Siswati 1996 (SWA96)
65

Kubonga Nkulunkulu ngemvelo

Sihlabelelo lesiyingoma yaDavide; lesetfulwe kumhlabelisi.

651

65:1
Hla. 61:8
66:12
Yebo Nkulunkulu,

lukufanele ludvumo eSiyoni,

tetsembiso tetfu kufanele

tigcwaliseke kuwe.

2Wena uva imithandazo uyiphendvule;

bonkhe bantfu bafanele kuta kuwe

3

65:3
Hla. 38:4
ngenca yetono tabo.

Ngesikhatsi tiphambuko tetfu tisehlula

nguwe lositsetselelako.

4

65:4
Hla. 27:4
36:8
84:4,10
Ubusisiwe umuntfu lokhetfwa nguwe

umsondzete kuwe,

uyawuhlala endzaweni yakho lengcwele.

Siyakwesutsiswa ngalokuhle

kwendlu yakho,

lithempeli lakho lelingcwele!

5

65:5
2 Sam. 7:23
Usiphendvule ngemisebenti lemangalisako,

wena Sokulunga;

wena unguNkulunkulu wensindziso yetfu.

Bonkhe bantfu emhlabeni wonkhe,

nangesheya kwetilwandle,

betsembele kuwe.

6Wena lowamisa tintsaba ngemandla akho,

watimisa uvunule emandla.

7

65:7
Hla. 46:2
89:9
Ubindzisa kudvuma kwetilwandle,

uthulise kugubha nekuhlokoma kwemagagasi,

ubindzise siphitsiphitsi

lesicokotelisa tive.

8Ngako bonkhe bantfu emhlabeni wonkhe

bayawutfutfumela

ngenca yetibonakaliso takho;

tento takho

tiletse kujabula lokukhulu,

emini nasebusuku,

emhlabeni wonkhe jikelele.

9

65:9
Dut. 11:11
Unakekela umhlaba ngekuwupha inala,

uwuvundzise kakhulu.

Umfula waNkulunkulu ugcwele emanti.

Bantfu ubapha emabele.

Loku ukwenta kanje:

10

65:10
Hla. 104:13
Unisa imvula leyenele emasimini,

udvubadvube emagadze awo;

utsambise umhlabatsi ngemvula,

ubusise nalokukhula kuwo.

11Uhlobisa umnyaka ngetipho takho,

lapho uhambe khona kulandzele inala.

12

65:12
Jobe 38:25
Emadlelo elihlane ahlume luhlata,

emagcuma avunule injabulo,

13emadlelo embeswe yimihlambi,

tifundza tibe bovu tju emabele,

timemete kanyekanye

ngekuhlabelela ngenjabulo.

66

Kudvumisa imisebenti lemikhulu yaNkulunkulu

Sihlabelelo lesiyingoma; lesetfulwe kumhlabelisi.

661

66:1
Isa. 49:13
Hlokoma, ye mhlaba wonkhe!

Dvumisa Nkulunkulu.

2

66:2
Hla. 8:1
Hlabelelani nituse libito lakhe,

nidvumise bukhosi bakhe.

3

66:3
Dut. 33:29
Khulumani kuNkulunkulu nitsi:

“Maye, imisebenti yakho mikhulu iyesabeka.

Titsa takho titawuta kuwe

tikhasa ngemadvolo,

ngenca yemandla akho lamakhulu.

4Bonkhe bantfu bemhlaba

bayawukhuleka kuwe bakudvumise;

bayawuhlabela badvumise libito lakho.” Cabanga.

5

66:5
Hla. 46:8
Wotani nitewubona

lokwentiwe nguNkulunkulu,

wente lokwesabekako emkhatsini webantfu.

6

66:6
Eks. 14:21
Josh. 3:14-17
Lwandle walugucula

lwaba ngumhlabatsi lowomile,

bokhokho bewela umfula ngetinyawo.

Wotani sijabule kuye.

7

66:7
2 Khr. 16:9
Jobe 28:24
Nguye lobusa ngemandla

kuze kube phakadze.

Emehlo akhe ahlala alindze tive,

labo labanenkhani abangatikhukhumeti. Cabanga.

8Mbongeni Nkulunkulu wetfu,

nine tive,

vakalisani ludvumo lwakhe.

9Nguye logcina umphefumulo wetfu uphilile,

akativumeli tinyawo tetfu kutsi tishelele.

10

66:10
Taga 17:3
1 Phet. 1:7
Wena Nkulunkulu, usivivinyile,

usihlambulule ngekusicenga

njengekucengwa kwesiliva emlilweni.

11Wasiholela kutsi sibanjwe elugibeni,

wasetfwesa umtfwalo lomatima.

12

66:12
Isa. 43:2
Wenta kutsi bantfu

bagibele etikwetinhloko tetfu,

sangena emlilweni nasemantini,

wabuye wasikhuphulela enaleni.

13

66:13
Hla. 61:8
Ngiyawungena endlini yakho

ngineminikelo yekushiswa;

ngigcwalise tetsembiso tami kuwe,

14leto lengatikhuluma ngemlomo wami,

mhlazana ngisekuhluphekeni.

15Ngiyawunikela iminikelo yekushiswa

yetifuyo letikhuluphele;

nginikele ngelusi lwetincama,

nangetinkunzi netiphongo. Cabanga.

16Wotani nonkhe nitewuva,

nonkhe nine lenesaba Nkulunkulu,

ngitanitjela ngako konkhe langentele kona.

17

66:17
Hla. 50:15
Ngakhala kuye ngemlomo wami

kudvumisa yena

kwakuselulwimini lwami.

18

66:18
Jobe 27:8
Taga 15:29
28:9
Isa. 59:2
Joh. 9:31
Kube bengicondze bubi enhlitiyweni yami,

Simakadze abengeke angive.

19Ngempela, Nkulunkulu uvile,

walilalela livi lemthandazo wami.

20Akabongwe Nkulunkulu longazange

awulahle umthandazo wami,

nalongawugodlanga umusa wakhe kimi.

67

Tive tikhutsatwa kutsi tidvumise Nkulunkulu

Sihlabelelo lesiyingoma lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngetingubhu letinetintsambo.

671

67:1
Num. 6:24
Shangatsi Nkulunkulu

angaba nemusa kitsi, asibusise,

akhanyise buso bakhe etikwetfu. Cabanga.

2

67:2
Isa. 60:3
Luk. 2:30
Indlela yakho ayatiwe emhlabeni wonkhe,

kwatiwe nensindziso yakho etiveni tonkhe.

3

67:3
Hla. 117:1
Tive atidvumise wena, Nkulunkulu,

tonkhe tive atidvumise wena.

4Tive atihlabele ngenjabulo,

ngobe wehlulela tive ngebucotfo,

uhole tonkhe tive temhlaba. Cabanga.

5Tive atidvumise wena, Nkulunkulu,

tonkhe tive atidvumise wena.

6

67:6
Lev. 26:4
Umhlaba waba nesivuno lesihle senala,

Nkulunkulu,

longuNkulunkulu wetfu,

usibusisile.

7Nkulunkulu usibusisile,

yonkhe imikhawulo yemhlaba ayesabe yena.