Siswati 1996 (SWA96)
51

Umthandazo wekucela kutsetselelwa (Sihlabelelo sesine sekutisola)

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi. Wasihlabela emvakwekufika kwemphrofethi Nathani, labefike wamtjela ngesono sakhe sekuphinga naBhathisheba.

511

51 Sihloko
2 Sam. 12:1-15
Ngihawukele, Nkulunkulu,

ngekwemusa wakho;

yesula tiphambuko tami

ngekwesihawu sakho lesikhulu.

2Ngigezisise ebubini bami,

ngihlambulule esonweni sami.

3Ngobe ngiyatati tiphambuko tami,

sono sami sisembikwami njalo.

4

51:4
Rom. 3:4
Ngonile kuwe, wena wedvwa,

ngente lokunengekako emehlweni akho;

ngako kwehlulela kwakho kumsulwa,

nekungilahla kwakho ngelicala kulungile.

5

51:5
Gen. 8:21
Jobe 14:4
25:4
Joh. 3:6
Empeleni ngatalwa vele ngisesonweni,

ngaba soni kusukela make atsatsa sisu.

6Ngempela, wena utsandza liciniso

lelingekhatsi enhlitiyweni;

ngako-ke uyawungifundzisa

timfihlakalo tekuhlakanipha kwakho.

7

51:7
Lev. 14:4,6
Num. 19:18
Isa. 1:18
Ngihlambulule ngehisophu,

ngitewuhlambuluka.

Ngigeze ngibe mhlophe kunangcocwane.

8Ngigcwalise ngekujabula lokujulile,

kuze kutsi ematsambo ami lephukile atfokote.

9Fihla buso bakho etonweni tami,

wesule bonkhe bubi bami.

10

51:10
Hez. 11:19
36:26
Hhawu, Nkulunkulu,

dala kimi inhlitiyo lehlantekile,

uvuselele kimi umoya wekulunga.

11Ungangicoshi ebusweni bakho,

ungangemuki

Moya wakho Longcwele.

12

51:12
Rom. 8:15
Buyisela kimi kutfokota kwensindziso yakho,

ungisimise ngekungipha umoya lovumako,

13ngiyawube sengifundzisa lababi

tindlela takho,

netoni tiyawuphendvuka tibuyele kuwe.

14

51:14
2 Sam. 11:17
Hhawu, Nkulunkulu,

ngikhulule ecaleni lengati,

Nkulunkulu wensindziso yami,

khona lulwimi lwami luyawuhlabela

kulunga kwakho.

15Hhawu, Nkhosi,

vula tindzebe temlomo wami,

kuze ngivakalise ludvumo lwakho.

16

51:16
Hla. 40:6
Hos. 6:6
Ngobe futsi ungeke weneliswe yimihlatjelo,

nome bengingakunika yona,

ngisho nemhlatjelo wekushiswa wonkhe

ungeke ukhone kukujabulisa.

17

51:17
Isa. 66:2
Umhlatjelo lowemukeleka kuNkulunkulu

ngumoya lowephukile nenhlitiyo ledzabukile.

Nkulunkulu ngeke awubukele phansi.

18Yentela iSiyoni lokuhle ngekwemusa wakho,

utakhe kabusha tindvonga taseJerusalema.

19

51:19
Hla. 4:5
Khona-ke uyawujabula ngemihlatjelo lengiyo,

ngeminikelo leshiswa yonkhe,

khona-ke bayawunikela ngetinkunzi

elatini lakho.

52

Kutigabatisa ngebubi kulite

Sihlabelelo saDavide lesiyimaskili lesetfulwe kumhlabelisi. Wasihlabela ngesikhatsi Dowegi waka-Edomi aye kuyawubikela Sawula watsi: “Davide ungenise endlini ya-Ahimeleki.”

521

52 Sihloko
1 Sam. 22:9-10
Wena sichwaga,

utigabatiselani ngalokubi?

Umusa waNkulunkulu uyawuma

kuze kube phakadze.

2

52:2
Hla. 57:4
Lulwimi lwakho lusonga lokubi

lunjengensingo lekhaliphako,

wena lowenta emacebo.

3Utsandza kakhulu bubi kunebuhle

utsandze emanga kunekukhuluma liciniso. Cabanga.

4Wena utsandza kulimata bantfu

ngelulwimi lwakho.

5Ngako-ke Nkulunkulu

uyawukubhidlita siphelane,

uyawukuhudvula

akukhiphe ekhaya lakho,

akuzuphune eveni lalabaphilako. Cabanga.

6

52:6
Hla. 58:10
Labacotfo bayawukubona batfutfumele,

bamhleke lusulu batsi:

7

52:7
Hla. 62:10
“Ase nibuke, naso phela sichwaga

lesingazange simente Nkulunkulu

abe yinqaba yaso,

kodvwa setsembela ebunyentini

bengcebo yaso,

sifuna kuba nemandla ngebunyoka baso.”

8

52:8
Hla. 92:12
Kodvwa-ke mine

ngifana nesihlahla lesiluhlata,

nemncumo losendlini yaNkulunkulu.

Umusa waNkulunkulu lomile

ngetsembele kuwo phakadze naphakadze.

9Ngiyawukubonga naphakadze

ngaloko lokwentile.

Ngiyawumemetela libito lakho

emkhatsini walabangcwele,

ngobe lona lihle.

53

Bulima nekukhohlakala kwemuntfu

(Hla. 14:1-7)

Sihlabelelo saDavide lesiyimaskili; setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Mahalathi.”

531

53:1
Hla. 10:4
14:1
53:1-3
Rom. 3:10-12
Silima sikhuluma enhlitiyweni yaso sitsi:

“Kute Nkulunkulu la.”

Babi, benta emanyala,

kute nome munye lowenta lokulungile.

2Nkulunkulu utsi asezulwini

abe abuka bonkhe bantfu,

kuze atewubona kutsi ukhona yini

umuntfu lohlakaniphile,

nome munye nje, lofuna Nkulunkulu.

3Bonkhe bedukile, bonkhe bonakele,

kute lowenta lokulungile;

kute, kute ngisho nome munye.

4Pho, bate yini lwati

labantfu labenta lokubi?

Badla bantfu bami

kube shangatsi badla sinkhwa,

bangathandazi nakuNkulunkulu.

5Bayawufikelwa kwesaba lokukhulu,

besabe ngisho nelite.

Ngobe Nkulunkulu uyawasakata

ematsambo alabo labakuhlaselako,

uyawubahlazisa,

ngobe Nkulunkulu wabadvuba wabalahla.

6

53:6
Gen. 49:18
Luk. 10:24
Shangatsi ingavela eSiyoni

insindziso yesive saka-Israyeli.

Mhlazana Nkulunkulu

acedza lusizi lwebantfu bakhe,

aphindze abahlumelelisa,

Jakobe uyawujabula,

Israyeli atfokote.