehlo abo,

imicabango yetinhlitiyo tabo iphuphuma bubi.

8Bayaphukuta bakhulume lokubi;

bakhuluma incindzetelo

ekutiphakamiseni kwabo.

9Ngemilomo yabo

bahlambalata lizulu.

Ngetilimi tabo

bagcilata umhlaba.

10Ngako-ke sive sakhe sijikela kubo,

sibakholwe kuko konkhe labakushoko.

11

73:11
Jobe 22:13
Hez. 8:12
Sitsi: “Nkulunkulu angati kanjani?

Kukhona yini

lokwatiwa nguLosetikwako Konkhe?”

12

73:12
Jobe 12:6
Lababi-ke banjalo,

bakhomba ngalosekhatsi,

bandzise ingcebo.

13Impela ngiyihlantele lite inhlitiyo yami,

ngageza tandla tami njengalote licala.

14Ngihlushwa sonkhe sikhatsi,

ngitsetsiswe onkhe emalanga.

15Kube bengitsite:

“Ngitawukhuluma njengabo,”

ngabe ngihlubuke sive sakho, Simakadze.

16Kodvwa kwatsi nase ngicabanga

kutsi lendzaba ngingayiva njani,

kwaba matima ngangete ngabona kahle.

17Ngaze ngangena

endlini lengcwele yaNkulunkulu,

lapho ngevisisa khona ngesiphetfo sabo.

18

73:18
Jobe 21:17
Ngempela,

wena ubabeka endzaweni leshelelako,

ubente bawe babhubhe.

19Maye!

Bacitfwa ngekucwabita kweliso,

bakhukhulwe tinhlupheko letesabekako.

20

73:20
Jobe 20:8
Simakadze,

njengekuphela kweliphupho ekuphaphameni,

utawulahla titfunti tabo, nawuvuka.

21Kwatsi ngesikhatsi

umphefumulo wami umunyu

ngatsi nangihlabeka enhlitiyweni,

22kwakhandzaniseka kutsi

angicondzisisi, nginebulima;

mine ngaba nebulwane embikwakho.

23Noko-ke mine ngihlala nawe onkhe emalanga,

ungibambe ngesandla sami sekudla,

24

73:24
Isa. 28:29
uyawungihola ungicondzise ngeteluleko takho,

ekugcineni uyawungikhatimulisa ebukhosini.

25Ngubani lenginaye ezulwini

ngaphandle kwakho?

Nanginawe, kute lengikufunako la emhlabeni.

26

73:26
Hla. 142:5
Nome umtimba

nemphefumulo wami kwehluleka,

kodvwa Nkulunkulu

ulidvwala lenhlitiyo yami,

nesabelo selifa lami ingunaphakadze.

27Ngobe labakhashane nawe bayawubhubha,

ubacitsa ubacedze labahlubuka kuwe ngekona.

28Kodvwa mine

kungilungele kusondzela kuNkulunkulu,

Simakadze, iNkhosi,

ngimente waba siphephelo sami,

kuze ngishumayele ngako konkhe lakwentile.

74

Umkhuleko wekukhululwa kwesive

Imaskili ya-Asafa.

741Awu, Nkulunkulu!

Usilahleleni sive sakho siphelane?

Intfukutselo yakho ibhunyeleleni

timvu telidlelo lakho?

2Khumbula libandla lakho

lowatikhetsela lona kwasemandvulweni,

walihlenga kutsi libe sive lesilifa lakho.

Khumbula iNtsaba iSiyoni,

lapho wawuhlala khona.

3Yelulela tinyawo takho

ekudzilitweni kwaphakadze,

sitsa sibhidlite konkhe

endlini lengcwele!

4Titsa takho tibhodle endzaweni yekukhontela,

temisa tiboniso tato

letikhombisa kuncoba.

5Tabukeka shangatsi bantfu bayagawula,

bageca dukathole welihlatsi ngemazembe.

6

74:6
1 Khos. 6:18,29,32
Titsa setibhidlite ngemazembe nangemigcala

konkhe lokubatiwe

lokusendzaweni lengcwele.

7

74:7
2 Khos. 25:9
Indlu yakho lengcwele

tiyokhele ngemlilo,

tayingcolisa lendzawo yelibito lakho,

tayidzilita tacotfula imbokodvo nesisekelo.

8Tatsi etinhlitiyweni tato:

“Asibacedze nya!”

Tishise tonkhe tindzawo,

lapho kukhontelwa Nkulunkulu khona.

