Siswati 1996 (SWA96)
6

Umthandazo wekucela kuhawukelwa ngesikhatsi setinhlupheko (Sihlabelelo sekucala sekutisola)

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngetingubhu letinetintsambo nangesishiminithi.

61

6:1
Hla. 38:1
Jer. 10:24
Awu, Simakadze, ungangijezisi

ngentfukutselo yakho,

ungangishayi ngelulaka lwakho.

2

6:2
Jobe 6:4
Ngihawukele, Simakadze,

ngobe sengidzangele, sengikhatsele,

ngiphilise, Simakadze,

ngobe ematsambo ami ayatfutfumela.

3

6:3
Hla. 13:1
Umphefumulo wami utfutfumela kakhulu.

Pho, Simakadze, utawuze ungisite nini?

4

6:4
Hla. 86:16
119:132
Buya, Simakadze, ungephule ekufeni,

khulula umphefumulo wami,

ngobe umusa wakho awupheli.

5

6:5
Hla. 30:9
88:10
115:17
Isa. 38:18
Kute lokukhumbulako ekufeni.

Ngubani lokudvumisako nje ethuneni?

6

6:6
Jer. 45:3
Ngikhatsele kububula kwami,

ngimantisa umcamelo wami ebusuku,

ngimantise nembhedze wami ngetinyembeti.

7

6:7
Hla. 31:9
Liso lami liyadzikita

ngenca yelusizi.

Liso lami liyaguga

ngenca yekukhaliswa titsa tami.

8

6:8
Mat. 7:23
Luk. 13:27
Khweshani kimi,

nonkhe nine benti balokubi,

ngobe Simakadze sewukuvile kukhala kwami.

9Simakadze sewukuvile kuncusa kwami.

Simakadze sewukwemukele kukhuleka kwami.

10

6:10
Hla. 83:16
Tonkhe titsa tami tiyawuhlazeka

titfutfumele kakhulu,

tidliwe ngemahloni,

tibaleke masinyane.