Siswati 1996 (SWA96)
38

Umkhuleko wekomela Nkulunkulu (Sihlabelelo sesitsatfu sekutisola)

Sihlabelelo saDavide lesisikhumbuto.

381

38:1
Hla. 6:1
Jer. 10:24
Awu, Simakadze,

ungangikhahli ngentfukutselo yakho,

ungangijezisi ngelulaka lwakho.

2

38:2
Dut. 32:23
Jobe 6:4
Imicibisholo yakho ingihlabe yangena,

nesandla sakho sehlele etikwami.

3Sekute imphilo emtimbeni wami,

ngenca yelulaka lwakho;

kute ngisho nekuthula ematsanjeni ami,

ngenca yesono sami.

4Tono tami tingigabhile,

ngisesiswa ngumtfwalo wato losindzako.

5

38:5
Hla. 40:12
Tilondza tami tinuka luvundze,

tincinca bovu, ngenca yebulima bami,

6ngikhonkhobele,

ngatfotjiswa kakhulu,

ngihamba ngikhala lilanga lonkhe.

7Lukhalo lwami lucacamba kakhulu,

sekute imphilo emtimbeni wami.

8Ngibutsakatsaka, ngidvubuteke kabi,

ngiyabubula ngenca yekutfutfumela

enhlitiyweni yami.

9Nkhosi, kufisa kwami konkhe uyakwati,

kububula kwami akukafihleki kuwe.

10Inhlitiyo yami iyagcuma,

ngiphelelwa ngemandla,

emehlo ami asacundzekile, akasaboni.

11

38:11
Jobe 19:13
Hla. 27:10
Bangani bami nebazalwane bami

sebangikhweshele,

ngenca yemanceba ami;

ngisho nebaketfu imbala

sebeme lapha khashane.

12Bantfu labacondze kungibulala

bangetsiye ngetingibe,

labacondze kungilimata

bakhuluma ngekungicitsa bangibulale,

sonkhe sikhatsi bakha emacebo ebubi ngami.

13

38:13
Isa. 53:7
Kodvwa mine, nginjengesihhulu, angiva;

nginjengesimungulu, angikhulumi.

14Nginjengendvodza lengeva etindlebeni,

nalengakwati kutikhulumela.

15Mine-ke, Simakadze,

ngime ngetsembele kuwe,

nguwe, Nkhosi, Nkulunkulu wami

lotawuphendvula.

16Ngobe enhlitiyweni yami ngitsite:

“Bangahle bajabule ngami

ekusheleleni kwelunyawo lwami.

Shangatsi bangete bacolosha ngami.”

17Ngobe sengisezingeni lekuwa,

nebuhlungu bami abusuki kimi.

18Ngiyalivuma licala lekona kwami,

ngidzabukile ngenca yesono sami.

19

38:19
Hla. 3:1
Titsa tami tiphila kahle tinemandla,

banyenti nalabangitondza ngaphandle kwesici.

20

38:20
Hla. 119:95
Labo labangiphindzisela lokubi ngalokuhle,

batitsa tami,

ngobe ngilandzela lokulungile.

21Hhawu, Simakadze! Ungangilahli!

Nkulunkulu wami, ungakhweshi kimi!

22

38:22
Hla. 35:3
Phutfuma ungisite,

Nkhosi, nsindziso yami!

39

Kuphila kwemuntfu kuyendlula masinyane

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi Jeduthuni.

391

39:1
Hla. 17:3
Ngacabanga ngatsi:

“Ngiyawunakekela tindlela tami,

kuze ngingoni ngelulwimi lwami,

umlomo wami ngiyakuwufaka sifonyo,

yingci nangisesembikwalomubi.”

2

39:2
Hla. 38:13,17
Ngaba simungulu, ngabindza,

ngangete ngasho lutfo nangalokuhle.

Tinhlungu tadlanga.

3

39:3
Hla. 119:53
Inhlitiyo yami yavutsa,

yashisa ngekhatsi kwami,

ngisacabanga ngizindla ngaloko,

kwaphembeka umlilo kimi,

ngadzimate ngakhuluma ngatsi:

4

39:4
Hla. 90:12
“Simakadze, ngatise sigcino sami,

ungatise nebungako bekuphila kwami,

ncono ngati kutsi

ngiyendlula lapha emhlabeni.”

5

39:5
Hla. 90:5
Imihla yami ingangemphama yesandla.

Kuphila kwami kubukeka kulite kuwe.

Impela, kuphila kwemuntfu kunjengenkhungu. Cabanga.

6

39:6
Jobe 8:9
Shu. 2:18,21
5:13,15
Impela, kuphila kwemuntfu kunjengesitfunti.

Utihlupha ngelite nje.

Ucongelela ingcebo,

akabati labatawuyidla.

7Manje-ke, Nkhosi, ngisalindzeleni?

Litsemba lami likuwe.

8Ngikhulule kuto tonkhe tiphambuko tami,

ungavumi ngibe yinhlekisa yetilima.

