Siswati 1996 (SWA96)
66

Kudvumisa imisebenti lemikhulu yaNkulunkulu

Sihlabelelo lesiyingoma; lesetfulwe kumhlabelisi.

661

66:1
Isa. 49:13
Hlokoma, ye mhlaba wonkhe!

Dvumisa Nkulunkulu.

2

66:2
Hla. 8:1
Hlabelelani nituse libito lakhe,

nidvumise bukhosi bakhe.

3

66:3
Dut. 33:29
Khulumani kuNkulunkulu nitsi:

“Maye, imisebenti yakho mikhulu iyesabeka.

Titsa takho titawuta kuwe

tikhasa ngemadvolo,

ngenca yemandla akho lamakhulu.

4Bonkhe bantfu bemhlaba

bayawukhuleka kuwe bakudvumise;

bayawuhlabela badvumise libito lakho.” Cabanga.

5

66:5
Hla. 46:8
Wotani nitewubona

lokwentiwe nguNkulunkulu,

wente lokwesabekako emkhatsini webantfu.

6

66:6
Eks. 14:21
Josh. 3:14-17
Lwandle walugucula

lwaba ngumhlabatsi lowomile,

bokhokho bewela umfula ngetinyawo.

Wotani sijabule kuye.

7

66:7
2 Khr. 16:9
Jobe 28:24
Nguye lobusa ngemandla

kuze kube phakadze.

Emehlo akhe ahlala alindze tive,

labo labanenkhani abangatikhukhumeti. Cabanga.

8Mbongeni Nkulunkulu wetfu,

nine tive,

vakalisani ludvumo lwakhe.

9Nguye logcina umphefumulo wetfu uphilile,

akativumeli tinyawo tetfu kutsi tishelele.

10

66:10
Taga 17:3
1 Phet. 1:7
Wena Nkulunkulu, usivivinyile,

usihlambulule ngekusicenga

njengekucengwa kwesiliva emlilweni.

11Wasiholela kutsi sibanjwe elugibeni,

wasetfwesa umtfwalo lomatima.

12

66:12
Isa. 43:2
Wenta kutsi bantfu

bagibele etikwetinhloko tetfu,

sangena emlilweni nasemantini,

wabuye wasikhuphulela enaleni.

13

66:13
Hla. 61:8
Ngiyawungena endlini yakho

ngineminikelo yekushiswa;

ngigcwalise tetsembiso tami kuwe,

14leto lengatikhuluma ngemlomo wami,

mhlazana ngisekuhluphekeni.

15Ngiyawunikela iminikelo yekushiswa

yetifuyo letikhuluphele;

nginikele ngelusi lwetincama,

nangetinkunzi netiphongo. Cabanga.

16Wotani nonkhe nitewuva,

nonkhe nine lenesaba Nkulunkulu,

ngitanitjela ngako konkhe langentele kona.

17

66:17
Hla. 50:15
Ngakhala kuye ngemlomo wami

kudvumisa yena

kwakuselulwimini lwami.

18

66:18
Jobe 27:8
Taga 15:29
28:9
Isa. 59:2
Joh. 9:31
Kube bengicondze bubi enhlitiyweni yami,

Simakadze abengeke angive.

19Ngempela, Nkulunkulu uvile,

walilalela livi lemthandazo wami.

20Akabongwe Nkulunkulu longazange

awulahle umthandazo wami,

nalongawugodlanga umusa wakhe kimi.

67

Tive tikhutsatwa kutsi tidvumise Nkulunkulu

Sihlabelelo lesiyingoma lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngetingubhu letinetintsambo.

671

67:1
Num. 6:24
Shangatsi Nkulunkulu

angaba nemusa kitsi, asibusise,

akhanyise buso bakhe etikwetfu. Cabanga.

2

67:2
Isa. 60:3
Luk. 2:30
Indlela yakho ayatiwe emhlabeni wonkhe,

kwatiwe nensindziso yakho etiveni tonkhe.

