Siswati 1996 (SWA96)
33

Ingoma yekudvumisa

331Yetsabani kuSimakadze,

nine lenilungile;

ingoma yekudvumisa

ibafanele labacotfo.

2

33:2
Hla. 92:3
Simakadze mdvumiseni ngetingubhu,

nihlabele kuye ngehabhu

lenetintsambo letilishumi.

3Mhlabeleleni ingoma lensha,

niyidlale ngebuciko,

nimemete ngekujabula.

4

33:4
Num. 23:19
1 Sam. 15:29
Ngobe livi laSimakadze licondzile,

konkhe lakwentako kwetsembekile.

5

33:5
Hla. 119:64
Simakadze utsandza kulunga nebumsulwa.

Umhlaba ugcwele umusa waSimakadze.

6

33:6
Gen. 1:2
Emazulu entiwa ngelivi laSimakadze,

nako konkhe lokukuwo

kwentiwa ngemoya wemlomo wakhe.

7

33:7
Gen. 1:9
Jobe 38:8
Emanti elwandle wawabutsela ndzawonye,

kwaba shangatsi uwagcwalisa embiteni;

wenta titiba netitibakati tetilwandle.

8Umhlaba wonkhe awumesabe Simakadze,

bonkhe labasemhlabeni

abatfutfumele embikwakhe.

9

33:9
Hla. 148:5
Ngobe wakhuluma, kwenteka;

wakhalima, kwaba khona lutfo.

10

33:10
Jobe 5:12
Taga 21:30
Simakadze ucitsa emacebo etive;

ushabalalisa imicabango yebantfu.

11

33:11
Taga 19:21
Isa. 46:10
Emasu aSimakadze ayawuhlala emile

kuze kube phakadze;

nemicabango yakhe iyawuhlala imile

kuto tonkhe titukulwane.

12

33:12
Hla. 144:15
Sibusisiwe leso sive

lesiNkulunkulu waso kunguSimakadze,

sive latikhetsele sona

kutsi sibe lifa lakhe.

13Simakadze, asezulwini,

uyabuka emhlabeni

abone bonkhe bantfu.

14

33:14
Hla. 11:4
Asesesihlalweni sakhe sebukhosi

ubukisisa bonkhe labahleti emhlabeni;

15

33:15
Taga 16:1,2,9
21:1
nguye lobumba tonkhe tinhlitiyo tabo,

abukisise tonkhe tento tabo.

16

33:16
2 Khr. 14:11
Kute inkhosi lencoba sitsa

ngobe inemabutfo lamanyenti,

nesichwaga asincobi

ngebunyenti bemandla aso.

17

33:17
Hla. 147:10
Taga 21:31
Lihhashi lemphi lingeke likukhulule;

nome lingaba nemandla lamakhulu,

lingeke likusindzise.

18Empeleni liso laSimakadze

likulabo labamesabako,

yebo labo labetsemba umusa wakhe,

19

33:19
Jobe 5:20
Hla. 34:9
37:19
kutsi atewukhulula umphefumulo wabo ekufeni

abaphilise endlaleni.

20

33:20
Dut. 33:29
Umphefumulo wetfu

wetsembele kuSimakadze,

yena ungumsiti wetfu nelihawu letfu.

21Inhlitiyo yetfu ijabula kuye,

ngobe setsembele

egameni lakhe lelingcwele.

22Yebo, Simakadze!

Umusa wakho awusembese

njengobe setsembele kuwe.

34

Kubonga kukhululwa elusizini

Sihlabelelo saDavide. Davide watihlanyisa embikwenkhosi Abimeleki, yabe seyiyamcosha; nasahambile wacamba ingoma letsi:

341

34 Sihloko
1 Sam. 21:13-15
34:1
Hla. 146:2
Simakadze ngiyawumbonga

ngato tonkhe tikhatsi,

ngimdvumise ngemlomo wami ngingakhawuli.

2Umphefumulo wami

utigabatisa ngaSimakadze,

labahluphekako abeve bajabule.

3Dvumisani Simakadze kanye nami,

siphakamise libito lakhe kanyekanye.

