Siswati 1996 (SWA96)
31

Sekukhombisa kwetsembela kuSimakadze

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

311

31:1
Hla. 25:2
71:1
Simakadze wena usiphephelo sami,

ungacali ungijabhise,

ngephule ngekulunga kwakho.

2Sondzeta indlebe yakho,

ungephule ngekushesha,

bani lidvwala lesiphephelo sami

nenqaba yekungisindzisa.

3

31:3
Hla. 23:3
Taga 18:10
Wena ulidvwala lami nenqaba yami,

ngihole ungicondzise

ngenca yelibito lakho.

4Ngengcise elugibeni

labangiciphe ngalo,

ngobe wena usiphephelo sami.

5

31:5
Luk. 23:46
Imis. 7:59
Nginikela umoya wami esandleni sakho,

ungihlengile wena Simakadze;

unguNkulunkulu lowetsembekile.

6Ngiyabatondza labakhonta tithico,

mine ngetsembele kuSimakadze.

7

31:7
Hla. 9:2
Ngiyakwetsaba ngijabule ngemusa wakho,

ngobe wena ukubonile kuhlupheka kwami,

watati tinsizi temphefumulo wami.

8Awunginikelanga esandleni sesitsa,

tinyawo tami utimise endzaweni lebanti.

9

31:9
Hla. 6:7
Bani nemusa kimi, Simakadze,

ngobe ngisenhluphekweni,

emehlo ami asaphandlwe kuhlupheka,

kantsi umphefumulo wami nemtimba wami

kukhatsele tinhlupheko.

10

31:10
Hla. 40:12
102:3
Kuphila kwami kuphelela elusizini,

neminyaka yami iphelela ekubibitsekeni;

emandla ami aphelile

ngenca yekona kwami,

nematsambo ami acindzetelekile.

11Sengaba yinhlamba

ngenca yalabamelene nami,

ikakhulu kubomakhelwane bami;

labangatiko sebayangesaba,

nangihlangana nabo endleleni

bayangibalekela.

12Angisakhunjulwa ngumuntfu,

ngifana nalofile;

senginjengembita lefile yalahlwa etaleni.

13

31:13
Jer. 20:10
Yebo, ngiva labanyenti bayangihleba,

ngihlala ngetfuka tanya.

Bangakhela emacebo,

bahlose kungibulala.

14Kodvwa mine ngetsembele kuwe, Simakadze,

ngitsi: “Wena unguNkulunkulu wami.”

15

31:15
Hla. 139:16
Emalanga ekuphila kwami asesandleni sakho,

ngephule esandleni setitsa tami

nakubo labangitingelako.

16

31:16
Num. 6:25
Hla. 80:3
Inceku yakho ayibuve bukhona bakho,

ngisindzise ngemusa wakho longapheli.

17Simakadze, ungangidvumati nangikubita,

lababi abadliswe ngemahloni.

Abavalwe imilomo baye ekufeni.

18Shangatsi imilomo lecala emanga

ingabindziswa,

ngobe ihlambalata lolungile,

ikhulume ngekutigcabha nangekwedzelela.

19Maye, kuyaphuphuma kulunga kwakho,

lokulunga lokugcinele labo labakwesabako,

ukwente kulabo labakhosele kuwe,

ukubonakalise embikwebantfu.

20

31:20
Hla. 27:5
Jer. 36:26
Ubafihla ekusitsekeni kwebukhona bakho,

baphephe kulabo lababakhela lugibe;

ubabhacisa endlini yakho,

baphephe etinkhulumeni tembango.

21

31:21
Hla. 144:1
Akadvunyiswe Simakadze,

ngobe umusa wakhe lomangalisako

uwentile kimi

ngesikhatsi bangivimbetela edolobheni.

22Ngetfuka ngadzimate ngakhuluma ngatsi:

“Sengisusiwe ngacoshwa ebusweni bakho.”

Kodvwa wena wakuva kuncusa kwami,

nangicela lusito kuwe.

23Tsandzani Simakadze,

nine nonkhe labangcwele bakhe.

Simakadze uyabagcina labetsembele kuye,

kodvwa uphindzisela kamatima kulabatatisako.

24

31:24
Hla. 27:14
Cinani, tinhlitiyo tenu tibe nesibindzi,

nonkhe nine lenilindzele Simakadze.