Siswati 1996 (SWA96)
50

Nkulunkulu ungumehluleli

Sihlabelelo sa-Asafa.

501Nkulunkulu wabonkulunkulu

unguSimakadze lokhulumako.

Umemetela emhlabeni wonkhe,

kusukela emphumalanga

kuye enshonalanga.

2

50:2
Hla. 48:2
ESiyoni lenebuhle lobuphelele,

kulapho Nkulunkulu akhatimula khona.

3

50:3
Hla. 97:3
Nkulunkulu wetfu uyeta,

angeke abindze.

Embikwakhe kunemlilo locotfulako,

utungeletwe sivunguvungu lesesabekako.

4

50:4
Dut. 31:28
Ubita emazulu ngetulu kanye nemhlaba,

kutsi atekwehlulela bantfu bakhe, atsi:

5“Baletseni la bonkhe labangcwele bami

labenta nami sivumelwane ngemhlatjelo!”

6Emazulu amemetela kulunga kwakhe,

ngobe Nkulunkulu ungumehluleli. Cabanga.

7“Lalelani-ke, sive sami, nginitjele.

Ye Israyeli, nginibeka licala!

Ngimi Nkulunkulu, longuNkulunkulu wenu.

8Anginitsetsiseli imihlatjelo yenu,

yebo, umhlatjelo loshiswa wonkhe

uhlala usembikwami sonkhe sikhatsi.

9Angidzingi kutsatsa tinkunzi emitini yenu,

angidzingi ngisho netiphongo

etibayeni tenu imbala,

10ngobe tonkhe tilwane tesiganga tami,

ngisho netinkhomo leteluke emagcumeni

latinkhulungwane ngetinkhulungwane,

11ngati tonkhe tinyoni tesiganga,

konkhe lokuphilako kwesiganga kwami.

12

50:12
Hla. 24:1
“Kube bengilambile,

bengingeke nginitjele,

ngobe umhlaba nako konkhe lokukuwo kwami.

13

50:13
Isa. 1:11
Mik. 6:7
Kantsi mine ngiyayidla yini

inyama yetinkunzi,

nome ngiyayinatsa yini ingati yetiphongo?

14

50:14
Heb. 13:15
Nikela kuNkulunkulu umnikelo wekubonga,

ugcine tetsembiso takho

kuLosetikwako Konkhe.

15

50:15
Hla. 13:5
Mat. 7:7
Khala kimi ngetikhatsi tekuhlupheka,

ngiyawukukhulula, bese uyangidvumisa.”

16

50:16
Rom. 2:17
Kodvwa kulomubi Nkulunkulu utsi:

“Unalungelo lini lekukhuluma ngetimiso tami

uphatse sivumelwane sami ngemlomo wakho?

17Ngobe wena uyakutondza kuyalwa,

emavi ami uwengca ngetulu.

18

50:18
Taga 29:24
Utsi ungabona lisela,

ube ngematse nelulwimi nalo,

umdzibi ndzawonye netiphingi.

19“Umlomo wakho ulula ekukhulumeni lokubi,

lulwimi lwakho

lubumba emacebo nenkhohliso.

20Uhlala ngekuhleba umnakenu,

unyembenye indvodzana yenyoko.

21Loko ukwentile,

kodvwa mine ngathula;

wenta shangatsi mine ngifanana nawe.

Kodvwa sengitakwekhuta,

ngitawubeka licala emehlweni akho ubuka.

22“Caphelani loku

nine lenedzelela Nkulunkulu,

funa nginiklebhuklebhule,

kubete nalongahle aniphephise.

23

50:23
Hla. 91:16
Luk. 2:30
Lowo lonikela umnikelo wekubonga,

uyangidvumisa.

Utiphendlela indlela,

kutsi ngimkhombise

insindziso yaNkulunkulu.”