Siswati 1996 (SWA96)
40

Sekubonga kwephulwa

(Hla. 70:1-5)

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

401

40:1
Hla. 18:6
Lusito lwaNkulunkulu

ngalulindzela ngesineke,

wavula indlebe yakhe,

wakuva kuncusa kwami.

2

40:2
Hla. 31:8
69:14
Wangikhipha emgodzini wekufa,

wangikhipha eludzakeni lolubishako,

wasimisa tinyawo tami etikwelidvwala,

wacinisa kuhamba kwami.

3Wafaka ingoma lensha emlonyeni wami,

ingoma yekudvumisa Nkulunkulu wetfu.

Labanyenti bayawubona bamesabe,

babeke litsemba labo kuSimakadze.

4Ubusisiwe umuntfu

lobeke litsemba lakhe kuNkulunkulu,

longagucukeli kulabatigabatisako,

nakulabo labedukela etithicweni.

5

40:5
Eks. 15:11
Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wami,

timangaliso losentele tona tinyenti,

tingeke tibalwe,

wasikhumbula tikhatsi letinyenti.

Kute nome munye nje lofana nawe!

Kube bengingatilandzisa tonkhe

betingeke tibaleke tonkhe.

6

40:6
Isa. 1:11
Mik. 6:7
Heb. 10:5
40:6-8
Heb. 10:5-7
Awujatjuliswa ngumhlatjelo nemnikelo,

kodvwa ujatjuliswa kusebentisa

tindlebe longiphe tona.

Awuzange sewusho

kutsi ufuna umhlatjelo loshiswa samuku,

nome umnikelo wekuhlawulela sono.

7

40:7
Joh. 5:39,46
Heb. 10:7
Ngase ngiphendvula ngitsi:

“Naku ngilapha!

Emculwini wencwadzi kubhalwe ngami.

8

40:8
Hla. 37:31
Yebo, Nkulunkulu wami,

kujabula kwami

kusekwenteni intsandvo yakho,

imiyalo yakho isenhlitiyweni yami.”

9

40:9
Hla. 22:22,25
Kulunga kwakho

ngakushumayela kulabanyenti.

Angikatibambi tindzebe tami,

naloko nguwe lokwatiko, Simakadze.

10Kulunga kwakho

angikakufihli enhlitiyweni yami.

Ngashumayela ngekwetsembeka kwakho

nangensindziso yakho.

Umusa wakho neliciniso lakho

angilifihlanga emikhambatsini.

11

40:11
Hla. 61:7
Hhawu, Simakadze,

ungangigodleli sihawu sakho;

shangatsi umusa wakho,

neliciniso lakho,

nekwetsembeka kwakho

kungangigcina njalonjalo.

12

40:12
Hla. 38:10
Ngitungeletwe tinhlupheko letinyenti,

licala lekona lingigabhe

kangangekutsi angisaboni nekubona.

Letinhlupheko tinyenti

tendlula tinwele tenhloko yami,

sengilahlekelwe litsemba.

13Akube kuhle kuwe, Simakadze!

Ase ungikhulule, Simakadze!

Phutfuma ungisite.

14

40:14
Hla. 35:4
70:2
Bonkhe bantfu labafuna kungibulala

abahlazeke basangane.

Bantfu labangifisela lokubi

abancandzekiswe bahlazekile.

15Abashaywe luvalo ngenca yelihlazo labo,

bonkhe labo labasho kimi batsi:

“Yehhehhe!”

16

40:16
Hla. 34:2
35:27
Abatfokote bajabule kuwe,

bonkhe labakufunako,

labatsandza insindziso yakho

basho njalo batsi:

“Akudvunyiswe Simakadze!”

17Nome ngihlupheka ngimphofu,

kepha iNkhosi iyanginakekela.

Wena ungumsiti wami nemkhululi wami;

Nkulunkulu wami, ungalibali.

41

Sekucela kuphiliswa

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

411

41:1
Hla. 112:5,9
Taga 19:17
Isa. 58:7
Ubusisiwe umuntfu lonakekela lobutsakatsaka,

Simakadze uyawumsindzisa

ngelilanga lekuhlupheka.

2

41:2
Dan. 4:24
Simakadze uyawumlondvolotela imphilo yakhe;

uyawumenta abe ngulonenhlanhla emhlabeni,

angeke amnikele entsandvweni yetitsa takhe.

3

41:3
2 Khos. 20:7
Simakadze uyawumcinisa nakagula,

amphilise nakubo bonkhe butsakatsaka bakhe.

