Siswati 1996 (SWA96)
39

Kuphila kwemuntfu kuyendlula masinyane

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi Jeduthuni.

391

39:1
Hla. 17:3
Ngacabanga ngatsi:

“Ngiyawunakekela tindlela tami,

kuze ngingoni ngelulwimi lwami,

umlomo wami ngiyakuwufaka sifonyo,

yingci nangisesembikwalomubi.”

2

39:2
Hla. 38:13,17
Ngaba simungulu, ngabindza,

ngangete ngasho lutfo nangalokuhle.

Tinhlungu tadlanga.

3

39:3
Hla. 119:53
Inhlitiyo yami yavutsa,

yashisa ngekhatsi kwami,

ngisacabanga ngizindla ngaloko,

kwaphembeka umlilo kimi,

ngadzimate ngakhuluma ngatsi:

4

39:4
Hla. 90:12
“Simakadze, ngatise sigcino sami,

ungatise nebungako bekuphila kwami,

ncono ngati kutsi

ngiyendlula lapha emhlabeni.”

5

39:5
Hla. 90:5
Imihla yami ingangemphama yesandla.

Kuphila kwami kubukeka kulite kuwe.

Impela, kuphila kwemuntfu kunjengenkhungu. Cabanga.

6

39:6
Jobe 8:9
Shu. 2:18,21
5:13,15
Impela, kuphila kwemuntfu kunjengesitfunti.

Utihlupha ngelite nje.

Ucongelela ingcebo,

akabati labatawuyidla.

7Manje-ke, Nkhosi, ngisalindzeleni?

Litsemba lami likuwe.

8Ngikhulule kuto tonkhe tiphambuko tami,

ungavumi ngibe yinhlekisa yetilima.

9

39:9
Hla. 38:13
Ngiyawuvala umlomo wami ngingasho lutfo,

ngobe kunguwe longente ngahlupheka.

10Susa kimi umvimba wakho lobuhlungu,

sengifile tidvubule tekushaya kwakho.

11

39:11
Hla. 6:7
Nawekhuta umuntfu,

umjezisa ngenca yekona kwakhe,

umhlikite njengendvwangu lenhle kakhulu

nayidliwa ngumvunya.

Impela, kuphila kwemuntfu kunjengenkhungu. Cabanga.

12

39:12
Gen. 47:9
Lev. 25:23
1 Khr. 29:15
Heb. 11:13
1 Phet. 2:11
Hhawu, Simakadze!

Lalela umkhuleko wami,

ubeke indlebe yakho ekuncuseni kwami,

ungatitibi tinyembeti tekukhala kwami.

Ngobe mine ngingumfokati lokhosele kuwe,

ngisihambi njengabokhokho bami bonkhe.

13

39:13
Jobe 7:16
Ngiyekele!

Ungabe uloku ungigolotele,

ngobe ngifuna kuphindze ngijabule,

ngingakahambi emhlabeni.

40

Sekubonga kwephulwa

(Hla. 70:1-5)

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

401

40:1
Hla. 18:6
Lusito lwaNkulunkulu

ngalulindzela ngesineke,

wavula indlebe yakhe,

wakuva kuncusa kwami.

2

40:2
Hla. 31:8
69:14
Wangikhipha emgodzini wekufa,

wangikhipha eludzakeni lolubishako,

wasimisa tinyawo tami etikwelidvwala,

wacinisa kuhamba kwami.

3Wafaka ingoma lensha emlonyeni wami,

ingoma yekudvumisa Nkulunkulu wetfu.

Labanyenti bayawubona bamesabe,

babeke litsemba labo kuSimakadze.

4Ubusisiwe umuntfu

lobeke litsemba lakhe kuNkulunkulu,

longagucukeli kulabatigabatisako,

nakulabo labedukela etithicweni.

5

40:5
Eks. 15:11
Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wami,

timangaliso losentele tona tinyenti,

tingeke tibalwe,

wasikhumbula tikhatsi letinyenti.

Kute nome munye nje lofana nawe!

Kube bengingatilandzisa tonkhe

betingeke tibaleke tonkhe.

6

40:6
Isa. 1:11
Mik. 6:7
Heb. 10:5
40:6-8
Heb. 10:5-7
Awujatjuliswa ngumhlatjelo nemnikelo,

kodvwa ujatjuliswa kusebentisa

tindlebe longiphe tona.

Awuzange sewusho

kutsi ufuna umhlatjelo loshiswa samuku,

nome umnikelo wekuhlawulela sono.