4Ngakhuleka kuSimakadze, wangiphendvula,

wangikhulula kuko konkhe kwesaba kwami.

5Lababheka kuye bayamamatseka,

buso babo bungeke budliwe ngemahloni.

6Ngangingumuntfu losihlupheki,

ngakhala kuSimakadze, wangiva,

wangisindzisa

kuko konkhe kuhlupheka kwami.

7

34:7
Gen. 32:1
2 Khos. 6:17
Ingilosi yaSimakadze yakha umtsangala

lotungeleta labo labamesabako,

ibakhulule, iphindze ibavikele.

8

34:8
1 Phet. 2:3
Ase ninambitse

nibone kutsi Simakadze muhle unemusa!

Ubusisiwe lowo lokhosela kuye!

9

34:9
Hla. 33:19
37:19
Yesabani Simakadze,

nine labangcwele,

ngobe abesweli lutfo labamesabako.

10

34:10
Luk. 1:53
Ngisho nemabhongwana emabhubesi

ayeswela alambe,

kodvwa labo labafuna Simakadze

bangeke beswele lutfo loluhle.

11Wotani, bantfwabami, ningilalele,

ngitanifundzisa kumesaba Simakadze.

12

34:12-16
1 Phet. 3:10-12
Ngubani lotsandza kuphila

adzimate adle tinyoni tebantfwabakhe?

13

34:13
Ef. 4:29
5:4
Khol. 4:6
Lowo-ke akagcine lulwimi lwakhe ebubini,

netindzebe takhe tingakhulumi emanga.

14

34:14
Hla. 37:27
Rom. 12:18
Heb. 12:14
Khwesha kulokubi wente lokuhle;

funisisa kuthula, ukubambisise.

15

34:15
2 Khr. 16:9
Emehlo aSimakadze akesuki kulabalungile,

tindlebe takhe atisuki ekukhaleni kwabo.

16

34:16
Hla. 73:20
Buso baSimakadze

buphambene nalabenta lokubi,

kuze abashabalalise,

bangabe basakhunjulwa emhlabeni.

17

34:17
Hla. 145:18
Labalungile nabakhala bacela lusito,

Simakadze uyabeva,

abakhulule kuto tonkhe tinhlupheko tabo.

18

34:18
Isa. 57:15
66:2
Luk. 18:13
Simakadze uhlala asedvute nabo

labanetinhlitiyo letephukile

uyabasindzisa labanemoya lowephukile.

19Lolungile uhlala ajingwe

tinhlupheko letinyenti,

kodvwa Simakadze umkhulula kuto tonkhe,

20

34:20
Eks. 12:46
Mat. 10:30
Joh. 19:36
alondvolote onkhe ematsambo akhe,

kungephuki ngisho nome linye.

21Sikhohlakali siyawubulawa ngulokubi,

nalabatondza lolungile bayawudliwa licala.

22Simakadze uyakuhlenga

kuphila kwetinceku takhe,

labakhosela kuye bangeke badliwe licala.

35

Kucela kwephulwa etitseni

Sihlabelelo saDavide.

351Cabana nalabo labacabana nami,

ulwe nalabo labalwa nami, Simakadze.

2Tsatsa lihawu lelincane nalelikhulu,

uphutfume utengisita!

3Hoshula sikhali sakho,

uvimbe labo labangicoshako;

khuluma emphefumulweni wami, utsi:

“Mine ngiyinsindziso yakho!”

4

35:4
Hla. 40:14
Shangatsi bangajabha, bahlazeke,

labo labafuna umphefumulo wami;

shangatsi bangahlakateka

labo labacondze kungicitsa.

5

35:5
Hos. 13:3
Ababe njengemakhoba wona

apheshulwa ngumoya,

ingilosi yaSimakadze isabadvungulula.

6

35:6
Josh. 10:10
Indlela yabo ayihlwe, ishelele,

ingilosi yaSimakadze isabacosha.

7

35:7
Mat. 22:15
Njengobe bangibekele lugibe

ngaphandle kwesono,

bangimbela umgodzi lolugibe

ngingenacala,

8

35:8
Hla. 141:10
shangatsi bangehlelwa yimbhubhiso

ngekutumeka lokukhulu,

nelugibe labangetsiye ngalo lubambe bona.