9

39:9
Hla. 38:13
Ngiyawuvala umlomo wami ngingasho lutfo,

ngobe kunguwe longente ngahlupheka.

10Susa kimi umvimba wakho lobuhlungu,

sengifile tidvubule tekushaya kwakho.

11

39:11
Hla. 6:7
Nawekhuta umuntfu,

umjezisa ngenca yekona kwakhe,

umhlikite njengendvwangu lenhle kakhulu

nayidliwa ngumvunya.

Impela, kuphila kwemuntfu kunjengenkhungu. Cabanga.

12

39:12
Gen. 47:9
Lev. 25:23
1 Khr. 29:15
Heb. 11:13
1 Phet. 2:11
Hhawu, Simakadze!

Lalela umkhuleko wami,

ubeke indlebe yakho ekuncuseni kwami,

ungatitibi tinyembeti tekukhala kwami.

Ngobe mine ngingumfokati lokhosele kuwe,

ngisihambi njengabokhokho bami bonkhe.

13

39:13
Jobe 7:16
Ngiyekele!

Ungabe uloku ungigolotele,

ngobe ngifuna kuphindze ngijabule,

ngingakahambi emhlabeni.

40

Sekubonga kwephulwa

(Hla. 70:1-5)

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

401

40:1
Hla. 18:6
Lusito lwaNkulunkulu

ngalulindzela ngesineke,

wavula indlebe yakhe,

wakuva kuncusa kwami.

2

40:2
Hla. 31:8
69:14
Wangikhipha emgodzini wekufa,

wangikhipha eludzakeni lolubishako,

wasimisa tinyawo tami etikwelidvwala,

wacinisa kuhamba kwami.

3Wafaka ingoma lensha emlonyeni wami,

ingoma yekudvumisa Nkulunkulu wetfu.

Labanyenti bayawubona bamesabe,

babeke litsemba labo kuSimakadze.

4Ubusisiwe umuntfu

lobeke litsemba lakhe kuNkulunkulu,

longagucukeli kulabatigabatisako,

nakulabo labedukela etithicweni.

5

40:5
Eks. 15:11
Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wami,

timangaliso losentele tona tinyenti,

tingeke tibalwe,

wasikhumbula tikhatsi letinyenti.

Kute nome munye nje lofana nawe!

Kube bengingatilandzisa tonkhe

betingeke tibaleke tonkhe.

6

40:6
Isa. 1:11
Mik. 6:7
Heb. 10:5
40:6-8
Heb. 10:5-7
Awujatjuliswa ngumhlatjelo nemnikelo,

kodvwa ujatjuliswa kusebentisa

tindlebe longiphe tona.

Awuzange sewusho

kutsi ufuna umhlatjelo loshiswa samuku,

nome umnikelo wekuhlawulela sono.

7

40:7
Joh. 5:39,46
Heb. 10:7
Ngase ngiphendvula ngitsi:

“Naku ngilapha!

Emculwini wencwadzi kubhalwe ngami.

8

40:8
Hla. 37:31
Yebo, Nkulunkulu wami,

kujabula kwami

kusekwenteni intsandvo yakho,

imiyalo yakho isenhlitiyweni yami.”

9

40:9
Hla. 22:22,25
Kulunga kwakho

ngakushumayela kulabanyenti.

Angikatibambi tindzebe tami,

naloko nguwe lokwatiko, Simakadze.

10Kulunga kwakho

angikakufihli enhlitiyweni yami.

Ngashumayela ngekwetsembeka kwakho

nangensindziso yakho.

Umusa wakho neliciniso lakho

angilifihlanga emikhambatsini.

11

40:11
Hla. 61:7
Hhawu, Simakadze,

ungangigodleli sihawu sakho;

shangatsi umusa wakho,

neliciniso lakho,

nekwetsembeka kwakho

kungangigcina njalonjalo.

12

40:12
Hla. 38:10
Ngitungeletwe tinhlupheko letinyenti,

licala lekona lingigabhe

kangangekutsi angisaboni nekubona.

Letinhlupheko tinyenti

tendlula tinwele tenhloko yami,

sengilahlekelwe litsemba.

13Akube kuhle kuwe, Simakadze!

Ase ungikhulule, Simakadze!

Phutfuma ungisite.

14

40:14
Hla. 35:4
70:2
Bonkhe bantfu labafuna kungibulala

abahlazeke basangane.

Bantfu labangifisela lokubi

abancandzekiswe bahlazekile.

15Abashaywe luvalo ngenca yelihlazo labo,

bonkhe labo labasho kimi batsi:

“Yehhehhe!”

16

40:16
Hla. 34:2
35:27
Abatfokote bajabule kuwe,

bonkhe labakufunako,

labatsandza insindziso yakho

basho njalo batsi:

“Akudvunyiswe Simakadze!”

17Nome ngihlupheka ngimphofu,

kepha iNkhosi iyanginakekela.

Wena ungumsiti wami nemkhululi wami;

Nkulunkulu wami, ungalibali.