Siswati 1996 (SWA96)
54

Umthandazo wekucela kuvikelwa etitseni

Sihlabelelo lesiyimaskili yaDavide; setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngehabhu. Wasihlabela mhlazana emaZifu aye kuSawula afike atsi: “Utsi uyati nje kutsi Davide ubhace la emkhatsini wetfu?”

541

54 Sihloko
1 Sam. 23:19
26:1
54:1
Hla. 20:1
31:3
Nkulunkulu,

ngisindzise ngelibito lakho,

ngemandla akho

ngente ngingabi nacala.

2Nkulunkulu, beka indlebe yakho

emthandazweni wami,

wemukele loko lengikushoko.

3

54:3
Hla. 10:4
Bafokati bangivukele, bayangihlasela,

tidlova letinelunya tifuna kungibulala,

atinendzaba naNkulunkulu. Cabanga.

4Ngempela,

Nkulunkulu ungumsiti wami,

Simakadze ungumvikeli wemphilo yami.

5Uyawungenanela

etitseni tami letenta lokubi,

ticitse ngekwetsembeka kwakho.

6Ngiyawunikela kuwe, Simakadze,

umnikelo wesihle,

ngidvumise libito lakho

ngobe lona lihle.

7

54:7
Hla. 59:10
Ngobe wena ungikhululile

kuyo yonkhe inhlupheko yami;

titsa tami ngitibuke ngeliso lekuncoba.