9

74:9
Sil. 2:9
Hez. 7:26
Amo. 8:12
Tibonakaliso tenkholo yetfu asisatiboni,

sekute ngisho nemphrofethi,

kute ngisho nalapha emkhatsini wetfu

lowatiko kutsi kuyawudzimate kube ngunini.

10Awu, Nkulunkulu!

Kuyawudzimate kube ngunini

sitsa sikuhlambalata?

Sitsa sakho sifanele yini

kwetfuka libito lakho

kuze kube phakadze?

11Usigodlelani sandla sakho sangesekudla?

Sikhiphe esifubeni sakho ubacitse.

12Noko wena, Nkulunkulu,

uyiNkhosi yami kwasemandvulweni;

nguwe lowenta insindziso emhlabeni.

13

74:13
Eks. 14:21
Isa. 51:9
Hez. 29:3
Nguwe lowehlukanisa lwandle

ngemandla akho,

nguwe lowafohlota tilwane letinkhulu

taselwandle.

14

74:14
Jobe 41:1
Hla. 104:26
Isa. 27:1
Nguwe lowapitjita tinhloko taLeviyathani,

wamenta waba kudla kwetidalwa tasehlane.

15

74:15
Eks. 17:6
Num. 20:11
Josh. 3:16
Nguwe lowavula tiyalu nemifula

emadvwaleni,

womisa nemifula legeletako.

16

74:16
Hla. 136:7
Imini yakho, nebusuku bakho,

nguwe lowenta kukhanya nelilanga.

17Nguwe lowenta yonkhe iminyele yemhlaba,

nguwe lowenta lihlobo nebusika.

18Khumbula-ke, Simakadze,

kutsi sitsa sikwetfukile sikuhlambalatile.

Sive lesilibele

silihlambalatile libito lakho.

19Ungaliyekeleli lijubantsendzele lakho

kutsi lidliwe tilwane tesiganga;

ungasikhohlwa siphelane

sive sakho lesicindzetelwe.

20Khumbula sivumelwane lowasenta natsi,

ngobe tonkhe tindzawo

letinematfunti lapha eveni tigcwele budlova.

21Ungavumi kutsi labacindzetelwe

bancandzeke bahlazekile;

labamphofu nalabeswele

abadvumise libito lakho.

22Phutfuma, Nkulunkulu, utiphendvulele,

ukhumbule labo labalibele,

kutsi bakwetfuka imihla nemalanga.

23Ungawukhohlwa umsindvo wetitsa takho,

nekucokotela kwalabakuvukelako

kutsi kuya ngekwandza njalo nje.

75

Nkulunkulu utfobisa lomubi aphakamise lolungile

Sihlabelelo sa-Asafa lesiyingoma leyetfulwe kumhlabelisi kutsi ihlatjelwe ngendlela letsi: “Ungabhubhisi.”

751Siyakudvumisa, Nkulunkulu, siyakudvumisa,

wena usedvutane nasibita libito lakho,

sibalise ngemisebenti yakho lemangalisako.

2

75:2
Hla. 102:13
Wena ukhuluma utsi:

“Nakufika sikhatsi lesimisiwe sekwehlulelwa,

mine ngiyakwehlulela ngebucotfo.

3

75:3
Jobe 38:4
Nome umhlaba sewutanyatanyiswa,

kanye nabo bonkhe labahlala kuwo,

mine ngisimisa tinsika tawo. Cabanga.

4

75:4
Hla. 94:3
“Kulabatigcabhako ngitsite: ‘Ningatigcabhi!’

Kulababi ngatsi: ‘Ningatiphakamisi!

5Ningatiphakamisi nitikhukhumete,

ningakhulumi ngekwedzelela!’ ”

6Ngobe kuphakama nekwehla kwemuntfu

akuveli emphumalanga nome enshonalanga,

akuveli ngisho nasehlane nasetintsabeni;

7

75:7
1 Sam. 2:6
Dan. 4:32
Luk. 1:52
kodvwa nguNkulunkulu lowehlulelako,

wehlisa lomunye

aphakamise lomunye.

8

75:8
Hla. 60:3
Isa. 51:17,22
Jer. 25:15
Sil. 4:21
Ngobe esandleni saSimakadze kunendzebe,

leneliwayini lelibile laze laloya;

ulinatsisa bonkhe lababi bemhlaba

baliminyele, ngisho nenseketse yalo.

9Kepha mine ngiyawujabula

kuze kube phakadze,

ngidvumise Nkulunkulu waJakobe.

10Nkulunkulu utsi:

“Ngiyawubehlisa bonkhe lababi,

ngiphakamise bonkhe labalungile.”