Siswati 1996 (SWA96)
64

Umthandazo wekuvikelwa etitseni letisitsekile

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

641Hhawu, Nkulunkulu!

Vani livi lami nangikhala,

ulondvolote kuphila kwami

elusongweni lwetitsa!

2Ngibhacise etinsongweni talababi,

eticunjini talabanemsindvo,

yebo, ticumbi talabenta lokubi,

3

64:3
Hla. 57:4
labalola lulwimi lwabo

lolukhaliphisa kwenkemba,

bajijimete ngemavi abo langimicibisholo,

4

64:4
Hla. 10:8
11:2
kuze bamdubule longenacala

bamdubule ngekumtuma, bangesabi.

5

64:5
Jobe 22:13
Badudana ngekwakha emacebo lamabi;

bacebisana ngekubeka tingibe emasitseleni,

bacabange batsi:

“Ngubani longasibona?”

6Basonga tento letimbi bese batsi:

“Silakhe ngebuciko lelicebo letfu.”

Ingcondvo nenhlitiyo yemuntfu kujulile!

7

64:7
Hla. 7:13
Kodvwa Nkulunkulu

uyawubadubula ngemicibisholo yakhe,

abagwaze ngekubatuma lokukhulu.

8

64:8
Hla. 7:15
9:15
Lulwimi lwabo luyawubabhubhisa,

bonkhe labababonako bayawunikina tinhloko.

9

64:9
Hla. 58:11
Bonkhe bantfu bayawushaywa luvalo

bashumayele ngalokwentiwe nguNkulunkulu,

bakucondze kahle lasakwentile.

10

64:10
Hla. 68:3
Lolungile uyawujabula ngaSimakadze,

akhosele kuye!

Bonkhe labacotfo ngenhlitiyo

bayawumdvumisa.