Siswati 1996 (SWA96)
35

Kucela kwephulwa etitseni

Sihlabelelo saDavide.

351Cabana nalabo labacabana nami,

ulwe nalabo labalwa nami, Simakadze.

2Tsatsa lihawu lelincane nalelikhulu,

uphutfume utengisita!

3Hoshula sikhali sakho,

uvimbe labo labangicoshako;

khuluma emphefumulweni wami, utsi:

“Mine ngiyinsindziso yakho!”

4

35:4
Hla. 40:14
Shangatsi bangajabha, bahlazeke,

labo labafuna umphefumulo wami;

shangatsi bangahlakateka

labo labacondze kungicitsa.

5

35:5
Hos. 13:3
Ababe njengemakhoba wona

apheshulwa ngumoya,

ingilosi yaSimakadze isabadvungulula.

6

35:6
Josh. 10:10
Indlela yabo ayihlwe, ishelele,

ingilosi yaSimakadze isabacosha.

7

35:7
Mat. 22:15
Njengobe bangibekele lugibe

ngaphandle kwesono,

bangimbela umgodzi lolugibe

ngingenacala,

8

35:8
Hla. 141:10
shangatsi bangehlelwa yimbhubhiso

ngekutumeka lokukhulu,

nelugibe labangetsiye ngalo lubambe bona.

Umgodzi lolugibe labangetsiye ngawo

uhholokoshisele bona, babhubhe.

9Ngako umphefumulo wami

uyawujabula kuSimakadze,

ujabule nangensindziso yakhe.

10Ematsambo onkhe ami ayawutsi:

“Yebo, Simakadze,

ngubani lofana nawe,

wena lokhulula lobutsakatsaka

etandleni tesichwaga,

ukhulule lobutsakatsaka naloweswele

etandleni temcindzeteli?”

11

35:11
Mat. 26:60
Luk. 23:2,10
Joh. 18:30
Kuvumbuka bofakazi labanebudlova,

bangibuta tintfo lengingatati.

12

35:12
Hla. 109:5
Bangiphindzisela lokuhle ngalokubi,

umphefumulo wami bawudzabukisile.

13

35:13
1 Khos. 18:42
Kantsi nakugula bona,

mine ngembatsa inzilo;

umphefumulo wami

ngawugongonya ngekuzila,

noko ngacinisela ekuthandazeni.

14Kimi kwafanana nekutsi

babangani bami nome bomnaketfu.

Ngahamba ngikhala,

kwaba shangatsi ngifelwe ngumake,

ngadzabuka ngaba nelusizi.

15

35:15
Mat. 26:3
Kodvwa kwatsi nangikhubeka ngiwa,

batsakasa, bahlangana ndzawonye;

bahlanganela kumelana nami,

tinkhubela lengingatati

tingihlanganyela tinginyembenye siphelane.

16Labantfu bashuca

nalabahlambalata Nkulunkulu,

bahlose bubi ngami.

17

35:17
Hla. 22:20
Simakadze,

kuyawuze kube ngunini ungibukelela?

Ngisindzise ebudloveni babo,

wephule umphefumulo wami kulamabhubesi!

18

35:18
Hla. 22:22
Ngiyawubonga ebandleni lelikhulu

ngikudvumise

nasemkhambatsini lomkhulu webantfu.

19

35:19
Hla. 69:4
Joh. 15:25
Ungativumeli titsa tami,

letingicambela emanga,

kutsi titijabulise ngami.

Ungabavumeli

labangitondzela lite

kutsi baficelane emehlo ngami,

bangente inhlekisa.

20Abakhulumi lokumele kuthula,

kodvwa bacala tindzaba letingemanga

ngebantfu labanekuthula eveni.

21

35:21
Jobe 16:10
Bakhamise imilomo yabo,

bakhuluma baphambane nami, batsi:

“Hha! Hha! Sikubonile lokukhulu!”

22Nawe, Simakadze,

wakubona lokwenteka;

ngako-ke phutfuma ungabindzi,

ungakhweshi kimi, Simakadze.

23Phaphama uvuke, ungiphutfume,

Nkulunkulu wami, Nkhosi yami,

ngikhulumele ungimele ecaleni lami.

24

35:24
Hla. 7:8
Awu, Simakadze, Nkulunkulu wami,

ngehlulele ngekulunga kwakho;

ungabavumeli kutsi bangente inhlekisa.

25Ungabavumeli bangicoloshele, batsi:

“Yehhehhe! Nako-ke lebesikufuna!”

Ungabavumeli bakhulume batsi:

“Sesimehlulile.”

