Siswati 1996 (SWA96)
62

NguNkulunkulu kuphela losiphephelo setfu

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela yaJeduthuni.

621Umphefumulo wami utithulele

kuNkulunkulu kuphela,

insindziso yami ivela kuye.

2

62:2
Hla. 37:24
Nguye yedvwa lolidvwala lami,

nensindziso yami, nenqaba yami,

ngingeke ngishukunyiswe.

3Kuyawuze kube ngunini nidvumela lendvodza

nine nonkhe kuze niyibulale?

Injengelubondza lolutjekele kuwa,

nanjengelutsango loludzilikako.

4Bafuna licebo lekumketula

esikhundleni sakhe lesiphakeme,

batsandza emanga.

Ngemilomo yabo bayabusisa,

kodvwa etinhlitiyweni tabo bayacalekisa. Cabanga.

5Mphefumulo wami,

thula kuNkulunkulu,

ngobe litsemba lami livela kuye.

6

62:6
Hla. 18:2
Nguye yedvwa lolidvwala lami,

nensindziso yami, nenqaba yami,

ngingeke ngitanyatanyiswe.

7Insindziso yami neludvumo lwami

kusetandleni taNkulunkulu.

Nkulunkulu usiphephelo sami

nelidvwala lami lelicinile.

8Nine sive, yetsembelani kuye

ngato tonkhe tikhatsi,

tfululelani kuye tinhlitiyo tenu,

Nkulunkulu usiphephelo setfu. Cabanga.

9

62:9
Hla. 39:5
146:3
Isa. 40:15,17
41:24
Dan. 5:27
Bantfukatana bafanana nemoya nje,

tikhulu nato tilite lelite.

Nome bafakwa esikalini kanyekanye,

balula kunemoya.

10

62:10
Jobe 31:24
Luk. 12:16
1 Thim. 6:17
Ungalibeki litsemba lakho ebudloveni,

ningatilulati ngematsemba lalite nekugcekeza,

nome ngabe ingcebo iyandza,

ningatibeki tinhlitiyo tenu kuyo.

11Nkulunkulu ukhulume kanye,

ngeva kwaba kubili:

kutsi emandla ngakho, Nkulunkulu,

12

62:12
Jobe 34:11
Taga 24:12
Jer. 17:10
32:19
Mat. 16:27
Rom. 2:6
1 Khor. 3:8
Semb. 2:23
22:12
nekutsi umusa wakho, Simakadze.

Ngobe wena umuntfu umnika umvuzo

njengekwemisebenti yakhe.