Siswati 1996 (SWA96)
59

Umthandazo wekucela kwephulwa etitseni

Sihlabelelo lesiyimiktamu yaDavide. Wasihlabela ngesikhatsi Sawula asatfumele kutsi bagadze umuti waDavide batewumbulala; setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Ungabhubhisi.”

591

59 Sihloko
1 Sam. 19:11
Hhawu, Nkulunkulu wami!

Ngephule etitseni tami,

ungivikele kulabo labangivukele.

2Ngephule kulabo labatigilamkhuba,

ungisindzise kubabulali.

3Ase ubheke,

ngobe bangilalele endleleni

bafuna kungibulala,

tichwaga titimisele kungihlasela

ngaphandle kwesono sami, Simakadze.

4Batilungiselela kungibulala

ngaphandle kwesono.

Vuka, ungihlangabete ngelusito,

ungelekelele.

5Wena, Simakadze,

Nkulunkulu Somandla,

unguNkulunkulu waka-Israyeli;

vuka-ke utewujezisa tonkhe tive,

ungahawukeli ngisho namunye

kulaba labangemambuka. Cabanga.

6Onkhe emalanga kusihlwa bayaye babuye

bashaya umkhulungwane njengetinja,

bahambe bazula nalo lonkhe lidolobha.

7

59:7
Hla. 55:21
57:4
Nabo phela, babhonsa ngemilomo yabo,

emilonyeni yabo kunetinkemba

ngobe batsi: “Ngubani losinakile?”

8

59:8
Hla. 2:4
Kodvwa wena, Simakadze, uyabahleka,

tonkhe tive utenta inhlekisa.

9Yebo, Mandla ami,

ngiyawulindzela wena,

ngobe wena, Nkulunkulu,

uyinqaba yami.

10Nkulunkulu wami,

uyawungihlangabeta ngemusa wakho.

Nkulunkulu wami,

uyawungenta ngibabukele phansi

labatitsa tami.

11

59:11
Gen. 4:12
Ungababulali,

funa sive sami sikhohlwe;

basakate ngemandla akho,

ubalahle phansi,

Simakadze, sihlangu setfu.

12Emavi abo asono semilomo yabo.

Ababhajwe ekutigcabheni kwabo,

ngobe bayacalekisa, bacale nemanga.

13Bacedze ngekutfukutsela kwakho,

ubanyamalalise baphele batsi nya,

kuze bantfu bati kutsi:

Nkulunkulu ubusa kaJakobe

nasemikhawulweni yemhlaba. Cabanga.

14Bayabuya njalo kusihlwa,

bahlabe umkhulungwane njengetinja,

bahambe bazula lonkhe lidolobha.

15

59:15
Isa. 8:21
Behla benyuka bafunana nekudla,

bahhongeLoku ngesiHebheru kungahunyushwa ngekutsi “bacitse busuku bonkhe” nabangakesutsi.

16Kodvwa mine ngiyawuhlabela

ngibabate emandla akho,

ngetsabele umusa wakho ekuseni,

ngobe wena uyinqaba yami,

waba siphephelo sami

ngesikhatsi sekuhlupheka kwami.

17Yebo, Mandla ami,

ngiyawuhlabela ngikudvumise,

ngobe wena, Nkulunkulu,

uyinqaba yami.

Nguwe, Nkulunkulu,

longiphatsa ngemusa.