Siswati 1996 (SWA96)
72

Kubusa kwenkhosi lelungile

Sihlabelelo saSolomoni.

721

72:1
Isa. 11:2
Awu, Nkulunkulu! Nika inkhosi

likhono lakho lekwehlulela

nekubusa ngebucotfo

unike lomntfwanenkhosi kulunga kwakho.

2Shangatsi ingehlulela sive sakho ngekulunga,

nalabamphofu ibaphatse ngebucotfo.

3

72:3
Isa. 2:4
9:6
Tintsaba tiyawuletsa kuthula kubantfu,

kanjalo nemagcuma kuchuma kwekulunga.

4

72:4
Hla. 45:4
Shangatsi ingabavikela

bantfu labatimphofana,

ikhulule labeswele,

ipitjite bacindzeteli!

5

72:5
2 Sam. 7:13
Shangatsi bangesaba wena,

bakwesabe emini kukhanya lilanga,

bakwesabe nome sekukhanya inyanga,

titukulwane ngetitukulwane.

6Shangatsi inkhosi ungayenta ibe

njengemvula nayehlela emadlelweni,

nanjengemvula nayinisela umhlabatsi.

7

72:7
Luk. 2:14
Shangatsi ngemalanga ayo

kungandza kulunga,

kwandze nekuthula siphelane.

8

72:8
Zak. 9:10
Shangatsi bukhosi bayo

bungagcwala umhlaba,

busuke elwandle buye

bufike elwandle lolunye;

busuke eMfuleni,Lomfula iYufrathe

buze bufike ekugcineni kwemhlaba.

9

72:9
Isa. 49:23
Mik. 7:17
Shangatsi tive letihlala ehlane

tingakhotsama embikwayo,

netitsa tayo tiyikhotsamele.

10

72:10
Isa. 60:5
Mat. 2:11
Shangatsi emakhosi aseThashishi

nasetichingini,

angetfula tipho kuyo.

Shangatsi emakhosi aseSheba newaseSeba

angetfula kuyo imitselo yawo.

11Shangatsi onkhe emakhosi

angakhotsama kuyo,

netive tonkhe tiyikhonte.

12Iyamkhulula loyibitako,

naloweswele, nalomphofu, nalote umsiti.

13Inesihe kulababutsakatsaka nalabeswele,

isindzise kuphila kwalabeswele.

14

72:14
Hla. 116:15
Ikhulula kuphila kwalabo

labasekubandzetelweni nasebudloveni,

ingati yabo iligugu emehlweni ayo.

15Shangatsi ingakhula idzimate ikhokhobe,

iphiwe negolide yaseSheba.

Shangatsi ingathandazelwa njalonjalo,

icelelwe tibusiso taNkulunkulu

ngato tonkhe tikhatsi.

16

72:16
Jer. 31:12
Amo. 9:13
Shangatsi kungaba nenala emasimini,

lenala isibekele ticongo tetintsaba,

kube tiphihli,

sincane setihlahla taseLebanoni.

Shangatsi lamadolobha angagcwala bantfu,

babe ngangetjani.

17

72:17
Gen. 12:3
Shangatsi libito layo

lingahlala ingunaphakadze,

lichubeke latiwe njengelilanga.

Tive tonkhe atibusiswe ngayo;

tiyawumbita ngekutsi

yinkhosi lebusisekile.

18

72:18
Hla. 41:13
Akabongwe Simakadze, Nkulunkulu,

nguye longuNkulunkulu wema-Israyeli,

nguye yedvwa lowenta timangaliso.

19

72:19
Isa. 6:3
Alibongwe libito lakhe lenkhatimulo,

libongwe kuze kube phakadze,

shangatsi umhlaba wonkhe

ungagcwala inkhatimulo yakhe.

Amen! Yebo, Amen!

20Siphetfo semithandazo yaDavide,

umsa waJese.

73

Sigaba sesitsatfu

(Tihlabelelo 73 – 89)

Nkulunkulu ungiko konkhe emphilweni

Sihlabelelo sa-Asafa.

