Siswati 1996 (SWA96)
61

Umthandazo wekucela kuvikelwa

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngetingubhu letinetintsambo.

611Lalela kukhala kwami, Nkulunkulu,

uve umthandazo wami.

2Ngikhala kuwe ngikhashane,

emajukujukwini emhlaba,

ngesikhatsi inhlitiyo yami idzangele.

Ngiholele edvwaleni

leliphakeme kakhulu kunami.

3

61:3
Hla. 71:3
Taga 18:10
Nah. 1:7
Ngobe wena usiphephelo sami,

uyinqaba lengumbhoshongo locinile

wekungivikela esitseni sami.

4

61:4
Hla. 27:5
2 Sam. 7:11
Ngiyawukhosela endlini yakho

kuze kube phakadze!

Ngiyawukhosela ngaphansi kwemaphiko akho. Cabanga.

5Wena, Nkulunkulu,

utivile tetsembiso tami,

ngobe nguwe lobanika lifa,

labo labalesabako libito lakho.

6

61:6
Hla. 40:11
Yenta inkhosi ikhule ize ikhokhobe,

yengeta emalanga ekuphileni kwenkhosi,

ime titukulwane ngetitukulwane.

7Ebukhoneni bakho, Nkulunkulu,

inkhosi ayihlale esihlalweni sebukhosi,

ibuse kuze kube phakadze;

uyilondvolote ngemusa wakho

nangekwetsembeka kwakho.

8Ngako libito lakho ngiyawulidvumisa

kuze kube phakadze,

kuze ngigcwalise tetsembiso tami

imihla ngemihla.