26

35:26
Hla. 40:14
109:29
Bonkhe labatsakasela kuhlupheka kwami

abahlazeke, badliwe ngemahloni,

abembatsiswe emahloni nelihlazo

labo labangicoloshelako.

27

35:27
Hla. 40:16
Labo labatsakasele kutsi ngimsulwa

abamemete ngekujabula batfokote,

njalonjalo, batsi:

“Akadvunyiswe Simakadze,

lojabulela inhlalakahle yenceku yakhe!”

28

35:28
Hla. 7:17
Ngako lulwimi lwami luyakhuluma,

lumemetele ngekulunga kwakho,

lukudvumise onkhe emalanga.

36

Lutsandvo lwaSimakadze lume njalo

Sihlabelelo saDavide, inceku yaSimakadze, lesetfulwe kumhlabelisi.

361

36:1
Rom. 3:18
Sono siyakhuluma

ekujuleni kwenhlitiyo yalomubi.

Yebo, lomubi

akamesabi Nkulunkulu.

2

36:2
Hla. 10:3
Utiphakamisa kangangekutsi

akabuboni nebubi besono sakhe.

3Inkhulumo yakhe ikuganga nemacebo;

ubuyekele bucotfo bakhe

nekwenta lokulungile.

4

36:4
Taga 4:16
Mik. 2:1
Utsi alele abe akha emachinga ekuganga,

sewuhamba ngendlela lembi,

akakwenyanyi lokubi aphambane nako.

5

36:5
Hla. 57:10
108:4
Simakadze, umusa wakho

ufikela amazulwini,

kwetsembeka kwakho kufikela emafini.

6

36:6
Hla. 145:15
Rom. 11:33
Kulunga kwakho kunjengetintsaba letinkhulu,

tincumo takho tijule njengelwandle.

Simakadze, ulondvolota bantfu netilwane.

7

36:7
Hla. 17:8
Yebo, Nkulunkulu,

umusa wakho uligugu lelikhulu.

Bantfu basemhlabeni bayakhosela

emtfuntini wetimphiko takho.

8

36:8
Hla. 65:4
Badla indvodla yekudla,

badzimate besutse endlini yakho,

ubanatsise emanti

emfuleni wakho wentfokoto,

9

36:9
Hla. 49:19
Jer. 2:13
17:13
ngobe nguwe umtfombo wekuphila,

kukhanya sikubona ekukhanyeni kwakho.

10Chubeka nawo lowo musa wakho,

kulabo labakwatiko,

uchubeke nekulunga kwakho

kulabacotfo ngenhlitiyo.

11Ungaluvumeli lunyawo lwalotigcabhako

kutsi lunginyatsele,

nalabangamesabi Nkulunkulu

kutsi bangicoshe.

12

36:12
Hla. 18:38
Lababi bawe khona lapho

bawiswe phansi, bangeke bavuke.

37

Kungaphephi kwalababi

Sihlabelelo saDavide.

371

37:1
Hla. 73:2
Taga 24:19
Shu. 7:10
Ungatihluphi ngalababi,

ungahawukeli kulabenta lokubi.

2

37:2
Hla. 92:7
Jak. 1:10
Ngobe phela lababi

bayawusheshe bashate njengetjani,

babune njengembuya.

3Tsemba kuSimakadze, wente lokuhle,

uhlale eveni, uve bumnandzi bekudla

emadlelweni laluhlata.

4Yenta Simakadze abe yinjabulo yakho,

yena-ke utakupha lokufiswa yinhlitiyo yakho.

5

37:5
Hla. 55:22
Taga 16:3
1 Phet. 5:7
Nikela indlela yakho kuSimakadze,

umetsembe,

yena-ke uyawukutsatsela tinyatselo.

6Kulunga kwakho uyawukwenta

kugcame njengekukhanya,

nebucotfo bakho bukhanye njengemini.

7

37:7
Shu. 10:4
Thula embikwaSimakadze,

umlindzele ngesineke.

Ungahawukeli kumuntfu

lonotsa ngebucili bakhe.

8Tibambe ungatfukutseli,

uluyekele lulaka, ungacansuki,

ngobe loko kubanga kona.

9Benti balokubi batawushabalaliswa;

kodvwa labalindzela Simakadze

bayakudla lifa lemhlaba.

10Emvakwesikhashana

benti balokubi bayawunyamalala,

uyakutsi uyabafuna bangabe basatfolakala.

11

37:11
Hla. 119:165
Mat. 5:5
Kodvwa labamnene bayawulidla lifa lemhlaba,

bahlale kahle,

batijabulise ngekuthula lokukhulu.

