Siswati 1996 (SWA96)
60

Umthandazo wekucela kuvikelwa esitseni

(Hla. 108:6-13)

Sihlabelelo lesiyimiktamu yaDavide, lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sifundziswe satiwe ngekusihlabela ngendlela letsi: “Siphephane.” Bufakazi. Wasihlabela ngesikhatsi alwa nemaSiriya aseMesophothamiya naseSobha, Jowabe wabe sewubuyela emuva wacitsa baka-Edomu labatinkhulungwane letilishumi natimbili endzaweni letsiwa Sigodzi Seluswayi.

601

60 Sihloko
2 Sam. 8:13
1 Khr. 18:12
Awu, Nkulunkulu,

usiyekelele wasilahla,

wenta netivikelo tetfu tabhidlitwa,

kwaya njengobe usitfukutselele.

Buya utesilulamisa.

2Utamatamise umhlaba,

wawudzabula timfa;

tivale letimfa tawo ngobe uyaceka.

3

60:3
Hla. 75:8
Isa. 51:17,22
Jer. 25:15
Sive sakho usibonise tintfo letimatima,

wasinatsisa liwayini sadzakwa,

saba ngumhlaba.

4Ubanike luphawu labakwesabako,

wabenta bacocana ngaphansi kwalo,

kuze bavikeleke

emicibisholweni yetitsa. Cabanga.

5

60:5
Hla. 108:6
Sisindzise ngesandla sakho sekudla,

usiphendvule,

kuze labatsandzekako bakho bakhululwe.

6Nkulunkulu ukhulume

asendzaweni yakhe lengcwele watsi:

“Ngiyakwetsaba,

ngilehlukanise lakaShekhemu,

ngisabe Sigodzi saseSukhothi.

7

60:7
Gen. 49:10
Live laGileyadi lami,

nelive laManase lami,

Efrayimu usivikelo senhloko yami,

Juda uyindvuku yami yebukhosi.

8

60:8
Num. 24:17
2 Sam. 8:1,2,13,14
Mowabi ungumgezelo wami,

etikwa-Edomu ngijika sicatfulo sami.Loku kusho kutsi “Edomi wami”

Nine maFilisti, memetani, ningikhonte.”

9Ngitawumikiswa ngubani

kulomuti loyinqaba?

Ngitawuholwa ngubani

kuya ka-Edomu?

10

60:10
Hla. 44:9
Awu, Nkulunkulu,

wena usilahlile.

Awu, Nkulunkulu,

awusahambi nemabutfo etfu emphi.

11

60:11
Jer. 17:5
Sisite usephule etitseni tetfu,

ngobe lusito lwebantfu lulite.

12

60:12
Hla. 44:5
Sitawutincoma ngaNkulunkulu.

Nguye lotawugcobagcoba titsa tetfu.

61

Umthandazo wekucela kuvikelwa

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngetingubhu letinetintsambo.

611Lalela kukhala kwami, Nkulunkulu,

uve umthandazo wami.

2Ngikhala kuwe ngikhashane,

emajukujukwini emhlaba,

ngesikhatsi inhlitiyo yami idzangele.

Ngiholele edvwaleni

leliphakeme kakhulu kunami.

3

61:3
Hla. 71:3
Taga 18:10
Nah. 1:7
Ngobe wena usiphephelo sami,

uyinqaba lengumbhoshongo locinile

wekungivikela esitseni sami.

4

61:4
Hla. 27:5
2 Sam. 7:11
Ngiyawukhosela endlini yakho

kuze kube phakadze!

Ngiyawukhosela ngaphansi kwemaphiko akho. Cabanga.

5Wena, Nkulunkulu,

utivile tetsembiso tami,

ngobe nguwe lobanika lifa,

labo labalesabako libito lakho.

6

61:6
Hla. 40:11
Yenta inkhosi ikhule ize ikhokhobe,

yengeta emalanga ekuphileni kwenkhosi,

ime titukulwane ngetitukulwane.

7Ebukhoneni bakho, Nkulunkulu,

inkhosi ayihlale esihlalweni sebukhosi,

ibuse kuze kube phakadze;

uyilondvolote ngemusa wakho

nangekwetsembeka kwakho.

8Ngako libito lakho ngiyawulidvumisa

kuze kube phakadze,

kuze ngigcwalise tetsembiso tami

imihla ngemihla.

62

NguNkulunkulu kuphela losiphephelo setfu

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela yaJeduthuni.

621Umphefumulo wami utithulele

kuNkulunkulu kuphela,

insindziso yami ivela kuye.

2

62:2
Hla. 37:24
Nguye yedvwa lolidvwala lami,

nensindziso yami, nenqaba yami,

ngingeke ngishukunyiswe.

3Kuyawuze kube ngunini nidvumela lendvodza

nine nonkhe kuze niyibulale?

Injengelubondza lolutjekele kuwa,

nanjengelutsango loludzilikako.

4Bafuna licebo lekumketula

esikhundleni sakhe lesiphakeme,

batsandza emanga.

Ngemilomo yabo bayabusisa,

kodvwa etinhlitiyweni tabo bayacalekisa. Cabanga.

5Mphefumulo wami,

thula kuNkulunkulu,

ngobe litsemba lami livela kuye.

6

62:6
Hla. 18:2
Nguye yedvwa lolidvwala lami,

nensindziso yami, nenqaba yami,

ngingeke ngitanyatanyiswe.

7Insindziso yami neludvumo lwami

kusetandleni taNkulunkulu.

Nkulunkulu usiphephelo sami

nelidvwala lami lelicinile.

8Nine sive, yetsembelani kuye

ngato tonkhe tikhatsi,

tfululelani kuye tinhlitiyo tenu,

Nkulunkulu usiphephelo setfu. Cabanga.

9

62:9
Hla. 39:5
146:3
Isa. 40:15,17
41:24
Dan. 5:27
Bantfukatana bafanana nemoya nje,

tikhulu nato tilite lelite.

Nome bafakwa esikalini kanyekanye,

balula kunemoya.

10

62:10
Jobe 31:24
Luk. 12:16
1 Thim. 6:17
Ungalibeki litsemba lakho ebudloveni,

ningatilulati ngematsemba lalite nekugcekeza,

nome ngabe ingcebo iyandza,

ningatibeki tinhlitiyo tenu kuyo.

11Nkulunkulu ukhulume kanye,

ngeva kwaba kubili:

kutsi emandla ngakho, Nkulunkulu,

12

62:12
Jobe 34:11
Taga 24:12
Jer. 17:10
32:19
Mat. 16:27
Rom. 2:6
1 Khor. 3:8
Semb. 2:23
22:12
nekutsi umusa wakho, Simakadze.

Ngobe wena umuntfu umnika umvuzo

njengekwemisebenti yakhe.