Siswati 1996 (SWA96)
36

Lutsandvo lwaSimakadze lume njalo

Sihlabelelo saDavide, inceku yaSimakadze, lesetfulwe kumhlabelisi.

361

36:1
Rom. 3:18
Sono siyakhuluma

ekujuleni kwenhlitiyo yalomubi.

Yebo, lomubi

akamesabi Nkulunkulu.

2

36:2
Hla. 10:3
Utiphakamisa kangangekutsi

akabuboni nebubi besono sakhe.

3Inkhulumo yakhe ikuganga nemacebo;

ubuyekele bucotfo bakhe

nekwenta lokulungile.

4

36:4
Taga 4:16
Mik. 2:1
Utsi alele abe akha emachinga ekuganga,

sewuhamba ngendlela lembi,

akakwenyanyi lokubi aphambane nako.

5

36:5
Hla. 57:10
108:4
Simakadze, umusa wakho

ufikela amazulwini,

kwetsembeka kwakho kufikela emafini.

6

36:6
Hla. 145:15
Rom. 11:33
Kulunga kwakho kunjengetintsaba letinkhulu,

tincumo takho tijule njengelwandle.

Simakadze, ulondvolota bantfu netilwane.

7

36:7
Hla. 17:8
Yebo, Nkulunkulu,

umusa wakho uligugu lelikhulu.

Bantfu basemhlabeni bayakhosela

emtfuntini wetimphiko takho.

8

36:8
Hla. 65:4
Badla indvodla yekudla,

badzimate besutse endlini yakho,

ubanatsise emanti

emfuleni wakho wentfokoto,

9

36:9
Hla. 49:19
Jer. 2:13
17:13
ngobe nguwe umtfombo wekuphila,

kukhanya sikubona ekukhanyeni kwakho.

10Chubeka nawo lowo musa wakho,

kulabo labakwatiko,

uchubeke nekulunga kwakho

kulabacotfo ngenhlitiyo.

11Ungaluvumeli lunyawo lwalotigcabhako

kutsi lunginyatsele,

nalabangamesabi Nkulunkulu

kutsi bangicoshe.

12

36:12
Hla. 18:38
Lababi bawe khona lapho

bawiswe phansi, bangeke bavuke.

37

Kungaphephi kwalababi

Sihlabelelo saDavide.

371

37:1
Hla. 73:2
Taga 24:19
Shu. 7:10
Ungatihluphi ngalababi,

ungahawukeli kulabenta lokubi.

2

37:2
Hla. 92:7
Jak. 1:10
Ngobe phela lababi

bayawusheshe bashate njengetjani,

babune njengembuya.

3Tsemba kuSimakadze, wente lokuhle,

uhlale eveni, uve bumnandzi bekudla

emadlelweni laluhlata.

4Yenta Simakadze abe yinjabulo yakho,

yena-ke utakupha lokufiswa yinhlitiyo yakho.

5

37:5
Hla. 55:22
Taga 16:3
1 Phet. 5:7
Nikela indlela yakho kuSimakadze,

umetsembe,

yena-ke uyawukutsatsela tinyatselo.

6Kulunga kwakho uyawukwenta

kugcame njengekukhanya,

nebucotfo bakho bukhanye njengemini.

7

37:7
Shu. 10:4
Thula embikwaSimakadze,

umlindzele ngesineke.

Ungahawukeli kumuntfu

lonotsa ngebucili bakhe.

8Tibambe ungatfukutseli,

uluyekele lulaka, ungacansuki,

ngobe loko kubanga kona.

9Benti balokubi batawushabalaliswa;

kodvwa labalindzela Simakadze

bayakudla lifa lemhlaba.

10Emvakwesikhashana

benti balokubi bayawunyamalala,

uyakutsi uyabafuna bangabe basatfolakala.

11

37:11
Hla. 119:165
Mat. 5:5
Kodvwa labamnene bayawulidla lifa lemhlaba,

bahlale kahle,

batijabulise ngekuthula lokukhulu.

