Siswati 1996 (SWA96)
63

Kulangatelela Nkulunkulu

Sihlabelelo saDavide lasihlabela ngesikhatsi aselihlane laseJudiya.

631

63 Sihloko
1 Sam. 23:14
63:1
Hla. 5:3
42:1
84:2
Nkulunkulu, wena unguNkulunkulu wami!

Ngifuna wena.

Umphefumulo wami womele wena,

umtimba wami ulambele wena,

eveni lelomile naleligagadzekile,

live lelite emanti.

2

63:2
Hla. 27:4
Ngikubonile wena

endzaweni yakho lengcwele,

ngawabona emandla akho

nebukhosi bakho.

3Ngobe umusa wakho

uncono kakhulu kunekuphila;

umlomo wami uyawukudvumisa.

4

63:4
Hla. 104:33
Ngako-ke ngiyawukubonga,

yingci nangisaphila;

ngiyawuphakamisa tandla tami,

ngikhuleke kuwe.

5Umphefumulo wami uyakwesutsiswa

kube shangatsi ngidle emanoni nemnkantja,

nemlomo wami ukudvumise ngenjabulo.

6Nangilele ngiyakukhumbula;

nangicwashile ebusuku ngizindla ngawe,

7

63:7
Hla. 61:4
ngobe wena ube lusito lwami.

Ngako-ke ngiyawuhlabela ngenjabulo

emtfuntini wemaphiko akho.

8

63:8
Isa. 41:10
Umphefumulo wami unamatsela kuwe,

sandla sakho sekudla siyangisimisa.

9

63:9
Num. 16:31
Kodvwa labafuna kubhubhisa imphilo yami

bayawushona phansi ethuneni,

10bangenelwe ngetikhali nase ibambene,

tidvumbu tabo tibe kudla kwemangce.

11

63:11
Dut. 6:13
Hla. 31:18
Kodvwa inkhosi iyawujabula ngaNkulunkulu,

bonkhe labafunga ngawe bayawukudvumisa;

kepha imilomo yebacambimanga iyawuvalwa.