Siswati 1996 (SWA96)
33

Ingoma yekudvumisa

331Yetsabani kuSimakadze,

nine lenilungile;

ingoma yekudvumisa

ibafanele labacotfo.

2

33:2
Hla. 92:3
Simakadze mdvumiseni ngetingubhu,

nihlabele kuye ngehabhu

lenetintsambo letilishumi.

3Mhlabeleleni ingoma lensha,

niyidlale ngebuciko,

nimemete ngekujabula.

4

33:4
Num. 23:19
1 Sam. 15:29
Ngobe livi laSimakadze licondzile,

konkhe lakwentako kwetsembekile.

5

33:5
Hla. 119:64
Simakadze utsandza kulunga nebumsulwa.

Umhlaba ugcwele umusa waSimakadze.

6

33:6
Gen. 1:2
Emazulu entiwa ngelivi laSimakadze,

nako konkhe lokukuwo

kwentiwa ngemoya wemlomo wakhe.

7

33:7
Gen. 1:9
Jobe 38:8
Emanti elwandle wawabutsela ndzawonye,

kwaba shangatsi uwagcwalisa embiteni;

wenta titiba netitibakati tetilwandle.

8Umhlaba wonkhe awumesabe Simakadze,

bonkhe labasemhlabeni

abatfutfumele embikwakhe.

9

33:9
Hla. 148:5
Ngobe wakhuluma, kwenteka;

wakhalima, kwaba khona lutfo.

10

33:10
Jobe 5:12
Taga 21:30
Simakadze ucitsa emacebo etive;

ushabalalisa imicabango yebantfu.

11

33:11
Taga 19:21
Isa. 46:10
Emasu aSimakadze ayawuhlala emile

kuze kube phakadze;

nemicabango yakhe iyawuhlala imile

kuto tonkhe titukulwane.

12

33:12
Hla. 144:15
Sibusisiwe leso sive

lesiNkulunkulu waso kunguSimakadze,

sive latikhetsele sona

kutsi sibe lifa lakhe.

13Simakadze, asezulwini,

uyabuka emhlabeni

abone bonkhe bantfu.

14

33:14
Hla. 11:4
Asesesihlalweni sakhe sebukhosi

ubukisisa bonkhe labahleti emhlabeni;

15

33:15
Taga 16:1,2,9
21:1
nguye lobumba tonkhe tinhlitiyo tabo,

abukisise tonkhe tento tabo.

16

33:16
2 Khr. 14:11
Kute inkhosi lencoba sitsa

ngobe inemabutfo lamanyenti,

nesichwaga asincobi

ngebunyenti bemandla aso.

17

33:17
Hla. 147:10
Taga 21:31
Lihhashi lemphi lingeke likukhulule;

nome lingaba nemandla lamakhulu,

lingeke likusindzise.

18Empeleni liso laSimakadze

likulabo labamesabako,

yebo labo labetsemba umusa wakhe,

19

33:19
Jobe 5:20
Hla. 34:9
37:19
kutsi atewukhulula umphefumulo wabo ekufeni

abaphilise endlaleni.

20

33:20
Dut. 33:29
Umphefumulo wetfu

wetsembele kuSimakadze,

yena ungumsiti wetfu nelihawu letfu.

21Inhlitiyo yetfu ijabula kuye,

ngobe setsembele

egameni lakhe lelingcwele.

22Yebo, Simakadze!

Umusa wakho awusembese

njengobe setsembele kuwe.