Siswati 1996 (SWA96)
41

Sekucela kuphiliswa

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

411

41:1
Hla. 112:5,9
Taga 19:17
Isa. 58:7
Ubusisiwe umuntfu lonakekela lobutsakatsaka,

Simakadze uyawumsindzisa

ngelilanga lekuhlupheka.

2

41:2
Dan. 4:24
Simakadze uyawumlondvolotela imphilo yakhe;

uyawumenta abe ngulonenhlanhla emhlabeni,

angeke amnikele entsandvweni yetitsa takhe.

3

41:3
2 Khos. 20:7
Simakadze uyawumcinisa nakagula,

amphilise nakubo bonkhe butsakatsaka bakhe.

4Mine-ke ngatsi:

“Awu, Simakadze, ngihawukele,

ungiphilisele umphefumulo wami,

ngobe ngonile kuwe.”

5Titsa tami tikhuluma kabi ngami,

titsi: “Kantsi yena uyawufa nini

libito lakhe litewuphela?”

6Nakukhona lotengihlola

ufike atentise angitsatse ematfoko,

kantsi enhlitiyweni yakhe

ugaya tiboti ngami,

utsi angesuka lapho

ayifafate lonkhe live.

7

41:7
Luk. 11:54
Bonkhe labangitondzako

bahlebelana ngami,

basonge lokubi kakhulu ngami.

8Batsi: “Ubanjwe sifo lesesabekako,

angeke aphindze avuke.”

9

41:9
Mat. 26:14,23
Mak. 14:10
Luk. 22:4
Joh. 13:18
Imis. 1:16
Ngisho nemngani wami lengangimetsemba,

nalengangidla esitjeni sinye naye,

sewungidlangele ngebunyoka nebumbulu.

10Kepha wena, Simakadze,

ngihawukele ungiphilise,

kuze ngitiphindzisele kubo.

11Ngati kahle kamhlophe

kutsi wena uyangitsandza,

ngobe sitsa sami awukasivumeli

kutsi sitigabatise ngekungehlula.

12

41:12
Hla. 18:20
Yebo, ungisimisa ngebucotfo bami

ungimise ebukhoneni bakho,

phakadze naphakadze.

13

41:13
Hla. 106:48
Akabongwe Simakadze,

Nkulunkulu wema-Israyeli,

kusukela phakadze

kuze kube phakadze.

Amen! Yebo, Amen!