Siswati 1996 (SWA96)
55

Umthandazo wekucela kubhujiswa kwalababi

Sihlabelelo lesiyimaskili yaDavide; setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngetingubhu letinetintsambo.

551Hhawu, Nkulunkulu,

beka indlebe,

ulalele umthandazo wami,

ungakufulatseli kuncusa kwami.

2Nginake, ungiphendvule.

Imicabango yami iyangihlupha,

sengidzimate ngakhatsateka,

3ngenca yekuva tinsongo tetitsa

nencindzetelo yalababi,

ngobe bangiletsele kukhatsateka.

Tingiletsele kuhlupheka lokunyenti,

tiyangitfukutselela

tingibambele emagcubu.

4

55:4
Hla. 18:4
Inhlitiyo yami iyatfutfumela

ngekhatsi kwami,

sengiseluvalweni lwekufa.

5Ngiphetfwe kwesaba nekutfutfumela,

neluvalo selungicedze emandla.

6

55:6
Jer. 9:2
Ngase ngitsi:

“Kube mane nginetimphiko njengelituba!

Ngabe ngindizela le khashane

ngiyewuhlala ekuphumuleni.

7Yebo, bengitawubaleka

ngiye khashane,

ngiyewuhlala ehlane. Cabanga.

8“Ngabe ngiphutfuma

endzawemi yami yekuphepha,

ngibe khashane nemoya nesivunguvungu.”

9

55:9
Gen. 11:9
Hhawu, Simakadze,

citsa lusongo lwabo,

uphambanise inkhulumo yabo,

ngobe ngibona umbango

nekuphikisana kulelidolobha.

10Lelidolobha kulitungeleta imini nebusuku,

kuhambahambe etikwetindvonga talo;

bubi nelusizi kubusa ekhatsi kwalo.

11Umonakalo ungekhatsi kwalo

incindzetelo nebucili

akusuki enkhundleni yalo.

12Akusiso sitsa sami lesingigalajelako,

ngobe kube bekungiso, bengingasibeketelela;

akusiye longitondzako longibangisako,

ngobe kube bekunguye, bengitambhacela.

13

55:13
2 Sam. 16:23
Kodvwa nguwe, ntsanga yetfu,

lesishuca nawe, nalongumngani wami.

14Sasihlalisana kamnandzi nawe

sasihamba nawe, nesicumbi,

nasiya endlini yaNkulunkulu.

15

55:15
Num. 16:23
Titsa tami atitunywe kufa,

tiye endzaweni yalabafile tisaphila,

ngobe bubi busemakhaya

nasetinhlitiyweni tabo.

16Kodvwa mine ngikhala kuNkulunkulu,

Simakadze uyawungisindzisa.

17

55:17
Dan. 6:10
Kusihlwa, nasekuseni, nasemini

ngiyatikhalela ngibubule kuye,

bese uyaliva livi lami.

18

55:18
Hla. 56:2
Uyawungihlenga, anginike kuthula,

angivikele kulemphi lengibhekene nayo,

nome babanyenti labalwa nami.

19Nkulunkulu utangiva,

angiphindzisele kubo,

yena lokhona phakadze. Cabanga.

Labantfu abaphendvuki,“abaphenduki” nome “abagucuki”

abamesabi ngisho naNkulunkulu.

20Lowo mngani-ndzini

sewucabana nebangani bakhe,

wephula sivumelwane sakhe.

21

55:21
Hla. 57:4
59:7
Inkhulumo yakhe ishelelisa kwelibhotela,

noko inhlitiyo yakhe ifukamele imphi,

emavi akhe atsambe kwengca emafutsa,

noko atinkemba letilindzele kugwaza.

22

55:22
Mat. 6:25
Luk. 12:22
1 Phet. 5:7
Lahlela imitfwalo yakho kuSimakadze,

yena uyawukusimisa;

angeke avume phakadze naphakadze

kutsi lolungile wakhe atanyatanyiswe.

23

55:23
Hla. 5:6
Wena Simakadze nguwe

loyawubajikijela phansi,

emgodzini wekufa.

Bantfu bengati nenkhohliso

bangeke baphile,

ngisho nencenye yemphilo yabo.

Kodvwa mine ngiyakwetsembela kuwe.