Siswati 1996 (SWA96)
6

Umthandazo wekucela kuhawukelwa ngesikhatsi setinhlupheko (Sihlabelelo sekucala sekutisola)

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngetingubhu letinetintsambo nangesishiminithi.

61

6:1
Hla. 38:1
Jer. 10:24
Awu, Simakadze, ungangijezisi

ngentfukutselo yakho,

ungangishayi ngelulaka lwakho.

2

6:2
Jobe 6:4
Ngihawukele, Simakadze,

ngobe sengidzangele, sengikhatsele,

ngiphilise, Simakadze,

ngobe ematsambo ami ayatfutfumela.

3

6:3
Hla. 13:1
Umphefumulo wami utfutfumela kakhulu.

Pho, Simakadze, utawuze ungisite nini?

4

6:4
Hla. 86:16
119:132
Buya, Simakadze, ungephule ekufeni,

khulula umphefumulo wami,

ngobe umusa wakho awupheli.

5

6:5
Hla. 30:9
88:10
115:17
Isa. 38:18
Kute lokukhumbulako ekufeni.

Ngubani lokudvumisako nje ethuneni?

6

6:6
Jer. 45:3
Ngikhatsele kububula kwami,

ngimantisa umcamelo wami ebusuku,

ngimantise nembhedze wami ngetinyembeti.

7

6:7
Hla. 31:9
Liso lami liyadzikita

ngenca yelusizi.

Liso lami liyaguga

ngenca yekukhaliswa titsa tami.

8

6:8
Mat. 7:23
Luk. 13:27
Khweshani kimi,

nonkhe nine benti balokubi,

ngobe Simakadze sewukuvile kukhala kwami.

9Simakadze sewukuvile kuncusa kwami.

Simakadze sewukwemukele kukhuleka kwami.

10

6:10
Hla. 83:16
Tonkhe titsa tami tiyawuhlazeka

titfutfumele kakhulu,

tidliwe ngemahloni,

tibaleke masinyane.

7

Umkhuleko walowo locela kutsi enanelwe

Sihlabelelo saDavide, ishikayoni, lasihlabelela Simakadze ngenca yaKushe, intalelwane yaBhenjamini.

71Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wami,

sengiphephele kuwe,

ngisindzise ungiphephise

kubo bonkhe labangitingelako,

2kuze umphefumulo wami

bangawudzabudzabuli

njengelibhubesi lelidzabudzabula

kubete nalolamulako.

3Simakadze, Nkulunkulu wami,

nangabe kukhona lokubi etandleni tami,

4nangiphindzisele ngalokubi kumnganami,

nome ngaphanga sitsa sami

ngaphandle kwesono,

5nakunjalo-ke:

Sitsa sami asingitingele size singibambe,

siyigcobagcobe emhlabatsini imphilo yami,

ludvumo lwami luphelele elutfulini. Cabanga.

6

7:6
Hla. 138:7
Simakadze!

Sukuma ngentfukutselo yakho.

Vuka ungimele elulakeni lwetitsa tami.

Nkulunkulu wami, vuka ungisite.

Nguwe wedvwa lonesehlulelo lesimsulwa.

7Inhlangano yetive ayisondzele ikuhace,

bese uyayibusa

usesihlalweni sakho sebukhosi.

8

7:8
Hla. 94:2
Simakadze akehlulele tive.

Simakadze, ngehlulele ngekulunga kwami,

uhlole nebucotfo bami.

9

7:9
1 Sam. 16:7
Hla. 17:3
Jer. 11:20
17:10
20:12
Semb. 2:23
Ncandza bubi balababi,

wakha lolungile,

ngobe nguwe Nkulunkulu wekulunga

lohlola tingcondvo netinhlitiyo.

10

7:10
Hla. 3:3
Nkulunkulu usihlangu sami,

yena usindzisa labacotfo ngenhlitiyo.

11

7:11
Hla. 58:11
Nkulunkulu ungumehluleli lolungile,

yena unguNkulunkulu lophambana nebubi

onkhe emalanga.

12

7:12
Dut. 32:41
Nangabe umuntfu angaphendvuki,

Nkulunkulu ulola inkemba yakhe,

antsalele kunemba ngebutjoki bakhe,

13

7:13
Hla. 21:12
ulungisa tikhali takhe letinebutsi,

ente imicibisholo yakhe ivutse umlilo.

14

7:14
Jobe 15:35
Isa. 33:11
59:4
Asubuke nje kutsi lomubi unemhelo webubi,

wemitsa kuganga, atale emanga.

15

7:15
Hla. 9:15
57:6
Taga 26:27
Shu. 10:8
Umba umgodzi wekuhholokoshisela labanye,

bese kuhholokoshela yena

kulomgodzi lawumbile.

16

7:16
Esta 7:10
Taga 5:22
Kuganga kwakhe kubuyela enhloko yakhe,

buhlophoyi bakhe behlele ebuntini lakhe.

17

7:17
Hla. 35:28
92:1
Simakadze ngiyawumbonga

ngekulunga kwakhe,

ngihlabelele ngekudvumisa libito

laSimakadze Losetikwako Konkhe.

8

Ludvumo lwaNkulunkulu nesitfunti semuntfu

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngelugubhu lwegithithi.

81

8:1
Hab. 3:3
Semb. 5:12
Maye, Simakadze, Nkhosi yetfu!

Libito lakho liyababateka

emhlabeni wonkhe!

Wena ubeke ludvumo lwebukhosi bakho ngetulu kwemazulu.

2

8:2
Mat. 21:16
Indvumiso yemandla akho uyibeke

emilonyeni yetinswane neyebantfwana.

Loko ukwentele kutibindzisa

titsa takho nalabamelene nawe.

3

8:3
Hla. 102:26
Nangibuka etulu esibhakabhakeni sakho

ngibona umsebenti wetandla takho,

inyanga netinkhanyeti lotimisile, ngitsi:

4

8:4
Jobe 7:17-18
Hla. 144:3
Heb. 2:6-8
“Pho, umuntfu abeyini-ke

kutsi ungadzimate umkhumbule;

nendvodzana yemuntfu beyiyini-ke

kutsi ungadzimate uyinakekele?”

5

8:5
Gen. 1:27
Noko umente wacishe waba ngangawe,

Nkulunkulu,

wametfwesa umchele webukhosi neludvumo.

6

8:6
Gen. 9:2
Mat. 28:18
Imis. 2:36
1 Khor. 15:27
Ef. 1:22
Fil. 2:9
Heb. 2:8
Umenta abuse etikwemisebenti yetandla takho,

konkhe wakubeka

ngaphansi kwetinyawo takhe:

7tonkhe timvu, netinkhomo tonkhe,

yebo, netilwane tesiganga,

8tinyoni letindizako,

netinhlanti telwandle,

nato tonkhe tidalwa taselwandle.

9Maye, Simakadze, Nkhosi yetfu,

libito lakho liyababateka

emhlabeni wonkhe!