Siswati 1996 (SWA96)
29

Liphimbo laSimakadze esivunguvungwini

Sihlabelelo saDavide.

291

29:1-2
Hla. 96:7-9
Dvumisani Simakadze

nine tingilosi telizulu!

Simakadze mnikeni

bukhosi nemandla!

2Libito laSimakadze

linikeni bukhosi lobulifanele.

Khontani Simakadze

ngetembatfo tebungcwele.

3

29:3
Jobe 37:2
Liphimbo laSimakadze lisetikwemanti,

Nkulunkulu weludvumo uyadvuma,

Simakadze usetikwemanti lamanyenti.

4Liphimbo laSimakadze linemandla.

Liphimbo laSimakadze linebukhosi.

5Liphimbo laSimakadze lifohlota

tihlahla temisedari,

Simakadze ufohlota imisedari yaseLebanoni.

6Wenta lemisedari yaseLebanoni

itjakadvule njengelinkhonyane;

ente iLebanoni neSiriyoni

itjakadvule njengenkhabi lencane yesiganga.

7Liphimbo laSimakadze

libaneka emalangabi emlilo.

8Liphimbo laSimakadze linyakatisa lihlane.

Simakadze utfutfumelisa

lihlane laseKhadeshi.

9Liphimbo laSimakadze

litalisa tinyamatane“litalisa tinyamatane” nome “lichachatelisa tihlahla”

liphundle emahlatsi asale akhanya,

nelithempeli lonkhe lidvumisa

ngekumemeta ngavi linye,

litsi: “Ludvumo!”

10

29:10
Gen. 6:17
Simakadze usesihlalweni sebukhosi,

ubusa zamcolo.

Simakadze usesihlalweni sebukhosi,

kuze kube phakadze naphakadze.

11

29:11
Hla. 28:8
Simakadze bantfu bakhe

uyawubanika emandla!

Simakadze, bantfu bakhe

uyawubabusisa ngekuthula!

30

Kubonga kukhululwa ekufeni

Sihlabelelo saDavide lesiyingoma yekuhlatjelwa nakuvulwa indlu yaNkulunkulu.

301Ngiyawukudvumisa, Simakadze,

ngobe ungenyule ebunzimeni,

wala kutsi titsa tami

titijabulise ngami.

2

30:2
Hla. 147:3
Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wami,

ngatikhalela ngicela lusito kuwe,

wena wangiphilisa.

3

30:3
Hla. 86:13
Yebo, Simakadze, ungikhiphile

endzaweni yalabafile,

waphephisa kuphila kwami

emkhatsini walababange ekufeni.

4Nine labangcwele bakhe,

hlabelani nidvumise Simakadze,

nibonge libito lakhe lelingcwele.

5

30:5
Isa. 54:7
Joh. 16:20
2 Khor. 4:17
Ngobe kutfukutsela kwakhe

kuba kwesikhashana,

kodvwa umusa wakhe

uhlala ukhona njalo

umuntfu asaphila.

Tinyembeti tingaba khona ebusuku,

kodvwa ngakusasa ekuseni kube kujabula.

6Mine-ke ngisahleti kahle ngatsi:

“Ngingeke ngitanyatanyiswe.”

7Yebo, Simakadze, wangimisa

ngaba njengentsaba lecinile;

kodvwa watsi kube ungifulatsele,

ngahlaselwa kwesaba.

8Ngakhala kuwe, Simakadze,

ngancusa eNkhosini ngatsi:

9

30:9
Hla. 6:5
88:10
“Nzuzo yini leyawutfolakala

ngekubhujiswa kwami,

nangabe sengiye ethuneni?

Bantfu lese babuyele elutfulini

bangakubonga yini?

Bangakhuluma yini ngekwetsembeka kwakho?

10Ngive, Simakadze, ube nemusa kimi.

Yebo, Simakadze,

bani ngumsiti wami!”

11Ugucule kulila kwami

kwaba ngumgidvo,

ungikhumule ingubo yenzilo,

wangembatsisa ngekungibopha ngenjabulo.

12

30:12
Hla. 57:8
108:1
Ngako-ke umphefumulo wami

uyawukudvumisa ungabindzi.

Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wami,

ngiyawukudvumisa phakadze naphakadze.

