Siswati 1996 (SWA96)
49

Bulima bekwetsemba ingcebo

Sihlabelelo sentalelwane yaKhora lesetfulwe kumhlabelisi.

491Vanini loku, nonkhe nine tive!

Bekani indlebe, nonkhe

nine lenakhile emhlabeni.

2Lalelani bantfukatana nani tikhulu,

nine tinjinga nani timphuya nonkhe!

3Umlomo wami utawukhuluma lwati,

imicabango yenhlitiyo yami

ibonakalise kucondza.

4

49:4
Hla. 78:2
Ngiyawubeka indlebe yami

ngilalele inkhulumo lenenhlakanipho,

ngiphenye imfihlakalo

ngekudlala lugubhu lwetintsambo.

5Pho, ngitakwesabani

ngetikhatsi tekuhlupheka,

nangabe bubi bebatingeli bami

sebungitungeletile,

6labatsembele badzimate bachosha

ngebunyenti bengcebo yabo?

7Impela kute umuntfu longahlenga umnakabo,

nome-ke anike Nkulunkulu

intsengo yemphilo yakhe.

8Ngobe phela

kuhlengwa kwemphefumulo wakhe

kubita kakhulu,

kute intsengo lengakwenela

9kutsi angachubeka aphile

kuze kube phakadze,

angayi nekuya nje ethuneni.

10

49:10
Shu. 2:16,18
Jer. 17:11
Yebo, wonkhe umuntfu uyabona

kutsi netihlakaniphi tiyafa

njengobe tilima netiphukuphuku tifa,

tishiye ingcebo yato

kutsi idliwe ngulabanye.

11Emathuna alikhaya labo

phakadze naphakadze;

bayawuhlala kuwo siphelane,

nome bake baba nemave

letsiwa ngemabito abo.

12

49:12
Shu. 3:19
Umuntfu nome angaba netidvumo,

angeke ahlale angafi,

unjengetilwane letifa

kungabi ndzaba talutfo.

13Bukani-ke siphetfo

salabo labatetsembako,

nesebalandzeli babo

labavumelana netinkhulumo tabo. Cabanga.

14Banjengetimvu letimele kubulawa,

babhekene nekufa.

Labacotfo bayawubabusa ngemuso,

tidvumbu tabo tibole ethuneni,

balahlekelwe nangemakhaya abo.

15Kodvwa, Nkulunkulu,

umphefumulo wami

uyakuwuhlenga emandleni ekufa

ngobe uyawungemukela. Cabanga.

16

49:16
Hla. 37:1,7
Ungesabi lutfo, nakanjinga umuntfu,

lapho bunjinga bakhe sebandza;

17

49:17
Jobe 27:16
Hla. 39:6
Luk. 12:15
ngobe nasafa, kute latawuhamba nako,

ngisho nebunjinga bakhe imbala.

18Nome umuntfu angatidvumisa

abuse asaphila,

nome bantfu bangamdvumisa

ngebuciko bakhe,

19utawuhamba aye kubakubo lase bafa,

lapho kunebumnyama baphakadze.

20Umuntfu loyingcunga

kepha abe ate kucondza,

naye uyawufa njengetilwane

letifa kungabi ndzaba talutfo.

50

Nkulunkulu ungumehluleli

Sihlabelelo sa-Asafa.

501Nkulunkulu wabonkulunkulu

unguSimakadze lokhulumako.

Umemetela emhlabeni wonkhe,

kusukela emphumalanga

kuye enshonalanga.

2

50:2
Hla. 48:2
ESiyoni lenebuhle lobuphelele,

kulapho Nkulunkulu akhatimula khona.

3

50:3
Hla. 97:3
Nkulunkulu wetfu uyeta,

angeke abindze.

Embikwakhe kunemlilo locotfulako,

utungeletwe sivunguvungu lesesabekako.

4

50:4
Dut. 31:28
Ubita emazulu ngetulu kanye nemhlaba,

kutsi atekwehlulela bantfu bakhe, atsi:

5“Baletseni la bonkhe labangcwele bami

labenta nami sivumelwane ngemhlatjelo!”

6Emazulu amemetela kulunga kwakhe,

ngobe Nkulunkulu ungumehluleli. Cabanga.

7“Lalelani-ke, sive sami, nginitjele.

Ye Israyeli, nginibeka licala!

Ngimi Nkulunkulu, longuNkulunkulu wenu.

8Anginitsetsiseli imihlatjelo yenu,

yebo, umhlatjelo loshiswa wonkhe

uhlala usembikwami sonkhe sikhatsi.

9Angidzingi kutsatsa tinkunzi emitini yenu,

angidzingi ngisho netiphongo

etibayeni tenu imbala,

10ngobe tonkhe tilwane tesiganga tami,

ngisho netinkhomo leteluke emagcumeni

latinkhulungwane ngetinkhulungwane,

11ngati tonkhe tinyoni tesiganga,

konkhe lokuphilako kwesiganga kwami.

12

50:12
Hla. 24:1
“Kube bengilambile,

bengingeke nginitjele,

ngobe umhlaba nako konkhe lokukuwo kwami.