Umgodzi lolugibe labangetsiye ngawo

uhholokoshisele bona, babhubhe.

9Ngako umphefumulo wami

uyawujabula kuSimakadze,

ujabule nangensindziso yakhe.

10Ematsambo onkhe ami ayawutsi:

“Yebo, Simakadze,

ngubani lofana nawe,

wena lokhulula lobutsakatsaka

etandleni tesichwaga,

ukhulule lobutsakatsaka naloweswele

etandleni temcindzeteli?”

11

35:11
Mat. 26:60
Luk. 23:2,10
Joh. 18:30
Kuvumbuka bofakazi labanebudlova,

bangibuta tintfo lengingatati.

12

35:12
Hla. 109:5
Bangiphindzisela lokuhle ngalokubi,

umphefumulo wami bawudzabukisile.

13

35:13
1 Khos. 18:42
Kantsi nakugula bona,

mine ngembatsa inzilo;

umphefumulo wami

ngawugongonya ngekuzila,

noko ngacinisela ekuthandazeni.

14Kimi kwafanana nekutsi

babangani bami nome bomnaketfu.

Ngahamba ngikhala,

kwaba shangatsi ngifelwe ngumake,

ngadzabuka ngaba nelusizi.

15

35:15
Mat. 26:3
Kodvwa kwatsi nangikhubeka ngiwa,

batsakasa, bahlangana ndzawonye;

bahlanganela kumelana nami,

tinkhubela lengingatati

tingihlanganyela tinginyembenye siphelane.

16Labantfu bashuca

nalabahlambalata Nkulunkulu,

bahlose bubi ngami.

17

35:17
Hla. 22:20
Simakadze,

kuyawuze kube ngunini ungibukelela?

Ngisindzise ebudloveni babo,

wephule umphefumulo wami kulamabhubesi!

18

35:18
Hla. 22:22
Ngiyawubonga ebandleni lelikhulu

ngikudvumise

nasemkhambatsini lomkhulu webantfu.

19

35:19
Hla. 69:4
Joh. 15:25
Ungativumeli titsa tami,

letingicambela emanga,

kutsi titijabulise ngami.

Ungabavumeli

labangitondzela lite

kutsi baficelane emehlo ngami,

bangente inhlekisa.

20Abakhulumi lokumele kuthula,

kodvwa bacala tindzaba letingemanga

ngebantfu labanekuthula eveni.

21

35:21
Jobe 16:10
Bakhamise imilomo yabo,

bakhuluma baphambane nami, batsi:

“Hha! Hha! Sikubonile lokukhulu!”

22Nawe, Simakadze,

wakubona lokwenteka;

ngako-ke phutfuma ungabindzi,

ungakhweshi kimi, Simakadze.

23Phaphama uvuke, ungiphutfume,

Nkulunkulu wami, Nkhosi yami,

ngikhulumele ungimele ecaleni lami.

24

35:24
Hla. 7:8
Awu, Simakadze, Nkulunkulu wami,

ngehlulele ngekulunga kwakho;

ungabavumeli kutsi bangente inhlekisa.

25Ungabavumeli bangicoloshele, batsi:

“Yehhehhe! Nako-ke lebesikufuna!”

Ungabavumeli bakhulume batsi:

“Sesimehlulile.”

26

35:26
Hla. 40:14
109:29
Bonkhe labatsakasela kuhlupheka kwami

abahlazeke, badliwe ngemahloni,

abembatsiswe emahloni nelihlazo

labo labangicoloshelako.

27

35:27
Hla. 40:16
Labo labatsakasele kutsi ngimsulwa

abamemete ngekujabula batfokote,

njalonjalo, batsi:

“Akadvunyiswe Simakadze,

lojabulela inhlalakahle yenceku yakhe!”

28

35:28
Hla. 7:17
Ngako lulwimi lwami luyakhuluma,

lumemetele ngekulunga kwakho,

lukudvumise onkhe emalanga.