12

37:12
Hla. 112:10
Lomubi usongela lolungile,

amsinekele ematinyo.

13

37:13
Hla. 2:4
Kodvwa Simakadze uyamhleka lona lomubi,

ngobe uyabona kutsi sekuyamphelela.

14Lababi bahosha inkemba,

bantsale imicibisholo ebutjokini,

bafuna kucedza labamphofu nalabeswele

babulale labo labahamba ngebucotfo.

15Kodvwa inkemba yabo

iyawugwaza tinhlitiyo tabo,

imicibisholo yabo iyakwephuka.

16

37:16
Taga 15:16
Lokuhle lokuncane lanako lolungile,

kuncono kunemcebo wonkhe walababi.

17

37:17
Hla. 1:6
Emandla alababi ayawukwephulwa,

kodvwa Simakadze uyabaphasa labalungile.

18

37:18
Hla. 139:16
Simakadze uyawati emalanga alabacotfo,

nelifa labo liyawuhlala

lilabo phakadze naphakadze.

19

37:19
Hla. 33:19
Bangeke bajabhiswe ngetikhatsi letimatima,

bayawuba nenala ngetikhatsi tendlala.

20

37:20
Hla. 68:2
Kodvwa lababi bayawubhubha,

netitsa taSimakadze tishabalale

njengeluhlata lwemadlelo,

bayawunyamalala

baphele njengentfutfu.

21

37:21
Dut. 28:12,44
Lomubi uyeboleka angabuyiseli,

kodvwa lolungile unesihawu, ephane.

22Lababusiswe nguSimakadze

bayawulidla lifa lemhlaba;

kodvwa labacalekiswe nguye

bayawushabalaliswa.

23Tinyatselo temuntfu

ticondziswa nguSimakadze.

Simakadze uyaticinisa

tinyatselo temuntfu lomjabulisako.

24Nome awa, angeke ahlale angavuki,

ngobe Simakadze ubamba sandla sakhe.

25Bengingumntfwana,

manje sengimdzala,

angizange sengimbone lolungile alahliwe,

ngisho nebantfwabakhe

abahambi bacela kudla.

26

37:26
Hla. 112:5
Luk. 6:34
Unesihawu lonkhe lilanga, ebolekise,

nebantfwana bakhe basibusiso.

27

37:27
Hla. 34:14
Khwesha ebubini, wente lokuhle;

uhlale uphila njalonjalo.

28

37:28
Hla. 21:10
Ngobe Simakadze uyakutsandza

kwenta tintfo ngendlela lefanele,

angeke abayekelele labangcwele bakhe.

Labalungile bayawulondvoloteka

phakadze naphakadze;

kodvwa bantfwana balomubi

bayawushabalaliswa.

29Labalungile bayawudla lifa lemhlaba,

bahlale kulo kuze kube phakadze.

30

37:30
Taga 31:26
Tindzebe talolungile tikhuluma inhlakanipho,

lulwimi lwakhe lukhuluma loko lokufanele.

31

37:31
Hla. 40:8
Isa. 51:7
Umtsetfo waNkulunkulu

uhlala usenhlitiyweni yakhe njalo,

nekuhamba kwakhe akuphambuki.

32

37:32
Hla. 10:9
Lomubi utingela lolungile,

ucondze kutsi ambulale.

33Simakadze angeke amyekelele

esandleni salomubi,

futsi lowo lolungile

angeke alahlwe ngelicala,

nakehlulelwa.

34Tsemba Simakadze,

ugcine indlela yakhe,

yena uyawukuphakamisa

udle lifa lemhlaba

ubone kushabalaliswa kwalababi.

35

37:35
1 Sam. 25:2
Jobe 20:5
Ngake ngabona lomubi asidlova,

watenweba njengesihlahla

semsedari waseLebanoni.

36

37:36
Hla. 10:15
Wafa, kwaba kunyamalala kwakhe;

ngabatse ngiyamfuna

wangete watfolakala.

