Siswati 1996 (SWA96)
37

Kungaphephi kwalababi

Sihlabelelo saDavide.

371

37:1
Hla. 73:2
Taga 24:19
Shu. 7:10
Ungatihluphi ngalababi,

ungahawukeli kulabenta lokubi.

2

37:2
Hla. 92:7
Jak. 1:10
Ngobe phela lababi

bayawusheshe bashate njengetjani,

babune njengembuya.

3Tsemba kuSimakadze, wente lokuhle,

uhlale eveni, uve bumnandzi bekudla

emadlelweni laluhlata.

4Yenta Simakadze abe yinjabulo yakho,

yena-ke utakupha lokufiswa yinhlitiyo yakho.

5

37:5
Hla. 55:22
Taga 16:3
1 Phet. 5:7
Nikela indlela yakho kuSimakadze,

umetsembe,

yena-ke uyawukutsatsela tinyatselo.

6Kulunga kwakho uyawukwenta

kugcame njengekukhanya,

nebucotfo bakho bukhanye njengemini.

7

37:7
Shu. 10:4
Thula embikwaSimakadze,

umlindzele ngesineke.

Ungahawukeli kumuntfu

lonotsa ngebucili bakhe.

8Tibambe ungatfukutseli,

uluyekele lulaka, ungacansuki,

ngobe loko kubanga kona.

9Benti balokubi batawushabalaliswa;

kodvwa labalindzela Simakadze

bayakudla lifa lemhlaba.

10Emvakwesikhashana

benti balokubi bayawunyamalala,

uyakutsi uyabafuna bangabe basatfolakala.

11

37:11
Hla. 119:165
Mat. 5:5
Kodvwa labamnene bayawulidla lifa lemhlaba,

bahlale kahle,

batijabulise ngekuthula lokukhulu.

12

37:12
Hla. 112:10
Lomubi usongela lolungile,

amsinekele ematinyo.

13

37:13
Hla. 2:4
Kodvwa Simakadze uyamhleka lona lomubi,

ngobe uyabona kutsi sekuyamphelela.

14Lababi bahosha inkemba,

bantsale imicibisholo ebutjokini,

bafuna kucedza labamphofu nalabeswele

babulale labo labahamba ngebucotfo.

15Kodvwa inkemba yabo

iyawugwaza tinhlitiyo tabo,

imicibisholo yabo iyakwephuka.

16

37:16
Taga 15:16
Lokuhle lokuncane lanako lolungile,

kuncono kunemcebo wonkhe walababi.

17

37:17
Hla. 1:6
Emandla alababi ayawukwephulwa,

kodvwa Simakadze uyabaphasa labalungile.

18

37:18
Hla. 139:16
Simakadze uyawati emalanga alabacotfo,

nelifa labo liyawuhlala

lilabo phakadze naphakadze.

19

37:19
Hla. 33:19
Bangeke bajabhiswe ngetikhatsi letimatima,

bayawuba nenala ngetikhatsi tendlala.

20

37:20
Hla. 68:2
Kodvwa lababi bayawubhubha,

netitsa taSimakadze tishabalale

njengeluhlata lwemadlelo,

bayawunyamalala

baphele njengentfutfu.

21

37:21
Dut. 28:12,44
Lomubi uyeboleka angabuyiseli,

kodvwa lolungile unesihawu, ephane.

22Lababusiswe nguSimakadze

bayawulidla lifa lemhlaba;

kodvwa labacalekiswe nguye

bayawushabalaliswa.

23Tinyatselo temuntfu

ticondziswa nguSimakadze.

Simakadze uyaticinisa

tinyatselo temuntfu lomjabulisako.

24Nome awa, angeke ahlale angavuki,

ngobe Simakadze ubamba sandla sakhe.

25Bengingumntfwana,

manje sengimdzala,

angizange sengimbone lolungile alahliwe,

ngisho nebantfwabakhe

abahambi bacela kudla.

26

37:26
Hla. 112:5
Luk. 6:34
Unesihawu lonkhe lilanga, ebolekise,

nebantfwana bakhe basibusiso.

27

37:27
Hla. 34:14
Khwesha ebubini, wente lokuhle;

uhlale uphila njalonjalo.

28

37:28
Hla. 21:10
Ngobe Simakadze uyakutsandza

kwenta tintfo ngendlela lefanele,

angeke abayekelele labangcwele bakhe.

Labalungile bayawulondvoloteka

phakadze naphakadze;

kodvwa bantfwana balomubi

bayawushabalaliswa.

29Labalungile bayawudla lifa lemhlaba,

bahlale kulo kuze kube phakadze.

30

37:30
Taga 31:26
Tindzebe talolungile tikhuluma inhlakanipho,

lulwimi lwakhe lukhuluma loko lokufanele.

31

37:31
Hla. 40:8
Isa. 51:7
Umtsetfo waNkulunkulu

uhlala usenhlitiyweni yakhe njalo,

nekuhamba kwakhe akuphambuki.

32

37:32
Hla. 10:9
Lomubi utingela lolungile,

ucondze kutsi ambulale.

33Simakadze angeke amyekelele

esandleni salomubi,

futsi lowo lolungile

angeke alahlwe ngelicala,

nakehlulelwa.

34Tsemba Simakadze,

ugcine indlela yakhe,

yena uyawukuphakamisa

udle lifa lemhlaba

ubone kushabalaliswa kwalababi.

35

37:35
1 Sam. 25:2
Jobe 20:5
Ngake ngabona lomubi asidlova,

watenweba njengesihlahla

semsedari waseLebanoni.

36

37:36
Hla. 10:15
Wafa, kwaba kunyamalala kwakhe;

ngabatse ngiyamfuna

wangete watfolakala.

37Ubombekisa lolungile,

umcaphelisise locotfo,

ngobe umuntfu wekuthula

unelikusasa lelihle;

38

37:38
Hla. 5:4
kodvwa lababi bayawubhujiswa nya,

nebantfwababo bate likusasa.

39

37:39
Hla. 9:9
Insindziso yalabalungile

iphuma kuSimakadze,

usiphephelo sabo

ngesikhatsi sekuhlupheka.

40

37:40
Dan. 6:23
Simakadze uyabasita abakhulule,

ubephula abasindzise kulababi,

ngobe babalekela kuye,

abe siphephelo sabo.