Siswati 1996 (SWA96)
44

Kukhululwa kwasendvulo nekuhlupheka kwalamuhla

Sihlabelelo lesiyimaskili sentalelwane yaKhora lesetfulwe kumhlabelisi.

441

44:1
Dut. 6:20
Hla. 78:3
Yebo, Nkulunkulu!

Sivile ngetindlebe tetfu

bokhokho nabasitekela,

tintfo lewawutenta ngemalanga abo,

ngemalanga asendvulo.

2

44:2
Eks. 15:17
Hla. 9:5
Nguwe lowacitsa tive ngesandla sakho,

wahlanyela bokhokho eveni lato;

tive watidvungulula,

wahlumisa bobabe betfu.

3

44:3
Eks. 33:14
Num. 6:25
Josh. 24:12
Ngobe live abalichwaganga ngenkemba yabo

ngisho nekuncoba abancobanga

ngetikhwepha tabo;

kodvwa bancoba

ngesandla sakho sekudla,

nangengalo yakho,

nangekukhanya kwebuso bakho,

ngobe wena wawubatsandza.

4Yebo, Nkulunkulu,

wena uyiNkhosi yami,

yelekelela bakaJakobe

ubente bancobe.

5

44:5
Hla. 18:38
Labaphambene natsi sitawubehlula

sibagicite ngawe,

labasivukelako sitabapitjita

ngelibito lakho.

6

44:6
1 Sam. 17:39
Angiketsembeli ebutjokini bami,

nenkemba yami ayisiyo lengangisindzisa.

7Kodvwa wena usisindzisile

kulabamelene natsi,

wabajabhisa labo labasitondzako.

8

44:8
Hla. 54:6
Sitincoma ngaNkulunkulu lilanga lonkhe,

libito lakho siyawulidvumisa

phakadze naphakadze. Cabanga.

9

44:9
Hla. 60:10
Noko sewusilahlile wasihlazisa,

awusaphumi kanye nemabutfo etfu.

10Usicoshise ngetitsa tetfu,

nalabamelene natsi

bayatitapela nje lapha kitsi.

11Usente saba njengetimvu tekuhlatjwa,

wasisakatela etiveni tonkhe.

12

44:12
Dut. 32:30
Khu. 2:14
Hez. 30:12
Sive sakho usitsengise ngelinani lelincane,

wangete walizuza linani lelikhulu.

13

44:13
Hla. 79:4
Usente saba yinhlekisa kubomakhelwane betfu,

wasenta sihhala nakulabo labasihacile.

14Usente siga emkhatsini wetive,

wasenta saba yintfo yekubukelwa phansi.

15

44:15
Hla. 69:19
Ngihlala ngihlazekile sonkhe sikhatsi,

sengize ngidliwa ngemahloni,

16

44:16
Hla. 74:10
ngenca yekutsi

ngiva bayangihhalatisa bangetfuke,

nangenca yekubona sitsa

nemphindziseli wami.

17Konkhe loku kusehlele,

kodvwa asikakukhohlwa wena,

futsi asikasephuli sivumelwane sakho.

18Inhlitiyo yetfu ayikakuhlubuki,

kantsi netinyawo tetfu atikaphambuki

endleleni yakho,

19noko usipitjitele ehlane letimpungutja,

wasembesa ngelitfunti lekufa.

20Kube bese silikhohliwe

libito laNkulunkulu wetfu,

safuna lusito kulabanye bonkulunkulu,

21

44:21
Hla. 7:9
Nkulunkulu abengeke akwati yini loko?

Ngobe yena wati timfihlo tenhlitiyo.

22

44:22
Rom. 8:36
Yebo, ngenca yakho

sibulawa lonkhe lilanga,

sitsatfwe njengetimvu timele kuhlatjwa.

23

44:23
Mat. 8:24
Hhawu, Simakadze, phaphama! Ulaleleni?

Vuka, ungasiyekeleli kokuphela.

24

44:24
Hla. 69:17
Ubufihleleni buso bakho?

Ukukhohlweleni kuhlushwa

nekucindzetelwa kwetfu?

25Sidzicilelwe phansi elutfulini,

tisu tetfu tinamatsele emhlabatsini.

26Sukuma utewusisita!

Sihlenge ngenca yemusa wakho.

45

Ingoma yemshado wasebukhosini

Sihlabelelo lesiyingoma yelutsandvo lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Tiphephane;” sentalelwane yaKhora.

451

45:1
Hla. 2:6
Inhlitiyo yami itsintsekile ngalendzaba,

ngigeceta nginkentete;

ngibalisa ngetibongo enkhosini,

lulwimi lwami lunjengelutsi lwekubhala

lwalobhala ngebungcweti.

2

45:2
Ngo. 5:10
Luk. 4:22
Awusemuhle nekadzeni,

uphuma embili,

umlomo wakho uphuphuma umusa,

ngobe Nkulunkulu ukubusise

phakadze naphakadze.