37Ubombekisa lolungile,

umcaphelisise locotfo,

ngobe umuntfu wekuthula

unelikusasa lelihle;

38

37:38
Hla. 5:4
kodvwa lababi bayawubhujiswa nya,

nebantfwababo bate likusasa.

39

37:39
Hla. 9:9
Insindziso yalabalungile

iphuma kuSimakadze,

usiphephelo sabo

ngesikhatsi sekuhlupheka.

40

37:40
Dan. 6:23
Simakadze uyabasita abakhulule,

ubephula abasindzise kulababi,

ngobe babalekela kuye,

abe siphephelo sabo.

38

Umkhuleko wekomela Nkulunkulu (Sihlabelelo sesitsatfu sekutisola)

Sihlabelelo saDavide lesisikhumbuto.

381

38:1
Hla. 6:1
Jer. 10:24
Awu, Simakadze,

ungangikhahli ngentfukutselo yakho,

ungangijezisi ngelulaka lwakho.

2

38:2
Dut. 32:23
Jobe 6:4
Imicibisholo yakho ingihlabe yangena,

nesandla sakho sehlele etikwami.

3Sekute imphilo emtimbeni wami,

ngenca yelulaka lwakho;

kute ngisho nekuthula ematsanjeni ami,

ngenca yesono sami.

4Tono tami tingigabhile,

ngisesiswa ngumtfwalo wato losindzako.

5

38:5
Hla. 40:12
Tilondza tami tinuka luvundze,

tincinca bovu, ngenca yebulima bami,

6ngikhonkhobele,

ngatfotjiswa kakhulu,

ngihamba ngikhala lilanga lonkhe.

7Lukhalo lwami lucacamba kakhulu,

sekute imphilo emtimbeni wami.

8Ngibutsakatsaka, ngidvubuteke kabi,

ngiyabubula ngenca yekutfutfumela

enhlitiyweni yami.

9Nkhosi, kufisa kwami konkhe uyakwati,

kububula kwami akukafihleki kuwe.

10Inhlitiyo yami iyagcuma,

ngiphelelwa ngemandla,

emehlo ami asacundzekile, akasaboni.

11

38:11
Jobe 19:13
Hla. 27:10
Bangani bami nebazalwane bami

sebangikhweshele,

ngenca yemanceba ami;

ngisho nebaketfu imbala

sebeme lapha khashane.

12Bantfu labacondze kungibulala

bangetsiye ngetingibe,

labacondze kungilimata

bakhuluma ngekungicitsa bangibulale,

sonkhe sikhatsi bakha emacebo ebubi ngami.

13

38:13
Isa. 53:7
Kodvwa mine, nginjengesihhulu, angiva;

nginjengesimungulu, angikhulumi.

14Nginjengendvodza lengeva etindlebeni,

nalengakwati kutikhulumela.

15Mine-ke, Simakadze,

ngime ngetsembele kuwe,

nguwe, Nkhosi, Nkulunkulu wami

lotawuphendvula.

16Ngobe enhlitiyweni yami ngitsite:

“Bangahle bajabule ngami

ekusheleleni kwelunyawo lwami.

Shangatsi bangete bacolosha ngami.”

17Ngobe sengisezingeni lekuwa,

nebuhlungu bami abusuki kimi.

18Ngiyalivuma licala lekona kwami,

ngidzabukile ngenca yesono sami.

19

38:19
Hla. 3:1
Titsa tami tiphila kahle tinemandla,

banyenti nalabangitondza ngaphandle kwesici.

20

38:20
Hla. 119:95
Labo labangiphindzisela lokubi ngalokuhle,

batitsa tami,

ngobe ngilandzela lokulungile.

21Hhawu, Simakadze! Ungangilahli!

Nkulunkulu wami, ungakhweshi kimi!

22

38:22
Hla. 35:3
Phutfuma ungisite,

Nkhosi, nsindziso yami!