7

40:7
Joh. 5:39,46
Heb. 10:7
Ngase ngiphendvula ngitsi:

“Naku ngilapha!

Emculwini wencwadzi kubhalwe ngami.

8

40:8
Hla. 37:31
Yebo, Nkulunkulu wami,

kujabula kwami

kusekwenteni intsandvo yakho,

imiyalo yakho isenhlitiyweni yami.”

9

40:9
Hla. 22:22,25
Kulunga kwakho

ngakushumayela kulabanyenti.

Angikatibambi tindzebe tami,

naloko nguwe lokwatiko, Simakadze.

10Kulunga kwakho

angikakufihli enhlitiyweni yami.

Ngashumayela ngekwetsembeka kwakho

nangensindziso yakho.

Umusa wakho neliciniso lakho

angilifihlanga emikhambatsini.

11

40:11
Hla. 61:7
Hhawu, Simakadze,

ungangigodleli sihawu sakho;

shangatsi umusa wakho,

neliciniso lakho,

nekwetsembeka kwakho

kungangigcina njalonjalo.

12

40:12
Hla. 38:10
Ngitungeletwe tinhlupheko letinyenti,

licala lekona lingigabhe

kangangekutsi angisaboni nekubona.

Letinhlupheko tinyenti

tendlula tinwele tenhloko yami,

sengilahlekelwe litsemba.

13Akube kuhle kuwe, Simakadze!

Ase ungikhulule, Simakadze!

Phutfuma ungisite.

14

40:14
Hla. 35:4
70:2
Bonkhe bantfu labafuna kungibulala

abahlazeke basangane.

Bantfu labangifisela lokubi

abancandzekiswe bahlazekile.

15Abashaywe luvalo ngenca yelihlazo labo,

bonkhe labo labasho kimi batsi:

“Yehhehhe!”

16

40:16
Hla. 34:2
35:27
Abatfokote bajabule kuwe,

bonkhe labakufunako,

labatsandza insindziso yakho

basho njalo batsi:

“Akudvunyiswe Simakadze!”

17Nome ngihlupheka ngimphofu,

kepha iNkhosi iyanginakekela.

Wena ungumsiti wami nemkhululi wami;

Nkulunkulu wami, ungalibali.

41

Sekucela kuphiliswa

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

411

41:1
Hla. 112:5,9
Taga 19:17
Isa. 58:7
Ubusisiwe umuntfu lonakekela lobutsakatsaka,

Simakadze uyawumsindzisa

ngelilanga lekuhlupheka.

2

41:2
Dan. 4:24
Simakadze uyawumlondvolotela imphilo yakhe;

uyawumenta abe ngulonenhlanhla emhlabeni,

angeke amnikele entsandvweni yetitsa takhe.

3

41:3
2 Khos. 20:7
Simakadze uyawumcinisa nakagula,

amphilise nakubo bonkhe butsakatsaka bakhe.

4Mine-ke ngatsi:

“Awu, Simakadze, ngihawukele,

ungiphilisele umphefumulo wami,

ngobe ngonile kuwe.”

5Titsa tami tikhuluma kabi ngami,

titsi: “Kantsi yena uyawufa nini

libito lakhe litewuphela?”

6Nakukhona lotengihlola

ufike atentise angitsatse ematfoko,

kantsi enhlitiyweni yakhe

ugaya tiboti ngami,

utsi angesuka lapho

ayifafate lonkhe live.

7

41:7
Luk. 11:54
Bonkhe labangitondzako

bahlebelana ngami,

basonge lokubi kakhulu ngami.

8Batsi: “Ubanjwe sifo lesesabekako,

angeke aphindze avuke.”

9

41:9
Mat. 26:14,23
Mak. 14:10
Luk. 22:4
Joh. 13:18
Imis. 1:16
Ngisho nemngani wami lengangimetsemba,

nalengangidla esitjeni sinye naye,

sewungidlangele ngebunyoka nebumbulu.

10Kepha wena, Simakadze,

ngihawukele ungiphilise,

kuze ngitiphindzisele kubo.

11Ngati kahle kamhlophe

kutsi wena uyangitsandza,

ngobe sitsa sami awukasivumeli

kutsi sitigabatise ngekungehlula.

12

41:12
Hla. 18:20
Yebo, ungisimisa ngebucotfo bami

ungimise ebukhoneni bakho,

phakadze naphakadze.

13

41:13
Hla. 106:48
Akabongwe Simakadze,

Nkulunkulu wema-Israyeli,

kusukela phakadze

kuze kube phakadze.

Amen! Yebo, Amen!