Siswati 1996 (SWA96)
31

Sekukhombisa kwetsembela kuSimakadze

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

311

31:1
Hla. 25:2
71:1
Simakadze wena usiphephelo sami,

ungacali ungijabhise,

ngephule ngekulunga kwakho.

2Sondzeta indlebe yakho,

ungephule ngekushesha,

bani lidvwala lesiphephelo sami

nenqaba yekungisindzisa.

3

31:3
Hla. 23:3
Taga 18:10
Wena ulidvwala lami nenqaba yami,

ngihole ungicondzise

ngenca yelibito lakho.

4Ngengcise elugibeni

labangiciphe ngalo,

ngobe wena usiphephelo sami.

5

31:5
Luk. 23:46
Imis. 7:59
Nginikela umoya wami esandleni sakho,

ungihlengile wena Simakadze;

unguNkulunkulu lowetsembekile.

6Ngiyabatondza labakhonta tithico,

mine ngetsembele kuSimakadze.

7

31:7
Hla. 9:2
Ngiyakwetsaba ngijabule ngemusa wakho,

ngobe wena ukubonile kuhlupheka kwami,

watati tinsizi temphefumulo wami.

8Awunginikelanga esandleni sesitsa,

tinyawo tami utimise endzaweni lebanti.

9

31:9
Hla. 6:7
Bani nemusa kimi, Simakadze,

ngobe ngisenhluphekweni,

emehlo ami asaphandlwe kuhlupheka,

kantsi umphefumulo wami nemtimba wami

kukhatsele tinhlupheko.

10

31:10
Hla. 40:12
102:3
Kuphila kwami kuphelela elusizini,

neminyaka yami iphelela ekubibitsekeni;

emandla ami aphelile

ngenca yekona kwami,

nematsambo ami acindzetelekile.

11Sengaba yinhlamba

ngenca yalabamelene nami,

ikakhulu kubomakhelwane bami;

labangatiko sebayangesaba,

nangihlangana nabo endleleni

bayangibalekela.

12Angisakhunjulwa ngumuntfu,

ngifana nalofile;

senginjengembita lefile yalahlwa etaleni.

13

31:13
Jer. 20:10
Yebo, ngiva labanyenti bayangihleba,

ngihlala ngetfuka tanya.

Bangakhela emacebo,

bahlose kungibulala.

14Kodvwa mine ngetsembele kuwe, Simakadze,

ngitsi: “Wena unguNkulunkulu wami.”

15

31:15
Hla. 139:16
Emalanga ekuphila kwami asesandleni sakho,

ngephule esandleni setitsa tami

nakubo labangitingelako.

16

31:16
Num. 6:25
Hla. 80:3
Inceku yakho ayibuve bukhona bakho,

ngisindzise ngemusa wakho longapheli.

17Simakadze, ungangidvumati nangikubita,

lababi abadliswe ngemahloni.

Abavalwe imilomo baye ekufeni.

18Shangatsi imilomo lecala emanga

ingabindziswa,

ngobe ihlambalata lolungile,

ikhulume ngekutigcabha nangekwedzelela.

19Maye, kuyaphuphuma kulunga kwakho,

lokulunga lokugcinele labo labakwesabako,

ukwente kulabo labakhosele kuwe,

ukubonakalise embikwebantfu.

20

31:20
Hla. 27:5
Jer. 36:26
Ubafihla ekusitsekeni kwebukhona bakho,

baphephe kulabo lababakhela lugibe;

ubabhacisa endlini yakho,

baphephe etinkhulumeni tembango.

21

31:21
Hla. 144:1
Akadvunyiswe Simakadze,

ngobe umusa wakhe lomangalisako

uwentile kimi

ngesikhatsi bangivimbetela edolobheni.

22Ngetfuka ngadzimate ngakhuluma ngatsi:

“Sengisusiwe ngacoshwa ebusweni bakho.”

Kodvwa wena wakuva kuncusa kwami,

nangicela lusito kuwe.

23Tsandzani Simakadze,

nine nonkhe labangcwele bakhe.

Simakadze uyabagcina labetsembele kuye,

kodvwa uphindzisela kamatima kulabatatisako.

24

31:24
Hla. 27:14
Cinani, tinhlitiyo tenu tibe nesibindzi,

nonkhe nine lenilindzele Simakadze.

32

Inhlanhla yekutsetselelwa tono (Sihlabelelo sesibili sekutisola)

Sihlabelelo saDavide, lesiyimaskili.

321

32:1
Rom. 4:6
Ubusisiwe umuntfu

lotsetselelwe tiphambuko takhe,

nalotono takhe tisitjekelwe.

2Ubusisiwe umuntfu

Nkulunkulu langambaleli tiphambuko takhe,

lonenhlitiyo lete inkhohliso.

3

32:3
Taga 28:13
Nangingasivumi sono sami,

ngidzangaliswa kutikhalela

lilanga lonkhe,

kuze kushaye ekhatsi emnkantjeni.

4

32:4
Hla. 38:2,4
Imini nebusuku sandla sakho

sasimatima etikwami,

emandla ami oma

njengekomisa kwasehlobo. Cabanga.

