Siswati 1996 (SWA96)
56

Umthandazo wemuntfu lowetsembele kuNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide lesiyimiktamu leligugu kuye; setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Lituba lisesihlahleni lesikhashane.” Wasihlabela aseGathi ngesikhatsi emaFilisti ambambile.

561

56 Sihloko
1 Sam. 21:13-15
Ngihawukele, Nkulunkulu,

ngobe bantfu bayangigcobagcoba;

onkhe emalanga

labamelene nami bayangihlasela.

2

56:2
Hla. 3:1
Titsa tami tingigcobagcoba onkhe emalanga,

ngobe labanyenti balwa nami ngekutigabatisa.

3Mhlazana ngifikelwa kwesaba

ngiyawubeka litsemba lami kuwe.

4

56:4
2 Khr. 32:8
Jer. 17:5
Heb. 13:6
Ngiyawudvumisa livi laNkulunkulu

ngekusitwa nguNkulunkulu,

ngetsembele kuNkulunkulu

angesabi lutfo.

Pho, umuntfu angangentani nje?

5Bahlanekela inkhulumo yami

onkhe emalanga,

bakha onkhe emacebo lamabi ngami.

6Bayabutsana bangilalele emasitseleni,

tinyatselo tami baticaphele

njengobe bashophene nekuphila kwami.

7

56:7
Hla. 59:5,13
Bayawuphunyula yini ebubini babo?

Dzilita tive ngelulaka lwakho, Nkulunkulu.

8

56:8
Mal. 3:16
Wena ukucaphele kubaleka kwami,

yetsa tinyembeti tami egabheni lakho,

atikabhalwa yini encwadzini yakho?

9Ngako titsa tami tiyawuncandzeka

ngalelo langa lengiyawukhala ngalo kuwe,

ngati kahle kamhlophe

kutsi Nkulunkulu ungakimi.

10Ngidvumisa livi laNkulunkulu,

ngidvumise livi laSimakadze.

11

56:11
Hla. 118:6
Ngetsembele kuNkulunkulu, angesabi lutfo.

Pho, umuntfu angangentani nje?

12

56:12
Hla. 66:12
Hhawu, Nkulunkulu,

ngibopheleke kuwe ngetetsembiso tami.

Ngiyawunikela kuwe iminikelo yekubonga.

13

56:13
Hla. 116:8
Ngobe ungephulile ekufeni,

wavikela tinyawo tami kutsi tingawi,

kuze ngihambe embikwaNkulunkulu,

ngisekukhanyeni kwekuphila.