Siswati 1996 (SWA96)
71

Umthandazo wemuntfu lomdzala

711

71:1
Hla. 31:1
Awu, Simakadze!

Ngikhosela kuwe,

ungavumi ngijabhiswe nakanye.

2Ngisindzise ngekulunga kwakho, ungihlenge,

beka indlebe yakho ngakimi, ungisindzise.

3

71:3
Hla. 18:2
62:2
Bani lidvwala lesiphephelo kimi,

lengingaphephela kulo nome nini,

wena lowayala kutsi ngisindziswe,

ngobe nguwe lidvwala lami nesiphephelo sami.

4Awu, Nkulunkulu wami!

Ngephule emandleni alomubi,

esandleni sesidlova lesite bucotfo,

kanye nakumuntfu lonelulaka.

5Ngobe nguwe, Simakadze,

lolitsemba lami,

Simakadze ulitsemba lami,

kwasebusheni bami.

6

71:6
Hla. 22:9
Seloku ngatalwa ngeyeme kuwe,

nguwe lowangenta ngatalwa,

ngiyawukudvumisa ngingakhawuli.

7Kulabanyenti ngajika ngaba simanga,

kepha wena usiphephelo sami lesicinile.

8Umlomo wami uyawugcwala kukubonga,

ngimemetele bukhosi bakho

imihla ngemihla.

9Ungangilahli esikhatsini sebudzala bami,

ungangikhohlwa nase ngiphelelwa ngemandla.

10Ngobe titsa tami tikhuluma kabi ngami,

nalabo labafuna kungibulala

bahlangene ngami bayangisongela,

11batsi: “Nkulunkulu umlahlile,

asimtingele size simbambe,

ngobe kute longaphindze amsindzise.”

12

71:12
Hla. 27:11
Hhawu, Nkulunkulu!

Ungakhweshi kimi!

Hhawu, Nkulunkulu wami!

Phutfuma ungihlenge!

13

71:13
Hla. 35:4
Shangatsi labo labafuna kuphila kwami

bangadliwa ngemahloni babhubhe;

shangatsi bangasibekelwa bubi nelihlazo

labo labacondze kungilimata.

14Kepha mine

ngiyawukwetsembela kuwe njalonjalo,

ngengete kukudvumisa

ekukudvumiseni kwami.

15

71:15
Hla. 40:5
Umlomo wami

uyawulandza ngekulunga kwakho,

uvakalise insindziso yakho onkhe emalanga,

ngobe yinyenti ngehluleka nekuyikala.

16Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wami,

imisebenti yakho lemikhulu

ngiyawuyiveta ebaleni,

ngibabate kulunga kwakho,

wena wedvwa.

17Yebo, Nkulunkulu,

wangifundzisa kusukela ebusheni bami,

kuze kube ngunyalo ngisayimemetela

imisebenti yakho lemangalisako.

18

71:18
Isa. 46:4
Nanyalo-ke nome sengigugile sengimphunga,

ungangishiyi, Nkulunkulu,

kuze ngishumayele

ingalo yakho kuso situkulwane,

nemandla akho kubo bonkhe labefikako.

19

71:19
Eks. 15:11
2 Sam. 7:22
Yebo, Nkulunkulu!

Kulunga kwakho kukhulu kufikela etulu.

Nguwe lowente tintfo letinkhulu.

Empeleni, Nkulunkulu, ngubani lofana nawe?

20

71:20
Dut. 32:39
1 Sam. 2:6
Nguwe lowentile kutsi

ngibone tinsizi letinyenti naletibuhlungu,

wangihlumelelisa futsi;

wabuye wangimonyula ekujuleni kwemhlaba,

wangikhiphela ngetulu kwawo.

21

71:21
Hla. 18:35
Shangatsi ungandzisa bukhulu bami,

uphindze ungidvudvute.

22Ngiyawuphindze ngikudvumise ngehabhu,

ngibonge kwetsembeka kwakho,

Nkulunkulu wami,

ngihlabele ngekukushayela lugubhu,

ngibonge wena Longcwele waka-Israyeli.

