Siswati 1996 (SWA96)
43

Kucela Kukhululwa

431

43:1
Hla. 26:1
Hhawu Nkulunkulu,

ngikhulumele ungimele ecaleni lami.

Ungephule esiveni

lesingamesabi Nkulunkulu,

ungikhulule nakumuntfu lonemacebo

nalongakalungi!

2

43:2
Hla. 42:9
Ngobe wena, Nkulunkulu,

uyinqaba yami.

Ungilahleleni?

Kungani ngihambe ngilila

ngenca yekucindzetelwa titsa?

3

43:3
2 Sam. 6:17
Tfumela kukhanya kwakho neliciniso lakho,

kutsi kutengihola.

Shangatsi kungangiyisa entsabeni lengcwele

lapho kuhlala wena khona.

4

43:4
Hla. 26:6
Ngiyawusondzela elatini laNkulunkulu,

kuNkulunkulu

longumtfombo wenjabulo yami,

ngikudvumise ngehabhu,

ngidvumise Nkulunkulu,

Nkulunkulu wami.

5

43:5
Hla. 42:5,11
Mphefumulo wami, udzabukeleni?

Uvungamelani ngekhatsi kwami?

Mani kuNkulunkulu,

ngobe ngisetawumdvumisa

uMsindzisi wami naNkulunkulu wami.