731

73:1
Mat. 5:8
Ngempela,

Nkulunkulu ubaphatsa kahle baka-Israyeli

nalabo labamsulwa etinhlitiyweni.

2Kepha mine,

tinyawo tami tacishe taphambuka,

kwasala kancane kutsi

tinyawo tami tishelele.

3

73:3
Hla. 37:1
Jobe 21:7
Jer. 12:1
Ngobe nganginemona nalabatigcabhako,

ngesikhatsi ngibona kuchuma kwalababi.

4Abayiva iminjunju yebuhlungu nabafa,

nemitimba yabo icinile, itinsakatja.

5Tinhlupheko letehlela bantfu

bona atisabehleli,

abavelelwa ngemashwa

njengabo bonkhe bantfu.

6Ngako-ke kutigcabha bakwegabe

entsanyeni njengeligcebesha.

Budlova babembetse njengengubo.

7

73:7
Dut. 32:15
Jer. 5:28
Kukhuluphala

kuwakhukhumukisile emehlo abo,

imicabango yetinhlitiyo tabo iphuphuma bubi.

8Bayaphukuta bakhulume lokubi;

bakhuluma incindzetelo

ekutiphakamiseni kwabo.

9Ngemilomo yabo

bahlambalata lizulu.

Ngetilimi tabo

bagcilata umhlaba.

10Ngako-ke sive sakhe sijikela kubo,

sibakholwe kuko konkhe labakushoko.

11

73:11
Jobe 22:13
Hez. 8:12
Sitsi: “Nkulunkulu angati kanjani?

Kukhona yini

lokwatiwa nguLosetikwako Konkhe?”

12

73:12
Jobe 12:6
Lababi-ke banjalo,

bakhomba ngalosekhatsi,

bandzise ingcebo.

13Impela ngiyihlantele lite inhlitiyo yami,

ngageza tandla tami njengalote licala.

14Ngihlushwa sonkhe sikhatsi,

ngitsetsiswe onkhe emalanga.

15Kube bengitsite:

“Ngitawukhuluma njengabo,”

ngabe ngihlubuke sive sakho, Simakadze.

16Kodvwa kwatsi nase ngicabanga

kutsi lendzaba ngingayiva njani,

kwaba matima ngangete ngabona kahle.

17Ngaze ngangena

endlini lengcwele yaNkulunkulu,

lapho ngevisisa khona ngesiphetfo sabo.

18

73:18
Jobe 21:17
Ngempela,

wena ubabeka endzaweni leshelelako,

ubente bawe babhubhe.

19Maye!

Bacitfwa ngekucwabita kweliso,

bakhukhulwe tinhlupheko letesabekako.

20

73:20
Jobe 20:8
Simakadze,

njengekuphela kweliphupho ekuphaphameni,

utawulahla titfunti tabo, nawuvuka.

21Kwatsi ngesikhatsi

umphefumulo wami umunyu

ngatsi nangihlabeka enhlitiyweni,

22kwakhandzaniseka kutsi

angicondzisisi, nginebulima;

mine ngaba nebulwane embikwakho.

23Noko-ke mine ngihlala nawe onkhe emalanga,

ungibambe ngesandla sami sekudla,

24

73:24
Isa. 28:29
uyawungihola ungicondzise ngeteluleko takho,

ekugcineni uyawungikhatimulisa ebukhosini.

25Ngubani lenginaye ezulwini

ngaphandle kwakho?

Nanginawe, kute lengikufunako la emhlabeni.

26

73:26
Hla. 142:5
Nome umtimba

nemphefumulo wami kwehluleka,

kodvwa Nkulunkulu

ulidvwala lenhlitiyo yami,

nesabelo selifa lami ingunaphakadze.

27Ngobe labakhashane nawe bayawubhubha,

ubacitsa ubacedze labahlubuka kuwe ngekona.

28Kodvwa mine

kungilungele kusondzela kuNkulunkulu,

Simakadze, iNkhosi,

ngimente waba siphephelo sami,

kuze ngishumayele ngako konkhe lakwentile.

