Siswati 1996 (SWA96)
45

Ingoma yemshado wasebukhosini

Sihlabelelo lesiyingoma yelutsandvo lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Tiphephane;” sentalelwane yaKhora.

451

45:1
Hla. 2:6
Inhlitiyo yami itsintsekile ngalendzaba,

ngigeceta nginkentete;

ngibalisa ngetibongo enkhosini,

lulwimi lwami lunjengelutsi lwekubhala

lwalobhala ngebungcweti.

2

45:2
Ngo. 5:10
Luk. 4:22
Awusemuhle nekadzeni,

uphuma embili,

umlomo wakho uphuphuma umusa,

ngobe Nkulunkulu ukubusise

phakadze naphakadze.

3Hhawu, chawe lemachawe,

bophela inkemba yakho elukhalweni lwakho,

uhlome ngenkhatimulo yakho

nangebukhosi bakho.

4

45:4
Hla. 72:4
Yebo, gibela ngebukhosi bakho,

uphume imphi, uyewuncoba,

umele liciniso, uvikele nekulunga;

shangatsi sandla sakho sangesekudla

singafundzisa imisebenti yakho lesabekako.

5Imicibisholo yakho iyakhalipha,

ihlaba inhlitiyo yetitsa tenkhosi,

udle netive, utilahle ngaphansi kwakho.

6

45:6-7
2 Sam. 7:13,16
Hla. 89:4
Heb. 1:8-9
Sihlalo sakho sebukhosi, Nkulunkulu,

saphakadze naphakadze,

kubusa kwakho kumsulwa, akukhetsi.

7Kulunga uyakutsandza,

kodvwa uyakutondza lokubi.

Ngako-ke, Nkulunkulu,

longuNkulunkulu wakho,

ukugcobise ngemafutsa enjabulo,

wakuphakamisa ngetulu kwebangani bakho.

8Tonkhe tingubo takho titselwe

ngemakha emure, newenhlaba, newemphepho.

Esigodlweni lesihlotjiswe

ngekwematinyo endlovu,

kuvakala tintsambo

letikhala kamnandzi naletitfokotisako.

9Emadvodzakati emakhosi

asemkhatsini wetintfombi takho telikhetselo;

nangesandleni sakho sangesekudla

kume indlovukazi levunule tembatfo

tegolide yase-Ofiri.

10

45:10
Gen. 12:1
Kuwe-ke, ndvodzakati yami, ngitsi:

“Vula indlebe yakho,

ulalele naku lengikushoko:

Sikhohlwe sive sakini nebakenu.

11Lobuhle bakho-ke buyawuyikhanga lenkhosi;

uyitfobele, ngobe ingumyeni wakho.

12

45:12
Hla. 68:29
Isa. 23:18
60:6
Wena, ndvodzakati yaseThire,

tingcunga tiyawutincengela kuwe

ngekukuletsela tipho.”

13Kucwebetela kodvwa lokusesigodlweni,

inkhosatana yembetse tingubo

letelukwe ngegolide.

14Imikiswa enkhosini,

yembetse bukhatikhati,

ihamba netintfombi letitimphekeleteli,

letishuca emvakwayo, nato tiya kuyo.

15Bamikiswa kuyo ngekujabula nangekutsakasa,

nabangena esigodlweni sengwenyama.

16

45:16
Mat. 19:28
Semb. 1:6
5:10
Emadvodzana akho, nkhosi,

ayawubasetikhundleni taboyise,

uyakuwabeka abe tikhulu eveni lonkhe.

17

45:17
Hla. 22:30
Libito lakho ngiyakulenta likhunjulwe

titukulwane ngetitukulwane,

ngako-ke tive tiyawukubonga

kuze kube phakadze naphakadze.

46

Nkulunkulu usiphephelo setfu nemandla etfu

Sihlabelelo lesiyingoma; sentalelwane yaKhora; setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngetingubhu ngendlela letsi: “Tintfombi.”

461Nkulunkulu siphephelo setfu nemandla etfu,

utfolakala alusito ekuhluphekeni.

2Ngako-ke kute lesikwesabako:

nome kugucuka umhlaba utanyatanyiswe,

nome tintsaba tingacwila

ekujuleni kwelwandle,

3

46:3
Hla. 65:7
Isa. 17:12
nome lwandle lugubha luhlokoma,

nome tintsaba setitanyatanyiswa lulaka lwalo. Cabanga.

4

46:4
Hla. 48:1
Kukhona umfula lonemifudlana

lejabulisa labo labasekhaya laNkulunkulu,

endlini lengcwele yaLosetikwako Konkhe.

5

46:5
Hla. 30:5
Nkulunkulu uhlala kulelo khaya,

lingeke litanyatanyiswe,

Nkulunkulu uyawulisita ekuseni entsatsakusa.

6Tive tiyavungama,

imibuso iyatamatama;

uvakalisa livi lakhe,

umhlaba uncibilike.

7

46:7
Rom. 8:31
Nkulunkulu Somandla unatsi,

Nkulunkulu waJakobe usiphephelo setfu. Cabanga.

8

46:8
Hla. 66:5
Wotani nitewubona imisebenti yaSimakadze,

emhlabeni wente tintfo letimangalisako.

9

46:9
Hla. 76:3
Uvimba acedze timphi kutsi tichubeke

emhlabeni wonkhe jikelele.

Ufohlota butjoki, ephule sikhali,

tincola atishise ngemlilo.

10

46:10
Isa. 30:15
Yena utsi:

“Yekelani kulwa!

Kufanele nati kutsi

mine nginguNkulunkulu.

Ngengamela tive

kanye nemhlaba wonkhe.”

11Nkulunkulu Somandla unatsi,

Nkulunkulu waJakobe usiphephelo setfu. Cabanga.

47

Nkulunkulu uyiNkhosi yemhlaba wonkhe

Sihlabelelo sentalelwane yaKhora lesetfulwe kumhlabelisi.

471

47:1
Hla. 66:1
Nonkhe nine tive, shayani tandla.

Hlokomani, nidvumise Nkulunkulu!

2

47:2
Zak. 14:9
Mal. 1:14
Ngobe Simakadze,

Losetikwako Konkhe uyesabeka,

uyiNkhosi lenkhulu etikwemhlaba wonkhe.

3

47:3
Hla. 18:48
Wagoba tive,

netinhlanga tasikhotsamela,

sahamba etikwato ngetinyawo.

4Wasikhetsela live letfu

kutsi libe lifa letfu,

leliligugu nakuJakobe

lotsandvwa nguNkulunkulu. Cabanga.

5

47:5
Hla. 68:18
Nkulunkulu ukhuphuke ngenhlokomo,

Simakadze wenyuke nakukhala licilongo.

6Dvumisani Nkulunkulu! Dvumisani!

Yidvumiseni iNkhosi yetfu! Yidvumiseni!

7Ngobe Nkulunkulu

uyiNkhosi yemhlaba wonkhe,

mdvumiseni ngetihlabelelo.

8

47:8
Hla. 22:28
Nkulunkulu ubusa etikwetive,

Nkulunkulu uhleti

esihlalweni sakhe lesingcwele sebukhosi.

9

47:9
Hla. 68:31
97:9
Tikhulu tetive tibutsene ndzawonye

njengesive saNkulunkulu wa-Abrahama,

ngobe tihlangu temhlaba taNkulunkulu.

Waphakanyiswa, ubabateka kakhulu!