Siswati 1996 (SWA96)
2

Kubusa kwenkhosi legcotjwe nguSimakadze

21

2:1
Imis. 4:25
Kwentiwa yini kutsi tive tisuse lutfutfuva?

Bantfu-ke bona balivungamelelani lite?

2

2:2
Isa. 61:1
Semb. 19:19
Emakhosi emhlaba asukume phansi ahloma,

nebabusi bahlangene bemelana naSimakadze,

bemelana neMgcotjwa wakhe batsi:

3

2:3
Luk. 19:14
“Asidzabule letibopho tabo

labasibophe ngato,

sitilahle phansi letintsambo

lesiboshwe ngato.”

4

2:4
Hla. 37:13
59:8
Taga 1:26
3:34
Losesihlalweni sebukhosi ezulwini

ubahleka bulima;

yebo, Simakadze ubenta inhlekisa.

5Wase ukhuluma kubo

ngentfukutselo yakhe,

ubakhahla ngelulaka lwakhe, utsi:

6

2:6
Hla. 89:27
110:1
“Ngimi loyibekile inkhosi eSiyoni,

inkhosi lengiyikhetsile ngiyibeke eSiyoni,

intsaba yami lengcwele.”

7

2:7
Imis. 13:33
Heb. 1:5
5:5
Angimemetele umyalo

lowashiwo nguSimakadze kimi, nakatsi:

“Wena uyindvodzana yami,

lamuhla ngikutele.

8

2:8
Hla. 22:27
72:8
Zak. 9:10
Cela kimi,

mine ngiyawukunika tive

tibe lifa lakho,

nemhlaba wonkhe ube yingcebo yakho;

9

2:9
Semb. 2:27
12:5
19:15
ubaphahlate ngentfonga yensimbi,

ubaphihlite njengeludziwo lwembumbi.”

10Ngako-ke nine makhosi, hlakaniphani;

nifundze sifundvo,

nine babusi bemhlaba.

11

2:11
Fil. 2:12
Khontani Simakadze ngekwesaba,

nijabule ngekutfutfumela.

12

2:12
Hla. 34:8
Isa. 30:18
Jer. 17:7
KhotsamaniNgesiHebheru kutsi “Yangani indvodzana” etinyaweni tendvodzana,Lamanye emahumusho atsi “Khotsamani etinyaweni takhe,” nome “Yangani tinyawo takhe”

ingadzimate initfukutselele,

nifele endleleni,

ngobe lulaka lwayo luvutsa masinyane.

Babusisiwe bonkhe lababalekela kuyo.

3

Umkhuleko wekuseni ngekwetsembela kuNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide lasihlabela ngesikhatsi abalekela umsa wakhe Absalomu.

31

3:1
Hla. 38:19
56:3
Maye, Simakadze,

setinyenti titsa tami!

Sebanyenti labo labangivukelako.

2

3:2
2 Sam. 16:7
Banyenti lese bafakana imilomo ngami, batsi:

“Nkulunkulu angeke amsindzise.” Cabanga.

3

3:3
Hla. 5:12
18:1
84:11
Kodvwa-ke wena, Simakadze,

ulihawu lami,

nebukhosi bami, uyangisimisa,

unginike sibindzi sekuncoba.

4

3:4
Hla. 121:1
Ngelivi lami ngikhala kuSimakadze,

uyangiphendvula asentsabeni yakhe lengcwele. Cabanga.

5

3:5
Hla. 4:8
Ngicambalele phansi

ngatunywa butfongo,

ngaphindze ngavuka,

ngobe Nkulunkulu uyangicinisa.

6

3:6
Hla. 27:3
Bantfu angibesabi,

nome bangaba ngemashumi etinkhulungwane

labangivimbetele ndzawo tonkhe.

7

3:7
Hla. 58:6
Vuka Simakadze,

ngisindzise, Nkulunkulu wami,

ngobe tonkhe titsa tami

utihlakaye imihlatsi,

wephula nematinyo alababi.

8

3:8
Isa. 43:11
Insindziso ivela kuwe, Simakadze;

sibusiso sakho asibesesiveni sakho! Cabanga.

4

Umkhuleko wakusihlwa walowetsembele kuNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngetingubhu.

41Ngiphendvule nangikhala kuwe,

wena Nkulunkulu ukulunga kwami.

Ekucindzetelweni kwami uyangikhulula;

ngihawukele,

ukwemukele kuncenga kwami.

2Madvodza! Kuyawuze kube ngunini

libito lami linyembenywa?

Kuyawuze kube ngunini

nitfungatsa lite

nilandzelana nemanga? Cabanga.

3Kodvwa kufanele nati kutsi

Simakadze utehlukanisele lolungile.

Simakadze uyangiva nangikhala kuye.

4

4:4
Ef. 4:26
Nanitfukutsele ningoni,

cabangisisani nisathulile

etinhlitiyweni tenu,

nisacambalele emacansini enu. Cabanga.

5

4:5
Hla. 51:19
Rom. 12:1
Nikelani ngemihlatjelo

leyemukeleka kuNkulunkulu,

bese nibeka litsemba lenu kuSimakadze.

6

4:6
Num. 6:25
Hla. 80:3
Labanyenti batsi:

“Ngubani longasentela

tintfo letinhle?”

Simakadze, sikhanyisele

ngebukhona bakho.

7

4:7
Hla. 17:14
Ungiphe injabulo lenkhulu

enhlitiyweni yami,

leyengca injabulo lababa nayo

nabanenala yemabele neyeliwayini.

8

4:8
Dut. 33:28
Hla. 3:5
Ngitawutilahla phansi,

ngilale butfongo ngekuthula,

ngobe nguwe wedvwa, Simakadze,

longenta ngihlale ngiphephile.