4Mine-ke ngatsi:

“Awu, Simakadze, ngihawukele,

ungiphilisele umphefumulo wami,

ngobe ngonile kuwe.”

5Titsa tami tikhuluma kabi ngami,

titsi: “Kantsi yena uyawufa nini

libito lakhe litewuphela?”

6Nakukhona lotengihlola

ufike atentise angitsatse ematfoko,

kantsi enhlitiyweni yakhe

ugaya tiboti ngami,

utsi angesuka lapho

ayifafate lonkhe live.

7

41:7
Luk. 11:54
Bonkhe labangitondzako

bahlebelana ngami,

basonge lokubi kakhulu ngami.

8Batsi: “Ubanjwe sifo lesesabekako,

angeke aphindze avuke.”

9

41:9
Mat. 26:14,23
Mak. 14:10
Luk. 22:4
Joh. 13:18
Imis. 1:16
Ngisho nemngani wami lengangimetsemba,

nalengangidla esitjeni sinye naye,

sewungidlangele ngebunyoka nebumbulu.

10Kepha wena, Simakadze,

ngihawukele ungiphilise,

kuze ngitiphindzisele kubo.

11Ngati kahle kamhlophe

kutsi wena uyangitsandza,

ngobe sitsa sami awukasivumeli

kutsi sitigabatise ngekungehlula.

12

41:12
Hla. 18:20
Yebo, ungisimisa ngebucotfo bami

ungimise ebukhoneni bakho,

phakadze naphakadze.

13

41:13
Hla. 106:48
Akabongwe Simakadze,

Nkulunkulu wema-Israyeli,

kusukela phakadze

kuze kube phakadze.

Amen! Yebo, Amen!

42

Sigaba sesibili

(Tihlabelelo 42 – 72)

Komela Nkulunkulu

Sihlabelelo lesiyimaskili sentalelwane yaKhora, lesetfulwe kumhlabelisi.

421Njengendluzele yomele emanti emfula,

kanjalo nemphefumulo wami

ulangatelela wena, Nkulunkulu.

2

42:2
Hla. 63:1
84:2
Umphefumulo wami womele Nkulunkulu,

yena lowo Nkulunkulu lophilako.

Ngiyawufika nini

ngibonakale embikwaNkulunkulu?

3

42:3
Hla. 80:5
Tinyembeti tami tikudla kwami

busuku nemini,

ngobe lilanga lonkhe

bantfu bangichwephesha batsi:

“Kantsi ushonephi loNkulunkulu wakho?”

4Nangikhumbula emuva,

inhlitiyo yami iyabibitseka

ngekhatsi kwami.

Ngangihamba nesicuku lesikhulu

ngisihola embili

ngiya endlini yaNkulunkulu

sihlabela ngekujabula lokukhulu.

5Mphefumulo wami, udzabukeleni?

Uvungamelani ngekhatsi kimi?

Mani kuNkulunkulu,

ngobe ngisetawumdvumisa

uMsindzisi wami naNkulunkulu wami.

6

42:6
Dut. 3:8
Umphefumulo wami udzabukile

ngekhatsi kwami,

ngako-ke ngiyawukukhumbula ngiseseJordane,

nasetintsabeni taseHemoni netaseMisari.

7

42:7
Hla. 69:2
Ngiva umsindvo wemanti lageletako,

titiba nemabhudlo timemetana todvwana,

shangatsi ngigujetelwa ngemagagasi

netikhukhula temfula logcwele.

8

42:8
Hla. 92:2
Shangatsi Simakadze

angakhombisa umusa wakhe kimi emini,

kuze kutsi ebusuku

ngihlabele ngimdvumise,

ngikhuleke kuNkulunkulu wekuphila kwami.

9

42:9
Hla. 13:1
43:2
Ngikhuluma kuNkulunkulu ngitsi:

“Dvwala lami,

kwentiwa yini kutsi ungikhohlwe?

Kungani ngihambe ngilila

ngenca yekucindzetelwa sitsa?”

10

42:10
Hla. 115:2
Shangatsi kufohloteka ematsambo ami

titsa natingihheletela

lilanga lonkhe, titsi:

“Kantsi uphi loNkulunkulu wakho?”

11

42:11
Hla. 43:5
Mphefumulo wami, udzabukeleni?

Uvungamelani ngekhatsi kwami?

Mani kuNkulunkulu,

ngobe ngisetawumdvumisa

uMsindzisi wami naNkulunkulu wami.