5

32:5
2 Sam. 12:13
1 Joh. 1:9
Ngasivuma kuwe

sono sami,

angizange ngisifihle

siphambuko sami.

Ngatsi: “Ngiyawutivuma

kuSimakadze tono tami.”

Wena walitsetselela

licala lesono sami. Cabanga.

6

32:6
Isa. 49:8
55:6
2 Khor. 6:2
Ngako-ke wonkhe longcwele

uyawuthandaza kuwe

ngesikhatsi usenekutfolakala.

Ngempela ngesikhatsi

emagagasi etinhlupheko adlondlobala,

angeke amkhukhule.

7

32:7
Hla. 27:5
Wena uyindzawo yami yekubhaca,

uyangiphephisa ekuhluphekeni

ungisingatse ngetingoma tenkhululeko. Cabanga.

8

32:8
Hla. 25:12
Simakadze utsi:

“Mine ngiyawukufundzisa

ngikukhombise indlela

lofanele kuhamba ngayo, ngikweluleke,

liso lami lingesuki kuwe.

9

32:9
2 Khos. 19:28
Taga 26:3
Ningabi njengelihhashi nome umnyuzi

kona lokungenakucondza

kudzimate kucondziswe ngematomu.”

10

32:10
Taga 12:21
Lomubi unekuhlupheka lokunyenti,

kodvwa lowo lowetsembele kuSimakadze

uhlala alondvolotwe ngumusa wakhe.

11

32:11
Fil. 4:4
Jabulani kuSimakadze, netsabe,

nine lenilungile.

Nijabule nonkhe

nine lenicotfo ngenhlitiyo.

33

Ingoma yekudvumisa

331Yetsabani kuSimakadze,

nine lenilungile;

ingoma yekudvumisa

ibafanele labacotfo.

2

33:2
Hla. 92:3
Simakadze mdvumiseni ngetingubhu,

nihlabele kuye ngehabhu

lenetintsambo letilishumi.

3Mhlabeleleni ingoma lensha,

niyidlale ngebuciko,

nimemete ngekujabula.

4

33:4
Num. 23:19
1 Sam. 15:29
Ngobe livi laSimakadze licondzile,

konkhe lakwentako kwetsembekile.

5

33:5
Hla. 119:64
Simakadze utsandza kulunga nebumsulwa.

Umhlaba ugcwele umusa waSimakadze.

6

33:6
Gen. 1:2
Emazulu entiwa ngelivi laSimakadze,

nako konkhe lokukuwo

kwentiwa ngemoya wemlomo wakhe.

7

33:7
Gen. 1:9
Jobe 38:8
Emanti elwandle wawabutsela ndzawonye,

kwaba shangatsi uwagcwalisa embiteni;

wenta titiba netitibakati tetilwandle.

8Umhlaba wonkhe awumesabe Simakadze,

bonkhe labasemhlabeni

abatfutfumele embikwakhe.

9

33:9
Hla. 148:5
Ngobe wakhuluma, kwenteka;

wakhalima, kwaba khona lutfo.

10

33:10
Jobe 5:12
Taga 21:30
Simakadze ucitsa emacebo etive;

ushabalalisa imicabango yebantfu.

11

33:11
Taga 19:21
Isa. 46:10
Emasu aSimakadze ayawuhlala emile

kuze kube phakadze;

nemicabango yakhe iyawuhlala imile

kuto tonkhe titukulwane.

12

33:12
Hla. 144:15
Sibusisiwe leso sive

lesiNkulunkulu waso kunguSimakadze,

sive latikhetsele sona

kutsi sibe lifa lakhe.

13Simakadze, asezulwini,

uyabuka emhlabeni

abone bonkhe bantfu.

14

33:14
Hla. 11:4
Asesesihlalweni sakhe sebukhosi

ubukisisa bonkhe labahleti emhlabeni;

15

33:15
Taga 16:1,2,9
21:1
nguye lobumba tonkhe tinhlitiyo tabo,

abukisise tonkhe tento tabo.

16

33:16
2 Khr. 14:11
Kute inkhosi lencoba sitsa

ngobe inemabutfo lamanyenti,

nesichwaga asincobi

ngebunyenti bemandla aso.

17

33:17
Hla. 147:10
Taga 21:31
Lihhashi lemphi lingeke likukhulule;

nome lingaba nemandla lamakhulu,

lingeke likusindzise.

18Empeleni liso laSimakadze

likulabo labamesabako,

yebo labo labetsemba umusa wakhe,

19

33:19
Jobe 5:20
Hla. 34:9
37:19
kutsi atewukhulula umphefumulo wabo ekufeni

abaphilise endlaleni.

20

33:20
Dut. 33:29
Umphefumulo wetfu

wetsembele kuSimakadze,

yena ungumsiti wetfu nelihawu letfu.

21Inhlitiyo yetfu ijabula kuye,

ngobe setsembele

egameni lakhe lelingcwele.

22Yebo, Simakadze!

Umusa wakho awusembese

njengobe setsembele kuwe.