Siswati 1996 (SWA96)
68

Nkulunkulu wema-Israyeli wephana ngekuncoba

Sihlabelelo saDavide lesiyingoma leyetfulwe kumhlabelisi.

681

68:1
Num. 10:35
Nkulunkulu nakasukuma,

titsa takhe tiyasakateka,

labamtondzako babaleke embikwakhe.

2

68:2
Hla. 37:20
Bayaphephuka

njengekupheshulwa kwentfutfu,

bayancibilika njengemtfwebeba

nawuseceleni kwemlilo.

Bacitfwa kanjalo-ke lababi

embikwaNkulunkulu.

3

68:3
Hla. 35:27
Kepha labalungile bayajabula

betsabe embikwaNkulunkulu,

bajabula nekujabula.

4

68:4
Eks. 15:1
Isa. 40:3
Hlabelani kuNkulunkulu,

nidvumise libito lakhe.

Nimlungiselele umgwaco,

yena lodzabula ematsafa elugwadvule;“yena lodzabula ematsafa elugwadvule” nome “yena logibela emafu”

nguSimakadze libito lakhe,

nihlabele ngenjabulo embikwakhe!

5

68:5
Dut. 10:18
Nguye uyise wetintsandzane,

nemlondvoloti webafelokati,

unguNkulunkulu

losendzaweni yakhe lengcwele.

6

68:6
Isa. 42:7
Nkulunkulu upha imihambima emakhaya

lapho ingahlala khona,

lababoshiwe abaholele ekubuseni,

kodvwa labaphika inkhani

ubahlalisa ehlane.

7

68:7
Eks. 13:21
33:14
Nkulunkulu!

Ekuphumeni kwakho

nawuhola sive sakho,

udzabula naso ehlane, Cabanga.

8

68:8
Eks. 19:16,18
Khu. 5:4
umhlaba watamatama,

emazulu antfontsa imvula,

embikwaNkulunkulu,

entsabeni yaseSinayi,

ngesikhatsi kuta wena, Nkulunkulu,

Nkulunkulu wema-Israyeli.

9

68:9
Eks. 16:4
Wanisa imvula lenkhulu, Nkulunkulu,

wahlumisa live lakho lelase ligagadzekile.

10Sive sakho sakha emakhaya aso kulo,

ngebuhle bakho, Nkulunkulu,

uyabalungisela labeswele.

11

68:11
Eks. 15:20
1 Sam. 18:6
Simakadze wakhipha umyalo wakhe.

Sicumbi lesikhulu salabasikati

saphuma salilitela satsi:

12“Emakhosi etimphi ayabaleka nekubaleka.”

Labasikati emakhaya

bebasehlukaniselana imphango,

13

68:13
Khu. 5:16
ngesikhatsi emadvodza asaphumula etibayeni.

Imphango bekulituba lelinetimphiko tesiliva,

tinsiba tiyigolide lecwebetelako.

14Ngesikhatsi Somandla advungulula emakhosi

lalikhitsika entsabeni iSalmoni.

15Uyintsaba yaSomandla,

wena ntsaba yaseBhashani!

Uyintsaba leneticongo letinyenti,

wena ntsaba yaseBhashani!

16

68:16
Isa. 2:2
Wena ntsaba leneticongo letinyenti,

uyibukelani ngeliso lelibi lemona,

lentsaba lekhetfwe nguNkulunkulu,

watsandza kutsi ibe likhaya lakhe?

Simakadze uyawuhlala kulo

kuze kube phakadze.

17

68:17
Dan. 7:10
Tincola taNkulunkulu

titinkhulungwane letingemashumi

netinkhulungwane ngetinkhulungwane,

Simakadze usemkhatsini wato

ngebukhosi bakhe

lobunjengebungcwele baseSinayi.

18

68:18
Ef. 4:8
Wena, Simakadze,

wenyukela entsabeni lendze,

watfumba labanyenti labatfunjiwe,

wemukele tipho kubantfu,

watemukela ngisho nakubo

labamelene nawe,

kuze uhlale khona wena, Simakadze.

19Akadvunyiswe Simakadze,

ngobe usitfwalela imitfwalo yetfu

onkhe emalanga,

nguNkulunkulu loyinsindziso yetfu. Cabanga.

20

68:20
Semb. 1:18
Nkulunkulu,

longuNkulunkulu wetfu,

unguNkulunkulu wensindziso,

emandla ekubalekela kufa

ngewaSimakadze iNkhosi.

21

68:21
Hla. 110:6
Empeleni, Nkulunkulu uyawutiphohlota,

tinhloko tetitsa takhe,

aphihlite netinkhakhayi

talabaphikelela etonweni.

22

68:22
Amo. 9:2
Simakadze wakhuluma watsi:

“Titsa takho ngiyawutibuyisa naseBhashani,

ngibuyise naletisekujuleni kwelwandle,

23kuze tinyawo takho tibhocote

engatini yetitsa tenu,

netinja takho tibe nesabelo

ekudleni lengati yetitsa takho.”

