Siswati 1996 (SWA96)
56

Umthandazo wemuntfu lowetsembele kuNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide lesiyimiktamu leligugu kuye; setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Lituba lisesihlahleni lesikhashane.” Wasihlabela aseGathi ngesikhatsi emaFilisti ambambile.

561

56 Sihloko
1 Sam. 21:13-15
Ngihawukele, Nkulunkulu,

ngobe bantfu bayangigcobagcoba;

onkhe emalanga

labamelene nami bayangihlasela.

2

56:2
Hla. 3:1
Titsa tami tingigcobagcoba onkhe emalanga,

ngobe labanyenti balwa nami ngekutigabatisa.

3Mhlazana ngifikelwa kwesaba

ngiyawubeka litsemba lami kuwe.

4

56:4
2 Khr. 32:8
Jer. 17:5
Heb. 13:6
Ngiyawudvumisa livi laNkulunkulu

ngekusitwa nguNkulunkulu,

ngetsembele kuNkulunkulu

angesabi lutfo.

Pho, umuntfu angangentani nje?

5Bahlanekela inkhulumo yami

onkhe emalanga,

bakha onkhe emacebo lamabi ngami.

6Bayabutsana bangilalele emasitseleni,

tinyatselo tami baticaphele

njengobe bashophene nekuphila kwami.

7

56:7
Hla. 59:5,13
Bayawuphunyula yini ebubini babo?

Dzilita tive ngelulaka lwakho, Nkulunkulu.

8

56:8
Mal. 3:16
Wena ukucaphele kubaleka kwami,

yetsa tinyembeti tami egabheni lakho,

atikabhalwa yini encwadzini yakho?

9Ngako titsa tami tiyawuncandzeka

ngalelo langa lengiyawukhala ngalo kuwe,

ngati kahle kamhlophe

kutsi Nkulunkulu ungakimi.

10Ngidvumisa livi laNkulunkulu,

ngidvumise livi laSimakadze.

11

56:11
Hla. 118:6
Ngetsembele kuNkulunkulu, angesabi lutfo.

Pho, umuntfu angangentani nje?

12

56:12
Hla. 66:12
Hhawu, Nkulunkulu,

ngibopheleke kuwe ngetetsembiso tami.

Ngiyawunikela kuwe iminikelo yekubonga.

13

56:13
Hla. 116:8
Ngobe ungephulile ekufeni,

wavikela tinyawo tami kutsi tingawi,

kuze ngihambe embikwaNkulunkulu,

ngisekukhanyeni kwekuphila.

57

Umthandazo wekucela kusindziswa ekuhlushweni

(Hla. 108:1-5)

Sihlabelelo saDavide lesiyimiktamu leligugu njengegolide kuye. Wasihlabela asemgedzeni ngesikhatsi abalekele Sawula; setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Ungabhubhisi.”

571

57 Sihloko
1 Sam. 2:1
24:3
57:1
Hla. 17:8
36:7
91:4
Ngihawukele, Nkulunkulu, ngihawukele,

ngobe wena usiphephelo semphefumulo wami,

ngiyawukhosela emtfuntini wemaphiko akho,

kuze kwendlule tivunguvungu temashwa.

2Ngikhala kuNkulunkulu

Losetikwako Konkhe,

kuNkulunkulu longifezela tinjongo takhe.

3Uyawutfumela asezulwini, angisindzise,

ahlazise labo labangigcobagcobako. Cabanga.

Nkulunkulu uyawubonakalisa

umusa wakhe nekwetsembeka kwakhe.

4

57:4
Hla. 55:21
59:7
Ngisemkhatsini wemabhubesi,

labantfu labashwabudzelanako.

Ematinyo awo atikhali nemicibisholo,

tilwimi tawo tinkemba letikhaliphako.

5Nkulunkulu,

phakama ube ngetulu kwemazulu,

inkhatimulo yakho

yengamele umhlaba wonkhe.

6

57:6
Hla. 7:15
9:15
Tinyatselo tami batibekele lugibe,

umphefumulo wami ushone phansi.

Bembe umgodzi wekungihholokoshisela

endleleni yami,

kodvwa sekuhholokoshele bona. Cabanga.

7

57:7
Hla. 108:1
Inhlitiyo yami ime sibindzi, Nkulunkulu,

inhlitiyo yami ime sibindzi,

ngiyawuhlabela

ngibonge ludvumo lwakho.

8

57:8
Hla. 30:12
Vuka, mphefumulo wami,

vuka habhu yami,

nawe lugubhu lwami.

Ngiyawuphaphamisa intsatsakusa.

9Ngiyawukubonga emkhatsini wetive, Simakadze,

ngikudvumise emkhatsini wetive.

10

57:10
Hla. 36:5
Ngobe umusa wakho mukhulu,

ufikela etulu emazulwini,

nekwetsembeka kwakho kufikela emafini.

11Nkulunkulu,

phakama ube ngetulu kwemazulu,

inkhatimulo yakho

yengamele umhlaba wonkhe.

58

Umthandazo wekucela kujeziswa kwebabusi lababi

Sihlabelelo lesiyimiktamu yaDavide, lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Ungabhubhisi.”

581

58:1
Isa. 56:10
Kambe ngabe nine baholi

nehlulela ngalokulungile yini?

Bantfu nibehlulela ngekulunga yini?

Anehluleli ngekukhetsa yini?

2Ingani etinhlitiyweni tenu

niphehla imisebenti lemibi,

tandla tenu ticaphele

kwenta budlova emhlabeni.

3

58:3
Isa. 48:8
Bantfu lababi batsi batalwa nje,

babe bangenela indlela lembi,

bacale emanga.

4

58:4
Jer. 17:23
Hez. 12:2
Imis. 7:57
Sihlungu sabo

sinjengesihlungu senyoka,

banjengaphemphetfwane

lovale tindlebe takhe,

5entela kungaliva

liphimbo lalabenta imilingo,

nome-ke sebalumba emalumbo

ngekuhlakanipha.

6

58:6
Hla. 3:7
Hhawu, Nkulunkulu,

hhohlota ematinyo lasemilonyeni yabo,

wephule imihlatsi yelibhubesi, Simakadze.

7

58:7
Jobe 14:10
Abashabalale njengemanti lageletako,

abuye ashone phansi esihlabatsini;

imicibisholo yabo ayibe tidlindzi

nabajijimeta ngayo.

8

58:8
Jobe 3:16
Bente bancibilike baphele

njengemnenkhe lohamba unafutela;

babe njengemntfwana lotalwe asafile,

longazange alibone nelilanga.

9Ngekutumeka lokukhulu

Nkulunkulu uyawubaphephula

bonkhe lababi, ababhubhise,

njengelibhodo lelitsi

lisandza kubekwa nje etiko,

lisengakawuva nalowo mlilo,

kufike umoya lomkhulu

uphephule letinkhuni,

nome tomile nome timanti.

10

58:10
Hla. 54:7
Labalungile bayawujabula

nababona kuphindziselwa kwalababi,

bayawuklabhuta ngetinyawo tabo

engatini yalababi.

11

58:11
Hla. 7:11
2 Thes. 1:5
Bantfu batabe sebatsi:

“Ngempela lolungile uyavuzwa,

ngempela ukhona Nkulunkulu

lowehlulela emhlabeni.”