74

Umkhuleko wekukhululwa kwesive

Imaskili ya-Asafa.

741Awu, Nkulunkulu!

Usilahleleni sive sakho siphelane?

Intfukutselo yakho ibhunyeleleni

timvu telidlelo lakho?

2Khumbula libandla lakho

lowatikhetsela lona kwasemandvulweni,

walihlenga kutsi libe sive lesilifa lakho.

Khumbula iNtsaba iSiyoni,

lapho wawuhlala khona.

3Yelulela tinyawo takho

ekudzilitweni kwaphakadze,

sitsa sibhidlite konkhe

endlini lengcwele!

4Titsa takho tibhodle endzaweni yekukhontela,

temisa tiboniso tato

letikhombisa kuncoba.

5Tabukeka shangatsi bantfu bayagawula,

bageca dukathole welihlatsi ngemazembe.

6

74:6
1 Khos. 6:18,29,32
Titsa setibhidlite ngemazembe nangemigcala

konkhe lokubatiwe

lokusendzaweni lengcwele.

7

74:7
2 Khos. 25:9
Indlu yakho lengcwele

tiyokhele ngemlilo,

tayingcolisa lendzawo yelibito lakho,

tayidzilita tacotfula imbokodvo nesisekelo.

8Tatsi etinhlitiyweni tato:

“Asibacedze nya!”

Tishise tonkhe tindzawo,

lapho kukhontelwa Nkulunkulu khona.

9

74:9
Sil. 2:9
Hez. 7:26
Amo. 8:12
Tibonakaliso tenkholo yetfu asisatiboni,

sekute ngisho nemphrofethi,

kute ngisho nalapha emkhatsini wetfu

lowatiko kutsi kuyawudzimate kube ngunini.

10Awu, Nkulunkulu!

Kuyawudzimate kube ngunini

sitsa sikuhlambalata?

Sitsa sakho sifanele yini

kwetfuka libito lakho

kuze kube phakadze?

11Usigodlelani sandla sakho sangesekudla?

Sikhiphe esifubeni sakho ubacitse.

12Noko wena, Nkulunkulu,

uyiNkhosi yami kwasemandvulweni;

nguwe lowenta insindziso emhlabeni.

13

74:13
Eks. 14:21
Isa. 51:9
Hez. 29:3
Nguwe lowehlukanisa lwandle

ngemandla akho,

nguwe lowafohlota tilwane letinkhulu

taselwandle.

14

74:14
Jobe 41:1
Hla. 104:26
Isa. 27:1
Nguwe lowapitjita tinhloko taLeviyathani,

wamenta waba kudla kwetidalwa tasehlane.

15

74:15
Eks. 17:6
Num. 20:11
Josh. 3:16
Nguwe lowavula tiyalu nemifula

emadvwaleni,

womisa nemifula legeletako.

16

74:16
Hla. 136:7
Imini yakho, nebusuku bakho,

nguwe lowenta kukhanya nelilanga.

17Nguwe lowenta yonkhe iminyele yemhlaba,

nguwe lowenta lihlobo nebusika.

18Khumbula-ke, Simakadze,

kutsi sitsa sikwetfukile sikuhlambalatile.

Sive lesilibele

silihlambalatile libito lakho.

19Ungaliyekeleli lijubantsendzele lakho

kutsi lidliwe tilwane tesiganga;

ungasikhohlwa siphelane

sive sakho lesicindzetelwe.

20Khumbula sivumelwane lowasenta natsi,

ngobe tonkhe tindzawo

letinematfunti lapha eveni tigcwele budlova.

21Ungavumi kutsi labacindzetelwe

bancandzeke bahlazekile;

labamphofu nalabeswele

abadvumise libito lakho.

22Phutfuma, Nkulunkulu, utiphendvulele,

ukhumbule labo labalibele,

kutsi bakwetfuka imihla nemalanga.

23Ungawukhohlwa umsindvo wetitsa takho,

nekucokotela kwalabakuvukelako

kutsi kuya ngekwandza njalo nje.