Siswati 1996 (SWA96)
57

Umthandazo wekucela kusindziswa ekuhlushweni

(Hla. 108:1-5)

Sihlabelelo saDavide lesiyimiktamu leligugu njengegolide kuye. Wasihlabela asemgedzeni ngesikhatsi abalekele Sawula; setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Ungabhubhisi.”

571

57 Sihloko
1 Sam. 2:1
24:3
57:1
Hla. 17:8
36:7
91:4
Ngihawukele, Nkulunkulu, ngihawukele,

ngobe wena usiphephelo semphefumulo wami,

ngiyawukhosela emtfuntini wemaphiko akho,

kuze kwendlule tivunguvungu temashwa.

2Ngikhala kuNkulunkulu

Losetikwako Konkhe,

kuNkulunkulu longifezela tinjongo takhe.

3Uyawutfumela asezulwini, angisindzise,

ahlazise labo labangigcobagcobako. Cabanga.

Nkulunkulu uyawubonakalisa

umusa wakhe nekwetsembeka kwakhe.

4

57:4
Hla. 55:21
59:7
Ngisemkhatsini wemabhubesi,

labantfu labashwabudzelanako.

Ematinyo awo atikhali nemicibisholo,

tilwimi tawo tinkemba letikhaliphako.

5Nkulunkulu,

phakama ube ngetulu kwemazulu,

inkhatimulo yakho

yengamele umhlaba wonkhe.

6

57:6
Hla. 7:15
9:15
Tinyatselo tami batibekele lugibe,

umphefumulo wami ushone phansi.

Bembe umgodzi wekungihholokoshisela

endleleni yami,

kodvwa sekuhholokoshele bona. Cabanga.

7

57:7
Hla. 108:1
Inhlitiyo yami ime sibindzi, Nkulunkulu,

inhlitiyo yami ime sibindzi,

ngiyawuhlabela

ngibonge ludvumo lwakho.

8

57:8
Hla. 30:12
Vuka, mphefumulo wami,

vuka habhu yami,

nawe lugubhu lwami.

Ngiyawuphaphamisa intsatsakusa.

9Ngiyawukubonga emkhatsini wetive, Simakadze,

ngikudvumise emkhatsini wetive.

10

57:10
Hla. 36:5
Ngobe umusa wakho mukhulu,

ufikela etulu emazulwini,

nekwetsembeka kwakho kufikela emafini.

11Nkulunkulu,

phakama ube ngetulu kwemazulu,

inkhatimulo yakho

yengamele umhlaba wonkhe.