Siswati 1996 (SWA96)
30

Kubonga kukhululwa ekufeni

Sihlabelelo saDavide lesiyingoma yekuhlatjelwa nakuvulwa indlu yaNkulunkulu.

301Ngiyawukudvumisa, Simakadze,

ngobe ungenyule ebunzimeni,

wala kutsi titsa tami

titijabulise ngami.

2

30:2
Hla. 147:3
Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wami,

ngatikhalela ngicela lusito kuwe,

wena wangiphilisa.

3

30:3
Hla. 86:13
Yebo, Simakadze, ungikhiphile

endzaweni yalabafile,

waphephisa kuphila kwami

emkhatsini walababange ekufeni.

4Nine labangcwele bakhe,

hlabelani nidvumise Simakadze,

nibonge libito lakhe lelingcwele.

5

30:5
Isa. 54:7
Joh. 16:20
2 Khor. 4:17
Ngobe kutfukutsela kwakhe

kuba kwesikhashana,

kodvwa umusa wakhe

uhlala ukhona njalo

umuntfu asaphila.

Tinyembeti tingaba khona ebusuku,

kodvwa ngakusasa ekuseni kube kujabula.

6Mine-ke ngisahleti kahle ngatsi:

“Ngingeke ngitanyatanyiswe.”

7Yebo, Simakadze, wangimisa

ngaba njengentsaba lecinile;

kodvwa watsi kube ungifulatsele,

ngahlaselwa kwesaba.

8Ngakhala kuwe, Simakadze,

ngancusa eNkhosini ngatsi:

9

30:9
Hla. 6:5
88:10
“Nzuzo yini leyawutfolakala

ngekubhujiswa kwami,

nangabe sengiye ethuneni?

Bantfu lese babuyele elutfulini

bangakubonga yini?

Bangakhuluma yini ngekwetsembeka kwakho?

10Ngive, Simakadze, ube nemusa kimi.

Yebo, Simakadze,

bani ngumsiti wami!”

11Ugucule kulila kwami

kwaba ngumgidvo,

ungikhumule ingubo yenzilo,

wangembatsisa ngekungibopha ngenjabulo.

12

30:12
Hla. 57:8
108:1
Ngako-ke umphefumulo wami

uyawukudvumisa ungabindzi.

Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wami,

ngiyawukudvumisa phakadze naphakadze.