24Yebo, Nkulunkulu!

Tibonwa ngibo bonkhe letindvwendvwe takho,

ticondze endlini lengcwele,

tindvwendvwe taNkulunkulu wami,

iNkhosi yami.

25Tiholwa ngulabahlabelako,

emuva kugcine labashaya tingubhu

letinetintsambo,

emkhatsini wabo kuhamba tintfombi,

letishaya bokhencekhence, titsi:

26

68:26
Isa. 48:1
“Bongani Nkulunkulu emikhambatsini

nidvumise Simakadze,

nine beluhlanga lwaka-Israyeli.”

27

68:27
1 Sam. 9:21
Khu. 5:18
6:35
Nango Bhenjamini litfunjana, abahola,

tikhulu takaJuda tiyincumbi,

nati netikhulu takaZebuloni netakaNaftali.

28Veta emandla akho, Nkulunkulu!

Sibonise emandla akho, Nkulunkulu,

lawo mandla lowawabonakalisa kitsi

29

68:29
Isa. 60:6
ngesikhatsi usethempelini lakho, eJerusalema,

emakhosi atakuletsela tipho takho khona.

30

68:30
Isa. 30:6
Sekhute lesilwane semhlanga, iGibhithe,

uwekhute nalomhlambi wetinkunzi

losemkhatsini wematfole etive.

Bayagcobagcobana, babange imali,

basakate leto tive,

bajatjuliswe kususa lutfutfuva lwemphi.

31

68:31
Isa. 18:7
19:21
45:14
Imis. 8:26
Emancusa ayawuvela eGibhithe,

naKushe atinikele kuNkulunkulu.

32Hlabelani kuNkulunkulu,

nine mibuso yemhlaba,

hlabelani nidvumise Simakadze. Cabanga.

33

68:33
Dut. 33:26
Simakadze ugibela emazulu,

wona lawo mazulu asendvulo.

Yena uvakalisa liphimbo lelivi lakhe,

lona liliphimbo lelinemandla.

34Memetelani emandla aNkulunkulu,

bukhosi bakhe bengamele sive saka-Israyeli,

nemandla akhe asetulu esibhakabhakeni.

35

68:35
Hla. 29:11
Uyesabeka, Nkulunkulu,

endzaweni yakho lengcwele.

Nkulunkulu wema-Israyeli,

nguwe lonika bantfu emandla nekucina.

Akadvunyiswe Nkulunkulu!

69

Kukhala kwemuntfu loselusizini

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Siphephane.”

691

69:1
Mat. 26:38
Ngisindzise, Nkulunkulu,

ngobe emanti asaze efika entsanyeni.

2

69:2
Hla. 42:7
Ngiyabisha elubishini lweludzaka,

kute nalapho ngisima khona ngelunyawo,

sengize ngefika la kushona khona kakhulu,

tikhukhula setitangisibekela.

3

69:3
Hla. 6:6
Ngidvubuteke kabi

ngenca yekukhala kwami,

umphimbo wami womile, uyahoshota.

Emehlo ami asacundzekile

ngenca yekulindzela wena, Nkulunkulu wami.

4

69:4
Hla. 35:19
Joh. 15:25
Banyenti kunetinwele tenhloko yami

badlanga ngemandla labafuna kungibulala,

labo labangitondza ngelite.

Ngiphocelelwani kutsi ngikhishiswe

intfo lengingakayebi?

5Yebo, Nkulunkulu,

wena uyabati bulima bami,

netono tami atikafihleki kuwe.

6

69:6
Hla. 44:22
Shangatsi labo labetsembele kuwe

bangete behlelwa ngemahloni

bajabhiswe ngenca yami.

Hhawu, Simakadze,

Nkulunkulu wemabandla,

shangatsi labo labafuna wena

bangete bahlazeka,

badvumale ngenca yami,

Nkulunkulu wema-Israyeli.

7Ngobe ngetfwele lihlazo ngenca yakho,

buso bami sebumbonywe ngemahloni.

8

69:8
Hla. 31:12
Joh. 7:5
Sengingumfokati emkhatsini wabomnaketfu,

ngingumchamuki nakubantfwana baketfu.

9

69:9
Hla. 119:139
Joh. 2:17
Rom. 15:3
Ngidliwa kushisekela indlu yakho,

tinhlamba talabakwetfukako

tehlela etikwami.

10Ngakhala emphefumulweni wami, ngazila,

kwaba yinhlamba labangetfuka ngayo.

11Inzilo yaba sembatfo sami,

ngagucuka ngaba yinhlekisa kubo.

12

69:12
Jobe 30:9
Sil. 3:63
Ngiyindzabamlonyeni

kulabahlala emasangweni;

tidzakwa tihlabela tigiye ngami.

13

69:13
Isa. 49:8
2 Khor. 6:2
Kodvwa mine lo,

umthandazo wami uta kuwe, Simakadze,

ngesikhatsi lesifanele, Nkulunkulu;

ngiphendvule ngebukhulu bemusa wakho

nesetsembiso sakho sekungisindzisa.

