Siswati 1996 (SWA96)
3

Umkhuleko wekuseni ngekwetsembela kuNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide lasihlabela ngesikhatsi abalekela umsa wakhe Absalomu.

31

3:1
Hla. 38:19
56:3
Maye, Simakadze,

setinyenti titsa tami!

Sebanyenti labo labangivukelako.

2

3:2
2 Sam. 16:7
Banyenti lese bafakana imilomo ngami, batsi:

“Nkulunkulu angeke amsindzise.” Cabanga.

3

3:3
Hla. 5:12
18:1
84:11
Kodvwa-ke wena, Simakadze,

ulihawu lami,

nebukhosi bami, uyangisimisa,

unginike sibindzi sekuncoba.

4

3:4
Hla. 121:1
Ngelivi lami ngikhala kuSimakadze,

uyangiphendvula asentsabeni yakhe lengcwele. Cabanga.

5

3:5
Hla. 4:8
Ngicambalele phansi

ngatunywa butfongo,

ngaphindze ngavuka,

ngobe Nkulunkulu uyangicinisa.

6

3:6
Hla. 27:3
Bantfu angibesabi,

nome bangaba ngemashumi etinkhulungwane

labangivimbetele ndzawo tonkhe.

7

3:7
Hla. 58:6
Vuka Simakadze,

ngisindzise, Nkulunkulu wami,

ngobe tonkhe titsa tami

utihlakaye imihlatsi,

wephula nematinyo alababi.

8

3:8
Isa. 43:11
Insindziso ivela kuwe, Simakadze;

sibusiso sakho asibesesiveni sakho! Cabanga.

4

Umkhuleko wakusihlwa walowetsembele kuNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngetingubhu.

41Ngiphendvule nangikhala kuwe,

wena Nkulunkulu ukulunga kwami.

Ekucindzetelweni kwami uyangikhulula;

ngihawukele,

ukwemukele kuncenga kwami.

2Madvodza! Kuyawuze kube ngunini

libito lami linyembenywa?

Kuyawuze kube ngunini

nitfungatsa lite

nilandzelana nemanga? Cabanga.

3Kodvwa kufanele nati kutsi

Simakadze utehlukanisele lolungile.

Simakadze uyangiva nangikhala kuye.

4

4:4
Ef. 4:26
Nanitfukutsele ningoni,

cabangisisani nisathulile

etinhlitiyweni tenu,

nisacambalele emacansini enu. Cabanga.

5

4:5
Hla. 51:19
Rom. 12:1
Nikelani ngemihlatjelo

leyemukeleka kuNkulunkulu,

bese nibeka litsemba lenu kuSimakadze.

6

4:6
Num. 6:25
Hla. 80:3
Labanyenti batsi:

“Ngubani longasentela

tintfo letinhle?”

Simakadze, sikhanyisele

ngebukhona bakho.

7

4:7
Hla. 17:14
Ungiphe injabulo lenkhulu

enhlitiyweni yami,

leyengca injabulo lababa nayo

nabanenala yemabele neyeliwayini.

8

4:8
Dut. 33:28
Hla. 3:5
Ngitawutilahla phansi,

ngilale butfongo ngekuthula,

ngobe nguwe wedvwa, Simakadze,

longenta ngihlale ngiphephile.

5

Umthandazo wekucela kuvikelwa

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngetingubhu.

51

5:1
Hla. 17:1
Awu, Simakadze, lalela emavi ami,

ubeke indlebe yakho kuwo,

ungivele nangibubula kuwe.

2Vani livi lekukhala kwami,

ungisite, Nkhosi yami naNkulunkulu wami,

ngobe ngithandaza kuwe, Simakadze.

3

5:3
Hla. 55:17
63:1,6
Simakadze, nakudzabuka kusa,

uyaliva livi lami;

nakudzabuka kusa,

ngihlela ticelo tami kuwe,

bese ngiyema ngilindzela wena.

4Ngobe wena, Simakadze,

unguNkulunkulu longakutsandzi lokubi,

lomubi angeke akhone kuhlala nawe.

5Labatigabatisako bashayeka phansi

nawubhekisa buso bakho ngakubo.

Uyabatondza bonkhe labenta lokubi.

6

5:6
Hla. 55:23
Imis. 5:5,10
Uyababhubhisa labacala emanga.

Simakadze uyamenyanya umbulali,

futsi uyamenyanya lonemacebo.

7Kepha mine ngiyawungena endlini yakho

ngekwengcebo yemusa wakho,

ngikukhonte ngenhlonipho yekwesaba

ethempelini lakho lelingcwele.

8

5:8
Hla. 25:4
27:11
Simakadze, ngihole ngekulunga kwakho,

ngobe nginetitsa,

condzisa indlela yakho embikwami.

9

5:9
Rom. 3:13
Kute liciniso emlonyeni wato,

etinhlitiyweni tato kunekubulala,

umphimbo wato ulithuna lelivulekile,

lulwimi lwato lunebucili.

10Tilahle ngelicala lato, Nkulunkulu,

tente tibanjwe nguleto tingibe tato,

tidzingise ngenca yetono tato letinyenti,

ngobe phela setikuhlubukile.

11

5:11
Isa. 65:13
Kepha abajabule bonkhe lababalekele kuwe,

abahlabele ngenjabulo

kuze kube phakadze.

Babiyele labo labakutsandzako,

kuze badvumise libito lakho.

12

5:12
Hla. 103:4
Simakadze, nguwe lobusisa lolungile.

Umfukamela ngemusa wakho,

kube shangatsi kungelihawu.