Siswati 1996 (SWA96)
46

Nkulunkulu usiphephelo setfu nemandla etfu

Sihlabelelo lesiyingoma; sentalelwane yaKhora; setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngetingubhu ngendlela letsi: “Tintfombi.”

461Nkulunkulu siphephelo setfu nemandla etfu,

utfolakala alusito ekuhluphekeni.

2Ngako-ke kute lesikwesabako:

nome kugucuka umhlaba utanyatanyiswe,

nome tintsaba tingacwila

ekujuleni kwelwandle,

3

46:3
Hla. 65:7
Isa. 17:12
nome lwandle lugubha luhlokoma,

nome tintsaba setitanyatanyiswa lulaka lwalo. Cabanga.

4

46:4
Hla. 48:1
Kukhona umfula lonemifudlana

lejabulisa labo labasekhaya laNkulunkulu,

endlini lengcwele yaLosetikwako Konkhe.

5

46:5
Hla. 30:5
Nkulunkulu uhlala kulelo khaya,

lingeke litanyatanyiswe,

Nkulunkulu uyawulisita ekuseni entsatsakusa.

6Tive tiyavungama,

imibuso iyatamatama;

uvakalisa livi lakhe,

umhlaba uncibilike.

7

46:7
Rom. 8:31
Nkulunkulu Somandla unatsi,

Nkulunkulu waJakobe usiphephelo setfu. Cabanga.

8

46:8
Hla. 66:5
Wotani nitewubona imisebenti yaSimakadze,

emhlabeni wente tintfo letimangalisako.

9

46:9
Hla. 76:3
Uvimba acedze timphi kutsi tichubeke

emhlabeni wonkhe jikelele.

Ufohlota butjoki, ephule sikhali,

tincola atishise ngemlilo.

10

46:10
Isa. 30:15
Yena utsi:

“Yekelani kulwa!

Kufanele nati kutsi

mine nginguNkulunkulu.

Ngengamela tive

kanye nemhlaba wonkhe.”

11Nkulunkulu Somandla unatsi,

Nkulunkulu waJakobe usiphephelo setfu. Cabanga.

47

Nkulunkulu uyiNkhosi yemhlaba wonkhe

Sihlabelelo sentalelwane yaKhora lesetfulwe kumhlabelisi.

471

47:1
Hla. 66:1
Nonkhe nine tive, shayani tandla.

Hlokomani, nidvumise Nkulunkulu!

2

47:2
Zak. 14:9
Mal. 1:14
Ngobe Simakadze,

Losetikwako Konkhe uyesabeka,

uyiNkhosi lenkhulu etikwemhlaba wonkhe.

3

47:3
Hla. 18:48
Wagoba tive,

netinhlanga tasikhotsamela,

sahamba etikwato ngetinyawo.

4Wasikhetsela live letfu

kutsi libe lifa letfu,

leliligugu nakuJakobe

lotsandvwa nguNkulunkulu. Cabanga.

5

47:5
Hla. 68:18
Nkulunkulu ukhuphuke ngenhlokomo,

Simakadze wenyuke nakukhala licilongo.

6Dvumisani Nkulunkulu! Dvumisani!

Yidvumiseni iNkhosi yetfu! Yidvumiseni!

7Ngobe Nkulunkulu

uyiNkhosi yemhlaba wonkhe,

mdvumiseni ngetihlabelelo.

8

47:8
Hla. 22:28
Nkulunkulu ubusa etikwetive,

Nkulunkulu uhleti

esihlalweni sakhe lesingcwele sebukhosi.

9

47:9
Hla. 68:31
97:9
Tikhulu tetive tibutsene ndzawonye

njengesive saNkulunkulu wa-Abrahama,

ngobe tihlangu temhlaba taNkulunkulu.

Waphakanyiswa, ubabateka kakhulu!

48

Buhle neludvumo lweSiyoni

Ingoma lesihlabelelo sentalelwane yaKhora.

481

48:1
Hla. 76:1
Simakadze mukhulu,

ufanele kubongwa kakhulu,

ubongeka ekhaya laNkulunkulu wetfu,

lekuyintsaba yakhe lengcwele.

2

48:2
Mat. 5:35
Yinhle ngekuphakama kwayo,

ikujabula kwemhlaba wonkhe.

INtsaba iSiyoni isemaphetselweni enyakatfo,

ilikhaya leNkhosi lenkhulu.

3

48:3
Hla. 46:5
Nkulunkulu usetindlini talo,

naye utibonakalisile

kutsi uyinqaba yalo sibili.

4

48:4
2 Khr. 20:1
Emakhosi-ke wona abutsana,

ayawuhlasela iNtsaba iSiyoni.

5Atsi kube ayibone amangala,

ashaywa luvalo, atsi galu yephuka.

6Agcwala emanti emadvolweni,

efikelwa buhlungu lobukhulu,

njengebemfati lobelekako.

7

48:7
Isa. 33:23
Imikhumbi lemikhulu yaseThashishi,

wayifohlota ngemoya wemphumalanga.

8Njengobe sivile ngemisebenti

layentile Nkulunkulu,

namanje sesitibonele

ekhaya laNkulunkulu Somandla,

ekhaya laNkulunkulu wetfu.

Lelo khaya Nkulunkulu uyawulakha,

alicinise phakadze naphakadze. Cabanga.

9Yebo, Nkulunkulu!

Siyazindla ngemusa wakho,

sisethempelini lakho.

10Yebo, Nkulunkulu!

Ludvumo lwakho lufana nelibito lakho,

luhamba luze lufike emaphetselweni emhlaba.

Sandla sakho sangesekudla

sigcwele kulunga.

11Shangatsi ingajabula iNtsaba iSiyoni!

Shangatsi bantfu bakaJuda bangatfokota,

ngenca yetehlulelo takho.

12Hambani nitungelete iSiyoni,

nijikelete nibale imibhoshongo yayo.

13Bukisisani tindvonga tayo,

nihambahambe etindlini tayo tebukhosi,

nize nilandzise netitukulwane letitako

14kutsi loNkulunkulu

unguNkulunkulu wetfu phakadze naphakadze;

uyawusihola ngisho nasekufeni.