Siswati 1996 (SWA96)
72

Kubusa kwenkhosi lelungile

Sihlabelelo saSolomoni.

721

72:1
Isa. 11:2
Awu, Nkulunkulu! Nika inkhosi

likhono lakho lekwehlulela

nekubusa ngebucotfo

unike lomntfwanenkhosi kulunga kwakho.

2Shangatsi ingehlulela sive sakho ngekulunga,

nalabamphofu ibaphatse ngebucotfo.

3

72:3
Isa. 2:4
9:6
Tintsaba tiyawuletsa kuthula kubantfu,

kanjalo nemagcuma kuchuma kwekulunga.

4

72:4
Hla. 45:4
Shangatsi ingabavikela

bantfu labatimphofana,

ikhulule labeswele,

ipitjite bacindzeteli!

5

72:5
2 Sam. 7:13
Shangatsi bangesaba wena,

bakwesabe emini kukhanya lilanga,

bakwesabe nome sekukhanya inyanga,

titukulwane ngetitukulwane.

6Shangatsi inkhosi ungayenta ibe

njengemvula nayehlela emadlelweni,

nanjengemvula nayinisela umhlabatsi.

7

72:7
Luk. 2:14
Shangatsi ngemalanga ayo

kungandza kulunga,

kwandze nekuthula siphelane.

8

72:8
Zak. 9:10
Shangatsi bukhosi bayo

bungagcwala umhlaba,

busuke elwandle buye

bufike elwandle lolunye;

busuke eMfuleni,Lomfula iYufrathe

buze bufike ekugcineni kwemhlaba.

9

72:9
Isa. 49:23
Mik. 7:17
Shangatsi tive letihlala ehlane

tingakhotsama embikwayo,

netitsa tayo tiyikhotsamele.

10

72:10
Isa. 60:5
Mat. 2:11
Shangatsi emakhosi aseThashishi

nasetichingini,

angetfula tipho kuyo.

Shangatsi emakhosi aseSheba newaseSeba

angetfula kuyo imitselo yawo.

11Shangatsi onkhe emakhosi

angakhotsama kuyo,

netive tonkhe tiyikhonte.

12Iyamkhulula loyibitako,

naloweswele, nalomphofu, nalote umsiti.

13Inesihe kulababutsakatsaka nalabeswele,

isindzise kuphila kwalabeswele.

14

72:14
Hla. 116:15
Ikhulula kuphila kwalabo

labasekubandzetelweni nasebudloveni,

ingati yabo iligugu emehlweni ayo.

15Shangatsi ingakhula idzimate ikhokhobe,

iphiwe negolide yaseSheba.

Shangatsi ingathandazelwa njalonjalo,

icelelwe tibusiso taNkulunkulu

ngato tonkhe tikhatsi.

16

72:16
Jer. 31:12
Amo. 9:13
Shangatsi kungaba nenala emasimini,

lenala isibekele ticongo tetintsaba,

kube tiphihli,

sincane setihlahla taseLebanoni.

Shangatsi lamadolobha angagcwala bantfu,

babe ngangetjani.

17

72:17
Gen. 12:3
Shangatsi libito layo

lingahlala ingunaphakadze,

lichubeke latiwe njengelilanga.

Tive tonkhe atibusiswe ngayo;

tiyawumbita ngekutsi

yinkhosi lebusisekile.

18

72:18
Hla. 41:13
Akabongwe Simakadze, Nkulunkulu,

nguye longuNkulunkulu wema-Israyeli,

nguye yedvwa lowenta timangaliso.

19

72:19
Isa. 6:3
Alibongwe libito lakhe lenkhatimulo,

libongwe kuze kube phakadze,

shangatsi umhlaba wonkhe

ungagcwala inkhatimulo yakhe.

Amen! Yebo, Amen!

20Siphetfo semithandazo yaDavide,

umsa waJese.