Siswati 1996 (SWA96)
58

Umthandazo wekucela kujeziswa kwebabusi lababi

Sihlabelelo lesiyimiktamu yaDavide, lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Ungabhubhisi.”

581

58:1
Isa. 56:10
Kambe ngabe nine baholi

nehlulela ngalokulungile yini?

Bantfu nibehlulela ngekulunga yini?

Anehluleli ngekukhetsa yini?

2Ingani etinhlitiyweni tenu

niphehla imisebenti lemibi,

tandla tenu ticaphele

kwenta budlova emhlabeni.

3

58:3
Isa. 48:8
Bantfu lababi batsi batalwa nje,

babe bangenela indlela lembi,

bacale emanga.

4

58:4
Jer. 17:23
Hez. 12:2
Imis. 7:57
Sihlungu sabo

sinjengesihlungu senyoka,

banjengaphemphetfwane

lovale tindlebe takhe,

5entela kungaliva

liphimbo lalabenta imilingo,

nome-ke sebalumba emalumbo

ngekuhlakanipha.

6

58:6
Hla. 3:7
Hhawu, Nkulunkulu,

hhohlota ematinyo lasemilonyeni yabo,

wephule imihlatsi yelibhubesi, Simakadze.

7

58:7
Jobe 14:10
Abashabalale njengemanti lageletako,

abuye ashone phansi esihlabatsini;

imicibisholo yabo ayibe tidlindzi

nabajijimeta ngayo.

8

58:8
Jobe 3:16
Bente bancibilike baphele

njengemnenkhe lohamba unafutela;

babe njengemntfwana lotalwe asafile,

longazange alibone nelilanga.

9Ngekutumeka lokukhulu

Nkulunkulu uyawubaphephula

bonkhe lababi, ababhubhise,

njengelibhodo lelitsi

lisandza kubekwa nje etiko,

lisengakawuva nalowo mlilo,

kufike umoya lomkhulu

uphephule letinkhuni,

nome tomile nome timanti.

10

58:10
Hla. 54:7
Labalungile bayawujabula

nababona kuphindziselwa kwalababi,

bayawuklabhuta ngetinyawo tabo

engatini yalababi.

11

58:11
Hla. 7:11
2 Thes. 1:5
Bantfu batabe sebatsi:

“Ngempela lolungile uyavuzwa,

ngempela ukhona Nkulunkulu

lowehlulela emhlabeni.”

59

Umthandazo wekucela kwephulwa etitseni

Sihlabelelo lesiyimiktamu yaDavide. Wasihlabela ngesikhatsi Sawula asatfumele kutsi bagadze umuti waDavide batewumbulala; setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Ungabhubhisi.”

591

59 Sihloko
1 Sam. 19:11
Hhawu, Nkulunkulu wami!

Ngephule etitseni tami,

ungivikele kulabo labangivukele.

2Ngephule kulabo labatigilamkhuba,

ungisindzise kubabulali.

3Ase ubheke,

ngobe bangilalele endleleni

bafuna kungibulala,

tichwaga titimisele kungihlasela

ngaphandle kwesono sami, Simakadze.

4Batilungiselela kungibulala

ngaphandle kwesono.

Vuka, ungihlangabete ngelusito,

ungelekelele.

5Wena, Simakadze,

Nkulunkulu Somandla,

unguNkulunkulu waka-Israyeli;

vuka-ke utewujezisa tonkhe tive,

ungahawukeli ngisho namunye

kulaba labangemambuka. Cabanga.

6Onkhe emalanga kusihlwa bayaye babuye

bashaya umkhulungwane njengetinja,

bahambe bazula nalo lonkhe lidolobha.

7

59:7
Hla. 55:21
57:4
Nabo phela, babhonsa ngemilomo yabo,

emilonyeni yabo kunetinkemba

ngobe batsi: “Ngubani losinakile?”

8

59:8
Hla. 2:4
Kodvwa wena, Simakadze, uyabahleka,

tonkhe tive utenta inhlekisa.

9Yebo, Mandla ami,

ngiyawulindzela wena,

ngobe wena, Nkulunkulu,

uyinqaba yami.

10Nkulunkulu wami,

uyawungihlangabeta ngemusa wakho.

