Siswati 1996 (SWA96)
62

NguNkulunkulu kuphela losiphephelo setfu

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela yaJeduthuni.

621Umphefumulo wami utithulele

kuNkulunkulu kuphela,

insindziso yami ivela kuye.

2

62:2
Hla. 37:24
Nguye yedvwa lolidvwala lami,

nensindziso yami, nenqaba yami,

ngingeke ngishukunyiswe.

3Kuyawuze kube ngunini nidvumela lendvodza

nine nonkhe kuze niyibulale?

Injengelubondza lolutjekele kuwa,

nanjengelutsango loludzilikako.

4Bafuna licebo lekumketula

esikhundleni sakhe lesiphakeme,

batsandza emanga.

Ngemilomo yabo bayabusisa,

kodvwa etinhlitiyweni tabo bayacalekisa. Cabanga.

5Mphefumulo wami,

thula kuNkulunkulu,

ngobe litsemba lami livela kuye.

6

62:6
Hla. 18:2
Nguye yedvwa lolidvwala lami,

nensindziso yami, nenqaba yami,

ngingeke ngitanyatanyiswe.

7Insindziso yami neludvumo lwami

kusetandleni taNkulunkulu.

Nkulunkulu usiphephelo sami

nelidvwala lami lelicinile.

8Nine sive, yetsembelani kuye

ngato tonkhe tikhatsi,

tfululelani kuye tinhlitiyo tenu,

Nkulunkulu usiphephelo setfu. Cabanga.

9

62:9
Hla. 39:5
146:3
Isa. 40:15,17
41:24
Dan. 5:27
Bantfukatana bafanana nemoya nje,

tikhulu nato tilite lelite.

Nome bafakwa esikalini kanyekanye,

balula kunemoya.

10

62:10
Jobe 31:24
Luk. 12:16
1 Thim. 6:17
Ungalibeki litsemba lakho ebudloveni,

ningatilulati ngematsemba lalite nekugcekeza,

nome ngabe ingcebo iyandza,

ningatibeki tinhlitiyo tenu kuyo.

11Nkulunkulu ukhulume kanye,

ngeva kwaba kubili:

kutsi emandla ngakho, Nkulunkulu,

12

62:12
Jobe 34:11
Taga 24:12
Jer. 17:10
32:19
Mat. 16:27
Rom. 2:6
1 Khor. 3:8
Semb. 2:23
22:12
nekutsi umusa wakho, Simakadze.

Ngobe wena umuntfu umnika umvuzo

njengekwemisebenti yakhe.

63

Kulangatelela Nkulunkulu

Sihlabelelo saDavide lasihlabela ngesikhatsi aselihlane laseJudiya.

631

63 Sihloko
1 Sam. 23:14
63:1
Hla. 5:3
42:1
84:2
Nkulunkulu, wena unguNkulunkulu wami!

Ngifuna wena.

Umphefumulo wami womele wena,

umtimba wami ulambele wena,

eveni lelomile naleligagadzekile,

live lelite emanti.

2

63:2
Hla. 27:4
Ngikubonile wena

endzaweni yakho lengcwele,

ngawabona emandla akho

nebukhosi bakho.

3Ngobe umusa wakho

uncono kakhulu kunekuphila;

umlomo wami uyawukudvumisa.

4

63:4
Hla. 104:33
Ngako-ke ngiyawukubonga,

yingci nangisaphila;

ngiyawuphakamisa tandla tami,

ngikhuleke kuwe.

5Umphefumulo wami uyakwesutsiswa

kube shangatsi ngidle emanoni nemnkantja,

nemlomo wami ukudvumise ngenjabulo.

6Nangilele ngiyakukhumbula;

nangicwashile ebusuku ngizindla ngawe,

7

63:7
Hla. 61:4
ngobe wena ube lusito lwami.

Ngako-ke ngiyawuhlabela ngenjabulo

emtfuntini wemaphiko akho.

8

63:8
Isa. 41:10
Umphefumulo wami unamatsela kuwe,

sandla sakho sekudla siyangisimisa.

9

63:9
Num. 16:31
Kodvwa labafuna kubhubhisa imphilo yami

bayawushona phansi ethuneni,

10bangenelwe ngetikhali nase ibambene,

tidvumbu tabo tibe kudla kwemangce.

11

63:11
Dut. 6:13
Hla. 31:18
Kodvwa inkhosi iyawujabula ngaNkulunkulu,

bonkhe labafunga ngawe bayawukudvumisa;

kepha imilomo yebacambimanga iyawuvalwa.

64

Umthandazo wekuvikelwa etitseni letisitsekile

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

641Hhawu, Nkulunkulu!

Vani livi lami nangikhala,

ulondvolote kuphila kwami

elusongweni lwetitsa!

2Ngibhacise etinsongweni talababi,

eticunjini talabanemsindvo,

yebo, ticumbi talabenta lokubi,

3

64:3
Hla. 57:4
labalola lulwimi lwabo

lolukhaliphisa kwenkemba,

bajijimete ngemavi abo langimicibisholo,

4

64:4
Hla. 10:8
11:2
kuze bamdubule longenacala

bamdubule ngekumtuma, bangesabi.

5

64:5
Jobe 22:13
Badudana ngekwakha emacebo lamabi;

bacebisana ngekubeka tingibe emasitseleni,

bacabange batsi:

“Ngubani longasibona?”

6Basonga tento letimbi bese batsi:

“Silakhe ngebuciko lelicebo letfu.”

Ingcondvo nenhlitiyo yemuntfu kujulile!

7

64:7
Hla. 7:13
Kodvwa Nkulunkulu

uyawubadubula ngemicibisholo yakhe,

abagwaze ngekubatuma lokukhulu.

8

64:8
Hla. 7:15
9:15
Lulwimi lwabo luyawubabhubhisa,

bonkhe labababonako bayawunikina tinhloko.

9

64:9
Hla. 58:11
Bonkhe bantfu bayawushaywa luvalo

bashumayele ngalokwentiwe nguNkulunkulu,

bakucondze kahle lasakwentile.

10

64:10
Hla. 68:3
Lolungile uyawujabula ngaSimakadze,

akhosele kuye!

Bonkhe labacotfo ngenhlitiyo

bayawumdvumisa.