23

71:23
Hla. 103:2
Tindzebe temlomo wami tiyawujabula,

ngobe ngiyawudvumisa wena,

nemphefumulo wami lowuhlengile

uyawukudvumisa.

24Lulwimi lwami luyawukhuluma

ngekulunga kwakho lonkhe lilanga.

Ngobe labo bebafuna kungilimata

bahlazekile bajabhiswa.

72

Kubusa kwenkhosi lelungile

Sihlabelelo saSolomoni.

721

72:1
Isa. 11:2
Awu, Nkulunkulu! Nika inkhosi

likhono lakho lekwehlulela

nekubusa ngebucotfo

unike lomntfwanenkhosi kulunga kwakho.

2Shangatsi ingehlulela sive sakho ngekulunga,

nalabamphofu ibaphatse ngebucotfo.

3

72:3
Isa. 2:4
9:6
Tintsaba tiyawuletsa kuthula kubantfu,

kanjalo nemagcuma kuchuma kwekulunga.

4

72:4
Hla. 45:4
Shangatsi ingabavikela

bantfu labatimphofana,

ikhulule labeswele,

ipitjite bacindzeteli!

5

72:5
2 Sam. 7:13
Shangatsi bangesaba wena,

bakwesabe emini kukhanya lilanga,

bakwesabe nome sekukhanya inyanga,

titukulwane ngetitukulwane.

6Shangatsi inkhosi ungayenta ibe

njengemvula nayehlela emadlelweni,

nanjengemvula nayinisela umhlabatsi.

7

72:7
Luk. 2:14
Shangatsi ngemalanga ayo

kungandza kulunga,

kwandze nekuthula siphelane.

8

72:8
Zak. 9:10
Shangatsi bukhosi bayo

bungagcwala umhlaba,

busuke elwandle buye

bufike elwandle lolunye;

busuke eMfuleni,Lomfula iYufrathe

buze bufike ekugcineni kwemhlaba.

9

72:9
Isa. 49:23
Mik. 7:17
Shangatsi tive letihlala ehlane

tingakhotsama embikwayo,

netitsa tayo tiyikhotsamele.

10

72:10
Isa. 60:5
Mat. 2:11
Shangatsi emakhosi aseThashishi

nasetichingini,

angetfula tipho kuyo.

Shangatsi emakhosi aseSheba newaseSeba

angetfula kuyo imitselo yawo.

11Shangatsi onkhe emakhosi

angakhotsama kuyo,

netive tonkhe tiyikhonte.

12Iyamkhulula loyibitako,

naloweswele, nalomphofu, nalote umsiti.

13Inesihe kulababutsakatsaka nalabeswele,

isindzise kuphila kwalabeswele.

14

72:14
Hla. 116:15
Ikhulula kuphila kwalabo

labasekubandzetelweni nasebudloveni,

ingati yabo iligugu emehlweni ayo.

15Shangatsi ingakhula idzimate ikhokhobe,

iphiwe negolide yaseSheba.

Shangatsi ingathandazelwa njalonjalo,

icelelwe tibusiso taNkulunkulu

ngato tonkhe tikhatsi.

16

72:16
Jer. 31:12
Amo. 9:13
Shangatsi kungaba nenala emasimini,

lenala isibekele ticongo tetintsaba,

kube tiphihli,

sincane setihlahla taseLebanoni.

Shangatsi lamadolobha angagcwala bantfu,

babe ngangetjani.

17

72:17
Gen. 12:3
Shangatsi libito layo

lingahlala ingunaphakadze,

lichubeke latiwe njengelilanga.

Tive tonkhe atibusiswe ngayo;

tiyawumbita ngekutsi

yinkhosi lebusisekile.

18

72:18
Hla. 41:13
Akabongwe Simakadze, Nkulunkulu,

nguye longuNkulunkulu wema-Israyeli,

nguye yedvwa lowenta timangaliso.

19

72:19
Isa. 6:3
Alibongwe libito lakhe lenkhatimulo,

libongwe kuze kube phakadze,

shangatsi umhlaba wonkhe

ungagcwala inkhatimulo yakhe.

Amen! Yebo, Amen!

20Siphetfo semithandazo yaDavide,

umsa waJese.