31

Sekukhombisa kwetsembela kuSimakadze

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

311

31:1
Hla. 25:2
71:1
Simakadze wena usiphephelo sami,

ungacali ungijabhise,

ngephule ngekulunga kwakho.

2Sondzeta indlebe yakho,

ungephule ngekushesha,

bani lidvwala lesiphephelo sami

nenqaba yekungisindzisa.

3

31:3
Hla. 23:3
Taga 18:10
Wena ulidvwala lami nenqaba yami,

ngihole ungicondzise

ngenca yelibito lakho.

4Ngengcise elugibeni

labangiciphe ngalo,

ngobe wena usiphephelo sami.

5

31:5
Luk. 23:46
Imis. 7:59
Nginikela umoya wami esandleni sakho,

ungihlengile wena Simakadze;

unguNkulunkulu lowetsembekile.

6Ngiyabatondza labakhonta tithico,

mine ngetsembele kuSimakadze.

7

31:7
Hla. 9:2
Ngiyakwetsaba ngijabule ngemusa wakho,

ngobe wena ukubonile kuhlupheka kwami,

watati tinsizi temphefumulo wami.

8Awunginikelanga esandleni sesitsa,

tinyawo tami utimise endzaweni lebanti.

9

31:9
Hla. 6:7
Bani nemusa kimi, Simakadze,

ngobe ngisenhluphekweni,

emehlo ami asaphandlwe kuhlupheka,

kantsi umphefumulo wami nemtimba wami

kukhatsele tinhlupheko.

10

31:10
Hla. 40:12
102:3
Kuphila kwami kuphelela elusizini,

neminyaka yami iphelela ekubibitsekeni;

emandla ami aphelile

ngenca yekona kwami,

nematsambo ami acindzetelekile.

11Sengaba yinhlamba

ngenca yalabamelene nami,

ikakhulu kubomakhelwane bami;

labangatiko sebayangesaba,

nangihlangana nabo endleleni

bayangibalekela.

12Angisakhunjulwa ngumuntfu,

ngifana nalofile;

senginjengembita lefile yalahlwa etaleni.

13

31:13
Jer. 20:10
Yebo, ngiva labanyenti bayangihleba,

ngihlala ngetfuka tanya.

Bangakhela emacebo,

bahlose kungibulala.

14Kodvwa mine ngetsembele kuwe, Simakadze,

ngitsi: “Wena unguNkulunkulu wami.”

15

31:15
Hla. 139:16
Emalanga ekuphila kwami asesandleni sakho,

ngephule esandleni setitsa tami

nakubo labangitingelako.

16

31:16
Num. 6:25
Hla. 80:3
Inceku yakho ayibuve bukhona bakho,

ngisindzise ngemusa wakho longapheli.

17Simakadze, ungangidvumati nangikubita,

lababi abadliswe ngemahloni.

Abavalwe imilomo baye ekufeni.

18Shangatsi imilomo lecala emanga

ingabindziswa,

ngobe ihlambalata lolungile,

ikhulume ngekutigcabha nangekwedzelela.

19Maye, kuyaphuphuma kulunga kwakho,

lokulunga lokugcinele labo labakwesabako,

ukwente kulabo labakhosele kuwe,

ukubonakalise embikwebantfu.

20

31:20
Hla. 27:5
Jer. 36:26
Ubafihla ekusitsekeni kwebukhona bakho,

baphephe kulabo lababakhela lugibe;

ubabhacisa endlini yakho,

baphephe etinkhulumeni tembango.

21

31:21
Hla. 144:1
Akadvunyiswe Simakadze,

ngobe umusa wakhe lomangalisako

uwentile kimi

ngesikhatsi bangivimbetela edolobheni.

22Ngetfuka ngadzimate ngakhuluma ngatsi:

“Sengisusiwe ngacoshwa ebusweni bakho.”

Kodvwa wena wakuva kuncusa kwami,

nangicela lusito kuwe.

23Tsandzani Simakadze,

nine nonkhe labangcwele bakhe.

Simakadze uyabagcina labetsembele kuye,

kodvwa uphindzisela kamatima kulabatatisako.

24

31:24
Hla. 27:14
Cinani, tinhlitiyo tenu tibe nesibindzi,

nonkhe nine lenilindzele Simakadze.