Siswati 1996 (SWA96)
55

Umthandazo wekucela kubhujiswa kwalababi

Sihlabelelo lesiyimaskili yaDavide; setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngetingubhu letinetintsambo.

551Hhawu, Nkulunkulu,

beka indlebe,

ulalele umthandazo wami,

ungakufulatseli kuncusa kwami.

2Nginake, ungiphendvule.

Imicabango yami iyangihlupha,

sengidzimate ngakhatsateka,

3ngenca yekuva tinsongo tetitsa

nencindzetelo yalababi,

ngobe bangiletsele kukhatsateka.

Tingiletsele kuhlupheka lokunyenti,

tiyangitfukutselela

tingibambele emagcubu.

4

55:4
Hla. 18:4
Inhlitiyo yami iyatfutfumela

ngekhatsi kwami,

sengiseluvalweni lwekufa.

5Ngiphetfwe kwesaba nekutfutfumela,

neluvalo selungicedze emandla.

6

55:6
Jer. 9:2
Ngase ngitsi:

“Kube mane nginetimphiko njengelituba!

Ngabe ngindizela le khashane

ngiyewuhlala ekuphumuleni.

7Yebo, bengitawubaleka

ngiye khashane,

ngiyewuhlala ehlane. Cabanga.

8“Ngabe ngiphutfuma

endzawemi yami yekuphepha,

ngibe khashane nemoya nesivunguvungu.”

9

55:9
Gen. 11:9
Hhawu, Simakadze,

citsa lusongo lwabo,

uphambanise inkhulumo yabo,

ngobe ngibona umbango

nekuphikisana kulelidolobha.

10Lelidolobha kulitungeleta imini nebusuku,

kuhambahambe etikwetindvonga talo;

bubi nelusizi kubusa ekhatsi kwalo.

11Umonakalo ungekhatsi kwalo

incindzetelo nebucili

akusuki enkhundleni yalo.

12Akusiso sitsa sami lesingigalajelako,

ngobe kube bekungiso, bengingasibeketelela;

akusiye longitondzako longibangisako,

ngobe kube bekunguye, bengitambhacela.

13

55:13
2 Sam. 16:23
Kodvwa nguwe, ntsanga yetfu,

lesishuca nawe, nalongumngani wami.

14Sasihlalisana kamnandzi nawe

sasihamba nawe, nesicumbi,

nasiya endlini yaNkulunkulu.

15

55:15
Num. 16:23
Titsa tami atitunywe kufa,

tiye endzaweni yalabafile tisaphila,

ngobe bubi busemakhaya

nasetinhlitiyweni tabo.

16Kodvwa mine ngikhala kuNkulunkulu,

Simakadze uyawungisindzisa.

17

55:17
Dan. 6:10
Kusihlwa, nasekuseni, nasemini

ngiyatikhalela ngibubule kuye,

bese uyaliva livi lami.

18

55:18
Hla. 56:2
Uyawungihlenga, anginike kuthula,

angivikele kulemphi lengibhekene nayo,

nome babanyenti labalwa nami.

19Nkulunkulu utangiva,

angiphindzisele kubo,

yena lokhona phakadze. Cabanga.

Labantfu abaphendvuki,“abaphenduki” nome “abagucuki”

abamesabi ngisho naNkulunkulu.

20Lowo mngani-ndzini

sewucabana nebangani bakhe,

wephula sivumelwane sakhe.

21

55:21
Hla. 57:4
59:7
Inkhulumo yakhe ishelelisa kwelibhotela,

noko inhlitiyo yakhe ifukamele imphi,

emavi akhe atsambe kwengca emafutsa,

noko atinkemba letilindzele kugwaza.

22

55:22
Mat. 6:25
Luk. 12:22
1 Phet. 5:7
Lahlela imitfwalo yakho kuSimakadze,

yena uyawukusimisa;

angeke avume phakadze naphakadze

kutsi lolungile wakhe atanyatanyiswe.

23

55:23
Hla. 5:6
Wena Simakadze nguwe

loyawubajikijela phansi,

emgodzini wekufa.

Bantfu bengati nenkhohliso

bangeke baphile,

ngisho nencenye yemphilo yabo.

Kodvwa mine ngiyakwetsembela kuwe.

56

Umthandazo wemuntfu lowetsembele kuNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide lesiyimiktamu leligugu kuye; setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Lituba lisesihlahleni lesikhashane.” Wasihlabela aseGathi ngesikhatsi emaFilisti ambambile.

561

56 Sihloko
1 Sam. 21:13-15
Ngihawukele, Nkulunkulu,

ngobe bantfu bayangigcobagcoba;

onkhe emalanga

labamelene nami bayangihlasela.