73

Sigaba sesitsatfu

(Tihlabelelo 73 – 89)

Nkulunkulu ungiko konkhe emphilweni

Sihlabelelo sa-Asafa.

731

73:1
Mat. 5:8
Ngempela,

Nkulunkulu ubaphatsa kahle baka-Israyeli

nalabo labamsulwa etinhlitiyweni.

2Kepha mine,

tinyawo tami tacishe taphambuka,

kwasala kancane kutsi

tinyawo tami tishelele.

3

73:3
Hla. 37:1
Jobe 21:7
Jer. 12:1
Ngobe nganginemona nalabatigcabhako,

ngesikhatsi ngibona kuchuma kwalababi.

4Abayiva iminjunju yebuhlungu nabafa,

nemitimba yabo icinile, itinsakatja.

5Tinhlupheko letehlela bantfu

bona atisabehleli,

abavelelwa ngemashwa

njengabo bonkhe bantfu.

6Ngako-ke kutigcabha bakwegabe

entsanyeni njengeligcebesha.

Budlova babembetse njengengubo.

7

73:7
Dut. 32:15
Jer. 5:28
Kukhuluphala

kuwakhukhumukisile emehlo abo,

imicabango yetinhlitiyo tabo iphuphuma bubi.

8Bayaphukuta bakhulume lokubi;

bakhuluma incindzetelo

ekutiphakamiseni kwabo.

9Ngemilomo yabo

bahlambalata lizulu.

Ngetilimi tabo

bagcilata umhlaba.

10Ngako-ke sive sakhe sijikela kubo,

sibakholwe kuko konkhe labakushoko.

11

73:11
Jobe 22:13
Hez. 8:12
Sitsi: “Nkulunkulu angati kanjani?

Kukhona yini

lokwatiwa nguLosetikwako Konkhe?”

12

73:12
Jobe 12:6
Lababi-ke banjalo,

bakhomba ngalosekhatsi,

bandzise ingcebo.

13Impela ngiyihlantele lite inhlitiyo yami,

ngageza tandla tami njengalote licala.

14Ngihlushwa sonkhe sikhatsi,

ngitsetsiswe onkhe emalanga.

15Kube bengitsite:

“Ngitawukhuluma njengabo,”

ngabe ngihlubuke sive sakho, Simakadze.

16Kodvwa kwatsi nase ngicabanga

kutsi lendzaba ngingayiva njani,

kwaba matima ngangete ngabona kahle.

17Ngaze ngangena

endlini lengcwele yaNkulunkulu,

lapho ngevisisa khona ngesiphetfo sabo.

18

73:18
Jobe 21:17
Ngempela,

wena ubabeka endzaweni leshelelako,

ubente bawe babhubhe.

19Maye!

Bacitfwa ngekucwabita kweliso,

bakhukhulwe tinhlupheko letesabekako.

20

73:20
Jobe 20:8
Simakadze,

njengekuphela kweliphupho ekuphaphameni,

utawulahla titfunti tabo, nawuvuka.

21Kwatsi ngesikhatsi

umphefumulo wami umunyu

ngatsi nangihlabeka enhlitiyweni,

22kwakhandzaniseka kutsi

angicondzisisi, nginebulima;

mine ngaba nebulwane embikwakho.

23Noko-ke mine ngihlala nawe onkhe emalanga,

ungibambe ngesandla sami sekudla,

24

73:24
Isa. 28:29
uyawungihola ungicondzise ngeteluleko takho,

ekugcineni uyawungikhatimulisa ebukhosini.

25Ngubani lenginaye ezulwini

ngaphandle kwakho?

Nanginawe, kute lengikufunako la emhlabeni.

26

73:26
Hla. 142:5
Nome umtimba

nemphefumulo wami kwehluleka,

kodvwa Nkulunkulu

ulidvwala lenhlitiyo yami,

nesabelo selifa lami ingunaphakadze.

27Ngobe labakhashane nawe bayawubhubha,

ubacitsa ubacedze labahlubuka kuwe ngekona.

28Kodvwa mine

kungilungele kusondzela kuNkulunkulu,

Simakadze, iNkhosi,

ngimente waba siphephelo sami,

kuze ngishumayele ngako konkhe lakwentile.