Nkulunkulu wami,

uyawungenta ngibabukele phansi

labatitsa tami.

11

59:11
Gen. 4:12
Ungababulali,

funa sive sami sikhohlwe;

basakate ngemandla akho,

ubalahle phansi,

Simakadze, sihlangu setfu.

12Emavi abo asono semilomo yabo.

Ababhajwe ekutigcabheni kwabo,

ngobe bayacalekisa, bacale nemanga.

13Bacedze ngekutfukutsela kwakho,

ubanyamalalise baphele batsi nya,

kuze bantfu bati kutsi:

Nkulunkulu ubusa kaJakobe

nasemikhawulweni yemhlaba. Cabanga.

14Bayabuya njalo kusihlwa,

bahlabe umkhulungwane njengetinja,

bahambe bazula lonkhe lidolobha.

15

59:15
Isa. 8:21
Behla benyuka bafunana nekudla,

bahhongeLoku ngesiHebheru kungahunyushwa ngekutsi “bacitse busuku bonkhe” nabangakesutsi.

16Kodvwa mine ngiyawuhlabela

ngibabate emandla akho,

ngetsabele umusa wakho ekuseni,

ngobe wena uyinqaba yami,

waba siphephelo sami

ngesikhatsi sekuhlupheka kwami.

17Yebo, Mandla ami,

ngiyawuhlabela ngikudvumise,

ngobe wena, Nkulunkulu,

uyinqaba yami.

Nguwe, Nkulunkulu,

longiphatsa ngemusa.

60

Umthandazo wekucela kuvikelwa esitseni

(Hla. 108:6-13)

Sihlabelelo lesiyimiktamu yaDavide, lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sifundziswe satiwe ngekusihlabela ngendlela letsi: “Siphephane.” Bufakazi. Wasihlabela ngesikhatsi alwa nemaSiriya aseMesophothamiya naseSobha, Jowabe wabe sewubuyela emuva wacitsa baka-Edomu labatinkhulungwane letilishumi natimbili endzaweni letsiwa Sigodzi Seluswayi.

601

60 Sihloko
2 Sam. 8:13
1 Khr. 18:12
Awu, Nkulunkulu,

usiyekelele wasilahla,

wenta netivikelo tetfu tabhidlitwa,

kwaya njengobe usitfukutselele.

Buya utesilulamisa.

2Utamatamise umhlaba,

wawudzabula timfa;

tivale letimfa tawo ngobe uyaceka.

3

60:3
Hla. 75:8
Isa. 51:17,22
Jer. 25:15
Sive sakho usibonise tintfo letimatima,

wasinatsisa liwayini sadzakwa,

saba ngumhlaba.

4Ubanike luphawu labakwesabako,

wabenta bacocana ngaphansi kwalo,

kuze bavikeleke

emicibisholweni yetitsa. Cabanga.

5

60:5
Hla. 108:6
Sisindzise ngesandla sakho sekudla,

usiphendvule,

kuze labatsandzekako bakho bakhululwe.

6Nkulunkulu ukhulume

asendzaweni yakhe lengcwele watsi:

“Ngiyakwetsaba,

ngilehlukanise lakaShekhemu,

ngisabe Sigodzi saseSukhothi.

7

60:7
Gen. 49:10
Live laGileyadi lami,

nelive laManase lami,

Efrayimu usivikelo senhloko yami,

Juda uyindvuku yami yebukhosi.

8

60:8
Num. 24:17
2 Sam. 8:1,2,13,14
Mowabi ungumgezelo wami,

etikwa-Edomu ngijika sicatfulo sami.Loku kusho kutsi “Edomi wami”

Nine maFilisti, memetani, ningikhonte.”

9Ngitawumikiswa ngubani

kulomuti loyinqaba?

Ngitawuholwa ngubani

kuya ka-Edomu?

10

60:10
Hla. 44:9
Awu, Nkulunkulu,

wena usilahlile.

Awu, Nkulunkulu,

awusahambi nemabutfo etfu emphi.

11

60:11
Jer. 17:5
Sisite usephule etitseni tetfu,

ngobe lusito lwebantfu lulite.

12

60:12
Hla. 44:5
Sitawutincoma ngaNkulunkulu.

Nguye lotawugcobagcoba titsa tetfu.