14Ngitatulule kuloludzaka lengibisha kulo,

ngisindzise kulabo labangitondzako,

ungimonyule nasesitibeni lesishonako.

15Ungativumeli tikhukhula temanti

kutsi tingemukise,

ungawavumeli emanti kutsi angimite,

ungawuvumeli nemgodzi kutsi ungigwinye.

16Ngiphendvule, Simakadze,

ngobe umusa wakho muhle,

gucukela kimi ngemusa wakho lomkhulu.

17

69:17
Hla. 102:2
Ungayifihleli buso bakho inceku yakho,

ngobe ngisebunzimeni,

phutfuma ungiphendvule.

18Sondzela emphefumulweni wami, uwuhlenge,

ngephule ngobe titsa tami tinyenti.

19Wena uyakwati kucoloshelwa kwami,

nekuhlazeka kwami,

ngehlelwa ngemahloni;

tonkhe titsa tami tisembikwakho.

20Kuhlanjalatwa

kuwephulile umphefumulo wami,

ngadzimate ngaphelelwa nangemandla.

Ngacalata ngifuna longangihawukela,

kodvwa kwabate lengimbonako.

Ngacalata ngifuna nebadvudvuti,

nakhona kwabate lengibabonako.

21

69:21
Mat. 27:34,48
Mak. 15:23,36
Luk. 23:36
Joh. 19:28-29
Bangiphakela inyongo esikhundleni sekudla;

ekomeni kwami banginatsisa

liwayini lelimunyu.

22

69:22-23
Rom. 11:9-10
Shangatsi lidzili labo lingaba lugibe kubo,

shangatsi inhlalakahle yabo

ingaba ngusochaka kubo.

23Shangatsi emehlo abo angafiphatwa,

bangete babona,

netinyonga tabo ticeke siphelane.

24Tfululela intfukutselo yakho etikwabo,

ubavimbetele ngelulaka lwakho loluvutsako.

25

69:25
Imis. 1:20
Shangatsi imiti yabo ingacitseka,

kubete lohlala emathendeni abo.

26Ngobe lowo loshaywe nguwe

bayamtingela bamhluphe,

bakhuluma ngebuhlungu

balabo labalinyatwe nguwe,

27

69:27
Jer. 18:23
Rom. 1:24
bengetele sijeziso etikwekona kwabo,

ungabavumeli kutsi bangene

ekulungeni kwakho.

28

69:28
Eks. 32:32
Fil. 4:3
Semb. 3:5
13:8
17:8
Abesulwe encwadzini yekuphila,

bangabhaliswa ndzawonye nalabalungile.

29Kepha mine ngiselusizini lwetinhlungu.

Insindziso yakho, Nkulunkulu,

ayingilondvolote,

ingigcine endzaweni lephakeme.

30Libito laNkulunkulu

ngiyawulibonga ngemusa,

ngimphakamise ngekumbonga.

31

69:31
Lev. 11:3
Hla. 51:16
Loko Simakadze ukutsandza kakhulu

kunekunikela ngenkunzana,

ngisho nangesibheva senkunzi

lenetimphondvo nemasondvo.

32

69:32
Hla. 22:26
Labatfobekile bayawubona bajabule,

nine lenifuna Nkulunkulu

tinhlitiyo tenu ativuseleleke.

33

69:33
Mat. 5:3
Simakadze uyabeva labamphofu,

lababoshiwe bakhe akabadzeli.

34

69:34
Hla. 96:11
Akadvunyiswe lizulu,

nemhlaba netilwandle,

nako konkhe lokuphila kuko.

35Ngobe Nkulunkulu uyawuyisindzisa iSiyoni,

akhe kabusha emadolobha akaJuda,

bayawuhlala kuleyo ndzawo ibe yabo.

36

69:36
Hla. 102:28
Isa. 65:9
Titukulwane tetinceku takhe

tiyawuyidla ibe lifa lato,

nalabo labatsandza libito laNkulunkulu

bayawuhlala kuyo.

70

Umthandazo wekucela kukhululeka

(Hla. 40:13-17)

Sihlabelelo saDavide lesisikhumbuto; setfulwe kumhlabelisi.

701

70:1
Hla. 40:13
Hhawu, Nkulunkulu!

Phutfuma ungikhulule!

Hhawu, Simakadze!

Phutfuma ungisite!

2Abahlazeke bajabhe

labo labafuna kuphila kwami

nalabo labafuna kungibulala.

Abancandzekiswe bahlazekile

labo labangifisela kutsi ngife.

3Labo labangicoloshelako batsi:

“Walayeka!”

Shangatsi bangancandvwa ngemahloni.

4Bonkhe labafuna wena

abajabule batfokote kuwe!

Nalabo labatsandza insindziso yakho

abasho njalonjalo batsi:

“Mkhulu Nkulunkulu!”

5Kodvwa mine ngihluphekile futsi ngeswele,

ngiphutfume, Nkulunkulu.

Nguwe lolusito lwami nemkhululi wami.

Awu, Simakadze, shesha, ungalibali.