Siswati 1996 (SWA96)
47

Nkulunkulu uyiNkhosi yemhlaba wonkhe

Sihlabelelo sentalelwane yaKhora lesetfulwe kumhlabelisi.

471

47:1
Hla. 66:1
Nonkhe nine tive, shayani tandla.

Hlokomani, nidvumise Nkulunkulu!

2

47:2
Zak. 14:9
Mal. 1:14
Ngobe Simakadze,

Losetikwako Konkhe uyesabeka,

uyiNkhosi lenkhulu etikwemhlaba wonkhe.

3

47:3
Hla. 18:48
Wagoba tive,

netinhlanga tasikhotsamela,

sahamba etikwato ngetinyawo.

4Wasikhetsela live letfu

kutsi libe lifa letfu,

leliligugu nakuJakobe

lotsandvwa nguNkulunkulu. Cabanga.

5

47:5
Hla. 68:18
Nkulunkulu ukhuphuke ngenhlokomo,

Simakadze wenyuke nakukhala licilongo.

6Dvumisani Nkulunkulu! Dvumisani!

Yidvumiseni iNkhosi yetfu! Yidvumiseni!

7Ngobe Nkulunkulu

uyiNkhosi yemhlaba wonkhe,

mdvumiseni ngetihlabelelo.

8

47:8
Hla. 22:28
Nkulunkulu ubusa etikwetive,

Nkulunkulu uhleti

esihlalweni sakhe lesingcwele sebukhosi.

9

47:9
Hla. 68:31
97:9
Tikhulu tetive tibutsene ndzawonye

njengesive saNkulunkulu wa-Abrahama,

ngobe tihlangu temhlaba taNkulunkulu.

Waphakanyiswa, ubabateka kakhulu!