12

37:12
Hla. 112:10
Lomubi usongela lolungile,

amsinekele ematinyo.

13

37:13
Hla. 2:4
Kodvwa Simakadze uyamhleka lona lomubi,

ngobe uyabona kutsi sekuyamphelela.

14Lababi bahosha inkemba,

bantsale imicibisholo ebutjokini,

bafuna kucedza labamphofu nalabeswele

babulale labo labahamba ngebucotfo.

15Kodvwa inkemba yabo

iyawugwaza tinhlitiyo tabo,

imicibisholo yabo iyakwephuka.

16

37:16
Taga 15:16
Lokuhle lokuncane lanako lolungile,

kuncono kunemcebo wonkhe walababi.

17

37:17
Hla. 1:6
Emandla alababi ayawukwephulwa,

kodvwa Simakadze uyabaphasa labalungile.

18

37:18
Hla. 139:16
Simakadze uyawati emalanga alabacotfo,

nelifa labo liyawuhlala

lilabo phakadze naphakadze.

19

37:19
Hla. 33:19
Bangeke bajabhiswe ngetikhatsi letimatima,

bayawuba nenala ngetikhatsi tendlala.

20

37:20
Hla. 68:2
Kodvwa lababi bayawubhubha,

netitsa taSimakadze tishabalale

njengeluhlata lwemadlelo,

bayawunyamalala

baphele njengentfutfu.

21

37:21
Dut. 28:12,44
Lomubi uyeboleka angabuyiseli,

kodvwa lolungile unesihawu, ephane.

22Lababusiswe nguSimakadze

bayawulidla lifa lemhlaba;

kodvwa labacalekiswe nguye

bayawushabalaliswa.

23Tinyatselo temuntfu

ticondziswa nguSimakadze.

Simakadze uyaticinisa

tinyatselo temuntfu lomjabulisako.

24Nome awa, angeke ahlale angavuki,

ngobe Simakadze ubamba sandla sakhe.

25Bengingumntfwana,

manje sengimdzala,

angizange sengimbone lolungile alahliwe,

ngisho nebantfwabakhe

abahambi bacela kudla.

26

37:26
Hla. 112:5
Luk. 6:34
Unesihawu lonkhe lilanga, ebolekise,

nebantfwana bakhe basibusiso.

27

37:27
Hla. 34:14
Khwesha ebubini, wente lokuhle;

uhlale uphila njalonjalo.

28

37:28
Hla. 21:10
Ngobe Simakadze uyakutsandza

kwenta tintfo ngendlela lefanele,

angeke abayekelele labangcwele bakhe.

Labalungile bayawulondvoloteka

phakadze naphakadze;

kodvwa bantfwana balomubi

bayawushabalaliswa.

29Labalungile bayawudla lifa lemhlaba,

bahlale kulo kuze kube phakadze.

30

37:30
Taga 31:26
Tindzebe talolungile tikhuluma inhlakanipho,

lulwimi lwakhe lukhuluma loko lokufanele.

31

37:31
Hla. 40:8
Isa. 51:7
Umtsetfo waNkulunkulu

uhlala usenhlitiyweni yakhe njalo,

nekuhamba kwakhe akuphambuki.

32

37:32
Hla. 10:9
Lomubi utingela lolungile,

ucondze kutsi ambulale.

33Simakadze angeke amyekelele

esandleni salomubi,

futsi lowo lolungile

angeke alahlwe ngelicala,

nakehlulelwa.

34Tsemba Simakadze,

ugcine indlela yakhe,

yena uyawukuphakamisa

udle lifa lemhlaba

ubone kushabalaliswa kwalababi.

35

37:35
1 Sam. 25:2
Jobe 20:5
Ngake ngabona lomubi asidlova,

watenweba njengesihlahla

semsedari waseLebanoni.

36

37:36
Hla. 10:15
Wafa, kwaba kunyamalala kwakhe;

ngabatse ngiyamfuna

wangete watfolakala.

37Ubombekisa lolungile,

umcaphelisise locotfo,

ngobe umuntfu wekuthula

unelikusasa lelihle;

38

37:38
Hla. 5:4
kodvwa lababi bayawubhujiswa nya,

nebantfwababo bate likusasa.

39

37:39
Hla. 9:9
Insindziso yalabalungile

iphuma kuSimakadze,

usiphephelo sabo

ngesikhatsi sekuhlupheka.

40

37:40
Dan. 6:23
Simakadze uyabasita abakhulule,

ubephula abasindzise kulababi,

ngobe babalekela kuye,

abe siphephelo sabo.