2

56:2
Hla. 3:1
Titsa tami tingigcobagcoba onkhe emalanga,

ngobe labanyenti balwa nami ngekutigabatisa.

3Mhlazana ngifikelwa kwesaba

ngiyawubeka litsemba lami kuwe.

4

56:4
2 Khr. 32:8
Jer. 17:5
Heb. 13:6
Ngiyawudvumisa livi laNkulunkulu

ngekusitwa nguNkulunkulu,

ngetsembele kuNkulunkulu

angesabi lutfo.

Pho, umuntfu angangentani nje?

5Bahlanekela inkhulumo yami

onkhe emalanga,

bakha onkhe emacebo lamabi ngami.

6Bayabutsana bangilalele emasitseleni,

tinyatselo tami baticaphele

njengobe bashophene nekuphila kwami.

7

56:7
Hla. 59:5,13
Bayawuphunyula yini ebubini babo?

Dzilita tive ngelulaka lwakho, Nkulunkulu.

8

56:8
Mal. 3:16
Wena ukucaphele kubaleka kwami,

yetsa tinyembeti tami egabheni lakho,

atikabhalwa yini encwadzini yakho?

9Ngako titsa tami tiyawuncandzeka

ngalelo langa lengiyawukhala ngalo kuwe,

ngati kahle kamhlophe

kutsi Nkulunkulu ungakimi.

10Ngidvumisa livi laNkulunkulu,

ngidvumise livi laSimakadze.

11

56:11
Hla. 118:6
Ngetsembele kuNkulunkulu, angesabi lutfo.

Pho, umuntfu angangentani nje?

12

56:12
Hla. 66:12
Hhawu, Nkulunkulu,

ngibopheleke kuwe ngetetsembiso tami.

Ngiyawunikela kuwe iminikelo yekubonga.

13

56:13
Hla. 116:8
Ngobe ungephulile ekufeni,

wavikela tinyawo tami kutsi tingawi,

kuze ngihambe embikwaNkulunkulu,

ngisekukhanyeni kwekuphila.

57

Umthandazo wekucela kusindziswa ekuhlushweni

(Hla. 108:1-5)

Sihlabelelo saDavide lesiyimiktamu leligugu njengegolide kuye. Wasihlabela asemgedzeni ngesikhatsi abalekele Sawula; setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Ungabhubhisi.”

571

57 Sihloko
1 Sam. 2:1
24:3
57:1
Hla. 17:8
36:7
91:4
Ngihawukele, Nkulunkulu, ngihawukele,

ngobe wena usiphephelo semphefumulo wami,

ngiyawukhosela emtfuntini wemaphiko akho,

kuze kwendlule tivunguvungu temashwa.

2Ngikhala kuNkulunkulu

Losetikwako Konkhe,

kuNkulunkulu longifezela tinjongo takhe.

3Uyawutfumela asezulwini, angisindzise,

ahlazise labo labangigcobagcobako. Cabanga.

Nkulunkulu uyawubonakalisa

umusa wakhe nekwetsembeka kwakhe.

4

57:4
Hla. 55:21
59:7
Ngisemkhatsini wemabhubesi,

labantfu labashwabudzelanako.

Ematinyo awo atikhali nemicibisholo,

tilwimi tawo tinkemba letikhaliphako.

5Nkulunkulu,

phakama ube ngetulu kwemazulu,

inkhatimulo yakho

yengamele umhlaba wonkhe.

6

57:6
Hla. 7:15
9:15
Tinyatselo tami batibekele lugibe,

umphefumulo wami ushone phansi.

Bembe umgodzi wekungihholokoshisela

endleleni yami,

kodvwa sekuhholokoshele bona. Cabanga.

7

57:7
Hla. 108:1
Inhlitiyo yami ime sibindzi, Nkulunkulu,

inhlitiyo yami ime sibindzi,

ngiyawuhlabela

ngibonge ludvumo lwakho.

8

57:8
Hla. 30:12
Vuka, mphefumulo wami,

vuka habhu yami,

nawe lugubhu lwami.

Ngiyawuphaphamisa intsatsakusa.

9Ngiyawukubonga emkhatsini wetive, Simakadze,

ngikudvumise emkhatsini wetive.

10

57:10
Hla. 36:5
Ngobe umusa wakho mukhulu,

ufikela etulu emazulwini,

nekwetsembeka kwakho kufikela emafini.

11Nkulunkulu,

phakama ube ngetulu kwemazulu,

inkhatimulo yakho

yengamele umhlaba wonkhe.