Siswati 1996 (SWA96)
34

Kubonga kukhululwa elusizini

Sihlabelelo saDavide. Davide watihlanyisa embikwenkhosi Abimeleki, yabe seyiyamcosha; nasahambile wacamba ingoma letsi:

341

34 Sihloko
1 Sam. 21:13-15
34:1
Hla. 146:2
Simakadze ngiyawumbonga

ngato tonkhe tikhatsi,

ngimdvumise ngemlomo wami ngingakhawuli.

2Umphefumulo wami

utigabatisa ngaSimakadze,

labahluphekako abeve bajabule.

3Dvumisani Simakadze kanye nami,

siphakamise libito lakhe kanyekanye.

4Ngakhuleka kuSimakadze, wangiphendvula,

wangikhulula kuko konkhe kwesaba kwami.

5Lababheka kuye bayamamatseka,

buso babo bungeke budliwe ngemahloni.

6Ngangingumuntfu losihlupheki,

ngakhala kuSimakadze, wangiva,

wangisindzisa

kuko konkhe kuhlupheka kwami.

7

34:7
Gen. 32:1
2 Khos. 6:17
Ingilosi yaSimakadze yakha umtsangala

lotungeleta labo labamesabako,

ibakhulule, iphindze ibavikele.

8

34:8
1 Phet. 2:3
Ase ninambitse

nibone kutsi Simakadze muhle unemusa!

Ubusisiwe lowo lokhosela kuye!

9

34:9
Hla. 33:19
37:19
Yesabani Simakadze,

nine labangcwele,

ngobe abesweli lutfo labamesabako.

10

34:10
Luk. 1:53
Ngisho nemabhongwana emabhubesi

ayeswela alambe,

kodvwa labo labafuna Simakadze

bangeke beswele lutfo loluhle.

11Wotani, bantfwabami, ningilalele,

ngitanifundzisa kumesaba Simakadze.

12

34:12-16
1 Phet. 3:10-12
Ngubani lotsandza kuphila

adzimate adle tinyoni tebantfwabakhe?

13

34:13
Ef. 4:29
5:4
Khol. 4:6
Lowo-ke akagcine lulwimi lwakhe ebubini,

netindzebe takhe tingakhulumi emanga.

14

34:14
Hla. 37:27
Rom. 12:18
Heb. 12:14
Khwesha kulokubi wente lokuhle;

funisisa kuthula, ukubambisise.

15

34:15
2 Khr. 16:9
Emehlo aSimakadze akesuki kulabalungile,

tindlebe takhe atisuki ekukhaleni kwabo.

16

34:16
Hla. 73:20
Buso baSimakadze

buphambene nalabenta lokubi,

kuze abashabalalise,

bangabe basakhunjulwa emhlabeni.

17

34:17
Hla. 145:18
Labalungile nabakhala bacela lusito,

Simakadze uyabeva,

abakhulule kuto tonkhe tinhlupheko tabo.

18

34:18
Isa. 57:15
66:2
Luk. 18:13
Simakadze uhlala asedvute nabo

labanetinhlitiyo letephukile

uyabasindzisa labanemoya lowephukile.

19Lolungile uhlala ajingwe

tinhlupheko letinyenti,

kodvwa Simakadze umkhulula kuto tonkhe,

20

34:20
Eks. 12:46
Mat. 10:30
Joh. 19:36
alondvolote onkhe ematsambo akhe,

kungephuki ngisho nome linye.

21Sikhohlakali siyawubulawa ngulokubi,

nalabatondza lolungile bayawudliwa licala.

22Simakadze uyakuhlenga

kuphila kwetinceku takhe,

labakhosela kuye bangeke badliwe licala.