3

67:3
Hla. 117:1
Tive atidvumise wena, Nkulunkulu,

tonkhe tive atidvumise wena.

4Tive atihlabele ngenjabulo,

ngobe wehlulela tive ngebucotfo,

uhole tonkhe tive temhlaba. Cabanga.

5Tive atidvumise wena, Nkulunkulu,

tonkhe tive atidvumise wena.

6

67:6
Lev. 26:4
Umhlaba waba nesivuno lesihle senala,

Nkulunkulu,

longuNkulunkulu wetfu,

usibusisile.

7Nkulunkulu usibusisile,

yonkhe imikhawulo yemhlaba ayesabe yena.

68

Nkulunkulu wema-Israyeli wephana ngekuncoba

Sihlabelelo saDavide lesiyingoma leyetfulwe kumhlabelisi.

681

68:1
Num. 10:35
Nkulunkulu nakasukuma,

titsa takhe tiyasakateka,

labamtondzako babaleke embikwakhe.

2

68:2
Hla. 37:20
Bayaphephuka

njengekupheshulwa kwentfutfu,

bayancibilika njengemtfwebeba

nawuseceleni kwemlilo.

Bacitfwa kanjalo-ke lababi

embikwaNkulunkulu.

3

68:3
Hla. 35:27
Kepha labalungile bayajabula

betsabe embikwaNkulunkulu,

bajabula nekujabula.

4

68:4
Eks. 15:1
Isa. 40:3
Hlabelani kuNkulunkulu,

nidvumise libito lakhe.

Nimlungiselele umgwaco,

yena lodzabula ematsafa elugwadvule;“yena lodzabula ematsafa elugwadvule” nome “yena logibela emafu”

nguSimakadze libito lakhe,

nihlabele ngenjabulo embikwakhe!

5

68:5
Dut. 10:18
Nguye uyise wetintsandzane,

nemlondvoloti webafelokati,

unguNkulunkulu

losendzaweni yakhe lengcwele.

6

68:6
Isa. 42:7
Nkulunkulu upha imihambima emakhaya

lapho ingahlala khona,

lababoshiwe abaholele ekubuseni,

kodvwa labaphika inkhani

ubahlalisa ehlane.

7

68:7
Eks. 13:21
33:14
Nkulunkulu!

Ekuphumeni kwakho

nawuhola sive sakho,

udzabula naso ehlane, Cabanga.

8

68:8
Eks. 19:16,18
Khu. 5:4
umhlaba watamatama,

emazulu antfontsa imvula,

embikwaNkulunkulu,

entsabeni yaseSinayi,

ngesikhatsi kuta wena, Nkulunkulu,

Nkulunkulu wema-Israyeli.

9

68:9
Eks. 16:4
Wanisa imvula lenkhulu, Nkulunkulu,

wahlumisa live lakho lelase ligagadzekile.

10Sive sakho sakha emakhaya aso kulo,

ngebuhle bakho, Nkulunkulu,

uyabalungisela labeswele.

11

68:11
Eks. 15:20
1 Sam. 18:6
Simakadze wakhipha umyalo wakhe.

Sicumbi lesikhulu salabasikati

saphuma salilitela satsi:

12“Emakhosi etimphi ayabaleka nekubaleka.”

Labasikati emakhaya

bebasehlukaniselana imphango,

13

68:13
Khu. 5:16
ngesikhatsi emadvodza asaphumula etibayeni.

Imphango bekulituba lelinetimphiko tesiliva,

tinsiba tiyigolide lecwebetelako.

14Ngesikhatsi Somandla advungulula emakhosi

lalikhitsika entsabeni iSalmoni.

15Uyintsaba yaSomandla,

wena ntsaba yaseBhashani!

Uyintsaba leneticongo letinyenti,

wena ntsaba yaseBhashani!

16

68:16
Isa. 2:2
Wena ntsaba leneticongo letinyenti,

uyibukelani ngeliso lelibi lemona,

lentsaba lekhetfwe nguNkulunkulu,

watsandza kutsi ibe likhaya lakhe?

