Siswati 1996 (SWA96)
40

Sekubonga kwephulwa

(Hla. 70:1-5)

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

401

40:1
Hla. 18:6
Lusito lwaNkulunkulu

ngalulindzela ngesineke,

wavula indlebe yakhe,

wakuva kuncusa kwami.

2

40:2
Hla. 31:8
69:14
Wangikhipha emgodzini wekufa,

wangikhipha eludzakeni lolubishako,

wasimisa tinyawo tami etikwelidvwala,

wacinisa kuhamba kwami.

3Wafaka ingoma lensha emlonyeni wami,

ingoma yekudvumisa Nkulunkulu wetfu.

Labanyenti bayawubona bamesabe,

babeke litsemba labo kuSimakadze.

4Ubusisiwe umuntfu

lobeke litsemba lakhe kuNkulunkulu,

longagucukeli kulabatigabatisako,

nakulabo labedukela etithicweni.

5

40:5
Eks. 15:11
Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wami,

timangaliso losentele tona tinyenti,

tingeke tibalwe,

wasikhumbula tikhatsi letinyenti.

Kute nome munye nje lofana nawe!

Kube bengingatilandzisa tonkhe

betingeke tibaleke tonkhe.

6

40:6
Isa. 1:11
Mik. 6:7
Heb. 10:5
40:6-8
Heb. 10:5-7
Awujatjuliswa ngumhlatjelo nemnikelo,

kodvwa ujatjuliswa kusebentisa

tindlebe longiphe tona.

Awuzange sewusho

kutsi ufuna umhlatjelo loshiswa samuku,

nome umnikelo wekuhlawulela sono.

7

40:7
Joh. 5:39,46
Heb. 10:7
Ngase ngiphendvula ngitsi:

“Naku ngilapha!

Emculwini wencwadzi kubhalwe ngami.

8

40:8
Hla. 37:31
Yebo, Nkulunkulu wami,

kujabula kwami

kusekwenteni intsandvo yakho,

imiyalo yakho isenhlitiyweni yami.”

9

40:9
Hla. 22:22,25
Kulunga kwakho

ngakushumayela kulabanyenti.

Angikatibambi tindzebe tami,

naloko nguwe lokwatiko, Simakadze.

10Kulunga kwakho

angikakufihli enhlitiyweni yami.

Ngashumayela ngekwetsembeka kwakho

nangensindziso yakho.

Umusa wakho neliciniso lakho

angilifihlanga emikhambatsini.

11

40:11
Hla. 61:7
Hhawu, Simakadze,

ungangigodleli sihawu sakho;

shangatsi umusa wakho,

neliciniso lakho,

nekwetsembeka kwakho

kungangigcina njalonjalo.

12

40:12
Hla. 38:10
Ngitungeletwe tinhlupheko letinyenti,

licala lekona lingigabhe

kangangekutsi angisaboni nekubona.

Letinhlupheko tinyenti

tendlula tinwele tenhloko yami,

sengilahlekelwe litsemba.

13Akube kuhle kuwe, Simakadze!

Ase ungikhulule, Simakadze!

Phutfuma ungisite.

14

40:14
Hla. 35:4
70:2
Bonkhe bantfu labafuna kungibulala

abahlazeke basangane.

Bantfu labangifisela lokubi

abancandzekiswe bahlazekile.

15Abashaywe luvalo ngenca yelihlazo labo,

bonkhe labo labasho kimi batsi:

“Yehhehhe!”

16

40:16
Hla. 34:2
35:27
Abatfokote bajabule kuwe,

bonkhe labakufunako,

labatsandza insindziso yakho

basho njalo batsi:

“Akudvunyiswe Simakadze!”

17Nome ngihlupheka ngimphofu,

kepha iNkhosi iyanginakekela.

Wena ungumsiti wami nemkhululi wami;

Nkulunkulu wami, ungalibali.