Siswati 1996 (SWA96)
42

Sigaba sesibili

(Tihlabelelo 42 – 72)

Komela Nkulunkulu

Sihlabelelo lesiyimaskili sentalelwane yaKhora, lesetfulwe kumhlabelisi.

421Njengendluzele yomele emanti emfula,

kanjalo nemphefumulo wami

ulangatelela wena, Nkulunkulu.

2

42:2
Hla. 63:1
84:2
Umphefumulo wami womele Nkulunkulu,

yena lowo Nkulunkulu lophilako.

Ngiyawufika nini

ngibonakale embikwaNkulunkulu?

3

42:3
Hla. 80:5
Tinyembeti tami tikudla kwami

busuku nemini,

ngobe lilanga lonkhe

bantfu bangichwephesha batsi:

“Kantsi ushonephi loNkulunkulu wakho?”

4Nangikhumbula emuva,

inhlitiyo yami iyabibitseka

ngekhatsi kwami.

Ngangihamba nesicuku lesikhulu

ngisihola embili

ngiya endlini yaNkulunkulu

sihlabela ngekujabula lokukhulu.

5Mphefumulo wami, udzabukeleni?

Uvungamelani ngekhatsi kimi?

Mani kuNkulunkulu,

ngobe ngisetawumdvumisa

uMsindzisi wami naNkulunkulu wami.

6

42:6
Dut. 3:8
Umphefumulo wami udzabukile

ngekhatsi kwami,

ngako-ke ngiyawukukhumbula ngiseseJordane,

nasetintsabeni taseHemoni netaseMisari.

7

42:7
Hla. 69:2
Ngiva umsindvo wemanti lageletako,

titiba nemabhudlo timemetana todvwana,

shangatsi ngigujetelwa ngemagagasi

netikhukhula temfula logcwele.

8

42:8
Hla. 92:2
Shangatsi Simakadze

angakhombisa umusa wakhe kimi emini,

kuze kutsi ebusuku

ngihlabele ngimdvumise,

ngikhuleke kuNkulunkulu wekuphila kwami.

9

42:9
Hla. 13:1
43:2
Ngikhuluma kuNkulunkulu ngitsi:

“Dvwala lami,

kwentiwa yini kutsi ungikhohlwe?

Kungani ngihambe ngilila

ngenca yekucindzetelwa sitsa?”

10

42:10
Hla. 115:2
Shangatsi kufohloteka ematsambo ami

titsa natingihheletela

lilanga lonkhe, titsi:

“Kantsi uphi loNkulunkulu wakho?”

11

42:11
Hla. 43:5
Mphefumulo wami, udzabukeleni?

Uvungamelani ngekhatsi kwami?

Mani kuNkulunkulu,

ngobe ngisetawumdvumisa

uMsindzisi wami naNkulunkulu wami.