Simakadze uyawuhlala kulo

kuze kube phakadze.

17

68:17
Dan. 7:10
Tincola taNkulunkulu

titinkhulungwane letingemashumi

netinkhulungwane ngetinkhulungwane,

Simakadze usemkhatsini wato

ngebukhosi bakhe

lobunjengebungcwele baseSinayi.

18

68:18
Ef. 4:8
Wena, Simakadze,

wenyukela entsabeni lendze,

watfumba labanyenti labatfunjiwe,

wemukele tipho kubantfu,

watemukela ngisho nakubo

labamelene nawe,

kuze uhlale khona wena, Simakadze.

19Akadvunyiswe Simakadze,

ngobe usitfwalela imitfwalo yetfu

onkhe emalanga,

nguNkulunkulu loyinsindziso yetfu. Cabanga.

20

68:20
Semb. 1:18
Nkulunkulu,

longuNkulunkulu wetfu,

unguNkulunkulu wensindziso,

emandla ekubalekela kufa

ngewaSimakadze iNkhosi.

21

68:21
Hla. 110:6
Empeleni, Nkulunkulu uyawutiphohlota,

tinhloko tetitsa takhe,

aphihlite netinkhakhayi

talabaphikelela etonweni.

22

68:22
Amo. 9:2
Simakadze wakhuluma watsi:

“Titsa takho ngiyawutibuyisa naseBhashani,

ngibuyise naletisekujuleni kwelwandle,

23kuze tinyawo takho tibhocote

engatini yetitsa tenu,

netinja takho tibe nesabelo

ekudleni lengati yetitsa takho.”

24Yebo, Nkulunkulu!

Tibonwa ngibo bonkhe letindvwendvwe takho,

ticondze endlini lengcwele,

tindvwendvwe taNkulunkulu wami,

iNkhosi yami.

25Tiholwa ngulabahlabelako,

emuva kugcine labashaya tingubhu

letinetintsambo,

emkhatsini wabo kuhamba tintfombi,

letishaya bokhencekhence, titsi:

26

68:26
Isa. 48:1
“Bongani Nkulunkulu emikhambatsini

nidvumise Simakadze,

nine beluhlanga lwaka-Israyeli.”

27

68:27
1 Sam. 9:21
Khu. 5:18
6:35
Nango Bhenjamini litfunjana, abahola,

tikhulu takaJuda tiyincumbi,

nati netikhulu takaZebuloni netakaNaftali.

28Veta emandla akho, Nkulunkulu!

Sibonise emandla akho, Nkulunkulu,

lawo mandla lowawabonakalisa kitsi

29

68:29
Isa. 60:6
ngesikhatsi usethempelini lakho, eJerusalema,

emakhosi atakuletsela tipho takho khona.

30

68:30
Isa. 30:6
Sekhute lesilwane semhlanga, iGibhithe,

uwekhute nalomhlambi wetinkunzi

losemkhatsini wematfole etive.

Bayagcobagcobana, babange imali,

basakate leto tive,

bajatjuliswe kususa lutfutfuva lwemphi.

31

68:31
Isa. 18:7
19:21
45:14
Imis. 8:26
Emancusa ayawuvela eGibhithe,

naKushe atinikele kuNkulunkulu.

32Hlabelani kuNkulunkulu,

nine mibuso yemhlaba,

hlabelani nidvumise Simakadze. Cabanga.

33

68:33
Dut. 33:26
Simakadze ugibela emazulu,

wona lawo mazulu asendvulo.

Yena uvakalisa liphimbo lelivi lakhe,

lona liliphimbo lelinemandla.

34Memetelani emandla aNkulunkulu,

bukhosi bakhe bengamele sive saka-Israyeli,

nemandla akhe asetulu esibhakabhakeni.

35

68:35
Hla. 29:11
Uyesabeka, Nkulunkulu,

endzaweni yakho lengcwele.

Nkulunkulu wema-Israyeli,

nguwe lonika bantfu emandla nekucina.

Akadvunyiswe Nkulunkulu!