13

50:13
Isa. 1:11
Mik. 6:7
Kantsi mine ngiyayidla yini

inyama yetinkunzi,

nome ngiyayinatsa yini ingati yetiphongo?

14

50:14
Heb. 13:15
Nikela kuNkulunkulu umnikelo wekubonga,

ugcine tetsembiso takho

kuLosetikwako Konkhe.

15

50:15
Hla. 13:5
Mat. 7:7
Khala kimi ngetikhatsi tekuhlupheka,

ngiyawukukhulula, bese uyangidvumisa.”

16

50:16
Rom. 2:17
Kodvwa kulomubi Nkulunkulu utsi:

“Unalungelo lini lekukhuluma ngetimiso tami

uphatse sivumelwane sami ngemlomo wakho?

17Ngobe wena uyakutondza kuyalwa,

emavi ami uwengca ngetulu.

18

50:18
Taga 29:24
Utsi ungabona lisela,

ube ngematse nelulwimi nalo,

umdzibi ndzawonye netiphingi.

19“Umlomo wakho ulula ekukhulumeni lokubi,

lulwimi lwakho

lubumba emacebo nenkhohliso.

20Uhlala ngekuhleba umnakenu,

unyembenye indvodzana yenyoko.

21Loko ukwentile,

kodvwa mine ngathula;

wenta shangatsi mine ngifanana nawe.

Kodvwa sengitakwekhuta,

ngitawubeka licala emehlweni akho ubuka.

22“Caphelani loku

nine lenedzelela Nkulunkulu,

funa nginiklebhuklebhule,

kubete nalongahle aniphephise.

23

50:23
Hla. 91:16
Luk. 2:30
Lowo lonikela umnikelo wekubonga,

uyangidvumisa.

Utiphendlela indlela,

kutsi ngimkhombise

insindziso yaNkulunkulu.”

51

Umthandazo wekucela kutsetselelwa (Sihlabelelo sesine sekutisola)

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi. Wasihlabela emvakwekufika kwemphrofethi Nathani, labefike wamtjela ngesono sakhe sekuphinga naBhathisheba.

511

51 Sihloko
2 Sam. 12:1-15
Ngihawukele, Nkulunkulu,

ngekwemusa wakho;

yesula tiphambuko tami

ngekwesihawu sakho lesikhulu.

2Ngigezisise ebubini bami,

ngihlambulule esonweni sami.

3Ngobe ngiyatati tiphambuko tami,

sono sami sisembikwami njalo.

4

51:4
Rom. 3:4
Ngonile kuwe, wena wedvwa,

ngente lokunengekako emehlweni akho;

ngako kwehlulela kwakho kumsulwa,

nekungilahla kwakho ngelicala kulungile.

5

51:5
Gen. 8:21
Jobe 14:4
25:4
Joh. 3:6
Empeleni ngatalwa vele ngisesonweni,

ngaba soni kusukela make atsatsa sisu.

6Ngempela, wena utsandza liciniso

lelingekhatsi enhlitiyweni;

ngako-ke uyawungifundzisa

timfihlakalo tekuhlakanipha kwakho.

7

51:7
Lev. 14:4,6
Num. 19:18
Isa. 1:18
Ngihlambulule ngehisophu,

ngitewuhlambuluka.

Ngigeze ngibe mhlophe kunangcocwane.

8Ngigcwalise ngekujabula lokujulile,

kuze kutsi ematsambo ami lephukile atfokote.

9Fihla buso bakho etonweni tami,

wesule bonkhe bubi bami.

10

51:10
Hez. 11:19
36:26
Hhawu, Nkulunkulu,

dala kimi inhlitiyo lehlantekile,

uvuselele kimi umoya wekulunga.

11Ungangicoshi ebusweni bakho,

ungangemuki

Moya wakho Longcwele.

12

51:12
Rom. 8:15
Buyisela kimi kutfokota kwensindziso yakho,

ungisimise ngekungipha umoya lovumako,

13ngiyawube sengifundzisa lababi

tindlela takho,

netoni tiyawuphendvuka tibuyele kuwe.

14

51:14
2 Sam. 11:17
Hhawu, Nkulunkulu,

ngikhulule ecaleni lengati,

Nkulunkulu wensindziso yami,

khona lulwimi lwami luyawuhlabela

kulunga kwakho.

15Hhawu, Nkhosi,

vula tindzebe temlomo wami,

kuze ngivakalise ludvumo lwakho.

16

51:16
Hla. 40:6
Hos. 6:6
Ngobe futsi ungeke weneliswe yimihlatjelo,

nome bengingakunika yona,

ngisho nemhlatjelo wekushiswa wonkhe

ungeke ukhone kukujabulisa.

17

51:17
Isa. 66:2
Umhlatjelo lowemukeleka kuNkulunkulu

ngumoya lowephukile nenhlitiyo ledzabukile.

Nkulunkulu ngeke awubukele phansi.

18Yentela iSiyoni lokuhle ngekwemusa wakho,

utakhe kabusha tindvonga taseJerusalema.

19

51:19
Hla. 4:5
Khona-ke uyawujabula ngemihlatjelo lengiyo,

ngeminikelo leshiswa yonkhe,

khona-ke bayawunikela ngetinkunzi

elatini lakho.