3Hhawu, chawe lemachawe,

bophela inkemba yakho elukhalweni lwakho,

uhlome ngenkhatimulo yakho

nangebukhosi bakho.

4

45:4
Hla. 72:4
Yebo, gibela ngebukhosi bakho,

uphume imphi, uyewuncoba,

umele liciniso, uvikele nekulunga;

shangatsi sandla sakho sangesekudla

singafundzisa imisebenti yakho lesabekako.

5Imicibisholo yakho iyakhalipha,

ihlaba inhlitiyo yetitsa tenkhosi,

udle netive, utilahle ngaphansi kwakho.

6

45:6-7
2 Sam. 7:13,16
Hla. 89:4
Heb. 1:8-9
Sihlalo sakho sebukhosi, Nkulunkulu,

saphakadze naphakadze,

kubusa kwakho kumsulwa, akukhetsi.

7Kulunga uyakutsandza,

kodvwa uyakutondza lokubi.

Ngako-ke, Nkulunkulu,

longuNkulunkulu wakho,

ukugcobise ngemafutsa enjabulo,

wakuphakamisa ngetulu kwebangani bakho.

8Tonkhe tingubo takho titselwe

ngemakha emure, newenhlaba, newemphepho.

Esigodlweni lesihlotjiswe

ngekwematinyo endlovu,

kuvakala tintsambo

letikhala kamnandzi naletitfokotisako.

9Emadvodzakati emakhosi

asemkhatsini wetintfombi takho telikhetselo;

nangesandleni sakho sangesekudla

kume indlovukazi levunule tembatfo

tegolide yase-Ofiri.

10

45:10
Gen. 12:1
Kuwe-ke, ndvodzakati yami, ngitsi:

“Vula indlebe yakho,

ulalele naku lengikushoko:

Sikhohlwe sive sakini nebakenu.

11Lobuhle bakho-ke buyawuyikhanga lenkhosi;

uyitfobele, ngobe ingumyeni wakho.

12

45:12
Hla. 68:29
Isa. 23:18
60:6
Wena, ndvodzakati yaseThire,

tingcunga tiyawutincengela kuwe

ngekukuletsela tipho.”

13Kucwebetela kodvwa lokusesigodlweni,

inkhosatana yembetse tingubo

letelukwe ngegolide.

14Imikiswa enkhosini,

yembetse bukhatikhati,

ihamba netintfombi letitimphekeleteli,

letishuca emvakwayo, nato tiya kuyo.

15Bamikiswa kuyo ngekujabula nangekutsakasa,

nabangena esigodlweni sengwenyama.

16

45:16
Mat. 19:28
Semb. 1:6
5:10
Emadvodzana akho, nkhosi,

ayawubasetikhundleni taboyise,

uyakuwabeka abe tikhulu eveni lonkhe.

17

45:17
Hla. 22:30
Libito lakho ngiyakulenta likhunjulwe

titukulwane ngetitukulwane,

ngako-ke tive tiyawukubonga

kuze kube phakadze naphakadze.

46

Nkulunkulu usiphephelo setfu nemandla etfu

Sihlabelelo lesiyingoma; sentalelwane yaKhora; setfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngetingubhu ngendlela letsi: “Tintfombi.”

461Nkulunkulu siphephelo setfu nemandla etfu,

utfolakala alusito ekuhluphekeni.

2Ngako-ke kute lesikwesabako:

nome kugucuka umhlaba utanyatanyiswe,

nome tintsaba tingacwila

ekujuleni kwelwandle,

3

46:3
Hla. 65:7
Isa. 17:12
nome lwandle lugubha luhlokoma,

nome tintsaba setitanyatanyiswa lulaka lwalo. Cabanga.

4

46:4
Hla. 48:1
Kukhona umfula lonemifudlana

lejabulisa labo labasekhaya laNkulunkulu,

endlini lengcwele yaLosetikwako Konkhe.

5

46:5
Hla. 30:5
Nkulunkulu uhlala kulelo khaya,

lingeke litanyatanyiswe,

Nkulunkulu uyawulisita ekuseni entsatsakusa.

6Tive tiyavungama,

imibuso iyatamatama;

uvakalisa livi lakhe,

umhlaba uncibilike.

7

46:7
Rom. 8:31
Nkulunkulu Somandla unatsi,

Nkulunkulu waJakobe usiphephelo setfu. Cabanga.

8

46:8
Hla. 66:5
Wotani nitewubona imisebenti yaSimakadze,

emhlabeni wente tintfo letimangalisako.

9

46:9
Hla. 76:3
Uvimba acedze timphi kutsi tichubeke

emhlabeni wonkhe jikelele.

Ufohlota butjoki, ephule sikhali,

tincola atishise ngemlilo.

10

46:10
Isa. 30:15
Yena utsi:

“Yekelani kulwa!

Kufanele nati kutsi

mine nginguNkulunkulu.

Ngengamela tive

kanye nemhlaba wonkhe.”

11Nkulunkulu Somandla unatsi,

Nkulunkulu waJakobe usiphephelo setfu. Cabanga.