Siswati 1996 (SWA96)
3

Umkhuleko wekuseni ngekwetsembela kuNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide lasihlabela ngesikhatsi abalekela umsa wakhe Absalomu.

31

3:1
Hla. 38:19
56:3
Maye, Simakadze,

setinyenti titsa tami!

Sebanyenti labo labangivukelako.

2

3:2
2 Sam. 16:7
Banyenti lese bafakana imilomo ngami, batsi:

“Nkulunkulu angeke amsindzise.” Cabanga.

3

3:3
Hla. 5:12
18:1
84:11
Kodvwa-ke wena, Simakadze,

ulihawu lami,

nebukhosi bami, uyangisimisa,

unginike sibindzi sekuncoba.

4

3:4
Hla. 121:1
Ngelivi lami ngikhala kuSimakadze,

uyangiphendvula asentsabeni yakhe lengcwele. Cabanga.

5

3:5
Hla. 4:8
Ngicambalele phansi

ngatunywa butfongo,

ngaphindze ngavuka,

ngobe Nkulunkulu uyangicinisa.

6

3:6
Hla. 27:3
Bantfu angibesabi,

nome bangaba ngemashumi etinkhulungwane

labangivimbetele ndzawo tonkhe.

7

3:7
Hla. 58:6
Vuka Simakadze,

ngisindzise, Nkulunkulu wami,

ngobe tonkhe titsa tami

utihlakaye imihlatsi,

wephula nematinyo alababi.

8

3:8
Isa. 43:11
Insindziso ivela kuwe, Simakadze;

sibusiso sakho asibesesiveni sakho! Cabanga.